0 ‘zbekist0n respublikas1 oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi 0 ‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi


Download 31.62 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/18
Sana05.04.2017
Hajmi31.62 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

0 ‘ZBEKIST0N  RESPUBLIKAS1  OLIY  VA  0 ‘RTA 
MAXSUS  TA’LIM  VAZIRLIGI
0 ‘RTA  MAXSUS,  KASB-HUNAR  TA’LIMI  MARKAZI
0 ‘RTA  MAXSUS,  KASB-HUNAR  TA’LIMINI 
RIVOJLANT1RISH  INSTÎTUTI
G 6.  Abdurahmonov

D.  Xo‘jayeva
HOZIRGI  0 ‘ZBEK 
ADABIY TILI
Akademik  litseylar uchun  darslik
T O S H K E N T   „ 0 ‘Q IT U V C H I“  2003
www.ziyouz.com kutubxonasi

Taqrizchilar:  ToshDSHI  akademik  litseyi  o'zbek  tili  va  adabiyoti 
kafedrasi  m udiri,  dotsent  I.  R.  LAFASOV;  filologiya  fa n la ri 
nomzodi,  dotsent  S.  SULTONSAIDOVA;  FarDU  akademik  litseyi 
o'zbek  tili  va  adabiyot  o'qituvchisi  A.  ALIQULOV
S h artli  qisqartm alar
Asq.  M. — Asqad  Muxtor 
A.  Q. — Abdulla Qahhor
A.  Qod. — Abdulla  Qodiriy 
Gaz■ — Gazetadan
J.  Jab. — Jumaniyoz  Jabbor 
Ibr.  R. — Ibrohim  Rahim 
/. 0. — I. Oymirzayev 
Z.D.  — Z afar  Diyor
B.  Kerb. —  B.  Kerboboyev 
M.  —  Muqimiy
M.  A. —  Muxtor  Avezov
M.  I.  — Mirza Ibrohim
Mirm. — Mirmuhsin
M.  K. — Mahmud  Koshg‘ariy
M.  T.  —  Mirzo  Tursunzoda
M.  Hus.  — M.  Husayn
Y.  Sh. — Yoqubjon  Shukurov
N. — Navoiy
N.  Saf. — Nazir  Safarov
0.  — Oybek
0.  Y. — Odil  Yoqubov
P.  — Pushkin
P.  T. — Parda Tursun
P.  Q.  — Pirimqul  Qodirov
P.  M.  —  Po‘lat  M o‘min
R.  Bob. —  Ramz  Bobojon
R.  F.  —  Rahmat  Fayziy
S.  A.  — Sadriddin  Ayniy
S.  A. — Sobir  Abdulla
S.  Ahm.  — Said  Ahmad
S. J. — Sulton Jo‘ra
T.  M. — Temur  Malik
T.  T. — Turob To‘!a
T.  F. — Temur  Fattoh
U. —  Uygkun
F.  Y —  Fozil  Yo‘!dosh
Ch. — C ho‘lpon
Sh.  0.  — Sharif Orifiy
Sh.  R. — Sharof Rashidov
M.  Shayx.  —  Maqsud  Shayxzoda
E.  V. — Erkin  Vohidov
E.  J. —  Ergash  Jumanbulbul
Y  -  Yashin
G‘.  G‘— G ‘afur  G'ulom 
O'.  R  — Oktkir  Rashid 
0 ‘.  H. — 0 ‘tkir  Hoshimov 
H.  N.  -   Hakim  Nazir 
H.  0.  — Hamid  Olimjon 
H.  H.  H. —  Hamza  Hakimzoda
4306020200  - 4 1
A --------------------------- Q a t'iy   buyurtma —2003
3 53(04)—2003
I S B N   5 — 6 4 5 — 0 4 0 5 4 — 6 
©   „ O ' q i t u v c h i “  n a s h r i y o t i ,   2003
www.ziyouz.com kutubxonasi

A kadem ik  litseylarda  o n a   tili  d arslarin ing   dastlabki 
kunlari  0 ‘zbekiston  Respublikasi  M ustaqillik  bayram iga 
to ‘g‘ri  keladi.  Shuning  uchun  ham   dars a w alo   Respublika 
Mustaqilligiga  oid  suhbatlardan  boshlanib,  talabalarning 
„M u sta q illik   n e ’m atlari“  m av zu sid ag i  insholari  b ilan  
tugallanadi.
D arslar  o n a  tilidan  9- sinfgacha  o ‘tilgan  m ateriallarga 
asoslaniladi,  ular  m ustahkam lanadi  va  shu  m a’lum otlar 
asosida  yangi  qoidalar  beriladi.  T alabalarning  og‘zaki  va 
yozm a  nutq larini  o ‘stirish  y ozm a  m a tn lam i  tahlil  qila 
bilish  va  tuza  olishga  bogliq.  D arslikdagi  m atn,  lug‘a t- 
lardan  foydalanish,  alifbo  va  eng  m u h im   imlo  qoidalari, 
tinish  belgilarini  to ‘g‘ri  q o ‘llash,  uslubiyat,  sinonim iya 
m a ’lu m o tlari  ana  shu  m a q sa d la m i  am alga  o sh irishga 
m oljallangan.
B undan  tashqari,  maxsus  rasm iy  hujjatlar  bobi  berildi. 
R asm iy  h u jja tla rn i  tuza  b ilish   o ‘q u v   yili  d a v o m id a , 
m avzulardan  keyin  ham 
0‘tkaziladi.
Darslikning oxirida  okzbek  tilining  shakllanishi,  taraq- 
qiyoti  va  o ‘rganilishi  haqida  ham   m a’lum otlar berildi.
Akademik  litseylarda ona  tili  darslarining asosiy maqsadi 
talab alarning   o g ‘zaki  va  y o zm a  n u tq la rin i  o ‘stirishdir. 
Buning  u c h u n   o ‘qituvchi  yangi  m avzu  bilan  o ‘ti!gan 
m avzuni  b o g 'lab   olib  borishi,  m a sh q   va  to psh iriqlarn i 
bajarish  usullarini  ko‘rsatib  b e rish i  va  sinov  savollari, 
rasm iy  h u jja tla rn i  tu zishi,  in s h o   va  d ik ta n tla rn i  h a r  
chorakda va  mavzudan  keyin  o ‘tkazishi  zarur.
Sinov  savollari  va  test  sin ovlari  savollariga  ja v o b lar 
talabalar  to m on idan  berilib,  b o sh qa  talabalar  to m o n id an  
tuzatiladi,  toMdiriladi,  um um lashtiriladi.
D ik tan t  m atnlarini  o 'q itu v ch i  tayyorlaydi  va  bay o n  
m atn larin i  o kqib,  tushuntirib  b erad i.  Bu  ishlar  m avzu 
oxirlarida  va  chorak  yakunida  o ‘tkaziladi.  Ko‘p  m ashq  va 
to p sh iriq larn i  bajarish  o ‘tilg an   m a v zu larn i  ta k ro rla sh , 
mustahkam lashga  ham  qaratilgan.  Bu  o 'rin d a  o ‘qituvchi 
mavzularning o ‘zaro  bogiiqligiga  e ’tib o r berishi  zarur.
www.ziyouz.com kutubxonasi

M USTAQILLIK  -   OLIY  N E ’MAT
0 ‘z b e k is to n   R esp u b lik asi 
Oliy  K en g a sh in in g   1 9 9 1 -yil 
31-  avgustdagi  VI  sessiyasida 
0 ‘zb ek isto n   M ustaqil  davlat 
deb e'lon  qilindi  va  0 ‘zbekiston 
Respublikasi  deb  ataldi.  Davlat 
m ustaqilligining  asoslari  to ‘g‘- 
risidagi  qon un   qabul  qilindi.
1 - s e n t a b r —  M u sta q illik  
kuni 
etib belgilandi.
0 ‘zb e k isto n   R esp u b lik asi- 
ning  Davlat  bayrog‘i  1991-yil
18-noyabrda  0 ‘zbekiston  Res­
publikasi  O liy   K en g ash in in g  
VII  sessiyasida  tasdiqlangan. 
0 ‘zbekiston  Respublikasining  Davlat  gerbi  (tam g‘asi) 
1992-yil  2-  iyulda  0 ‘zbekiston  Respublikasi  Oliy  K en­
gashining  X sessiyasida  tasdiqlandi.
www.ziyouz.com kutubxonasi

M ustaqil  O 'z b e k is to n n in g   birinchi  K on stitu tsiyasi
1992-  yil  8-  dekabrda  0 ‘zbekiston  R espublikasi  XII  ses- 
siyasida  qabul  qilindi  va  8-  dekabr um um xalq  bayram i deb 
e ’lon qilindi.
O 'zbekiston  R espublikasi  milliy  valutasi  R espublika 
Prezidentining  1994-yil  16 -iy u n   farm oni  bilan  1994-  yil 
1-  iyuldan  m uom alaga  kiritildi.
0 ‘zbekiston  Respublikasining  Davlat  madhiyasi  1992- 
yil  10-  dekabrda  0 ‘zbekiston  Respublikasi  XII  chaqiriq 
Oliy  Kengashining  XI  sessiyasida  tasdiqlandi.
O ‘zbekiston  R espublikasining 
davlat  m adhiyasi
Abdulla  O ripov  s o ‘zi 
M utai  Burhonov  musiqasi
Serquyosh  hu r  o ‘lkam,  elga  baxt,  najot,
Sen  o ‘zing  do'stlarga  yo‘ldosh,  m ehribon! 
Yashnagay  toabad  ilm -u  fan,  ijod,
Shuhrating  porlasin  toki  b o r jah o n !
>
www.ziyouz.com kutubxonasi

N a q a r o t :
Oltin  bu  v o d iy la r— jo n   0 ‘zbekiston, 
A jdodlar  m ardona  ruhi  senga  yor!
U lugk  xalq  qudrati  jo ‘sh  urgan  zam on, 
O lam ni  m ahliyo  aylagan  diyor!
Bag‘ri  keng  0 ‘zbekning  o ‘chm as  iymoni, 
Erkin,  yosh  avlodlar  senga  zo‘r  qanot! 
Istiqlol  m ash’ali,  tinchlik  posboni,
Haqsevar  o n a-y u rt,  mangu  bo‘l  obod!
N a q a r o t :
Oltin  bu  v o d iy la r—jo n   0 ‘zbekiston,
Ajdodlar  m ardona  ruhi  senga  yor!
U lug‘  xalq  qudrati  jo ‘sh  urgan  zam on, 
Olam ni  m ahliyo  aylagan  diyor!
O kzbek  milliy  tiliga  1 9 8 9 -yil  2 1 -ok tab rd a  Davlat  tili 
m aqo m i  (statusi)ning  berilishi  0 ‘zbekiston  Respublikasi
m u staq illig in in g   d astlab k i 
nishonasi  edi.
K adrlar  tayyorlash  m il­
liy  dasturi  bo'yicha  0 ‘zbe- 
kiston  Respublikasida  „ T a ’- 
lim  t o ‘g ‘r is id a “ gi  q o n u n  
1997- yil  29-  avgustda  qabul 
qilindi  va  1997- yil  1-  iyulda 
„ K a d rla r  tayyorlash  milliy  dasturi“  qabul  qilindi.
1998- yil  24-  fevralda  „Akademik litseylar va  kasb-hunar 
kollejlari  tashkil  etish  ham da  ular  faoliyatini  boshqarish“ 
haqida  qaror qabul  qilindi.
0 ‘zbekiston  jah on   hanijamivatida
O kzbekiston  Respublikasini  200  ga  yaqin  davlat  tan 
oldi.  Ja h o n n in g   130  ga  yaqin  m am lakatlari  bilan  rasmiy 
d ip lo m a tik   aloq alar  o krnatildi.  T o sh k e n td a 40  g a y a q in  
m am lakat  o ‘z  eichixonalarini  ochdi  va  20  dan  ortiq  chet 
el  davlatlari  0 ‘zbekiston  Respublikasida  birgalikda  ish  olib 
borish  u ch u n   akkreditatsiya  qilindi.
www.ziyouz.com kutubxonasi

1992-  yil  6-  m artda Toshkentda birinchi  b o ‘lib Amerika 
Q o‘shm a  Shtatlari  o kz  elchixonasini  ochdi.
0 ‘z b e k isto n n in g   b irin c h i  e lc h ix o n a s i  G e rm a n iy a  
F ederativ  R espu blik asin in g   p oy tax ti  B o n n d a   1994-  yil 
1-  sentabrda  o ch ild i.
0 ‘zbekiston  R espublikasi  1992-  yil  2 -  m a rtd a   Bir- 
lashgan  M illatlar  Tashkilotiga  a ’zo  boMdi.  Birlashgan 
M illatlar  Tashkiloti  1993-yil  2 4 - ok tab rda  CVzbekistonda 
o ‘z  vakolatxonasini  ochdi.
O 'zbekiston  ko‘plab  xalqaro  tashkilotlarga  a ’zo  b o kldi.
M ustaqillik  uchun  kurash 
Eslang.  V atan  mustaqilligiga  erishish  uchun  ku-
H
rash  O ktab r  to 'n tarish ig a  qadar  b o ‘ldi.  C h o r  Ros- 
siyasining  Turkistondagi  m ustam lakachilik  siyosati 
shafqatsiz  harbiy-politsiyachilik  ta rtib in in g   o ‘rnatilishi, 
1892-  yili  T osh kentda  („V abo  q o ‘zgko lo n iu ),  F arg‘ona 
viloyatida  (1898-  yilda  D ukchi  Eshon  —  M uham m adali 
q o ‘zgkoloni),  Buyuk  Turkistonda  (1916-  yil  podshoning 
m ahalliy  aholidan  m ardikor  olish  to ‘g‘risidagi  farmoniga 
qarshi)  bir  necha  minglab  aholi  ketm o n ,  b olta,  pichoq- 
lar  bilan  zam onaviy  qurollangan,  ja n g   qilish  usullarini 
egallagan  rus  q o kshinlariga  qarshi  chiqdi.  Afsuski,  kuchlar 
teng  em as  edi:  minglab  kishilar  qirildi,  surgun  qilindi, 
m ol-u  mulki  talandi,  shahar  va  qishloqlar  xarob  b o kldi.
Rossiya  pod sh osinin g  taxtid an  tu s h irilis h i,  sovetlar 
(bolsheviklar)  h o k im iy atin in g   o ‘rn a tilish i  T u rk isto n g a 
ozodlik  keltirm adi,  aksincha,  shariat  sudlari  b ekor  qi­
lindi,  dindorlar  qattiq  ta ’qib  ostiga  olin di,  eski  maktablar 
berkitildi,  rus  tili  m ajburan  joriy  qilindi,  oziq -o vq at  raz- 
verkasi,  ja m o atlash tirish ,  1400  rus  b o lsh ev ik larini  olib 
kelib,  rahbariy  o'rinlarga  q o kyilishi,  b u tu n   siyosiy,  iqti- 
so diy ,  h arb iy   h u q u q la rn in g   R o ssiy a  F e d e ra tsiy a sid a  
boMishi  m ahalliy  ah o lid a  k atta  va  k esk in  n o ro ziliklar 
keltirib  chiqardi:
1. 
Jad id lar  h a ra k a ti  1917-  yildan  s o kng  jadidchilik, 
m a‘rifatchilik  harakati  bilan  siyosiy  kurash  q o ‘shib  olib
www.ziyouz.com kutubxonasi

b o rild i.  M .  B eh bu diy  (1875— 1919),  M u n avvar  Q ori 
(1878— 1931),  A.  Fitrat  (1886— 1938),  F.  Xo‘jayev  (1882— 
1938),  M.  C ho'qayev  (1890— 1941),  A hmad  Zakiy  Validiy 
T o ‘g‘on  (1890— 1970)  va  boshqalar  „Sho'royi  Islomiya“ , 
,,S ho‘royi  U lam o “ ,  „T u ro n “ ,  „Ittifoqi  M uslim in“  kabi 
tashkilotlar  tuzib, 
0‘lkaning  mustaqilligi  uchun  kurashdi- 
lar,  am m o   ulam ing  kokplari  qam alib,  otildilar  yoki  ayrim - 
lari  chet  elga  qochib  ketishga m ajbur boMdilar.
2.  Turkiston  muxtoriyati  1917-  yil  28-  dekabrda  (yangi 
hisob  bilan  11-  noyabrda)  Qokqon  shahrida  tashkil  etilib, 
faqat  72  kun  faoliyat  ko'rsatdi.  Yevropaliklardangina  iborat 
b o lg a n   T oshkent  bolsheviklar  Soveti  arm an  „D ashnaq- 
qutyun“  qurolli  kuchlari  bilan  kelib,  Q okqonni  o‘qqa  tutdi, 
o kn  mingdan  ortiq  aholi  qirildi,  shahar  xarob  bo'ldi.
3.  0 ‘lk a d a   m illiy   o zo d lik   h a ra k a ti  —  a h o lin in g  
S o vetlar  siyosatiga  qarshi  qurolli  kurashi  1918-  yilda 
boshlanib,  1935-  yilgacha  davom   etdi.  M adam inbek  o ‘ttiz 
ming  q o kshini  bilan,  S herm uham m ad  keyinroq  yetmish 
m ing,  E rgash  q o 'rb o sh i  sakkiz  m ing  kishilik  q o 'sh in i 
bilan  kurashdi.  H atto  M adam inbek  Sovetlaming  Farg‘ona 
o ‘lkasi  b o ‘yicha  q o ‘m ondoni  Veryovkin-Rasalskiyni  Far- 
g‘o n a  vodiysida  muvaqqat  m uxtoriyatni  tuzish  to kg‘risida 
b itim g a   q o kl  q o ky ish ga  m a jb u r  q ild i.  M a d a m in b e k  
oM dirilgandan  keyin  ham   S herm uham m ad  Ibrohim bek 
(1889— 1932),  A n v ar  P osho  (1881 — 1922),  Ju n aid x o n  
(1857— 1938)  boshchiligida  kurashlar davom   etdi.
M ustaqillik  uchun  kurashda  o ‘n  minglab  odam   halok 
b o kldi,  o klka  xarob  b o ld i.
4.  M u staqillik  uchun  kurashgan  davlat  arboblari 
T.  R isqulov,  N .  T o ‘raqulov,  Q ayg'usiz  Otaboyev,  A.  Ra- 
him boyev,  I.  X idiraliyev,  F.  X okjayev,  A.  Ikrom ov
A.  F itrat,  A.  Q odiriy,  C h o lp o n ,  U.  N osir  kabi  dunyoga 
m a sh h u r  kishilar,  shoir  va  yozuvchilar  30-  va  50-  yil- 
lardagi  q a ta g ko n lik   d av rlarida  surg u n   q ilin d ilar,  o tib  
tashlandilar,  b a ’zilari  chet  elga  qochib  qutuldilar.  0 ‘sha 
paytlarda  A bdulham id  Sulaym onov  (C h o klpon)  shunday 
yozgan  edi:
www.ziyouz.com kutubxonasi

QoMimda so ‘nggi  tosh  qoldi,
Yovimga otm oq  istayman.
Ko'zimda  so ‘nggi  yosh  qoldi,
Amalga  yetm oq  istaym an.
Abdulla  Qodiriy  1929- yili  m atb u o td a o ch iq d an -o ch iq  
o 'zb e k   kinosida  o ‘zbek  u rf-o d a tla ri  suyagigacha  singib 
ketgan  o ‘zbek lar  o ‘y n asala rg in a   haq iqiy  o 'z b e k   k in o  
san ’ati  vujudga  keladi,  deb  yozdi.
M ustaqillikka  erishilgandan  keyin  istiqlol  deb  jo n in i 
fido  qilganlam ing  ilm iy-ijtim oiy  faoliyatlarini  o krg an ish  
va  asarlarini  nashr  qilish  u ch u n   d oim iy  hukum at  k o m is- 
siyasi  tashkil  etildi,  ulam ing  xotiralarini  abadiylashtirish 
uchun  m uzeylar  va  xiyobonlar  och ild i,  haykallar  o ‘m a -  
tildi,  k o 'ch a  va xiyobonlatga  u lam in g   nomlari  berildi.
1 -topshiriq.„Musxaq\\\\k — o\\y  n e’m at“  mavzusida  insho 
yozing.
0 ‘ZB EK   T IL I  -   0 ‘Z B E K IS T 0 N  
R E S P U B L IK A S IN IN G   DAVLAT  T IL ID IR
Jamiki ezgu fa zila tla r inson  qalbiga,  a v v a -
lo,  ona  allasi,  ona  tiiining  betakror jo zib a si 
bilan  singadi.  O na  tili — bu  millaining  r u - 
hidir.  0 ‘z  ona  tilin i  yo'qotgan  har  q a n d a y  
mil/at  o ‘zligidan ju d o   bo ‘lishi muqarrar.
1SLOM  KARIMOV
0 ‘zbek  tiliga  davlat  till  m aqom ining 
b erilish i
Bilib  oling.  0 ‘zbekiston  Respublikasining  O liy
• 
Kengashi  1989-  yil 21-  oktabrdagi  majlisida  o ‘zbek  
tiliga  Davlat  tili  m aqom ini  (statusini)  berish  to ‘g ‘risida 
Q onun  qabul  qildi.
1992-  yil  8-  dekabrda  qabul  qilingan  0 ‘zbekiston  R es­
publikasining  Konstitutsiyasida  h a m   , , 0 ‘zbekiston  R es-
9
www.ziyouz.com kutubxonasi

publikasining  D avlat  tili  o'zbek  tilidir“  deb  yozib  q o kyildi 
(O kzbekiston  R espulikasining  K onstitutsiyasi,  I  bob,  4- 
modda).
Q onunni  am alga  oshirish  b o ‘yicha  O 'zbekiston  H u- 
kum ati  tadbirlar  belgilab,  unda  „Davlat  haqida  Q onun  qa- 
bul  qilingan  kunni  Ona tili  kuni  deb e ’lon qilish“  to ‘g‘risida 
qaror  qabul  qildi.  H ar  yil  Qonun  qabul  qilingan  kun  — 21- 
oktabr —  Ona tili  kuni  sifatida keng  nishonlanadi.
0 ‘zbek  tiliga  D av lat  tili  m aqom ining  berilishi  0 ‘z- 
b e k isto n   R e s p u b lik a s in in g   m u sta q illik   sari  q o ‘ygan 
birinchi qadam i edi.  O rad an  ikki yil o ‘tm asdan  —  1991-  yil
31-  avgustda  0 ‘zbekiston  Respublikasi  m ustaqil  deb  e ’lon 
qilindi  va  1995-  yil  21-  dekabrda  Oliy  K engash  m azkur 
Q onunni  yangi  ta h rird a   qabul  qildi.
R espu blik ad ag i  ijtim o iy   sh aro itlarn i  hisobga  olib, 
Q o n u n g a   ja m iy a t  o s o y is h ta lig in i  m u s ta h k a m la sh g a  
qaratilgan  b a ’zi  o ‘zg arishlar  kiritildi.
D av la t  tili  qonunining  m ohiyati
i |   Bilib  oling.  Q onunning  2-  m oddasida  kolrsatili- 
'•   shicha,  „ O 'zb ek   tiliga  Davlat  tili  m aqom ining beri­
lishi  R espublika  hududida  yashovchi  millat va  elat- 
larning  o ‘z  o n a  tilin i  q o ‘llashdan  iborat  Konstitutsiyaviy 
huquqlariga m onelik qilmaydi“ .
0 ‘zbekiston  H ukum ati  okz hududida yashab tuigan  130 ga 
yaqin millat,  xalq,  elatlam ing tillari,  urf-odatlari va an ’analari 
hurm at  qilinishini  ta ’minlaydi,  ulaming  rivojlanishi  uchun 
sharoit  yaratadi.  „ H ech  
kim  o ‘z  millatini  boshqalardan 
ustun qokymasligi kerak‘k — deydi  1. A   Karimov.
D avlat  tili  h a q id a g i  Q o nunni  ikki  q ism g a  b o ‘lish 
m um kin:
I.  Boshqa  m illa t  va  xalqlarning  tiliga  hurmat
1. 
F uq arolar  o ‘z a ro   m uom alani  va  t a ‘lim   olishning 
qaysi  tilda  boMishini  o kz  xohishlariga  ko‘ra  tanlab  olishlari, 
boshqa  m illat  va  x alq lar  zieh  yashaydigan  joylarda  mak- 
tabgacha  bo'lgan  tarbiya  va  bolalar  muassasalarini  tashkil
www.ziyouz.com kutubxonasi

etishlari,  m ahalliy  hokim iyat  va  boshqaruv  idoralariga  o ‘z 
tillarida  m urojaat  qilishlari  m um kin.  U lar  sudlov  ishlari 
bilan  o kz  tillarida  h am   tanishib  chiqishlari  va  so ‘zlashlari 
m um kin.  K o rx o n a,  m uassasa  va  b irla s h m a la rd a ,  agar 
ko‘pchi!ik  davlat  tilini  bilmasa,  ish  yuritish,  hisob-kitob, 
statistika  va  m oliya  hujjatlari  b oshqa  tilla rd a   ham   olib 
borilishi  m um kin.  Xalqaro  anjum anlam ing tili va hujjatlari 
davlat  tili  bilan  barob ar boshqa  tillarda  h am   o'tkazilishiga 
ruxsat  etiladi.  A gar  talab  etilsa,  notarial  h arak atlar  davlat 
tili  bilan barobar boshqa tillarda  ham   olib  boriladi.
F u q aro lar  a riz a ,  taklif,  s h ik o y a tla rin i  o ‘z  tilla rid a 
berishlari,  radio,  teleko‘rsatuvda  o ‘z  tillarida  gapirishlari, 
kitob,  m aqola yozishlari  m um kin.
2. 
0 ‘zb e k isto n   R espublikasi  q o n u n la r i,  H u k u m a t 
qarorlari,  nizom lari,  ko‘rgazma  qurollari,  ish  yuritish  va 
fuqarolik  holatini  qayd  etuvchi  h ujjatlar  davlat  tilida  va 
boshqa tillarda olib boriladi.
II. 
D avlat  tili  ijtim oiy  hayotning  ham m a  sohalarida, 
o ‘zaro  muomaiada  boshqa  tillar bilan  barobar  q o ‘llanadi.
Shu  bilan  birga,  muassasa  va  tashkilot  m uhrlari,  tam - 
g‘alari,  ish  c o g ‘o zlari  h am d a  h u d u d la rn in g ,  m aydon, 
ko‘chalarning  va  geografik  obyektlam ing  nom lari  davlat 
tilida bo‘ladi.  Shuningdek,  Q onunning  4 -  m oddasida  kokr- 
satilishicha,  „F u q aro la rg a  davlat  tilin i  o ‘q itish   bepul 
amalga oshiriladi“ .
2-topshiriq.  „Davlat  tili  haqida“gi  Qonunning  quyidagi 
moddalarini  izohlab bering.
3- modda.  F uqarolar  m illatlararo  m u o m ala  tilini  o ‘z 
xohishlariga  ko‘ra  tanlash  huquqiga  egadirlar.
6- modda.  O kz b e k isto n   R e s p u b lik a s id a   y ash o v ch i 
shaxslarga ta ’lim   olish  tilini  erkin  tanlash  huquqi  beriladi.
7-  modda.  Y angi  ilmiy  asoslangan  a ta m a la r  ja m o a t- 
chilik  m uhokam asidan  keyin  va  Oliy  M ajlis  tegishli  q o ‘- 
mitasining  roziligi  bilan  o ‘zbek tiliga jo riy  etiladi.
www.ziyouz.com kutubxonasi

14- 
m o d d a .  0 ‘z b e k is to n   R e s p u b lik a s i  h u d u d id a  
yashovchi  shaxslarga  arizalar,  takliflar,  shikoyatlar  bilan 
davlat  tilid a   va  boshqa  tillarda  m urojaat  qilish  huquqi 
ta ’m in lan ad i.
22- 
modda.  Respublikaning  m a ’m uriy-hududiy  birlik- 
lari,  m ay d o n lari,  ko‘chalari  va  geografik  obyektlarining 
nom lari  davlat  tilida aks ettiriladi.
3- topshiriq.  Oilaviy  ahvolingiz  to ‘g‘risida  mahalla  rahba- 
riyatidan litsey rahbariyatiga ma’lumotnoma va litsey kutubxona- 
siga a’zo bo‘lish to‘g‘risida ariza yoziné.
4 - topshiriq.  ,,0na  tilim —jon-u  dilim“  mavzusida  insho 
yozing.
Sinov  savollari
1.  0 ‘zbek tili davlat maqomi berilguncha qanday holatda 
edi?
2.  0 ‘zbekiston  hududidagi  o‘zbek  bo'lmagan millatlarga 
qanday huquqlar berilgan?
3.  Davlat tili  Qonunini  amalga oshirishga to‘sqinlik qilgan 
yoki uni  mensímagan kishilarga qanday chora ko'riladi?
4.  Respublika  qonunlari  va  boshqa hujjatlar  qaysi  tilda 
yoziladi?  Mahalliy hokimiyat  hujjatlari-chi?
5.  Davlat tilining qoilanish sohalarini sanab o'ting.
O N A   T IL ID A N   0 ‘TILGANLARNI  TAKRORLASH 
VA  M USTA H KA M LA SH
IMll  Eslang.  1)  kirill  alifbosidagi  u  harfi  o ‘miga  s  yoki  ts 
H M   harflari  olingan;
2)  o  harfí  o rq a  q ator  keng  unli  (ona-ota)  va  chet  til 
s o ‘zla rid a   o rq a   q a to r  o ‘rta  keng  u n lin i  ( boks,  to m a 
ifodalash  u c h u n   q o lla n a d i;
3)  j  h a rfi  ja ra n g li  qorishiq  u n d o sh n i  (jon,  vaj)  va 
jarangli  sirg‘aluvchi  undoshni  {gijdd)  ifodalaydi;
4)  kirill  alifbosidagi  ui,  m,  a r yangi  o ‘zbek alifbosida  sh, 
ch,  ng tarzida  ifodalanadi;
5)  o 4  va  g 4  kirillcha y va  f harflari  o km ida  qo'llaniladi;
www.ziyouz.com kutubxonasi

6) 

undoshi  sirg‘aluvchi  b o ‘g ‘iz  undoshini  (bahor
hasip),  X  undoshi  esa  sirg‘aluvchi  til  orqa undoshini 
(xabar,  mix)  ifodalaydi.
5- topshiriq.  Quyida  berilgan  so‘zlarda  uchragan  ц  harfini 
hoziigi o'zbek alifbosi bilan  yozing.
цех,  цирк,  дикция,  доцент,  аппеляция,  авиац ия, 
декломация,  делегация,  д и к ц и я,  диссертация,  с т а н ­
ция,  рецепт.
6- topshiriq. Quyidagi sokzlamj yangi o‘zbek alifbosi bilan yozing:
1)  п о е зд ,  тал о н ,  а г р о н о м ,  д и р е к т о р ,  т е р м о с ; 
омон,  куёш,  ба*о,  мукофот.
2)  ж и йда,  ривож,  ти ж о р ат,  ж а \о н ;  п р о ж ек то р , 
аждар,  тираж,  мужда.
3)  ш ох,  ш ои р,  п аш ш а,  т е ш а ,  тош ,  ош ,  м о ш ; 
чорсу,  ЧОПИК,,  nÿ40K,  Kÿ4,  бурч;  кунгил,  с и н г и л , 
тонг,  бонг,  тонгги,  сунгги.
7- topshiriq.  Quyida  berilgan  so‘zlardagi  nuqtalar o ‘rniga  x 
yoki  h  harflarini  qo‘yib chiqing:
z a ...a r,  z e ...n ,  za...m ,  z a ...ir a ,  z a ...m a t,  z u ...r a , 
y a ...lit,  y a ...sh i,  y a ...u d iÿ ,  g u v o ...,  ...a b ar,  ...o d a , 
...o ‘roz,  ta ...sil,  ta...ta,  til...a t,  ta...t,  tu...fa,  to ‘y ...a t, 
tasbe...,  tim so...,  ta...ir,  tu ...um ,  sa...ar,  se...,  su r...o n , 
su...sur.
8-  topshiriq.  Quyidagi  so ‘zlarga  egalik  qo‘shim chasin i 
qo'shing:
qoshiq,  bek,  erk,  yuq,  hudud,  tayoq,  yurak,  ravnaq, 
qorin,  burun,  o ‘g‘il,  bo‘yin,  parvo,  avzo,  orzu,  m avzu, 
o b ro \  dohiy.
9- topshiriq.  Quyidagi so‘zlarga jo ‘nalish  kelishigi  qo‘shim - 
chasini qo‘shing:
tog‘,  bogk,  chapoq,  qishloq,  barg,  bug1,  sog‘.
10- topshiriq.  Quyidagi  so‘zlar  bilan  yasalgan  q o ‘sh m a 
so‘zlami  qo‘shib yoki ajratib yozing:
noma,  ham,  rang,  sifat,  kam ,  har,  hech,  qay,  bir.
www.ziyouz.com kutubxonasi

11topshiriq.  -u  (-yu),  -chi,  -a  (-ya),  -ku,  -da  yuklamalari 
so4zlarga qanday qo‘shiladi?  Misollar keltiring.
12- topshiriq.  Badiiy  asar  nomlari,  tarixiy sanalar,  davlat  va 
mukofotlar nomlari,  qisqartma qo‘shma so‘zlarga uchtadan misol 
keltiring.
13- topshiriq.  Tinish  belgilarini  qo‘Uash  qoidalarini  eslab, 
quyidagi jumlalarda  ishlatilgan  tinish  belgilarini  izohlab bering.
Q atrada  quyosh  aks  etadi,  deydilar.  Bu  to kgkri,  Inson 
fazilatida  qatra  n u qson  boMsa-chi,  uning  u m r  faoliyatiga 
d o g'  tushm aydim i?  B a ’zi  kishilar nega buyuk  inson  degan 
nom ga  befarq  qaraydilar!  „Xom  sut  em gan  bandam iz- 
d a “ ,  deb  o‘zlariga  taskin  beradilar.  Axir  inson  hayotda 
aqlan  peshlangan,  kam olotga erishgan  zot-ku!  U nda  qatra 
dog‘  ham  b o klm asligi  zarur.
R ostgo‘ylik —  h a q g o ‘ylikdir.  Bu  fazilatga  m u sh arraf 
b o ‘lgan  kishining  yuzi  d o im   yorug‘  b o ‘ladi.
In so n n in g   b ir-b irig a   b o ‘lgan  chin  v afo -sad o q atin i, 
qalblarning  qalblarga  m eh r-u   oqibat,  abadiyatini  yarat- 
m oq,  qadr  tuyg‘usini  kuchaytirmoq  uchun  unga  tinchlik, 
osoyishtalik  va  turm ush  tarzida  saxovatli  m a'm urlik  kerak 
bo'ladi.  Bu  m uborak  nurli  yoklda  kurashgan,  zahm at chek- 
kan  kishilar chinakam   oliyjanob va adolatli  kishilardir.
Insondagi  hasad,  k o ‘rolmaslik —  uning  eng  jirkanch, 
eng  qabih  va  yovuz  tu y g kusidir!
Inson  ezgulik,  xayrixohlik,  ham iyat,  ijodkorlik,  fido- 
yilik,  m ehr-u  oq ib at,  samimiylik  va  qadr  his-tuyg‘ulari 
bilan  hayotda  oliyjanobdir.
Kamalakda turfa  rang  mavjud.  U  tabiatga  ko‘rk bagkish- 
laydi...  Inson  z o tid a  esa  turfa  fazilat,  xislat  muhayyo. 
B ular  naq adar  x u s h n u d ,  ijobiy  sifatli,  ifTatli  va  ibratli 
bo'lsa,  bir-birim izdan  shuncha bahra  olamiz.
Shirinsuxanlik,  shiringuftorlik  nafis  va  beg‘ubor  b o l ­
sa,  qalbni  yayratadi.  A gar  suhbatga  istehzo  va  nosam i- 
miylik  aralashsa,  kul  bosgan  chog'ga  o ‘xshab,  tabiatingiz 
xira tortadi...
Shirin  s o ‘zd a n   dil  bo‘lar  m asrur,
S hunday  zotga  tuhfam   tashakkur.
(Sh.  Orifiy)
www.ziyouz.com kutubxonasi

14topshiriq.  Berilgan  matnlarga  zaruriy  tinish  belgilarini 
qo‘yib chjqing,  ularning  qo‘yiJish sababini  izohlab  bering.
N otiq  dedi  T aq d ir  shul 
Bu  jahoniy  iroda 
Tillar  yo‘qolur  b u tk ul 
Bir  til  qolur  d u n y o d a
Ey voiz  pastga tush 
Bu  gap  ch iq d i  qayerdan 
Navoiy  b ilan   Pushkin 
Turib  keldi  qabrdan
Kim  darg‘azab  kim   hayron 
Chiqib  keidilar  q a to r 
D ante  Shiller  va  Bayron 
Firdavsiy  Balzak T agor
Va’zingni  q o ‘y  birodar 
Sen  aytganing  b o ‘lmaydi 
Barcha d ed i  barobar:
Ona tilim  o ‘lmaydi
(E.  Vohidov)
Uyimni  sog 'in d im   bu  nechuk  sayr 
0 ‘zga yurt  m anzara  iqlimi  o ‘zga 
Qasd qildim ertag a  degayman  xayr 
Vatanim  tuprog‘in  k o ‘zimga surib 
Elimni  sog‘indim   nechuk ayriliq 
0 ‘zga  yurt  tu rm u sh i  rusumi  o ‘zga 
Bu  yerga  qilm asin yana  qaytgulik 
Hijronda  bag‘rim n i  tutam an  muzga 
Tilimni  sog'indim   nechuk soqovlik 
O kzga  til  tu shunm am  bironta so‘zga 
Yorug‘  jah o n   zu lm at  k o ‘rindi  k o ‘zga 
0 ‘z  yurtim   o ‘z  elim   o ‘z  tilim   b o r b o ‘l 
M en  seni  sog‘in d im   yalovbardor  b o ‘l
(B.  Boyqobilov)
15- topshiriq.  Mumtoz  adabiy  tilga  oid  matndagi  so ‘z  va 
qo‘shimchalami  aniqlab, ularning hozirgi shakllarini  ayting.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Bir  kun  M uso  F ir’avnga  yorliq  tegurgali  borurda  bir 
tilanchi o ‘tru  keldi.  M usodin  nansa tiladi.  Muso aydi:  „M anda 
narsa  yo‘q  senga  bergali“ .  Tilanchi  aydi:  „Yavloq  mung- 
lu g 'm an “ ,  teb  yolvordi.  Q orun  Musoga  salom  qilg‘ali  kelur 
erdi.  Q orun yiroqdin darvesh birla ko‘rdi.  Musoni  kokrsa  nar­
sa tilagay teb yalundi.  M uso aydi:  „M unda  tuig‘il  Fir'avndin 
evga  kelmishda sang‘a narsa berayin“ .  Darvesh aydi:  „Yavloq 
benavom en,  sabrim  yo‘q “  tedi.  Muso  umasig'a  tegdi  ersa 
aydi:  „Yerda  ko‘ringan  o ‘tlam i yig‘gil,  qurutg‘il.  Andin  so‘ng 
b ir  an ch a  tem ur,  yo  tu c h ,  yo  qo‘rg‘oshin,  yo  bakir  sen 
b u ld u n g   ersa  eritgil.  Bu  qurutg‘an  o ‘td in   ozgina  anga 
kemshigil.  Qamugk qizil  oltun bo‘lg‘ay‘\
D arvesh  bilur  e rd ik im ,  yolg‘on  so‘z  M usodin  chiq- 
.mas.  U  sokzga  inonib yondi.
R a b g 'u ziy ,  Q issasi  R a b g 'u ziy,  XIV  asr.  „ Y ozuvchi“ 
nashriyoti.  1991-y.,  I l - 1 2 - b e t la r .)
16- topshiriq.  Quyida  keltirilgan  ilmiy matnlardagi atamalami 
ajratib yozing va ma’nosini  izohlab bering.
1.  Elektron  m ikroskop  yordam ida  hujayralarning  o ‘ta 
nozik  tuzilm alarini  aniqlash   im koni  mavjud.  U ning  yor­
d a m id a   ribosom alar,  endoplazm atik  to ‘r,  m ikronaychalar 
k a s h f  etilgan.  Keyingi  yillarda  elektron  m ikroskopning 
ta k o m illa sh tirilish i  n a tija sid a   u c h   oicViamli  tasvirlar, 
y a ’ni  strukturalam ing  fazoviy  tasvirlarini  olishga  m uvaf- 
faq  b o ‘lindi.  („Biologiya “ darsligidan)
2.  0 ‘q o ta r  q u ro lla rd a n   belgilangan  ta rtib n i  buzgan 
h o ld a   otish —  qurol  va  o ‘q-dorilam i  musodara  qilib  yoki 
m u so d ara  qilmay,  eng  k am   ish  haqining  bir  baravaridan 
u c h   baravarigacha  m iq d o rd a jarim a solishga  sabab  b o la d i 
( 0 ‘z R   m a ’m uriy  ja v o b g a rlik  t o ‘g ‘risidagi  kodeksi,  185- 
m odda).
17- topshiriq.  Quyidagi jumlalarda o‘zingizga notanish boklgan 
so‘zlami  kokchirib yozing va  m a’nosini  izohlang.
Bir  tajribali  o ‘qituvchi  aytadi:  Shogirdning  ilmga  b o ‘l- 
g a n   s h ijo a t-g ‘ay rati,  o d o b i,  fazilati — u sto zn in g   sh a- 
rafidir.
www.ziyouz.com kutubxonasi

H ar  bir  kitobning  zarvaraqlarida,  sah ifa-qatlarida  bir 
dunyo  m a’no-iqtidor joylashgan.  Kitoblar  insoniyat  ilm -u 
madaniyatining xazinasidir.  U nda jamiki  yaxshiliklar:  vafo- 
sadoqat,  d o ‘st-u   birodarlik,  ja so rat-u   m a rd lik ,  m eh r-u  
oqibat,  latif tavoze,  vatanparvarlik,  insonparvarlik  va  qutli 
ishlar  ilmiyoti,  hikm ati  jo!  Bunday  m uqaddas  kitoblarni 
toabad  e ’zozlam oq,  asram oq  va  hayotda  u n in g   saboq- 
o ‘gitlaridan  b a h ra m an d   boMmoq  —  fozil  in son iy lik d ir. 
C h u n k i  m a z m u n a n   te ra n ,  sh u k u h i  b a la n d   k ito b la r 
odam larning  dunyoqarashi,  tafakkurini  oshiradi,  m a ’na- 
viy  d u n y o sin i  b o y ita d i  va  u la rn in g   q a lb ig a   a d o la t, 
m uruw at,  him m at,  iymon  va  diyonat  baxsh  etadi....
Niyati  pok  kishi — ezgulik  ishi.
H ar kishida  bo‘lsa  m ehr-u  oqibat,
Yuksak  b o klg‘usidir  unda  qadriyat.
C hehrasidan  nu r  tom ib  turgan  kishi
samimiy va  him m atli  bo‘ladi.
Dili  yorug‘ning  — yuzi  yorug‘  boMadi.
O dob —  insonning  zeb-ziynati.
Qo'pollik o btaketgan  pastkashlik va  to kporiIikdir.
(Sh.  Orifiy)
18- topshiriq.  Yoshlar „Kamolot“  tashkilotiga qabul  qilishni 
so‘rab aríza va taijimayi holingizni yozing.
19topshiriq.  Sinov diktanti  o‘tkazish.

Katalog: books -> kollej va otm darsliklari -> ona-tili va adabiyot
kollej va otm darsliklari -> 0 ‘zbekist0n sog‘liqni saqlash vazirligi toshkent tibbiyot akademiyasi m. Kariyev, R. Alimov
kollej va otm darsliklari -> O liy V a 0 ‘rta m a X su s ta’l im va z ir L ig I j  r a y e V Z. M. Zam o nav iy d a V la t is h y u r it is h n a z a r iy a si
kollej va otm darsliklari -> Odam fiziologiyasi
kollej va otm darsliklari -> F. I. Xaydarov, N. I. Xalilova
kollej va otm darsliklari -> N. sh erm u h a m ed o V a falsafa va fan metodologiyasi
ona-tili va adabiyot -> B u X o r o d a V l a t u n IV e r s it e t I r a h im V o h id o V h u s n id d in es h o n q u lo V
ona-tili va adabiyot -> N I z o m I y n o m I d a g I t o s h k e n t d a V l a t p e d a g o g I k a u n I v e r s I t e t I m a m a s o L i j u m a b o y e V
ona-tili va adabiyot -> Tilshunoslik asoslari
ona-tili va adabiyot -> B. nazarov, A. Rasulov, Q. Qahramonov, sh. Axmedova

Download 31.62 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling