0 ‘z b e k ist 0n r espublik asio liy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi


-§.  Qadimgi Hindistonning ijtimoiy tuzumi va madaniyati


Download 11.92 Mb.
Pdf ko'rish
bet29/35
Sana21.12.2019
Hajmi11.92 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   35

6-§.  Qadimgi Hindistonning ijtimoiy tuzumi va madaniyati
Hindistondagi  davlatlarning  ijtimoiy  tuzumi. 
M a ’lumki,  m. 
av.  Ill  m ingyillikning  ikkinchi  yarm ida  Q adim gi  Panjob  va  Hind 
daryosi vodiysida tepasida podsho  turgan davlatlar vujudga kelgan.
O 'sh a  vaqtdayoq aholi  orasidan podsho boshliq  oliy m ansabda- 
gi  boy-badavlataslzodalar ajralib chiqqanlar. H unarm andlar,m ayda 
savdogarlar.  kichik  yerli  dehqonlar  aholining  o 'rta   tabaqasini  tash­
kil  etgan.  Endigina  paydo  b o ;layotgan  qullar  va  qashshoq  kishilar 
aholining quyi tabaqasi hisoblangan.  Podsho m am lakatning mutlaq 
hokim i  boTib,  u  qarigan  va  o 'lg a n   taqdirda  uning  taxti,  m am lakat 
va uning m ol-m ulki o ‘g 'illari va aka-ukalariga m eros b o 'lib  qolgan.
M.av.  I  m ingyillik  o 'rtalarig a  kelib  Shim oliy  H indistonda  20 
dan  ortiq  katta-kichik  davlatlar  tashkil  topadi.  Shim oliy  H indis­
tondagi  M agadxa,  K ashala, N and,  M aurya kabi  yirik  podsho  bosh­
qaradigan  davlatlar b o 'lgan .  Bunday  davlat 
monarxiya 
deyilgan.
Q adim gi  S him oliy  H indistonda 
Vridji 
va 
M alla 
kabi  davlat­
lar ham  bor ediki,  bu davlatlarni  o qsu yak-zodagonlar kengashi va 
x a lq y ig 'in i  tom onidan  saylab q o 'y ilad ig an   hokim lar boshqargan. 
B unday  dav latlar 
respublika 
tnaqom idagi  davlat  hisoblangan.
288

Qadimgi  Hindistonda  toifachilik  tuzumi. 
H indistonning  q a­
dimgi  solnom alari.  Veda  kabi  diniy  to'plam larida  aholi  bir-biridan 
farq  qiladigan  turli  toifa  -   varna-kastalarga  b o iin g a n lig i  ta ’kidla- 
nadi.  Shulardan birinchisi  oliy varna-kastaga m ansub b o 'lg an  brax- 
m anlar b o ig a n .  Braxm anlar toifasiga yirik yer egalari, ruhoniv-ko- 
hinlar,  am aldorlar  va  aslzodalar  a ‘zo  b o iish g a n .  U lar  oliy  xudo 
Braxm aning  og 'zid an   yaratilgan  ekan.  Ikkinchi  vam a-kasta kshat- 
riyalar  b o'lib,  ular  xudo  B raxm aning  elkasidan  vujudga  kelgan 
ekanlar.  K shatriyalar toifasiga  harbiy  sarkardalar va jang ch ilar kir­
gan.
A holining  eng  ko ‘p  qism ini  tashkil  etgan  hunarm andlar.  may- 
da  savdogarlar,  dehqon  va  dehqon jam oalari  uchinehi  toifa  -   var- 
ni  vavshilarni  tashkil  etgan.  Ular  xudo  Braxm aning  qovurg‘asidan 
pay do  b o 'lg an ekan.
H indiston aholisining eng quyi tabaqasi shudralar b o ig a n .  U lar 
Braxm aning  tovonidan  paydo  b o 'lgan   ekan.  Shudralar  ajnabiy 
o ik a n in g  odam lari,  o 'z  urug'-qabilalaridan ajralib k o 'ch ib   kelgan­
lar  hisobiga  to 'ld irib   turilgan.  U lar  zoti  past  kishilar  hisoblanib, 
chang-tuproqqa belanib yashashga m ahkum  etilgan.  U lar jam oalar- 
ga aralashtirilm agan.  biron-bir xizm at va  vazifaga tayin  etilmagan.
H indistonda  to 'rt  varna-toifaning  birortasiga  kirm agan kishilar 
ham   bo'lishgan.  U lar 
„ehandallar” 
-   toza  suvni  harom   qiluvchi- 
lar edilar. U lardan hazar qilinib. jam o at binolariga,  ibodatxonalarga 
hatto  quduqlar  yoniga  ham  yaqinlashtirilm agan.  Chandallar,  y a ’ni 
hazar  qilinganlar  eng  o g 'ir  va  itlos  ishlarni  -   axlatlam i  olish,  iflos 
joylarni  tozalash.  o 'lg an  hayvonlar terisini  shilish  kabi  ishlarni  ba- 
jarganlar.
Vedada  aytilishicha,  odam   qaysi  toifadan  tu g 'ilg a  b o 'lsa,  umr 
b o ‘yi  o 'sh a   toifada  qolar ekan.  H indistonda  qadim   zam onlardayoq 
adolatparvar  kishilar ham   yetishib  chiqqan.  U lar  o 'sh a   vaqtda  ijti­
moiy  tuzum ga,  diniy  e'tiqodlarga  va  odam larning  toifalarga  b o 'li- 
nishiga qarshi chiqqan! ar.
Yozuv  va  adabiyot. 
Hind  vohasi  va  Panjobda  yashagan  hind 
xalqlarining  eng  qadim gi  ajdodlari  o ‘z  vozuvlariga  ega  bo'lgan. 
A rxeologlar  X arappa  va  M oxendjo-D orodan  hayvon  va  qandaydir
289

rasm -belgilar tushirilgan m uhrlar va sopol idishlarning parchalarini 
topganlar.  Tilshunos  olim lar  H ind  vohasidagi  yozuvlam i  tekshirib 
k o ‘rgan.  B a ’zi  tilshunoslar  hind  yozuvi  400  belgi-rasm dan  iborat 
desalar,  boshqalari 250  va yana o'zgalari  300  belgi-rasm dan  iborat 
deb ta ’kidiaydilar. Am m o hanuzgacha qadimgi  hind yozuvlari to Та 
o'rganilm agan.  B a’zi olim lar hind yozuvini shum erlarnikiga,  bosh­
qa olim lar esa xett yozuviga o 'x sh ash   deydilar.
M.av. V asrd anboshlab H indistondabraxm i, kxaroshtxi. aramey, 
gupta  va  boshqa yozuvlardan  fovdalanganlar.  Q adim gi  H indiston­
da xalq o g 'z a k i ijodi va uning davom i hisoblangan yozm a adabiyot 
ham  erta  rivoj  topgan.  U lar  m aqol,  m atal,  ertak,  hikoya.  doston, 
diniy  q o ‘shiqlar va ajoyib  afsonalar yaratganlar.
Vedalar -  gim n,  q o ‘shiqlar,  afsungarlik va diniy  duolardan  ibo­
rat katta to ‘plamdir.
Q adim gi  H ind  adabiyotining  eng  nodir  asarlari  qatoriga  "M a- 
xabxarata”,  “ R am ayana”,  “Pancha  tatra”,  “K alila  v a  D im na”  kabi 
asarlam i  kiritish mum kin.
‘‘R am ayana”  dostonida о 'g ay   onasining  bergan  azoblariga  chi- 
day  olm agan  shahzoda  R am ning  o ‘z  shahri  Ayodxiyani  tashlab 
ketib  o ‘zga yurtlarda boshidan  kechirgan  sarguzashtlari  haqida  h i­
koya  qilinadi.  H ikoya  qilinishicha,  Sevlotida  devlar  R am ning  xo- 
tini  Sitani  o ‘g‘irlab  ketadilar.  Ram   ayiq va  m aym unlardan q o ’shin 
tuzib,  devlam i tor-m or etib,  xotinini  ozod  qiladi.  N ihoyat Ram   o ‘z 
vataniga qaytib, otasi taxtini  egallaydi va uzoq davr davlatni adolat 
bilan boshqaradi.
“M axabxarat” dostonida B xarata podsho  urugTning ikki avlodi
-   K auravlar v a  P andavlam ing  toj-taxt  va  boylik  talashib  olib  bor­
gan kurashlari hikoya  qilinadi.

asrda yashagan Kalidasa ajoyib drama asarlari yozgan mashhur 
adib. U yozgan drama asarlaridan eng mashhuri  “Shakuntala”dir.
Hindistonda  ilmiy  bilimlarning  rivojlanishi. 
H indistonda 
aniq  fanlarga  ham   katta  e ’tibor  berganlar.  G eografiya,  tarix,  as- 
tranom iya,  m atem atika  fanlari  ham  taraqqiy  etgan  edi.  H ind  fay- 
lasuflari  C harvak  degan  ta ’lim ot  yaratganlar.  Bu  taTim otga  k o ‘ra 
ilm ning bosh  m anbayi -  tajribadir deyiladi.
290

H indiston shaxm at o 'y in inin g ham  vatanidir.  Hind astronom lari 
va  m atem atiklari  bir  yilni  365  kunga,  12  oyga  b o iib ,  shundan  5 
kunini  bayram   hisoblaganlar.  Ularning  hisobida  bir  yil  365  kunga 
teng b o ig a n .  U lar quyosh va suv  soatlarini k ash f etib,  ulardan foy­
dalanganlar.
A stronom  A ryabxata V  asrdayoq  Yerning  sharsim on ekanligini 
va  yerning  o 'z ig a  tortish  qonunini,  ayni  paytda  u  o ‘z   o 'q i  atrofida 
aylanish  farazini  aytgan.
H indistonda  tabobat  ilm i  ham   ancha  rivoj  topgan  edi.  Tabib- 
lar  tom ir  harakatiga  qarab  kasalliklarni  aniqlaganlar.  Bem orlarni 
shifobaxsh  o'sim lik.  h o i   meva,  hayvon  a ’zolari  va  boshqa  narsa- 
lardan tayyorlangan  sodda  va m urakkab  dorilar bilan davolaganlar.
M e’morchilik 
va 
tasviriv  san’at. 
H indis­
tonda 
m e'm orchilik 

erta  rivoj  topgan.  Usta- 
‘i
 
lar  m e'm orchilikda  loy, 
i  
xom.  pishirilgan  g is h t. 
■ п н   tosh,  maxsus  qorishm a 
V :  
va  y o g ‘ochlardan  foy-
f  
T  ^
7
-
 
dalanganlar.  Ular  shoh
__saroylari.  ibodatxonalar
va 
m a in u riy  
bino- 
lar  qurishda  katta  y u ­
tuqlarga  erishgan.  H indistonda  haykaltaroshlik  ham  rivoj  topgan. 
H aykaltaroshlar podsho, budda.  arslon. fil. karkidon va boshqa nar- 
salarning haykal  va rasm larini ishlaganlar.
Bu  jihatdan  muhr  va  tangalar  sirtiga  tushirilgan  Tosh  darvoza, 
rasmlari Ashoka davrida tosh ustun  ustiga o'm atilgan 4  sher haykali 
kishini hayratga soladi. Gumbazli binolar va tog'  qoyalarini o ‘yib ish- 
langan binolar o'zining go'zalligi bilan ajralib turadi.  Hindiston mus- 
taqilligi  e i o n   qilinishi  munosabati  bilan  tosh,  ustun  ustiga  o ‘m atil- 
gan  qadimgi  to 'rt  qo'shaloq  arslon  haykali,  bugungi  kunda  bizdagi 
Humo qushi 
kabi Hindistonning davlat ram ziga aylantirilgan.
Diniy  e’tiqod. 
Q adim gi  H indistonda ju d a   k o 'p   u ru g \  qabila  va 
elatlar yashagan.  Ularning x o'jaligi, turm ush tarzi har xil b o ig a n li- 
gi  uchun diniy  e'tiqodlari ham  turlicha b o ig a n .  H indistonda yasha-
291

gan  aholi  hayotida  tabiat  hodisalariga,  ajdodlari  ruhiga,  tog'-tosh- 
larga,  hayvonlarga,  suv va daraxtlarga s ig in is h   uzoq  davom  etgan. 
U larda  oy.  quyosh  va  olovga  s ig in is h   keng  tarqalgan  edi.  H indlar 
Agni 
olov, 
Indra 
m om aqaldiroq, 
Aditinani 
esa hosildorlik  xudosi 
deb  bilganlar.
H indistonda  diniy  e'tiqo dlam in g  kelib  chiqishi  ham   bosh­
qa  xalqlar  kabi  ularning  turm ush  tarzi  va  x o 'jalig i  bilan  bog'liq 
bo'lgan.
D avlatlar vujudga kelishi  m unosabati  bilan  H indistonning  k o 'p  
jo ylarid a braxm an  dini  keng yoyilgan.  Bu  din  m.av.  IX -V III  asrda 
vujudga kelib,  uning xudosi  B raxm a b o ig a n .  Bu  dinning  ruhoniy- 
lari 
braxmanlar 
deyilgan.  U larning  ta iim o ti  b o'y ich a  Braxm a 
olam   va  odam ning  yaratuvchisi  hisoblangan.  A ditinani  “ham m a- 
ning  onasi” ,  “ham m a narsaning  m ohiyati",  “abadiyat”,  "varatiigan 
va yaratuvchi”  kabi  nom lar  bilan u lu g iag an la r.  D astlab  m om aqal­
diroq,  hosildorlik  xudosi  hisoblangan 
Indra 
keyinchalik  hokim , 
hukm dor  va  podsholar  hom iysiga  aylangan.  Indra  so 'zin in g  o 'zi 
ham  podsho,  hokim ,  hukm dor kabi m a ’noni  anglata boshlagan.
H indistondagi  diniy  e ’tiqodlardan  yana  biri 
buddizm 
b o ig a n . 
Bu  din  m.av.  V III-V I  asrlarda  vujudga  kelgan.  D inning  asoschi­
si  shahzoda 
Siddhartha  Gautama 
b o ig a n .  U 
Budda-
 
„M a’ri- 
fatparvar” 
laqabi  bilan  o 'z   ta iim o tin i  m am lakat  b o 'y lab   40  yil 
davom ida  targ 'ib   qilgan.  U  braxm an  xilidagi  kasta-tabaqalarga 
b o iin is h n i  qoralab, jam iyatdagi  barcha  kishilar  xudo  oldida  teng 
huquqqa  egadirlar.  deb  ta ’lim  bergan.  K eyinchalik  buddiylik  dav­
lat  dini  darajasiga  k o ‘tarilib,  a w a l  Turonning  janubiy  hududlari, 
keyin X itoy va M arkaziy  O siyoga yoyiladi.  Shuni ham  aytib  o iis h  
joizki,  Q adim gi  H indistonda zardushtiylik dinining a n ’analari  ham 
saqlanib  qolgan  va  hozir  ham   ular  hududning  g 'arb id a  faoliyat 
k o 'rsa tar ekanlar.
Shunday  qilib,  Q adim gi  H indiston  xalqlari  o 'zlarig a  xos  boy 
madaniyat  yaratganlar.  K eyinchalik  hind  m adaniyatidan  janon 
xalqlari  bahra  olganlar.  H indistonda  keyingi  vaqtda  olib  borilgan 
arxeologik  va  ilmiy  tadqiqotlar  b a ’zi  g 'a rb   olim larining  hindlar 
hech  qanday  m adaniyat  yaratm aganlar  degan  fikrlarini  chippakka 
chiqardi.  T a'b ir jo iz  b o is a .  hind xalqlari  ilm -fanning  b a ’zi  sohala- 
rida yevropaliklardan  o 'tib  ketishgan.
292

Seminar m ashgluloti uchun savollar:
1.  H indistonda  arxeologik  izlanishlar:  “ Shim oliy  H indiston 
arx eolo g iyajam iy ati”  haqida.
2.  Ilk  Hind  sivilizatsiyasi vujudga kelishining  shart-sharoitlari.
3.  Eng Q adim gi  H indistonning  ijtim oiy  tuzumi  va xo'jaligi.
4.  M.  av.  X V -IV  asrlarda Q adim gi  Hindiston.
5.  Shimoliy Hindistondagi dastlabki davlatlarning tashkil topishi.
6.  M akedoniyalik A leksandrning  H indistondagi  istilolari.
7.  M akedoniyalik  A leksandr  davlati  va  uning  parcbalanib 
ketishining  sabablari.
8.  M agadxa  davlatining tashkil topishi  va kuchayishi.
9.  M aurya  davlatining  qulashi  va H indistonning m ayda davlat­
larga  bo 'lin ib ketishi.
10.  H indiston K ushonlar davlati tarkibida.
Bilimlarni mustahkamlash  uchun  savollar:
1.  Janubiy  O siyoning qadim gi  aholisi.
2.  H indiston tarixining tarixiy davrlari.
3.  Eng  Q adim gi  H indiston m adaniyatining vujudga kelishi.
4.  O riylar  va  ularning  H indistonga kirib  kelishi.
5.  Salavkiylar davlati:  Yaqin  va 0 ‘rta  Sharqdagi  eng yirik ellin 
davlati.
6.  Ellin davlatlari  va m adaniyati.
7.  Pergam  podsholigi.
8.  Eng  Q adim gi  H indiston jam iy ati va madaniyati.
9.  X arappa  va  M oxenjo-D oro  yodgorliklari.
10.  Q adim gi  H indiston haqidagi  yozm a  manbalar.
11.  A bu R ayhon Beruniyning  “H indiston”  asari.
293

V II B O   LIM .  Q A D IM G I  X ITO Y  VA X U N N L A R  DAVLATI
l-§ . Eng Qadimgi Xitoy
Qadimgi Xitoyning geografik o'rni va tabiiy sharoitlari. 
X i­
toy  M arkaziy  va  Sharqiy  O siyodagi  eng  qadim gi  m am lakatlardan 
biridir.  H ozirgi X itoyning g 'arb iy   chegaralari bizning Turon  zamiii 
chegaralariga  kelib  tutashadi.  Shim olda  M o 'g 'u listo n .  Rossiya, 
jan u bd a  esa  H im olay  to g 'la ri  orqali  H indiston  bilan  chegaradosh 
M am lakat  sharqi  Tinch  okeanning  Sariq,  Sharqiy  X itoy  va  Janu- 
biy  X itoy  dengiziarining  suvlari  bilan  o ‘ralgan.  M am lakatning 
katta  qismi  to g ia rd a n ,  g 'arb iy   tom oni  dashti  biyobon  va  sharqiy 
qolgan  ozroq  qism i  tekisliklardan  iborat.  X itoyning  kunchiqish 
tom onini  Buyuk  X itoy  pasttekisligi  qoplab  yotadi.  Iqlim i  o'zig.i 
xos,  yozi  o 'rta c h a  issiq,  qishi  shim olda  sovuqroq, jan u b d a u  qadar 
sovuq  emas.  Y og'in-sochin m am lakat  sharqida  k o 'p ro q ,  markaziy 
va  g 'arb iy   qism ida  kam roq  yo g 'ad i.  X itoyning  eng  yirik  daryosi 
X uanxe b o 'lib , xitoyliklar uni  “Tentak daryo”,  “X itoyning sho'ri" 
“M ing  xil  kulfat  keltinivchi  daryo"  deb  ham   ataydilar.  Chunki  u 
bahor oylari toshib odam larga k o 'p  tashvish va kulfat keltirgan.  Bu 
daryo  loyqaligi  bois  Sariq  daryo  ham  deyiladi.  Sharqiy  Xitoydan 
Yanszi,  Sitszyan  kabi  katta  daryolar,  g 'arb iy   qism idan  esa  Tarim 
daryosi  oqib  o 'tib ,  G 'a rb iy   X itoydagi  qum liklarga  singib  ketadi 
B u daryolar bahor oylarida qattiq toshib xalq x o 'jalig ig a katta zarai 
keltiradi.  X itoy  o'sim liklar,  hayvonot va  qazilm a m a'd an larig a  an- 
cha boy  m am lakat hisoblanadi.
Xitoyning eng  qadimgi  aholisi va  ularning mashg'uloti. 
X i­
toyning  qulay  geografik  m uhiti  bu  yerlarda ju d a   qadim  zam onlar- 
dan  boshlab  ibtidoiy  va  qadim gi  odam larning  yashashlari  uchun 
im kon  bergan.  A rxeolog  va  antropologlarning  bergan  m a’lumot- 
lariga  k o 'ra,  X itoy  hududidan  ibtidoiy  va  qadim gi  davrga m ansub 
yodgorliklar  topilgan.  B ular  orasida  bundan  6 0 0 -5 0 0   m ing  yil  il-
294

gari  yashagan  sinantrop  -   xitoy  odam i  va  Lantyan  kabi  odam lar- 
ning  m anzil-m akonlari  diqqatga  sazovordir.  Ibtidoiy  davrga  raan- 
sub  yodgorliklar  X itoyning ju d a   k o 'p  jo ylaridan  topilib,  ularning 
madaniy  qatlam i  o ‘rganilgan.  Ayni  paytda  X itoyning  ham m a jo y i- 
dan  qadim gi,  so 'n g g i  paleolit,  m ezolit,  neolit,  eneolit,  je z   va  qa­
dim gi  davriga  oid  k o 'p lab   arxeologik  yodgorliklar  topilgan.  Bu 
yodgorliklarni  tekshirgan  arxeolog,  antropolog  olim lar  X itoy­
da  ju d a   qadim   zam ondan  boshlab  ibtidoiy  va  qadimgi  odam lar 
yashaganligini  isbotlab  berdilar.  K eyinchalik  aholi  k o 'p ay a  borib 
X itoyning  k o 'p   joylariga  borib  joylashgan.  Shuningdek,  X itoyga 
shim ol,  janubi-sharqdan  xilm a-xil  u ru g‘  va  qabilalar  kirib  kelib 
joylashganlar.
M .av.  IV -V   m ingyilliklarda  X uanxe  daryosining  o 'rta   oqim i- 
da  bir necha  neolitik m adaniy m arkazlar paydo  b o'lgan.  X itoyning 
sharqiy  sohillari  -   Szyansu  va  C hjeszyan  provinsiyalarida  k ash f 
clilgan  Sinlyangan m adaniyati keyinchalik  "S harqiy”  nom li  etnos- 
larning  paydo  b o 'lish ig a  zam in  yaratgan.  O 'sh a   davrda  X uanxe 
daiyosining  bosh  in n o g 'i  Veyxe  vodiysida  mashhur.  Yanshao  neo­
litik  dehqonehilik  m adaniyati  paydo  b o 'lib,  xitoy  xalqining  eng 
qadim gi  ajdodlari  asosi,  bir  qism i  esa  tibet-birm a  etnoslarining 
shakllanishiga  sabab  bo 'lgan.  “Yanshao’iik la r  daryo  sohillarida 
yarim  yerto 'lalarda va  ustunlarga o'rn atilg an  sinch uylarda yashab, 
dehqonehilik va hunarm andchilik bilan shug'ullangan. U larning bir 
qism i  term achilik.  ovchilik va baliqchilik  bilan m ashg'ul  b o ig a n .
M  .av. Ill m ingyillikda sharqiy “yansha”oliklar o ’rta X itoy tekis- 
liklarida  vashovchi janubiy  qabilalar  bilan  aralashib  ilk  X itoy  tili- 
ца  asos  solganlar.  Keyingi  m ingyillikda  qadim gi  X itoy  qabilalari
-   sya  va  shan  (in)lar  yirik  qabilaviy  ittifoq  tuzib,  dastlabki  tabaqa- 
viy jam iv atlar negizidagi ilk davlatlar(eng kuchlisi Shan, keyin Ch- 
jouni  yaratganlar.  U ndan keyingi  davrlarda  esa X itoyga  shim oldan 
lurli  qabilalar kirib  kelib  m ahalliy  aholiga  qo'shilib,  aralashib  k et­
gan.  Shuni ta ’kidlab o 'tish  joizki,  Janubiy X itoyda qadim dan bosh­
lab  h a r  turli  qabilalar  yashagan.  M.av.  davrning  so 'n g g i  asrlarida 
xitoyliklar  janubga  harakat  qilib,  m ahalliy  qabilalarni  asta-sekin 
xitoy lashtira  boshlaydi lar.  Shunday  qilib,  X itoy  aholisi  hududda 
yashagan turli  u r u g \  qabila va etnik guruhlardan tashkil topgan.

Qadimgi  Xitoy  tarixining  davrlarga  boMinishi  va  ularning 
bosqichlari. 
Qadim gi  Sharqning  boshqa  davlatlari  kabi  X itoy  tari­
xini  bir necha tarixiy davrlarga b o iib  o ig a n ila d i.  U lar quyidagilar:
1.  X itoyda  ibtidoiy  jam oaning  buzulishi  va  eng  qadimgi  dav­
latlarning  barpo etilishi -  m.  av.  II  m ing yillik.
2.  M .av. 
VIII—
III 
asrlarda Q adim gi Xitoy.
3.  X itoyda  dastlabki  m arkazlashgan  davlatning  qaror  topishi 
Sin im periyasi  davri -  m.av.  221  -  207-yillar.
4.
  X an  im periyasi  davri  m.av. 
I ll


asrlar.
5.  Q adim gi X itoy  m ilodiy 
I—III 
asrlarda.
B a’zi  olim lar  ilk  X itoy  tarixini  sulolalar  b o ‘yicha tarixiy  davr­
larga  b o iis h n i  tavsiya  etganlar.  A ksariyat  olim lar  Q adim gi  Xitoy 
tarixini  beshta  davrga  b o iib   o'rganish  m aqsadga  muvofiq  ekanli- 
gini  m a’qulluaydilar.  Qadimgi  X itoy  tarixini  m azkur  tarzda  davr­
larga b o iib   o ig a n is h  talabalarga ancha yengillik tu g ‘diradi.
Qadimgi  Xitoy  tarixining  asosiy  manbalari. 
B oshqa  qadim ­
gi  Sharq  m am lakatlari  kabi  Q adim gi  Xitoy  tarixini  o ig a n ish n in g  
o 'zig a  xos  ilm iy  m anbalari  bor.  B ular  qadim gi  hujjatlar. jum ladan 
m. av. 
II 
m in gy ilik kao id  suyaklardagi ham da  toshbaqa kosalari us- 
tidagi  yozuvlar b o iib ,  ular  Shan-In  davlati  davridagi  (m.av.XVIII- 
XII 
asrlar)  qadim gi  X itoyning x o 'jalik ,  ijtim oiy va davlat tuzumini 
tasvirlashga  imkon  birm uncha  beradi.  D iniy  m arosim larda  ishla-
tiladigan  je z   davri 
idishlaridagi  yozuv­
lar  bu  davrning  oxir- 
gi, shuningdek, m.av. 
X II-V III 
asrlarga 
oid  manbalardir.  Bu 
yozuvlar 
orasida 
hadya yorliqlari  ham 
uchraydi.  Sin  sulo­
lasi,  y a'n i  m.av.  Ill 
asrga  oid  tosh  bara- 
banlardagi  yozuvlar 
ham  katta  aham iyat-
296

ga  egadir.  M.av.  ill  va  m ilodiy  111  asrga  oid  X an  sulolasi  davriga 
mansub  b o'rtm a  suratlar ham  qadim gi X itoy tarixi  va m adaniyatini 
o'rg an ish da juda m uhim  m anba  hisoblanadi.
D avri  aniqlanm agan  yozm a  m anbalar  orasida  Lu  podsholigi 
davrida. y a ’ni m .av.V III-V  asrda to 'plangan “C hun-syu” va “Bahor 
va  K uz”  kitobi  alohida  o 'rin  egallaydi.  Bu  kitobning m uallifi haqi- 
da turli fikrlar bor.  B a ’zi  rivoyatlarga k o 'ra, “C hun-syu” kitohining 
muallifi  K onfutsiy  deyiladi.  O 'sh a  davrda  yaratilgan  vilnom alar- 
dan biri  “Szochjuan”  hisoblanadi.  "S hanshu”  (“ Shutszin”) -  ’’Tarix 
kitobi”,  “H ujjatlar  kitobi”  qadim gi  X itoyning  m um toz  adabiyoti 
orasida  alohida  o 'rin n i  egallaydi.  M a’lum otlarga  k o ‘ra,  bu  kitob- 
ga  qadim gi  podsholar  yoki  ularning  m aslahatchilariga  qarashli 
nutqlar.  nasihatlar  va  am r-farm onlar  kiritilgan.  Bu  kitobda  m am ­
lakat topografiyasi  va boshqarish tizim iga  doir qim m atli  m a ’lum o- 
tlar ham  bor.  R ivoyatlarga k o ‘ra,  kitob  K onfutsiy  tom onidan tahrir 
qilinib  qavta ishlangan ekan.
X itoyning  qadim gi  tarixi  va  m adaniyatini  o ‘rganishda  “ Shi-s- 
zin”- ”Q o ‘shiqlar  kitobi”ning  aham iyati  ham   katta.  K itob  xalq 
qo ‘shiqlari  asosida  tuzilib,  unda  ju d a  qadim   zam onlarga  oid 
qo'shiqlardan  parchalar  bor.  K itobda  xitoyliklam ing  eng  qadimgi 
davrdagi  chinakam   havoti  xalq  qo'shiqlarida  aks  ettirilgan.  Shu­
ningdek. kitobda m.av.  I  m ingyillik birinchi  yarm idagi xitoy xalqi- 
ning  turli  urf-odatlari.  rasm -rusum lari,  to 'y lari  va  turinush  tarzi 
to ‘laroq  ifoda  etilgan.  Shuni  ham  aytib  o 'tish   kerakki,  “Q o‘shiqlar 
kitobi”ning  eng  qadim gi  qismi  m.av.  X II-V II  asrlarga mansubdir.
Nomi  yuqorida  tilga  olingan  “ Szo-chjuan”  asarida  ham   m am ­
lakat  tarixiga  oid  ancha  m a'lu m otlar  bor.  “ Szo-chjuart”ni  X itoy 
adabiyotida  Q adim gi  X itoy  tarixiga  oid  birinchi  to 'la   asar  deyish 
mumkin.  Q adim gi  X itoy  m anbalari  orasida  m.av.  X I1-V III  asrlar­
da tuzilgan “Bam buk  yilnom alari” ham  m uhim  aham iyatga egadir. 
M azkur  yilnom a  o ‘sha  davr  podsho,  hokim   va  knyazlari  uchun 
tuzgan  yilnom alar  b o ‘lsa  kerak.  Bu  yilnom ada  m.av.  776-yilda 
quyosh tutilishi k o'rsatilgan  sana.  so‘nggi  Shan-In  sulolasiga m an­
sub  podsholarning  ro 'vx ati  va  boshqa  bir  qancha  qim m atli  tarixiy 
m a'lum otlar saqlangan.
297

Shan-In  davriga  m ansub  fol  k o ia d ig a n   suyaklardagi  eng  qa­
dim gi  iyeiroglif  yozuvlari  ham  xitoyliklam ing  o 'tm ish   tarixini 
o 'rg an ish d a m uhim  m anbalardan  biri b o iis h i m um kin.
M.av.  II—I  asrlarda  X itoyda  dastlabki  tarixiy  asarlar  vujudga 
keladi.  B u  jihatdan  m .av,145-90-yillarda  yashab  o ‘tgan  tarixchi 
Sim a  Syanning  'T arix iy   xotiralar’'i  katta  aham iyatga  ega.  Sima 
Syanning  bu  asari  X itoyning  eng  qadim gi  davridan  m.av.  II  asr 
oxirigacha  b o 'lg an   tarixiy  voqealam i  o 'z   iehiga  oladi.  Bu  kitob 
besh  b o iim d a n   iborat  bo 'lib.  unda  qadim gi  X itoyning  siyosiy  va 
madaniy  tarixiga  oid,  shuningdek,  xronologiyasini  tiklash  uchun 
zarur b o ig a n   m a iu m o tla r  berilgan.  Tarixchi  “Tarixiy  xotiralar”da 
qadim gi X itoy tarixining um um iy  m anzarasini birinehi  m arta keng 
k o ia m d a   bayon  etadi.  Sim a  Syanning  bu  asari  X itoy  tarixnavisli- 
gining o'zidan   keyingi  rivojlanishiga kuchli  ta 'sir etadi.  Ban  Byao, 
milodiy  32-92 -yillard a  yashab  ijod  etgan  o 'g 'li  Ban  Gu  va  qizi 
B an  C hjaolar  “X an  tarixi"  (“X an  Shu”)  tarixiy  kitoblarini  yozgan. 
B u  tarixiy  asarlam i  vozishlarida  ular  Sim a  Syanning  tarixnavislik 
uslubidan keng  foydalangan.
Ban  G uning “X an tarixi kitobi” Xan,  a n iq ro g i  G 'a rb iy  X an su­
lolasi  tarixiga  (  m.av.  206-m ilodiy25  vil)  bag'ishlangan.  Ban  Gu 
boshliq  oilaviy  tarixchilar yangi  xitoy  tarixnavisligiga,  y a ’ni  yangi 
“sulola tarixchiligi”ga asos soladilar.
M ilodiy  3 98 -445-yillarda  yashab  ijod  etgan  tarixchi  Fan  E 
“ S o 'n g g i xan sulolasi tarixi” kitobini yozgan.  Bu kitobda X itoyning
I—III  asrlai'dagi  tarixi yoritilgan.  X itoy  hududidagi  arxeologik yod- 
gorliklar  o i k a   xalqlari  tarixi  va  m adaniyatini  o'rganish d a  ju d a 
m uhim  m anba hisoblanadi.
Q azishm alar shuni k o'rsatadiki, X itoy hududida 60 0-5 0 0  m ing 
yillardan beri  kishilar yashab keladilar.
1921-yilda  shved olimi  I.G .A nderson X uanxe daryosining o 'rta  
oq im id an neo lit m ad aniyatigam ansub vodgorlikni  topib o'rgangan. 
U  Yanshao  neolit  m adaniyati  nom i  bilan  m ashhurdir.  1928-yilda 
esa Shan-In poytaxti A nyan shahri yaqinida arxeologik qazishm alar 
o ik a z ilib .  Q adim gi  X itoy  tarixining  m.av.  XIV—X I  asrga  m ansub 
m oddiy  m adaniyat  buyum lari  topib  o'rganiidi.  Topilgan  buyum lar
298

bizga  o 'sh a   davrdlagi  X itoyning  ishlab  chiqarish  kuchlari  va  ijti­
moiy tuzum i haqida tushuncha beradi.
X itoyda  arxeologik  tadqiqotlar  olib  borish  va  o 'rg an ish   ishlari 
u  yerda  xitoy  inqilobidan  so 'n g   rivoj lana boshiadi.  Bu  XX  asrning 
5 0 -7 0-yillarig a  to 'g 'r i  keladi.  Q azishm alar  natijasida  neolitdan 
X an  davrigacha  b o 'lg an   xitoyliklar  tarixi  haqida  yangi.  ashyoviy 
dalillar  to 'plan di.  K eyingi  yillarda  arxeologlar  X itoy  hududidan 
Shan-In,  Chjou  va  undan  keyingi  X an  davriga  oid  yodgorliklarni 
o'rgandilar.  Chjou  davriga  oid  bronza  idishlar  C hansha  yaqinidan 
topilgan.  U  yerda  fol  xatlari  yozilgan  sopol  buyum ,  kiyim -kechak, 
zargarlik  va  ziynat  buyum lari,  y o g ‘och  lavha  va  ipak  m atoga  bi- 
tilgan  qadim gi  yozuvlar  ham   topib  o'rganildi.  B u  buyum lar  m.av.
Ill asrga m ansub C hanshadagi qabristondan ham  topib o'rganilgan.
X itoyning  Shan-In  davridagi  qadim gi  tarixini  o'rgariishda  ep i­
grafik m anbalar.  birinchi navbatda “fol  xatlari” yozilgan buyumlar- 
ning  topilishi  katta  aham iyatga  egadir.  M azkur  “ fol  xatlari”  m.av.
X IV -X I  asrlarga m ansub  ekan.
Bu  yodgorliklar  birinchi  bor  1899-yilda  xitoylik  olim lar  Lyu 
Te-yunem   va  Van  I-junlar tom onidan ochilgan  va  o'rganilgan.  Qa- 
zishm a vaqtida Any an shahri yaqinidan ju d a k o 'p   epigrafik yozuv­
lar ham  topilgan.
Van  Go-vey,  X u  X ou-sban  va  boshqalar  m azkur  yodgorliklar­
dan  ju d a   k o 'p   epigrafik  yozuvlarni  topganlar.  M.  av.  X -V II  asr­
larga  m ansub  bronza  idishga  yozilgan  Chjou  davri  yozuvlari  ham 
Q adim gi  X itoyning  Chjou  davri  tarixi  va  m adaniyatini  o'rganish - 
da  katta  aham iyatga  ega.  M.av.  Ill  va  III  asrga  m ansub  xilm a-xil 
buyum lar  va  yozuvlar  ham   xitoyliklar  tarixi  va  m adaniyatini 
o 'rg an ish da  m uhim  m anba  sifatida qimmatlidir.
Katalog: Elektron%20adabiyotlar -> 63%20Тарих%20фанлари
63%20Тарих%20фанлари -> Namangan davlat universiteti
63%20Тарих%20фанлари -> «0 ‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti
63%20Тарих%20фанлари -> Vatan tarixi. 1-kitob. Shamsuddinov R, Karimov SH.pdf [Abulhasan simjuriy Muhammad ibn Ibrohim]
63%20Тарих%20фанлари -> Talim vazirligi toshkent davlat sharqshunoslik instituti
63%20Тарих%20фанлари -> Vatan tarixi 2-kitob. Shamsuddinov R.pdf [Ahmadbekhoji mehmonxonasi]
63%20Тарих%20фанлари -> «sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bo sh tahririyati
63%20Тарих%20фанлари -> Fayzulla boynazarov qadimgi dunyo tarixi
63%20Тарих%20фанлари -> Namangan davlat universiteti e. Kenjayev qadimgi dunyo tarixi
63%20Тарих%20фанлари -> O`zbekiston tarixidan universal qo`llanma tmp9232.pdf [Amudaryo xazinasi]

Download 11.92 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   35
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling