0 ‘z b e k ist 0n r espublik asio liy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi


Ilova Qadimgi Misr tarixining eng muhim  tarixiy  sanalari


Download 11.92 Mb.
Pdf ko'rish
bet35/35
Sana21.12.2019
Hajmi11.92 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

Ilova
Qadimgi Misr tarixining eng muhim  tarixiy  sanalari
1
Misrning  Fayum,  Tasa  va  Badariydagi 
neolit madaniyati
M.av.  V ming yillik.
2
Ilk sulolagacha  boigan  amrat  davri,  urug‘ 
jamoasi buzilishining boshlanishi
M.av.  IV  mingyilik- 
ning birinehi yarmi
3
Ikkinchi  sulola  (gerzey)  davri.  Xususiy 
mulkchilik,  tabaqaviy  jamiyat  va  mulkiy 
tengsizlikning  rivojlanishi.  Misrda  mayda 
davlatlarning tashkil topishi.
M.av.  IV  iningyillik- 
ning 
o'rtalari 
va 
ikkinchi yarmi
4
Yuqori  va  Quyi  Misrning  birlashtirilishi. 
l-II sulola davridagi ilk podsholik davri.
M.av.  XXXI-XXIX 
asrlar
5
Ill-VI  sulola davridagi Qadimgi podsholik. M.av.XXVIIl—XXI11 
asrlar
6
Ill sulola. Josyer piramidasining qurilishi.
M.av. XXV1I1 asr
7
IV  sulola.  Xufu  (Xeops)  va  Xafra 
piramidalarining qurilishi.
M.av. XXVII asr
8
Birinehi  o'tish  davri.  Qadimgi  Misr 
podsholigining 
inqirozi, 
nomlarga 
boiinish. 
Gerakleopol 
va 
Fivaning 
hukmronlik uchun olib borgan kurashlari.
M.av. 
XXIII 
asr 
o'rtasi  bilan  XXI  asr 
orasi
9
Xl-Xlll sulola davrida o'rta podsholik.
M.av. XXI asr o‘rtasi 
-XVIII  asr
10
Xll  sulola.  Amenepxoteb  I.  Senusert 
111  va  Amenemxet  111  davrilarida  Misr 
podsholigining gullab-yashnashi.
M . a v . X X —X V 111 
asrning boshlari
11
Ikkinchi  o‘tish  davri.  Xalq  qo'zg‘olonlari 
va  giksoslarning  Misrga bostirib  kirishlari.
XV—XVI  sulola. Giksoslar hukmronligi.
M.av.XVIll asr oxiri- 
XVII asr.
12
XVIII—XX sulola. Yangi podsholik davri.
M.av.  XVI—
XI asrlar
353

13
X V III  su lo la .  B u y u k   saltan at davri.
M .av.  X V I - X I V   asr 
o ‘rtasi
14
T u tm os  III  v a   u n in g   istilo c h ilik   harbiy 
y u rish lari.
M . a v .   1 4 9 0 - 1 4 3  6 -  
y illa r
15
E x n a to n n in g  b o sh q a ru v   davri,  u n in g  d in iy - 
s iy o s iy   isloh otlari.
M . a v .   1  3 6  5 - 3 4 8 -  
y illa r
16
X IX  
su lo la . 
R arn zes 
II 
d avrid a  X ett 
p o d sh o lig i 
bilan 
kurash. 
M isrd a 
ib o d a tx o n a la r q u r ilish in in g   ja d a lla sh u v i.
M . a v . 1 2 9 0 - 1 2 2 4 -  
y illa r
17
M isr-X ett  sh artn om asi.
M .av. 1 2 8 0 -y il
18
X X   su lo la .  R a m z es  III  davrid a  “ d e n g iz  
x a lq lari'’  h u ju m in in g  k u c lia y ish i.
M .av.  XII  asrnin g 
b irin ch i yarm i
19
U c h in c h i  o ‘tish   davri.
M .av. 
X I - X  
asr 
o ‘rtalari
2 0
S o ‘n g g i  p o d sh o lik   davri.
M .a v .  X   asr  o ‘rtalari- 
VI  asr
21
X X I - X X U   su lo la .  L iv iy a lik la r   b osh q aru v 
davri.
M .av.  9 4 5 - 7 2 2 -y illa r
2 2
B a k x o r is  isloh otlari.
M .a v .  7 18—7 1 2 -y i 1 lar
23
X X V   E fio p iy a   su lo la si 
M isr  k ush itlar 
h u k m ro n lig i  ostid a.
M  .av.  7 1 2 - 6 6 4 - y  i 1 lar
24
O ssu riar  h u k m ro n lig i  davri.
M .av.  6 7 1 —6 5 5 -y illa r
25
M isrd a  katta  u y g 'o n is h   davri.  X X V I  S aus 
su lo la si  davri.
M .av.  6 6 4 —5 2 5 -y illa r
2 6
F in ik iy a   d e n g iz c h ila r in in g   A frik a   soh illari 
b o ‘y la b   su zish la ri.
M .av.  6 0 0 -y illa r
2 7
M isr  Eron  A h a m o n iy la r   d avlati  tarkibida, 
X X V III—X X X  
su lo la  
p o d sh o la rin in g  
m u sta q illik   u ch u n   ol i b  borgan  kurashlari.
M .av.  5 2 5 - 3 3 2 -y illa r
28
M a k e d o n iy a lik  
A lek sa n d r 
to m o n id a n  
M isrn in g  
istilo  
q ilin ish i 
v a  
in am lakat 
tarixida  el lin  d a v rin in g   b o sh la n ish i.
M .av.  3 3 2 -y il
Qadimgi  Mesopotamiya  tarixining eng mu lim  tarixiy sanalari
1
S h im o liy  
M e so p o ta m iy a d a g i 
Jarm o, 
X a ssu n a  v a  X a la f  n e o lit  m ad an ivati.
M .av.  V I I - V  
m in siv illik la r
2
« U b e y d  
m a d a n iy a ti»   u ru g ‘  ja m o a - 
larin in g y e m ir ilis h i.
M .av.  V  m in g y illik  
o ‘rtalari  v a   IV  
m in s v illik n in »   boslilari.
354

3
Uruk madaniyati.  Shumer sivilizatsiyasi 
asoslarining shakllanishi. Xususiy mulk, 
mulkiy 
tengsizlik, 
tabaqalanishning 
boshlanishi  va  Mesopotamiyada  ilk 
davlatlarning tashkil topishi. Piktografik 
vozuvnine pavdo boMishi.
M.av.  IV mingyillikning 
o'rta lari va ikkinchi 
yarimlari
4
Jemdet-Nasr madaniyati.
M.av.  IV  mingyillikning 
oxiri III mingyillikning 
boshlari
5
Ilk  sulolaviy  davr. 
Shumer-shahar 
davlatlarining  tashkil  topishi.  Mix- 
ponasimon xatlamine kashf etilishi.
M.av.  XXVIII asming 
boshlari va  XXIV asr.
6
Mesopotamiya 
Akkad 
hukmronligi 
ostida. 
Sargoniylar 
sulolasining 
boshqaruvi.
M.av. XXIV-XXI1 
asrlar.
7
Shumer  va  Akkadning  Urning  III 
sulolalari tomonidan birlashtirilishi.
M.av. XXI asr oxiri va 
XXI  asr
8
Qadimgi  Bobil  podsholigi  davrida 
Bobilning vuksalishi.
M.av. 1894-1595-yillar
9
Xammurapi  podsholik  qilgan  davr. 
Oonunlar to'nlamining tuzilishi.
M.av.  1792-1750-yillar
10 Bobilning  kassit  sulolalari  tomonidan 
boshqarilishi.
M.av. 1595-1150-yillar
11 Mitanni davlatining vuksalishi.
M.av.  XVI-X1V asrlar
12 Ossuriva. Oadimgi ossur davri.  ,
M.av. XX-XV1 asrlar
13 Ocrta Ossur podsholigi davri.
M.av.  XV-XI asrlar
14 Ossur aonunlar to'nlamining tuzilishi
M.av. XV-XIV asrlar.
15 Yangiossur podsholigi davri. Ossuriyada 
buvuk saltanatnins tashkil topishi.
M.av. X-VII  asrlar
16 Tiglatpalasar  III  ning  podsholik  davri. 
Ossur qo‘shinlarini qavta tuzish.
M.av.  745-727-yillar.
17 Asaradonning 
podsholik 
yillari. 
Misrning  istilo  qilinishi. 
Ossuriya 
saltanatining vuksalishi.
M.av.  681-669-yillar.
18 Ashshurbanipalning  podsholik  davri. 
Nineviya 
kutubxonasining 
baipo 
etilishi.
M.av. 669-627-yillar.
19 Ossuriva povtaxti Ninevivaning qulashi.
M.av.  612-vil
20 Bobilning  yuksalishi.  Yangi  Bobil 
saltanati.
M.av.  626-539-yil.
21
Navuxodonosor  11  podsholik  qilgan 
davri.
M.av.  605-569-yillar
355

2 2  
B o b iln in g   E ron  sh o h i  K ir II  q o 'sh in la r i 
M .av.  5 3 9 -v il. 
to m o n id a n   b o sib   o lin is h i  v a  Y an gi 
______ B o b il  sa lta n a tin in g   q u lash i.______________________ _
Kichik  Osiyo mamlakatlari tarixining eng muhim  sanalari
1
C lia ta l-X y u y u k   n e o lit  m ad an iyati
M .av. 
VII 
m in g y illik ­
n in g   ik k in ch i  yarm i  V I 
m in g y illik n in g  
b irinchi 
varim lari
2
K ic h ik  
O s iy o n in g  
sh arq id agi 
sa v d o  
k o lo n  iv a lari-m an zillari.
M .av.  X X -X V I I 1   asrlar
3
Q a d im g i 
X e tt 
p o d s h o lig in in g  
tashk il 
to p islii.
M .av.  X V I I I -X V I   asrlar
4
T e le p e n n in g   b o sh q a ru v   davri  v a   u n in g 
taxt v o r is lia i  haciidagi  farm on i.
M .av.  1 5 0 0 -y il
5
Q a d im g i X e tt  p o d s h o lig in in g   z a ifla sh u v i M .a v .  X V   asr
6
Y a n g i  X e tt p o d s h o lig in in g  tash k i!  to p ish i. 
B u yu k   X ett  sa lta n a tin in g   barpo  b o 'lish i.
M .av.  X I V -X I I I   asrlar
7
M isr -X e tt tin c h lik   sh artn om asi.
M .av.  12 8 0 -y il
8
“D e n g iz   x a lq la r i”n in g   istilo s i  v a   qudratli 
X e tt sa lta n a tin in g  q u la sh i. barharn to p ish i.
M .av.  X II  asr
9
F rig iy a   p o d s h o lig in in g  ravnaq  to p ish i.
TvI.av.  X -V I I I   asrlar
10
L id iy a  p o d s h o lig in in g  y u k sa lish i.
M .av.  VII—VI  asrlar
11
K r ez n in g  E ron  sh o h i  K ir  bilan  kurashi  v a  
E ro n iy la r  to m o n id a n   L id iy a n in g   b o sib  
o lin ish i.
M .a v .  5 4 7 -y il
Qadimgi Urartu  podsholigining eng muhim  tarixiy  sanalari
1
U rartu  q ab ilalari t o ‘g ‘r isid a g i  dastlabk i 
m a ’lu m o tla r o ssu r  m anb alarida.
M .av.  VIII  asr
2
P o y ta x ti  T u sh p a  b o ‘ lgan   Urartu  d a v la tin in g  
tash k il  to p ish i.
M .av.  IX  asr
3
A rgish ti  I p o d s h o lig i  d avrid a Urartu 
d a v la tin in g   s iy o s iy   jihatdan  ravnaq  top ish i.
M .av.  7 8 6 - 7 6 4 - y illa r
4
U rartu  d a v la tin in g   z a ifla sh u v i  v a   q u lash i.
Sharqiy va G ‘arbiy O'rtayer dengizidagi  qadimgi 
daviatlarning eng muhim  tarixiy sanalari
1
.
D e h q o n -c h o r v a d o r  q ab ilalarn in g Iy e rix o n  
m a d an ivati
M .av. 
V II I -V I I  
m in g - 
y illik la r
2.
E b ia  d avlati
M . 
av. 
HI 
m in g  
y illik la r n in g  
ik kinchi 
varm i
356

3.
Ugarit shahar-davlati.
M. av. 11 mingy illiklarning 
ikkinchi varmi
4.
Tir-Sidon davlatining ravnaq topishi.
M.av.  X-1X asrlar
5.
Damashq podsholigining vuksa ishi.
M.av. X-IX asrlar
6.
Qadimgi  yahudiy  qabilalarining  Falastin 
verlariga kirib kelishi.
M.av. XIV asrlar
7.
Yagona  isroil-Yahudiy  podsholigining 
tashkil topishi.
M.av. X asr
8.
Isroil  va  Yahudiydagi  qadimgi  yahudiy 
podsholigining qulashi.
M.av. IX asr
9.
Isroil  podsholigining  Ossur  qo'shinlari 
tomonidan tor-mor etilishi.
M.av.  722-yil
10.
ludeya podshosi lofsining diniy islohotlari 
-  monoteizmga  (yakka xudolikka)  o'tish 
uchun qo'viliian qadam.
M.av.  622-yil
11.
lyerusalim 
(Quddus)ning 
bobilliklar 
tomonidan  istilo qilinishi.
M.av. 597-yil
12.
Qadimgi  Yahudiy  adabiyotining  tahrir 
qilinishi  va  Bibliya  (lnjil)  qonunlari 
tuzilishi.
M.av.  I  mingyillikning 
ikkinchi yarmi
13. Karfagen manzileohining barpo etilishi.
M.av.  IX asr
14. tCarfagen quldorlik davlatining vuksalishi.
M.av.  V  asr  o ‘rtalari  va 
III asr
15.
Rimliklar  tomonidan  Karfagenning  tor- 
mor etilishi va vo‘a  ailinishi.
M. av.  146-yil
A rabiston
16.
Arabiston  janubida  ilk  davlatlarning 
tashkil topishi.
M.av. X-V1I1  asrlar
17. Sabev podsholigi.
M.av. Vl-IV asrlar
18. Ximvarim podsholigining ravnaq topishi. M.av.  11 asr
Qadimgi Xitoy  tarixining eng muhim  sanalari
1
.
Yansha neolit madaniyati.
M.av. V-III 
mingyilliklar
2.
Shan-ln davri,  ilk tabaqaviy jamiyat 
va davlatning kelib chiqishi.
M.av.  XVII-XI asrlar
3.
Shan tarixining barpo boiishi “Fol 
ochadigan yozuvlaming” paydo 
boMishi.
M.av.  XIV asr
4.
G‘arbiy Chjou davri.
M.av.  XI—
VIII  asrlar
5.
Poytaxti  Loyan bo'lgan  Sharqiy Chjou 
sulolasi boshqaruvi davri.
M.av.  VIII—III  asrlar
357

6.
Chonsyu  (B ahor va kuz) yilnom asida 
davr taxlili.
M.av. V III-V   asrlar
7.
Tem ir qurollarning tarqalishi  va 
ijtim oiy-iqtisodiy  sohadagi  siljishlar, 
K onfutsiyning  hayoti  va faoliyati.
M .  av.  V I-V   asrlar
8.
Birinchi  “U rushuvchi 
podsholildar” davri (C hjango).  Pul 
murnosabatlarining tarqalishi.
M.av.  IV -IIt  asrlar
9.
Sin  podsholigi  davri va  Shan Yan 
islohoti. Yer v a qulchilikda xususiy 
m ulkchilikning rivojlanishi.
M.av.  3 5 9 -3 5 0 -y illar
10.
M arkazlashgan  um um xitoy  Sin 
sulolasi tashkil  topishi.  Sin  Shixuan 
islohotlari.  B uyuk  X itoy devorining 
qurilishida faol  davr.
M.av.  2 2 1 -2 0 7 -y illar
11.
G ‘arbiy X an  sulolasi  boshqaruvi.
M.av.  206-yil  m ilodiy 
8-yil
12.
U   Di  im peratorining boshqaruv 
davri.  Xan  saltanatining “O ltin  davri” . 
X unnlar bilan  olib  borilgan  g 'o lib o n a 
urushlar.  Sim a  Syanning “Tarixiy 
x otiralar”  asari.
M .av.  1 40 -8 7-yil lar
13.
Inrperator Van  M an  islohoti.
M ilodiy 9-23-yiH ar
14.
«Q izilqoshlat»  q o ‘z g ‘oloni.
M ilodiy  i 8—25-yiliar
15.
S o ‘nggi  (S harqiy) Xan  sulolasi 
boshqaruvi. Parfiya va  Rim  bilan 
diplom atik aloqalar davri.  X itoyda 
buddizm ning  tarqala boshlashi.
M ilodiy 25—220-yillar
16.
“ Sariq ro ‘m ollilar” q o ‘zg ‘oloni  X itoy 
saltanatining tushkinlikka uchrashi, 
uch  podsholikka b o 'lin ish i, X itoy 
tarixida feodal  m unosabatlarning 
boshlanishi.
M ilodiy  184—207-yillar
17.
X unnlar davlatining  tashkil  topishi
M.av.  IV—III  asrlar
18.
Sayan,  O ltoy va E niseyning yuqori 
qism ining xunnlar tom onidan  bosib 
olinishi.
M.av.  203—202-yillar
19.
Xan  im peratori Lyu B anning xunnlar 
ustiga vurishi.  X unn -  X itov sulhi.
M.av.  200-yilda
20.
M.  av.  174—161-yiIlar.
X unn -  Yuechji 
urushlari.  Yuechji lam ing 
0 ‘rta O siyoga kirib 
kelishlari
358

21.
X itoy -  X unn urushlari
M.av.  1 3 3 -1 19-villar
22.
X itoy  q o ‘shinlarining  D avonga 
(F arg 'o n ag a)  bostirib kirishlari.  Ershi 
qam ali
M.av.  101-yil
23.
Xitoy -  X unn urushlari
M.av.  9 9 -9 0 -v illar
24.
X itov -  X unn urushlari
M.av.  71-vil
25.
X unnlar davlatining g ‘arbiy  va 
shim oliy q isim laraa b o iin ib  ketishi
M.av.  56-yil
26.
X itoylik va dinliklar  ittifoqi q o'sh in lari 
tom onidan xunnlarning tor-m or etilishi
M ilodiy  8 7 -9 3 -y illar
27.
X u n n lam in a a 'a rb a a   k o 'chishi
M ilodiy  II—IV  asrlar
28.
A tillaning hukm ronlik qilgan yillari
M ilodiy 4 3 4 -4  53-yillar
29.
K atalaun  ianai b o 'lib  o 'ta a n  yil
451-vil
30.
1 A tillanina vafoti
453-vi
Q adim gi Sharqiy va Jan ub i-sh arq iy  m am lak atlaru in g en g m uhim
tarixiv sanalari
31.
K oreyadagi birinehi C hoson 
davlatinine tashkil topishi
M.av.  Ill  asr
32.
Q adim gi Vet davlatlari haqidagi 
dastlabki m a ’lum otlar
M.av.  I V -  111 asrlar
33.
N am vet-A ulak d avlatinine ravnaqi
M.av.  11  asr
34.
D astlabki  M on va K xm er 
d avlatlarinina tashkil  topishi
M.av.  1 asr
35.
Indoneziya  va M alakka yarim orolida 
ilk d avlatlarnina vujudga kelishi
M ilodiy 1-IV  asrlar
359

IBRATLI HAYOT Y O U
A joyib  inson,  bilim don,  ayni  paytda 
o ‘ta k am tirin olim A bdujabbor K abirov 27 
m artda 2014- yili  76 yoshlarida vafot etdi.
U lar  1938-yil  2-yanvar  kuni  Toshkent 
viloyati  K eles  tum anida  oddiy  o ‘zbek 
oilasida  tu g ‘ildilar.  O talaridan  6  yoshda 
yetim   qolib,  onalari  q o i i d a   m am lakat 
uchun o g 'ir iqtisodiy qiyinchiliklar davrida 
m aktabda o ‘qib, darslardan s o 'n g  onalariga 
jam o a  x o ‘jaligi  va  uy  yum ushlarida 
yordam  
berib 
b alo g ‘atga 
yetdilar. 
D onilaning  tengdosh,  sinfdoshlari  ularni 
a ’lo  o ‘qiganlarini  doim o  eslab  turishadi. 
16  yoshlarida  m aktabni  muvafFaqiyatli 
tugatib N izo m iy  nom idagi Toshkent D avlat 
Pedagogika  institutiga  o ‘qishga  kirdilar.  Yosh  A bdujabborda  institut 
tarix-filologiya fakultetida O 'zb ek isto n  tarixi, arxeologiya fanlaridan dars 
bergan  akadem ik  olim   Yahyo  G 'ulom ov,  ularning  shogirdlari  boMajak 
akadem ik A hat  M uham m adjonovlaiTii  m a ’ruza va  am aliy  m ashg‘ulot!ari 
katta qiziqish  u y g ‘otdi.
0 ‘qishni  1959-yili  tugatgan  A .K abirov  biroz  m aktabda  ishlagach, 
O'zbekistoin  R espublikasi  F anlar  akadem iyasi  A rxeologiya  institutiga 
aspiranturaga  kirib,  “0 ‘zbekistonda  qoyatosh  suratlarini  tadqiq  etilishi"’ 
m avzusida nom zodlik dissertatsiyasi m avzusi ustida  ish olib bordi ham da 
Sarm ishsoy,  Zarautsoy,  B ironsoydagi  petrogliflarga  oid  ajoyib  chizm a, 
yo zm a  m a'lu m o tlar  to ‘plab,  ilm iy  m aqolalar  bilan  to ‘plam larda,  ilmiy 
konferensiyalarda  chiqa  boshlaydi.  U ning  m aqolalari  N ovosibirsk, 
M oskvadagi  m axsus  arxeologik  jurnallard a  chop  etiladi.  Olim  1974- 
yili  tarix  fanlari  nom zodligi  unvonini  olish  uchun  dissertatsiyani 
m uvaffaqiyatli  him oya  qilgach,  1978-yili  uning  “ S arm ishsoyning  qoya 
toshlaridagi suratlar” noinli m onografiyalari chop etilishi arxeologiyaning 
ushbu sohasida m uhim  voqea b o 'ld i desak m u b o lag 'a boMmaydi. M ening 
bilishim cha  yurtim izning  boy  qoyatosh  suratlari  haqida  A .K abirovdan 
keyin  arzigulik  biror bir m onografik  asar chop etilm adi.
360

0 ‘sha  yili  olim   hayotida  yana  bir  m uhim   o ‘zgarish  ro ‘y  berdi.  U 
o ‘zining  arxeolgiya  institutidagi  19  yillik  faoliyatidan  so 'n g   Iosh ken tga 
qaytib  ToshD U   (hozirgi  0 ‘zM U )  tarix  fakultetida  prof.  I.M .Jabborov 
rahbarligidagi  “Q adim gi  dunyo  va  o ‘rta  asrlar  tarix i”  kafedrasiga 
katta  o 'qitu vchilikka  ishga  qabul  qilindilar.  U stozlari  Ya.  G 'ulom ov, 
A.  M uham m adjonovlardan  chuqur  bilim ,  m ohir  pedagogiklik  sirlarini 
m ukam m al  o ‘zlashtirgan  A bdujabbor  K abirov  tez  orada  talabalarning 
sevim li  ustoziga  aylandilar.  “Q adim gi  Sharq  tarixi”,  “Tarixni  o ‘qitish 
usullari”,  “ Ibtidoiy  jam iy at  tarixi”  kabi  fanlardan  m a ’ruzalar  o 'tib , 
am aliy  m ash g ‘ulotlarni  bajarib  bordilar.  A vvalari  ilm iy  m aqolalar, 
m onografiyalar  ularning  qiziqish  doiralarida  b o ‘Isa  endilikda  talabalar 
uchun A .Sagdullaev bilan “O 'rta  O siyo arxeologiyasi” darsligi (1990-yil), 
um um ta’lim  m aktablari  6 -s in f o'qu v ch ilari  uchun “Jahon tarixi”  darsligi 
(2001-yil) nashr etilib oradan 20-30 yil o 'tg a n  b o 'ls a  ham   ular o 'z  qadrini 
y o 'q o tg a n i  y o ‘q.  Ushbu  xotim ani  y ozar  ekanm an  m en  A .K abirovni 
so 'n g g i  5-6  yil  davom ida  “Q adim gi  Sharq tarixi”  darsligi  ustida  qanday 
ishlaganlari  guvohi  b o 'lg an im n i  alohida  eslaym an.  D arslik  2012-yil 
topshirilishi  kerak edi.  Lekiu A bdujabbor K abirov A .M uham m adjonovga 
,  M .lshoqovga taqrizga berib ularning fikrlarini bilish uchun 2014-yilning 
boshlarigacha  qayta-qayta  ishlab to'ldirdilar. A fsuski  bu zam onaviy ju d a  
zarur  darslik  olim ning  hayotliklari  paytida  nashrdan  chiqm adi,  lekin 
biz  uning  do'stlari.  shogirdlari 
darslikni  bakalavr  tarixchilar  q o 'lig a 
yetib  borishi  uchun  barcha to ‘siqlarni y o ‘qotish  um ididam iz.  E tnologiya 
kafedrasida  1999-yildan  m agistrlarni 
tayyolashda  dotsent  A .K abirov 
qator  m axsus  fanlar  “Toponim ika”  (“E tnotoponim ika”),  “0 ‘zbek lam in g 
m oddiy  m adaniyati”,  bakalavr  tarixchi  va  arxeologlar  uchun  “0 ‘rta 
O siyoning  sug'orilishi  tarixi”,  “Jahon  xalqlari  etnologiyasi"  fanlaridan 
dars o'tdilar. A .K abirov o 'q itg an , tarbiyalagan yuzlab m agistrlar, m inglab 
tarixchilar  ularni  bilim don  ustoz,  ibratli  inson  sifatida  eslavdilar.  U lar 
yaratgan darslik va m onografiyalar o ‘nlab yillar y osh  avlodni tarbivasida 
xizm at  qilishiga ishonam iz.  O lim ning orzulari k o ‘p edi.  Biz ham korlikda 
“N u ro tata rix i” kitobiniyozish ustida so 'n g g i 1-2 yil davom ida ishlayotgan 
edik.  N urotaga 2  m arta  ilmiy  safarga  ham  borib kelgan  edilar.
A bdujabbor K abirov ajoyib olim, ju d a  m ehribon  ustoz, o ‘ta  kam tarin 
halol-pok  inson  edilar.  U larning  xotiralari  biz  d o 'stlari  va  shogirdlari 
qalbida  abadiy  qoladi.
A rxeologiya va etnologiya  kafedrasi dots.  T.O ‘.Salim ov
361

I .Каримов И.А.  Тарихий хотирасиз  келажак  йук.  Т.  1998.
2. 
Геродот.  История  в  девяти  книгах  /  Пер.  Г.  А.  Стратановского.  М.; 
Л.,  1972.  («Памятники  исторической мысли»;  репр.  1993).
3. 
Авдиев  В.И.  История  Древнего  Востока. М осква  1948  .
4. 
Авдиев  В.И.  Кадимги  Шарк тарихи.  Тошкент  1964.
5. 
Бухарин  М.  Д.,  Ладынин  И.  А ., Ляпустин  Б.  С., Немировский  А.  А. 
История  Древнего Востока.  — М.:  Дрофа,  2009.
6. 
Всемирная  история.  Государственное  Издательства  политической 
литературы  Москва.  1955.
7. 
Гафуров  Б.Г,  Ц ибукидис  Д.И  Александр  М акедонский  и  Восток 
Изд.  «Наука».  Главная  редакция.  Восточной литературы  Москва.  1980.
8. 
История  Древнего  Востока.  Под  редакции  В.И.  Кузищина  Москва 
“Высшая  школа”  1979.
9. 
История  Древнего  Востока.  /П од ред.  В.И.  Кузищина.  М.,  2009.
10.  История  Древней  Греции / П од  ред.  В.И.  Кузищина.  М.,  2008.
11.  История  Древнего  Рима / Под ред.  В.И.  Кузищина.  М .,  2008.
12.  История  Древнего  Востока.  Москва  1988
13.  История  Древнего  Мира,  том  I .  Москва  1983.
14.  История  Древнего Мира,  том  I I .  Москва  1983.
15.  История Древнего  Мира, том I I I .  Москва  1983.
16.  История 
Древнего 
Востока. 
От 
ранних 
государственных 
образований  до древних империй.  П од ред.  А.  В.  Седова.  М.,  2004.
17.  Кадимги  дунё  тарихи.  II  кием.  Ю.С.  Крушкол  тахрирн  остида 
“Укитувчи"  нашриёти.  Тошкент -   1975.
18.  Магье М. Э. Избранные труды по мифологии и идеологии Древнего 
Египта.  М,  1996.
19.  Магье  М.  Э.  Искусство  Древнего Египта.  СПб.,  2001.
20.  Мелларт  Дж.  Древнейш ие  цивилизации  Ближнего  Востока.  М.. 
1982
21.  Майоров  Н.И.  Введение  в  историю  Древнего  Востока.  Учебное 
пособие. —  Томск:  Изд-во  Томского университета.  2003.
22.  Флиттнер  Н.Д.  Культура  и  искусство  Двуречья  и  соседны х  стран. 
М -Л.,  1958  г.
23.  Перепелкин  Ю.  Я.  История  Древнего  Египта.  СПб.,  2000.
24.  Тураев Б.  А.  Египетская литература.  СПб.,  2000.
25.  Ражабов  Р.  Кадим ги  дунё  тарихи.  “Фан  ва  техника  нашриёти  ". 
Тошкент,  2009.
26.  Чеккосова Е.А , Редер Д.Г. Кадимги дунё тарихи.  “Укитувчи  “ 
нашриёти.  Тошкент  1974.
27.  Этнография.  П од редаксии Ю .В.  Бромлея и Г.Е.  Маркова.  Москва 
«Высшая школа»  1982.
Foydalanilgan 
adabiyotlar
362

Glossariy
A xuram azda -y a x s h ilik ,  haqiqat  va odillik  xudosi.
A xri-M anyu -   zulm at,  o l i m  v a y o m o n lik   keltiruvchi  xudo.
Aton  -  yangi  podsholik  davridagi yagona quyosh xudosi.
Am on -  R a -  yangi  quyosh  xudosi.
A shshur xudosi -  ovchilik va chorvachilikning ho m iy -m a’budi.
A txarveda -  afsungarlik  form ulasi  to 'plam i
B el-pikittilar -  topshiriqlarni  ijro etadigan m axsus am aldorlar.
G iksos -  aslida m isrcha so ‘z  b o iib , 
“хека 
xasut”  degan  so'zdan  ke­
lib  chiqqan,  bu  so ‘z  “ c h o ‘ponlarning  hokim lari”,  “c h o l   m am lakatining 
h ukm ronlari”  degan  m a ’noni  bildiradi.
D im tular -  k atta oilali  uy jam oalari.
Inshushinak -  Suza  shahri  hom iysi,  y er osti  xudosi.
M aryanni  -  aravachi-zodagonlar.
M esopotam iya -  ikki  daryo  o ra lig l  degan  m a’noni  anglatadi. 
M ushkenum lar -  doim o podsho x o ‘jalik la rid a ishlovchilar.
P etro g lif -  qoyatosh  rasmlari.
P a n k u s- harbiylar y ig ‘ini.
R igveda -  diniy m adhiyalar to ‘plam i.
Sam aveda  - q o ‘shiqlar to ‘plami.
Tam qarlar -  savdo  ishi  bilan  sh ug‘ullanuvchilar.
T uliya -o q so q o llar kengashi.
LItu -  Quyosh xudosi (akkad mifologiyasida Shaniash deb atalgan). 
N innar  -   oy  xudosi  b o ig a n   (akkad  tilid a  Sin  nomi  bilan  m ashhur 
b o ig a n ).
N axunt -  quyosh va adolat xudosi.
X azannu -q ish lo q  boshlig  i,  amaldor.
X ronologiya  -   yu noncha  “chronoc”  (vaqt),  “logos”  (bilim ,  tushun- 
cha)  degan m a ’noni bildiradi.
S h o d u f-  suvni yuqoriga uzatishning eng qadim gi q o i  usuli M isr tipi. 
Shum er  yozuvi  -   yozuv  suratli  b o iib ,  aytilm oqchi  b o ig a n   so ‘z  va 
iboralar rasmlar,  belgilar orqali  lfoda etilgan.  Bu  iy ero g lif yozuvlari  dey- 
ilgan.
“ F allohlar" -  ozod M isr dehqonlari.
F e tish iz m - ibtidoiy  qabilalar xudo  deb  bilgan narsalar,  odam lar 
so ‘zsiz va k o ‘r-ko‘rona  topinadigan,  xudo  darajasiga k o 'tarilg an   narsa, 
buyum ,  m asalan,  pul  fetishiga sig in ish d ir.
Exnaton -  “Q uyosh  s h u ia s i”  demakdir.
En  -  shahar-da\ lat
363

O  ZBEKISTONNING ENG YANGI TARIXI  MASALALARI  BO'YICHA 
MUVOFIQLASHTIRUVCHI-METODIK MARKAZ
0 ‘Z B E K IS T 0N   RESPUBLIKASI  OLIY VA  O & T A  MAXSUS  TA'LIM VAZIRLIGI
A B D U J A B B O R   K A B IR O V
КАДИМГИ  III A P К 
ТАРИХИ
Мухдррир 
Бадиий  мухдррир 
М усаххдх
Сахифаловчи
X,.  Нишонов 
X-  Смфараяиев 
О.  Мухторов 
М.Дадажюнова
“Тафаккур”  нашриёти.
Босишга рухсат этилди  12  12.2016.
Бичими 60x84  ‘/ 16.  “Times N e w  Roman”  гарнигураси. 
Офсет босма усулида босилди.
Нашр  босма табоги  23.  А дади 250  нусха
Katalog: Elektron%20adabiyotlar -> 63%20Тарих%20фанлари
63%20Тарих%20фанлари -> Namangan davlat universiteti
63%20Тарих%20фанлари -> «0 ‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti
63%20Тарих%20фанлари -> Vatan tarixi. 1-kitob. Shamsuddinov R, Karimov SH.pdf [Abulhasan simjuriy Muhammad ibn Ibrohim]
63%20Тарих%20фанлари -> Talim vazirligi toshkent davlat sharqshunoslik instituti
63%20Тарих%20фанлари -> Vatan tarixi 2-kitob. Shamsuddinov R.pdf [Ahmadbekhoji mehmonxonasi]
63%20Тарих%20фанлари -> «sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bo sh tahririyati
63%20Тарих%20фанлари -> Fayzulla boynazarov qadimgi dunyo tarixi
63%20Тарих%20фанлари -> Namangan davlat universiteti e. Kenjayev qadimgi dunyo tarixi
63%20Тарих%20фанлари -> O`zbekiston tarixidan universal qo`llanma tmp9232.pdf [Amudaryo xazinasi]

Download 11.92 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling