0 ‘z b e k ist 0n r espublik asio liy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi


Hindistonda  arxeologik  izlanishlar  tarixidan


Download 11.92 Mb.
Pdf ko'rish
bet27/35
Sana21.12.2019
Hajmi11.92 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   35
Hindistonda  arxeologik  izlanishlar  tarixidan. 
A rxeologi­
ya  H indistonda  tarix  fanining  boshqa  sohalariga  qaraganda  ancha 
keyin  rivojlangan.  A rxeologiya  bilan  dastlab  havaskor  qiziquv- 
chilar  shug‘ullangan.  Faqat  1871-yilda  A .K anningxem   tom oni­
dan  “ Shim oliy  H indiston  arxeologiya  ja m iy a tr’ning  tashkil  eti­
lishi  ilmiy  arxeologiyaning  eng  katta  yutuqlaridan  biri  b o ‘ldi.
267

1920-1
930-yillarda  arxeologlar  R .Saxni  va  R.Banerji  tom onidan 
H ind  daryosi  vodiysida  eng  qadim gi  sivilizatsiya  m arkazi  topil- 
di.  Bu  topilm alarga  qaraganda  H indistonda  odam lar  qadim gi  tosh 
davridayoq  yashagan.  K o ‘p   yillar  davom ida  M arshal  Taksilizada 
hozirgi  g 'arb iy   Pokistonda  arxeologik  qazishlar  olib  bordi.  Topil- 
gan  m anbalar  Q adim gi  H indistonning  eng  m uhim   savdo  m arka- 
zining  ijtim oiy-iqtisodiy  tuzum ini  o'rg an ishd a  katta  aham iyatga 
ega.  A rxeologik  qazish  ishlari  K ausham buda,  R edjagrixda  va  Pa- 
taliputrada olib  borilgan.  B ular natijasida  m azkur yodgorliklarning 
m adaniy  qatlam laridan  H indiston  tarixiga  oid ju d a  k o 'p   ashyoviv 
buyumlar,  shuningdek,  tanga  pullar  ham   topilgan.  Q adim gi  tanga 
pullar  bilan  num izm atika  fani  shug'ullanadi.  Qadim iy  tanga  pullar 
H indistonning siyosiy, iqtisodiy va q o ‘shni xalqlar bilan savdo-sotiq 
aloqalari tarixini o ‘rganishda ju d a katta aham iyatga ega hisoblanadi.
B izgacha Q adim gi H indiston tarixiga oid k o 'p  yozm a m anbalar 
ham  yetib kelgan.  B ular ichida vedalar katta aham iyatga ega.  Bular 
“R egveda”(diniy  m adhiyalar  to 'p lam i),  “Sam aveda”  (Q o 'shiqlar 
to 'p lam i”)  va “A txarveda”  (A fsungarlik fonuulasi  to'plam i).
Vedalar shim oli-g'arbiy  H indistonga bostirib  kirgan  oriylam ing 
xo'jaligi va ijtim oiy tuzumi, G ang daryosi vodiysining o ’zlashtirili- 
shi va davlatlarning vujudga kelishini  o ‘rganishda asosiy m anba hi­
soblanadi.  Bu topilm alarning eng qadim gisi “R igveda”  b o iib , biz­
gacha to i iq  yetib kelgan.  U m.av.  II va I m ingyilliklarda yozilgan.
“A txarveda”  m adhiyalari  ham   katta  aham iyatga  ega  b o iib . 
ular  qadim gi  H indistonning  ijtimoiy,  siyosiy  tuzum ini,  oila  muno- 
sabatlarini,  m rm ushini  va  x o ‘jaligining  turli  sohalarini  yoritishda 
qim m atli  m anba  hisoblanadi.  H indistonda  keng  tarqalgan  “M anu 
qonunlari”  ham   m anba sifatida  katta  aham iyatga  ega.  Bu  qonunlar 
to ‘plami  m.av. II  asr v a m ilodning II  asri  orasidagi  tarixiy davrlarni 
o 'z  ichiga oladi.  Bu  qonunda  odam ning  paydo  b o iis h i  to 'g 'risid a - 
gi  turli  afsonalar  to 'plangan.  H indiston  tarixi  v a  m adaniyatiga  oid 
m anbalar  orasida  asosiy  o ‘rinni  ''A rxashastri  K autilli”  nornli  siyo- 
siy-iqtisodiy traktat egallaydi. B u traktat XX asr boshida hind olimi 
R.Sham ashastra  tom onidan  topilgan.  A sarning  yaratilish  davri - 
ni  olim lar  m.av.  IV   asrdan,  m ilodiy  I  asrgacha  b o ig a n   deydilar.
268

“A rxoshastri"da  davlat  idorasining  tuzilishi,  idora  uslubi,  podsho 
siyosati  va  xo'jalikning  turli  sohalari  yoritilgan.  Ayniqsa,  M aurya 
davrini  o'rganishda “A rxoshastri”ning aham iyati  katta.  Chunki uni 
shoh  C handraguptaning  m aslahatchisi  K aushile  va  uning  shogird- 
lari  to'plagan.
Xalq  og 'zak i  ijodiyotining nam unalaridan  bizgacha  iikkita  dos- 
ton  yetib  kelgan.  U larning  biri  “ M ahobxarat"  va  ikkinchisi  "Ra- 
inayana”dir.  Bu  asarlar  m.av.  I  m ingyillikning  o ’rtalarida  tarkib 
topa boshlagan  va m ilodning dastlabki asrlarida  q at’iy  shakl olgan.
“M a h o b x a ra fd a   Bxarata  podsho  u rug'ining  ikki  avlodi  Kau- 
ravlar  va  Pandavlarning toju-taxt uchun olib  borgan jangu-jadallari 
hikoya qilinadi.
“R am ayana”da  esa  o 'g ay   onasining  ta ’qiblariga  chiday  olmay, 
tug'ilib  o 'sg an   Avodxaya  shahrini  tashlab  ketgan  shahzoda  Ram - 
ning  g 'u rb atd a  kezib  yurgani  bayon  qilinadi.  R am ning  xotini  Si- 
taxini  L anka  orolidagi  dev  o 'g ‘irlab  ketadi.  Bu  dostonlar  hozirgi 
kunda ham  xalqning eng sevim li asarlari hisoblanadi.  Hatto bu dos- 
tonlar asosida  k o 'p   seriyali kinofilm lar ham  ishlangan.
Q adim gi  H indiston 
tarixiga  oid  b o 'lg an   m anbalarning  eng 
asosiylaridan biri  epigrafik  manbalardir.  Epigrafik  m anbalar  ayrim 
larixiv  voqea  va  hodisalar  haqida  hikoya  qiladi.  M asalan,  shoh 
A shoka  yozuvlari,  R o'zrad  m ana  yozuvidir.  B ulardan  podsholar- 
ning hukm ronlik qilgan yillarini, C handragupta davridagi su g 'orish 
inshootlarining qurilishini  bilib  olish  mum kin.
Lekin  epigrafik  yozuvlarni  o 'q ib   chiqish  ancha  qiyinchilik 
tug'diradi.  Epigrafik  yozuvlar  ikkiga  bo'linadi.  Birinchisi,  davlat 
yozuvlari.  ikkinchisi  shaxsiy  yozuvlar.  m asalan.  davlat yozuvlari- 
ga shoh K alinjing K xaravel yozuvi kiradi. Bunda podshoning yosh- 
ligi,  uning o 'qishdagi va hukm ronlik yillari va ishlari  aks ettirilgan. 
liu  yozuvlar  oldin  palma  barglariga  yozilgan.  keyinchalik  ularni 
saqlab  qolish m aqsadida m uhim lari toshlarga ko'chirilgan.
M.av.  1  asrda  epigrafik  yozuvlarda  sanskrit  tili  ayniqsa  keng 
tarqalgan.  H ind-Eron  va  K ushon  davridagi  yozuvlar  ham  Hindis- 
lon tarixini o'rganishda katta aham iyatga ega.  B ulardan Doro I ning 
m ixsim on-ponasim on yozuvlari  muhimdir.
269

U larda  shim oli-g'arbiy  H indiston  to 'g 'ris id a   anchagina  m a'lu- 
m ot bor.  Q adim gi  H indiston  tarixiga oid  qim m atli m anbalar buyuk 
H indiston  gram m atigi-tilshim osi  Paninining  "A shtadx’yaxi”  (sak- 
kiz  kitob)  asarida  saqlanib  qolgan.  Panini  m.av.  50CM 00-yillarda 
yashagan.  U ning  asarlari  qadim gi  geografik  nom larni,  toponimlar- 
ni o'rg an ish d a ham  m uhim  aham iyatga ega.
Panini  hind  gram m atikasi  m aktabining  asoschilaridan  hisobla- 
nadi.  Hozirgi  kunda  ham  hind  tarixchilari,  tilchilari  o 'z   vatanlari- 
ning  tarixiga  oid  k o 'p lab   yangi  m anbalarni  topm oqdalar.  Bu 
izlanishlar  qadim gi  H indiston  tarixini  yanada  chuqurroq,  m ukam - 
malroq  o ig a n is h g a  im kon beradi.
2-§. Ilk Hind sivilizatsiyasi  (m.  av. XXIII -  XVIII asrlar)
Ilk  Hind  sivilizatsiyasi  vujudga  kelishining  shart-sharoit- 
lari. 
Yuqorida  ta ’kidlab  o'tilganidek  Janubiy  O siyoning  qulay  ta­
biiy  geografik  m uhiti  u  yerda  ibtidoiy  jam o at  tuzum ining  ham ma 
bosqichlaiida odam lar yashashi  uchun  im kon  bergan.  K eyingi  100 
yil  m obaynida  olib  borilgan  arxeologik  va  antropologik  tadqiqot- 
lar  natijasida  hududdan ju d a   k o 'p   ibtidoiy  odam lar  yashagan,  ilk. 
o 'rta,  so'ng gi  tosh  asri,  shuningdek  m ezolit.  neolit,  eneolit  va jez 
davriga  m ansub  yodgorliklar  m ajm uasi  topib  o'rganildi.  M ezolit 
davri  yodgorliklari  m.  av.  X II-V II  m ingyilliklarni qam rab  oladi.
Mezoliit  davriga  kelib  H indistonda  toshdan  m ikrolit  qurollar 
yasash  ancha  takom illashib,  toshning  har  xil  navlaridan  sigment. 
trapetsiya,  kesgich,  sanchgich  qurollar  yasash  boshlanadi.  Shu­
ningdek,  vog 'och dan,  suyakdan  nayza  uchlari  bigizlar  yasaladi. 
Toshdan yasalgan  parrakchalar vog"och  dastalarga  biturn  -  qatron 
bilan  yopishtirilib  m ustahkam langan  yoki  hayvonlarning  achchiq 
ichaklari  va  terilaridan  tayyorlangan  qayish  bilan  bog'langan.  Bu 
qurollardan  m ezolit  davri  kishilari  buyum larni  kesish.  go'shtni 
nim talarga  ajratish,  boshoqli  o'sim liklarning  boshoqlarini  o 'rish  
m aqsadlarida pichoq  va o ‘roq  sifatida keng foydalanganlar.  Undan 
tashqari  H indistonda  yashagan  m ezolit  davri  kishilari  bigiz,  igna. 
so"zan,  tosh  sandonlar,  ushatgich.  nayza,  nayza  uchJari  va  boshqa
270

qurollar  ham   yasaganlar.  H indistonda  tarqalgan  m ezolit  davri  ma- 
konlarining m adaniy qatlam laridan toshdan yasalgan karnon o ‘qla- 
i ining uchlari ham topilgan.  M adaniy qatlam lardan topilgan kam on 
o'qining  uchlariga qarab xulosa qilinsa,  u  davr kishilari o'zlarining 
ov  va  x o 'jalik   hayotlarida  o'q -y o y d an   keng  foydalanganliklarini 
bildiradi.
Tadqiqotchilarning fikrlariga k o ’ra.  m ezolit davrining eng katta 
kashfiyot v ayu tu q larid an b ir i- k a m o n  va o 'q n in g  k ash f etilishi edi. 
Kamon  va  o ‘q -  inson k ash f etgan eng  dastlabki  m urakkab  m osla- 
ina  b o ‘lib,  u  insoniyatning  uzoq  davom   etgan  m ehnat  tajribasi  va 
/.akovatining natijasi edi.  M ashhur etnograf L.G.M organ  o 'z  vaqti- 
da kam on va uning o 'q ig a  yuksak baho bergan edi. C hunki bu qurol 
ii/oqqa  otilishi jih atidan  o 'sh a   davrdagi  boshqa  qurollardan  ustun 
lurar edi.
Yoy, tanob  va o 'q  ju d a  ham  m urakkab  quroldirki,  bu asbobning 
ixtiro  qilinishi  uchun  uzoq  vaqt  tajriba  to 'p lan g an   b o'lishi,  aqliy 
layoqat  k o ‘roq  rivojlangan  b o iis h i  va  binobarin,  ayni  zam onda 
boshqa bir  k o 'p   ixtirolar  bilan  ham  tanishilgan b o iis h i  kerak.  0 ‘q
-   yoyning  k ash f etilishi  m unosabati  bilan  daraxt  shoxida  o ‘tirgan, 
uchib  ketayotgan  qush  va  yurib  ketayotgan  yoki  bir jo y d a  turgan 
hayvonga o lq uzish va o i j a   qilib  olish m um kin va  oson  b o ig a n .
M ezolit  davridan  keyin  kelgan  neolit  davri  ilk  chorvachilik, 
/.iroatchilik,  to ‘qim achilik,  kulolchilik,  qayiqsozlik  kabi  qator 
kashfivotlari  bilan.  shuningdek,  oddiy  m e in o rc h ilik   bilan  ilk  hind 
sivilizatsiyasiga poydevor toshini  q o 'y ib  bergan.  Shu bois m ashhur 
ingliz  arxeologi  G ordon  Chayld  tosh  asrining  so iig g i  bosqichiga 
baho  berib  uni  bekorga “neolit inqilobi’" deb  atamagan.
Shuni  yana  bir  bor  ta ’kidlash joizki,  neolit  davridan keyin  k el­
gan bronza  davri kashfivotlari “Ilk H ind sivilizatsiyasi”ning rivoji- 
ga  o ‘zining  ijobiy  ta'sirini  ko'rsatadi.  Chunki  bu  davrda  sug'orm a 
ziroatchilik,  chorvachilik,  hunarm andchilik  va  savdo-sotiq  ham m a 
o 'tg a n   davrlarga nisbatan o 'zining  yuqori  p o g 'o nasiga k o ia rild i.
Shuningdek,  bu  davr  ishlab  chiqarishning  rivoj lanishi  m uno­
sabati  bilan ortiqcha m ahsulot yetishtirib,  odam lar orasida  xususiy
271

tengsizlik,  tabaqalanish  va  ilk  davlatlarning  paydo  b o iis h i  uchun 
zam in hozirladi.
Eng  Qadimgi  Hindiston  jamiyati  va  madaniyati. 
Hindiston 
yarim orolining  shim oli-g‘arbidan  H ind  daryosi  oqib  o 'tad i.  Ru 
daryo  sanskrit  tilida  Sindxu,  pushtu  tilida  esa A bbasin -   "daryolar 
otasi” deyiladi.  Bu daryoning  besh  irm og'i  oqib o'tad igan  jo y   Pan­
jo b  -  B eshsuv  deyiladi.  H ind  daryosi,  ayniqsa  uning  yuqori  qismi 
Panjobda  ibtidoiy  davrdan  boshlab  odam lar yashab  kelishgan.
1920  -   1922-yillarda  arxeologlar  Panjob  hududidan,  X arap- 
pa  va  Hind  daryosi  b o 'yidan   M axenjo-D oro  yodgorligini  topgan 
va  u  yerda  arxeologik  qazishlar  o'tkazadilar.  Tekshirishlardan  bu 
yodgorlik  qadim gi  H ind shaharlarining xarobasi  b o iib  chiqdi.  M o- 
xenjo-D oro  Hind  dary'osining  o ’rta  qism ida joylashgan  b o 'lib ,  har 
biri ikki y arim  kv km joyni  egallab yotar edi. X arappa v a M oxenjo- 
Doro  m.av.  Ill  m ingyillik  va  II  m ingyillikning  o 'rtalarid a  m avjud 
b o ig a n   davlatlarning  m arkaziy  shaharlari  bo 'lgan   ekan.  Bu  sha- 
harlarda  aholi  zich  yashagan.  H ar  ikki  shahar  xarobasini  qazigan 
arxeologlaj  pishiq  va  xom  g 'ish td an   qurilgan  1,2,3  qavatli  uy-joy, 
ibodatxona,  hukm dorlar  sarovi,  om borxona  ham da  podsho  qaror- 
gohlarining  qoldiqlarini  topganlar.  Bu  joylardan  g 'ish t  yotqizil- 
gan  ko'chalar,  pishiq  g 'ish td an   qurilgan  quduq  va  hovuztar  ham 
topilgan.  Shahar  to g 'd an   sopol  quvurlar orqali  keladigan  suv  bilan 
ta ’m inlangan.  Shaharda iflos suvlam i tashqariga chiqarib yuboradi- 
gan  y er  osti  qurilm a  inshootlari  ham  bo'lgan.  Har  ikki  shaharda 
zargarlik.  m e'm orchilik,  to'qim achilik,  kulolchilik,  qurolsozlik  va 
hunarm andchilikning  boshqa  sohalari  ham   rivojlangan.  X arappa 
va  M oxenjo-D oroliklar  sopol.  qayiq  va  kem alar  yasab,  daryo  va 
dengizlarda  bem alol  suzganlar.  Har  ikki  shahar  ham  qal'alar,  qa- 
lin,  baland  m inorali  m udofaa  devorlari  bilan  m uhofaza  qilingan. 
X arappa va M oxenjo-D orodan iy eroglif yozuvlari  va tosh  tarozlari 
ham  topilgan.
M.av.  X V I-X III  asrlar  orasida  X arappa  va  M oxenjo-D oro 
shaharlari  xarobazorga  aylanib  inqirozga  yuz  tutgan.  O lim lam ing 
fikrlariga k o ‘ra, X arappa va M oxenjo-D oro shaharlari  shim oli-g‘ar- 
biy  H indistondagi  qadim gi  davlatlarning  poytaxti  b o ig a n   b o is a
272

kerak.  Bu  ikki  shahar  m.av.  II  m ingyillik  o ‘rtalarida  O 'rta   Osiyo 
vu  Erondan  kelgan  oriy  ko'chm anchilarning  talon-taroj  urushlari 
natijasida  vayron etilgan,  degan  fikr bor.
Eng Qadimgi Hindistonning ijtimoiy tuzumi va xo‘ jaligi. 
Eng 
Q adim gi  H indiston  tabaqaviy jam iy atg a asoslangan qutdorlik dav­
lati  edi. Eng Q adim gi H indistondagi davlatlar podsholar tom onidan 
boshqarilgan.  Podsholar  oqsoqollar kengashi  va  q o ‘shinga tayanib 
isli  olib  borganlar.  Q adim gi  aholi  boy-badavlat,  hunarm and.  m ay- 
da  savdogar.  o 'rtah ol  dehqon  va  ziyolilardan  iborat  o 'rta  tabaqaga 
ham da kam bag'allar,  qashshoqlar va qullarga bo'lingan.
H indistonda  yashagan  aholi  tirikchiligining  asosini  su n 'iy 
sug'orishga  asoslangan  dehqonchilik  tashkil  etgan.  Dehqonlar 
daryo  vohalaridagi  unum dor  yerlarni  o'zlashtirganlar.  Buyvol. 
zubr  va  q o 'to s  ho'kizlarini  q o 'sh   om ochga  q o 'sh ib   yer  haydagan- 
lar.  O 'zlashtirilgan  tekis  yerlarga  suv  kanal  va  ariqlar  orqali  k el­
gan.  Balandroq yerlarga  esa  charxparraklar orqali  suv  chiqarilgan. 
Suvni  yuqoriga  chiqarishning  eng  qadim gi  q o 'l  usuli  M isr  tipi  -  
shoduflar  b o 'lib ,  ular  qadim iy  M isr,  M esopotam iyada  va  H indis­
tonda  keng  tarqalgan  edi.  S hoduf m oslam asi  H indistonda  ‘'densli’' 
nomi  bilan  m ashhur  b o 'lgan.  U  yerda  ' ‘rati”  deb  yuritiladigan  yu­
qoriga  suv  chiqarish  m oslam asi  keng  tarqalgan  b o 'lib ,  bular  M isr 
“atue”siga  o ‘xshaydi.  D ehqonlar  dalalarga  bug'doy,  arpa,  n o ‘xat, 
sholi,  shakarqam ish  va  g 'o ‘za  ekkanlar.  H indiston  g 'o   za  -   pax- 
taning  ilk  vatanidir.  U lar  banan,  anjir,  anor,  qovun,  o 'rik ,  olm a 
yetishtirib.  polizchilik  va  b og 'dorchilik  bilan  ham   shug'ullangan. 
Dalalarda  har  turli  sabzavotlar  ham  yetishtirilgan.  D ehqonchilikda 
tosh,  mis  va jezd an   yasalgan qurollardan foydalanganlar.  H ind vo- 
hasida,  ayniqsa  Panjobda  sero 't  yaylovlar  k o 'p   b o ig a n .  Shu  bois 
aholi  qoram ol,  qo'to s,  zubr,  q o ‘y,  echki,  ch o 'ch q a  va eshak  boqib, 
chorvachilik bilan shug‘ullangan,  Q adim gi hindlar yovvoyi  fillarni 
q o 'lg a   o 'rgatib,  ulardan  xo 'jalik   va  harbiy  m aqsadlarda  foydalan­
ganlar.  D ehqonchilik  va  chorva  m ahsulotlari  aholini  oziq-ovqat, 
jun,  teri kabi  xom ashyo bilan  ta'm inlagan.
Eng  Q adim gi  H indistonda  hunarm andchilik  ham   rivoj  topgan 
edi.  Hind ustalari tosh, mis, jez, kum ush, oltin va qim m atbaho tosh-
273

lardan  m ehnat v a j an go var qurollar,  m uhrlar, uy -ro‘zg ‘or, zargarlik 
buyum lari  va turli jih o zlar tayyorlagan.  U yerda to'qim achilik.  ku 
lolchilik,  qayiqsozlik,  hatto  kem asozlik ham  ancha  taraqqiy  etgan.
A rxeologlar  H ind  vohasi  va  Panjobning  k o ’p joylaridan  savdo 
om borxonalari  va  d o'konlarm ing  qoldiqlarini  topganlar.  U  yerlar- 
dan  qadoq  toshlar  ham   topilgan.  Bu  H indistonda  ichki  va  tashqi 
savdoning  rivojlanganligidan  dalolat  beradi.  Savdogarlar  Eron. 
Turon, Xitoy, M esopotam iya, A rabiston va boshqa m am lakatlar bi­
lan  suv va quruqlik y o 'llari orqali  savdo-sotiq ishlarini olib borgan.
D ehqonchilik,  chorvachilik,  hunarm andchilik  va  savdo-sotiq 
rivojlanishi.  shuningdek,  talonchilik  urushlari  natijasida  ayrim 
kishilar  ixtiyorida  ortiqcha  boylik  y ig ‘ilgan.  Bu  hoi  m ulkiy  teng- 
sizlik  va  tabaqalanishni  yanada  tezlashtirgan,  b o i g ‘usi  yirik  dav- 
latlarning  vujudga kelishi uchun  zam in tayyorlagan.
Eng Qadimgi Hindiston  madaniyati. 
Eng  Q adim gi  H indiston 
m adaniyatining  vujudga  kelishi  ibtidoiy jam o a  tuzum i  va  u   yerda 
harbiy  dem okratiya  davriga  borib  taqaladi.  Qadim gi  hind  m adani­
yati ularning  x o ‘jalig i  bilan cham barchas b o g iiq   bo'lgan.
H ind  va  Panjob  viloyati  eng  qadim gi  hind  m adaniyatining 
beshigi  hisoblanadi.  Yozuv  eng  qadim gi  hind  m adaniyatining 
ajralm as  qism i  b o ig a n .  A rxeologlar  X arappa.  M oxenjo-D oro  va
274

b o sh q a joylardagi  yodgorliklardan  sopol  parchalari,  m uhrlar  sathi 
va  to sh larg a  bitilgan  g ‘alati  yozuvlar topishgan.  Bu yozuvlar  b a'zi 
jih atlari  bilan  m isr  va  shum erlarning  iyerogliflariga  o ‘xshab  keta­
di.  Q adim gi  hind alifbosining 700  ga yaqin rasm -belgilardan iborat 
ck an lig i olim lar tom onidan aniqlangan. Tekshiruvchilar bu yozuvni 
o ‘q is h g a   urinib  ko'rganlar.  Lekin  bu  urinish hozircha yaxshi  natija 
bergani  y o 'q .  Qadimgi  H indistonda haykaltaroshlik ham  rivoj  top- 
цап.  Bu jihatdan X arappa  va M oxenjo-D orodan  topilgan  erkak  ki- 
shi, raqqosa ayol timsoli va boshqa haykallar diqqatga loyiqdir.  Eng 
qadim gi  H indistonda rassom chilik  ham  taraqqiy  etgan.  H ind voha- 
si  v a  Panjobdagi eng qadim gi yodgorliklardan, hatto uzoq M esopo- 
tum iyadan odam,  odam  qiyofasidagi xudolar,  zubr. karkidon, buqa, 
lil,  q o 'to s,  shuningdek,  eng  qadimgi  rasm -belgili  yozuv tushirilgan 
tosh  m uhrlar topilgan.  Sopol  va  tosh  m uhrdagi  qabartm a rasm -tas- 
virlar o 'sh a  qadimiy,  k o 'h na davrdagi rassom chilikning qav daraja- 
da rivojlanganligini ko'rsatadi.
M.av.  111-11  m ingyilliklarda  Hind  vohasida  hisob-sananing 
o ‘n lik   tizim idan  foydalanilgan.  Bir,  ikki,  uch,  besh,  to ‘qqiz  |va 
boshqa  katta-kichik  sonlarga  yonm a-yon  qo'yiladigar;  nol(0)ni, 
shuningdek, birdan to'qqizgacha b o 'lg an  sonlar va ularning belgis- 
ini  hindlar  kashf etishgan.  Bu  raqam lar  keyinchalik  vatandoshim iz 
ulug' Al-X orazm iy tom onidan  biroz isloh qilingach,  arablar dunyo- 
siga o'tgan. Bu ikki xalq madaniyati m evasining yorqin namunasidir.
Eng  Q adim gi  H indistonda m e’m orchilik ham   rivoj  topgan  edi. 
Q adim gi  hind  ustalari  zargarlik,  naqqoshlik  va  tasviriy  satrain in g  
boshqa  sohalarida  ham   katta  yutuqlarga  erishgan.  Eng  qadimgi 
H indistonda  alifbo,  hisobning  o iilik   tizim i  m avjud  b o ‘lgan.  De- 
mak,  u  yerda  m atem atika,  geom etriya,  astronom iya,  tabobat  va 
boshqa ilm iy-am aliy bilim lar rivoj topgan. H ind tabiblari bem orlar- 
ni  davolashda  shifobaxsh  o'sim liklar,  m evalar  va  hayvonlam ing 
ayrim   qism laridan  dori-darm on  tayyorlaganlar  va  bem orlam i  ma- 
horat bilan davolaganlar.
Eng  qadim gi  hindlar  o 'zlarig a  xos  m adaniyat  yaratib,  bu  bilan 
jahon m adaniyati  sivilizatsiyasi xazinasiga o'zlarin in g  barakali,  ul­
kan hissalarini  qo'shganlar.
275

Oriylar va  ularning  Hindistonga  kirib  kelishi. 
U larning  bit 
qismi  O i t a  Osiyo va Erondagi  daryo  bo'ylaridagi  unum dor yerlar- 
da  yashab  dehqonchilik  bilan  shug'ullangan.  O riylarning  boshqa 
qismi  esa  shu  hududning  dasht  va  tog'  yaylovlarida  yashab  qora- 
tnol,  q o ‘y,  echki,  ot  va  tuya  boqib  chorvachilik  bilan  sh u g iillan  
ganlar.  Sharqda  va  Janubi-sharqda  Q adim gi  H indistoi  bilan  che- 
garadosh  b o iish g a n ,  ular  bilan  qo 'sh n ich ilik   qilishgan.  Qadimgi 
hindlar  ularni  “oriy”, 
“oriya”,  Eroniylar  esa  “ayriya” “eyraj" 
deb  nom laganlar.  Oriy  atam asining  o 'zbek ch a  tarjim asi  olijanob, 
u lu g ‘vor, yaxshi oiladan va aslzoda kabi  m a’nolarni  anglatadi.
M.av.  II  m ingyillikning  o 'rtalarid a  oriylarning  bir  qismi  Su- 
laymon,  H indikush  va  Janubiy  B adaxshondan  oshib  o 'tib .  Panjob 
viloyatini  bosib  olganlar.  O riylar  bilan  H indistonning  mahalliy 
aholisi  o ita s id a  ayovsiz  shiddatli jan g lar b o'lg an .  Bu jan glar haqi­
da  “M axabxarata”  va  “R am ayana" 
dostonlarida  m ukam m al  m a iu m o t 
berilgan.  P anjobga  o ‘rnashib  olgan 
oriylar qoram ol -  sigir.  buqa, ho'k iz, 
buzoq,  q o ‘y,  echki,  ot  va  tuyalar 
boqib,  asosan  chorvachilik  bilan 
shug‘u ila n g a n .  K eyinchalik  esa ular 
G ang  va  Jam na  daryosi  b o ‘yidagi 
unum dor  yerlar  ham da  to g ‘  yay- 
lovlarini  bosib  olganlar.  O riylar  kel- 
gunicha  H indistonda  ot  b o im a g a n  
U lar  H indistonga  o 'zlari  bilan  ot. 
tuya  va  qoram ol]arning  yangi  zotla- 
rini  olib kelganlar.
Oriylar  H indistonning  shim o­
li-g'arbiy  va  shim oliy  viloyatlarini 
bosib  olib,  asta-sekinlik  bilan  m a­
halliy  hind  qabilalari  bilan  aralashib 
276
3-§.  M.av.  X V -IV  asrlarda  Q adim gi  H indiston

ketgan.  M ahalliy  aholi  oriylardan  tem irchilik va  tem ir qurollardan 
I'oydalanishni  oi'gan gan.  Tem irdan  bolta.  belkurak,  om och  tish- 
lari.  q u ro l-y aro g \  aslaha va turli  buyum lar yasaganlar.  Tem ir tishli 
om och  va  boshqa  tem ir  qurollardan  foydalanish  dehqonehilik  va 
lum arm andchilikning  yanada  rivojlanishiga,  x o'jalikdagi  boshqa 
lurmoqlarning ravnaq topishiga ju d a katta turtki  bergan.
Hindistonda  tabaqalanishning  kuchayishi. 
D ehqonehilik, 
hunarm andchilik,  savdo-sotiq  va  chorvachilikning  rivojlanishi 
natijasida  H indiston  viloyatlarida tabaqalanish yanada  kuchaygan. 
Aholi  orasida  m ehnatkashlarning  sa’y-harakatlari  evaziga  boy- 
ib  ketgan  ja m o a  oqsoqollari  -   rojalar,  ruhoniylar  va  sarkardalar 
ajralib  chiqqanlar.  Dehqonlar,  hunarm andlar,  oddiy  chorvador  va 
savdogarlar  aholining  o 'rta  tabaqasini  tashkil  etgan.  A holi  orasida 
kam bag'allar  ham   k o ‘p  b o ig a n .  U rushda  asir  tushgan  begonalar 
va  boylardan  qarzdor  b o iib   qolgan  hindlar  qullarga  aylantirilgan. 
Ular  qullarni  “begona",  „dushm an”  deb  atashar  edi.  Rojalar,  lash- 
karboshilar va ruhoniylar oddiy kishilar va qullam i uylari,  dalalari. 
ustaxonalarida ishlatib, chorvalarini boqtirganlar.  Oddiy  kishilar va 
qullar  m ehnati  evaziga  boyib  olgan  oqsoqollar,  lashkarboshilar  va 
ruhoniylar asta-sekin quldorlarga aylana borganlar.  Q ullar va oddiy 
kishilarni  itoatda  saqlash  uchun  roja.  lashkarboshi  va  ruhoniylar 
ixtiyorida  qurollangan  jangchilar,  nazoratchilar,  soliq  v ig 'u v ch i­
lar.  soqchilar  va  boshqa  xizm atchilar  b o ig a n .  Aslzodalar.  qozi- 
lar  tom onidan  gunohkor  deb  hisoblangan  oddiy  kishilar  va  qullar 
shafqatsiz tom onidan qattiq jazolangan.
Rojalar,  lashkarboshilar  va  ruhoniylarga  xizm at  qiluvchi  soq- 
chi,  nazoratchi  qurolli jangchi,  soliq  yig 'u vchi,  qam oqxona,  sudya 
-qozilar jam iyatni  boshqaruvchi  tashkilot -   davlat  tizim iga  aylana 
borgan.
R ojalar  saylab  q o ‘yilgan  qabila  oqsoqollari,  rahbarlaridan  as- 
ta-sekinlik  bilan  hokim lar  va  podsholarga  aylana  borganlar.  Endi- 
likda  ular  faqat  o ‘z  m ol-m ulklarinigina  em as,  balki  hokim iyatni, 
podsholikni ham  bolalari va aka-ukalariga m eros qilib qoldiradigan 
b o ig a n .
277
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   35
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling