0 ‘zbekist0n respublikasi oliy va à b t 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi


Download 5.63 Mb.
Pdf ko'rish
bet33/59
Sana17.02.2017
Hajmi5.63 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   59

GO‘NG  TURLARI

G o ‘ng yangi, yarim chirigan,  chirigan va batam om  chirigan  b o'lish i 

m um kin.  Yangi  go ‘ng  tarkibidagi  x a s -c h o ‘plar  chirim agan  b o ‘ladi, 

bunday  go‘ngni  ishlatish  tavsiya  etilm aydi.  Chala  chirigan  g o 'n g d ag i 

xas-cho'p  taxm inan  20—30%  chirigan  bo'ladi.  Uni  kuzgi  shudgorlash 

oldidan  ishlatish  mumkin.

C hirigan  g o ‘ng  bir  xil  q o ram tir  tusga  kirgan,  xas-ch o ‘plari  50% 

chirigan  bo'ladi.  Uni chigit ekish  o ld id a n ,  hatto g‘o ‘zani  o 'su v   davrida 

ham   ishlatish  mumkin.

T o ‘la chirigan go‘ng ko'pincha eski  parnik o ‘ralarida chiqadi.  U nga 

m ineral  o ‘g‘it  aralashtirib  ishlatiladi.  C hirindi  birinchi  n a v b a td a   k o 'p  

yil  g‘o ‘za  ekib  kelingan  yerga  kuzgi  shudgorlash  oldidan,  gektariga 

10— 15  t  hisobida  beriladi.

Chiriganini  mineral o ‘g‘itlarga aralashtirib gektariga 0,5 t  hisob idan  

g‘o ‘zaga  o ‘suv  davrida  solish  m um kin.

G o 'n g nin g  ekin  hosilini  oshirishga  ko‘rsatadigan  ta ’siri  3 —4  yil 

davom  etishi  mumkin.

G o ‘ngni  saqlash  sharoitiga  qarab  organik  m oddalarning  p a rc h a - 

lanishi  turli  xil  tezlikda  boradi  va  natijada  har  xil  sifatli  g o ‘ng  hosil 

bo'ladi.


G o 'n g n in g   zich,  g‘ovak  va  g ‘ovak-zich  saqlash  usullari  m avjud.

GO‘N G N I  SAQLASH  USULLARI

G o 'n g n i  saqlash  usullariga  kelsak,  agar  u  zieh,  y a’ni  sovuq  holda 

saqlansa  go‘ng  uyumlaridagi  harorat  20—30°C  bo‘ladi.  Uning  ichiga 

kiradigan  havo  chegaralangan  bo'lib,  go'ng  tarkibida  mikrobiologik 

jaray o n lar va  organik  m oddalarning  parchalanishi  juda  sekin  boradi.

G o 'n g  3—5 oy saqlangandan keyingina yarim  chirigan holga keladi. 

Z ie h   holda  saqlangan  go‘ng  tarkibida  ammoniyli  azot  m iqdori  ko‘p 

b o 'lib ,  uning  samaradorligi  ham   boshqa  usulda  saqlangan go‘ngnikiga 

qaraganda  yuqori  bo'ladi.

Shibbalamasdan  g'ovak  holda  saqlangan  go'ng  tarkibidagi  organik 

m o d d alar va  azot  ko'p  y o'qotiladi  va  bir  xilda  parchalanm aydi,  uning 

o 'g 'itlik   sifati  pasayadi.

Yangi go'ng g'ovak—zieh usulda (qizdirib) saqlanganda,  u dastaw al 

zichlashm asdan  1  m balandlikkacha uyuladi.  Bu  holatda go'ng tarkibiga 

hav o   yaxshi  kiradi.

M ikrobiologik  jaray o nlar  tezlashadi  va  uning  tarkibidagi  organik 

m od dalarn in g  to'liq  parchalanishi  jadallashadi.  G o 'n g   qatlam idagi 

h aro rat  60—70°C  (3—5  kunda)  ga  ko'tariladi,  azot  k o'p  m iqdorda 

y o 'q o tila d i.

G o 'n g  shibbalanib  q o 'y ilg an d an   keyin  go'ng  qatlam idagi  harorat

3 0 —35°C  ga  p asay ad i,  u n in g   hajm i  ham   k am ay ish i  n a tija sid a  

p a rc h a la n ish   sharoiti  a e ro b   sharoitdan  anaerob  sharoitga  o 'ta d i, 

o rg a n ik   m odda  va  az o tn i  y o 'q o lish i  kam ayadi.  G o 'n g   shu  usulda 

sa q la n sa ,  uning  p a rc h a la n ish i  a n c h a   tezlashadi,  undagi  begona  o ‘t 

u ru g 'la ri  va  o sh q o zo n -ich ak   kasalliklarini q o 'zg 'atu v ch i  bakteriyalar 

n o b u d   b o 'lad i.  G o 'n g   sa q la sh n i  uchala  u suldan  eng  sam aralisi, 

so v u q   holda  saqlashdir.  G o 'n g   harorati  40—50°C  daraja  atrofida 

b o 'lg a n d a   zarpechak  u ru g 'i  n o b u d   bo'ladi.  O 'rta   Osiyo  sharoitida 

so v u q   hold a saqlangan g o 'n g n in g   o 'rta c h a   harorati  ham   shu  atrofda 

b o 'la d i.  Bunday go 'n g n in g  tark ib id a  3 oydan  keyin  zarpechak  urug'i 

0,0 4 %   qoladi.

Bu xildagi go'ngni b archa ekin dalalariga to 'g 'rid a n -to 'g 'ri ishlatish 

tnum kin. Agar go'ng kichik-kichik uyumlarda zichlanm asdan saqlansa, 

u n in g   yuqoridagi  qismiga  issiqlik  yaxshi  ta’sir  qilmaydi.  U  shamol 

t a ’sirida  quriydi,  qishda  m uzlaydi.  Undagi  oziq  m oddalar  qor  va 

y o m g 'ir  ta ’sirida  yuvilib  ketadi.  Bunday go'ng  tarkibida  begona  o'tlar 

u r u g 'i  ju da  ko 'p   bo 'lad i  va  kasallik  tarqatuvchi  m ikroorganizm lar 

k o 'p a y ib   ketadi.69-jad valdan   ko‘rinib  tu rib d ik i,  havol  usulda  sa q la n g a n   g o ‘ng 

tarkibidagi  organik m odda va  a zo t  m iqdori g‘ovak-zich va  zich  usulda 

saqlangan  go ‘ngga  nisbatan  b irm u n c h a   ko‘proq  b o 'la r  ekan.

69-jadvaI

G o ‘ng tarkibidagi  az o t,  suyuqlik  va  organik  m oddaning 

4  o)  davom idagi  holati  (%)

G o ‘ngni  saqlash 

usullari

Somonli t o ‘s h a m a  go ‘ngidan 

y o ‘qolgan

Torf to 's h a m a   g o ‘ngidan 

y o ‘qolgan

Organik


modda

A zot


Suyuqlik

O rganik


modda

A zot


Suyuqlik

G ' o v a k

3 2 ,6

3 1 , 4

10,5

4 0 , 0

2 5 , 3

4 , 3

G ' o v a k - z i c h

2 4 . 6

2 1 , 6

5,1

3 2 , 9

17,0

3 , 4

Z i c h

12,2

10,7

1,9

7,0

1,0

0, 6

Saqlanayotgan  go‘ngning  o ‘g ‘itlik  qobiliyatini  oshirish  m aqsadida 

m assasiga  nisbatan   3%  m iq d o rid a   superfosfat  a ra la s h tirib ,  k o m - 

postlashtirilsa,  uning  tarkibidagi  azotning  yo'qolishi  m in im um g ach a 

kam ayadi  va  go'ng  fosfor  m o dd asi  bilan  ancha  to 'y in a d i.  U ndagi 

organik  m oddalar  tez  parchalanadi.  Yozda  2—3  oyda,  q ish d a  3—4 

oyda  yetiladi.

M ikroorganizm lar ta ’sirida g o 'n g nin g  parchalanishida  C 0 2 organik 

kislota hosil bo'ladi,  fosfor o'sim liklar oson o'zlashtira oladigan holatga 

o ‘tadi.  Shu  bilan  bir vaqtda  N H 4H 2P 0 4  hosil  bo‘Iishi  bilan  g o ‘ngdan 

ajralib  chiqadigan  ammiakli  azo tn ing   isrof bo'lishi  kam ayadi.

0 ‘zbekiston  Respublikasi  tu p ro q   va  iqlim  sh aro itlarin i  hisobga 

olgan  holda m inerai o ‘g‘itlar bilan  birgalikda go‘ng ishlatilgan yerlarda 

qishloq  xo'jalik  ekinlari  hosildorligi  oshgan  va  tu proq   un um dorligi 

ko'paygan.

M asalan,  Qarshi  c h o 'lin in g   su g 'o rilad igan   taqirli  tu p ro q la rig a  

m inerai  o ‘g ‘itlar bilan birgalikda gektariga  20  t go'ng solingan  variant - 

larda  paxta  hosildorligi  4—5  s  oshgan  va  tuproq  tarkibidagi  chirindi 

20—25%  ko‘paygan.

O 'z b e k isto n   R espublikasi  Y erg e o d ez k a d a str  D avlat  q o 'm ita s i 

Tuproqshunoslik va  agrokimyo  institu ti olim lari  m eliorativ  h o lati juda 

yom on,  fizik  xossalari  salbiy  va  unum dorligi  past  b o 'lg a n   Q ora- 

qalpog'iston  Respublikasida tarqalgan taq ir tuproqlar u stid a o 'tk az g a n


tajribalardan  olingan  m a’lu m o tlar  shuni  ko‘rsatib  turibdiki,  mineral 

o ‘g ‘itlar  bilan  birga  gektariga  20—40  t  go'ng  solingan  variantlarda 

chirindi  m iqdori  20—50%  ga  ko'paygan,  paxta  hosildorligi  14—16  s 

ga  oshgan.TO ‘SH A M ASIZ GO‘NG

Respublikamizning  ixtisoslashgan  yirik  chorvachilik  ferm alarida 

va chorvachilik kom plekslarida chorva  mollarini  boqishda to ‘shamasiz 

go 'n g ,  y a’ni  suyuq  holatdagi  g o ‘ng  aralashmasi  yig‘iladi.  T o ‘shamasiz 

g o ‘ng  hayvonlarning  q a ttiq   va  suyuq  ajratm alari,  texnologik  suv 

ch iq in d isi  va  oziqa  q o ld iq la rid a n   iborat  b o ‘lib,  un ing   tark ibid a 

85 —87%  suv  bo‘ladi.  Bu  xildagi  go‘ng  transportda  tashish  va  yerga 

solish  uchun  noqulay  fizik  xossaga  ega  bo'ladi.  Shuning  uchun  uni 

d alag a  solish  o ldid an   tu p ro q   bilan  kom postlash  tala b   q ilin adi. 

Q oram ollardan  olinadigan go'ngning  namligi  90—91%,  ch o‘chqalardan 

olinadigan  go'ngning  namligi  95—97%  bo'ladi.

Suyuq  go'ngning  m iqdori  va  sifati  chorva  m ollarining  turiga, 

yoshiga,  boqish usuliga, go‘ngni  tozalash uchun sarflangan suv miqdori, 

ham da  g o ‘ngni  to ‘plash  texnologiyasiga  bogMiq.

Yirik  chorvachilik  kom plekslarida  konsentratsiyasi  yuqori  bo‘lgan 

yem -xashak  bilan  boqiladigan  hayvonlardan  olinadigan  to ‘shamasiz 

g o ‘ng  tarkibida  o ‘simlik  o ‘zlashtira  oladigan  oziq  elem entlar  miqdori 

k o ‘proq  b o ‘ladi.  Undagi  azotning  50—70%i  amm iak  shaklida  bo‘lib, 

o'sim lik lar birinchi yili  to ‘sham ali go ‘ngga nisbatan  uni  yaxshi o'zlash- 

tiradi.  Lekin  uning  keyingi  yillardagi  ta ’siri  ancha  kuchsiz  bo'ladi.

T o ‘sh a m a siz   g o ‘ng  ta rk ib id a g i  fosfor  va  kaliyni  o ‘sim lik lar 

to m o n id an   o ‘zlashtirilishi  m ineral  o ‘g‘itlardan  qolishmaydi.

T o ‘sham asiz  go‘ngni 

saqlash  natijasida  uning  tarkibidagi  azot 

va organik m oddalarning yo'qolishi  to‘shamali go‘ngga  nisbatan  ancha 

kam.


M asalan,  qishda  4—5  oy  saqlangan  to ‘shamali  go ‘ng  tarkibidan

31—34%  organik niodda va  36—40% azot yo'qolsa,  to ‘shamasiz go‘ng 

tarkibidan  5—8  va  3—8%  y o ‘qoladi.

Respublikam iz  xo‘jalik larid a  suyuq  go‘ngni  to'plash  va  saqlash 

u c h u n   ferm alar  yaqinida  yopiq  va  ochiq  tipda  butun  qish  davomida 

chiqadigan  (3—7  oy)  go ‘ngga  m o ‘ljallangan  go‘ngxonalar  quriladi. 

F erm alar yaqinidagi bunday g o ‘ngxonalar qish oylarida  m olxonalardan 

chiqadigan  go‘ngning  25—40%  ini  sig'dira  oladi.U la r   q ish d a   m u z la m a y d ig a n   g id ra v lik   t r u b o p r o v o d la r   ta r -  

m o g 'ig a   doim iy  ravishda  u lab   q o 'y ila d i.  Q a tla m   b o 'y la b   m uzlab 

q o lish n in g  oldini  olish  m aq sad id a g o ‘ng  c h u q u rn in g   p astki  qism iga 

ta sh la n a d i.

Bunday go'ngxonalar  sig'im i  3—4  ming  kub  m etr  hajm da  bo'ladi. 

Suyuq  go'ngdan  organik  o 'g 'itla r  tayyorlashda,  a w a lo ,  tindiriladigan 

chuqurliklarga  bo'linadi.  G o 'n g n in g   qattiq  qismi  suy u g 'id an   ajratilib, 

tabiiy  usulda  quritiladi,  alohida  tayyorlangan  m aydonda  uyum larga 

uyuladi  va  mexanik ajratgichlar bilan  suyug'idan  ajratib  olingan  qattiq 

qismi  gamogenezatsiya  (aralashtirish)  qilinadi  va  su g'oriladigan  yerda 

biologik  ishlov  beriladi.

Suyuq  go'ngni  tindiruvchi  inshootda  tindirish  o ldidan  bir  necha 

bo'laklarga  to'ldirilib  2—3  oy  saqlanadi.  M a ’lum   m iqdordagi  go'ng 

shaltog'i  maxsus  moslama  orqali  chuqurlikka  oqiziladi.  Inshootda 

qolgan  qattiq  o 'g 'it  2—3  oy  o 'tg a c h   av to y u k lag ich lar  yordam ida 

transportlarga  ortilib,  kerakli  dalaga  tashiladi.

Qattiq massani suyug'idan  ajratib beradigan  m oslam alar (sentrafuga 

va  press)  dan  foydalaniladi.  G o'ngxonalardagi  suyuq  g o 'n g   massasini 

bir  xil  bo'lishi  uchun  ularni  m u n tazam   ravishda  q o rishtirib   turish 

kerak  bo'ladi.

To'sham asiz go'ng tabiiy  holatda cho'ktirilganda,  u nin g tarkibidagi 

qattiq  fraksiya  miqdori  10—15%  gacha  (agar  20—25%  quruq  m odda 

bo'lganda)  to'planadi.  M exanik yo'l bilan ajratilganda,  30—40%  gacha 

to'plan ish i  mumkin.

70-jadvaldan  k o 'rin ib   turib d iki,  bir  xil  nam likdagi  gom ogene- 

zatsiyalashgan  to'sham asiz  c h o 'c h q a   go'ngida  um um iy  azot,  fosfor 

va  kalsiyning  m iqdori  qoram ol  go'ngiga  nisbatán  k o 'p   b o 'lib ,  kaliy 

esa  1,5—2  m arta  kam  bo'lar  ekan.70-jadval

G om ogenezatsiyalashgan  to 'sh am asiz  go'n g n in g  

tarkibi,  (%)

Mollar


turi

Suv


Quruq

modda


Orga­

nik


modda

Umu­


miy

azot


Ammi-

akli


azot

P z0 5


k

2

oCaO

M gO


N a20

Q ora

m o l ­

lar

88,5-

92

11,5- 

8,0

8,60-

6,0

0,40-

0,28

0 ,2 5 -

0,17

0,20-

0,14

0 ,4 5 -

0,3 2

0 , 1 5 -

0 ,1 0

0,1 0 -

0,07

0,10 -

0,01

C h o ' c h -

90,0-

10,0-

5,0-

0,47-

0,33-

0,24-

0 N

J

1

0,19 -

0,10-

0,10-

qalar

92 ,0

8,0

3,9

0,38

0,26

0,19

0,18

0,15

0.08

0,08

Suyuq  go'ngni  tuproqqa  solish  dozasi  uning  tarkibidagi  azot  miq- 

doriga  b o g ‘liq.  Agar  fosfor  bilan  kaliy  yetarli  bo 'lm asa,  m ineral 

o ‘g ‘itlarni  qo'shish  bilan  to'ldirish  mumkin.

Suyuq go'ngni eng yuqori  ishlatish miqdorini  donli va texnik ekinlar 

(paxta,  kartoshka)  uchun  gektariga  35—40  t  qilib  belgilash  maqsadga 

muvofiq  bo'ladi.

Suyuq  holatdagi  g o ‘ng  bilan  sabzavot,  dorivor  o'sim lik lar  va 

daraxtlarni  oziqlantirish  tavsiya  etilmaydi.

R espublikam izda  to ‘planadigan  mahalliy  o'g'itning  asosiy  qismini 

qoram ol  go'ngi  tashkil  etadi.

Hozirgi  paytda  Respublikam iz  bo‘yicha  um umiy  jam g'ariladigan 

organik go'n gning  b irg ek tar m aydonga to ‘g‘ri  keladigan  miqdori  o 'rta  

hisobda  5—6  t  ni  tashkil  qiladi.

T uproq  unum dorligini oshirishda  boshqa turdagi  mahalliy o ‘g‘itlar 

(parranda  qiyi,  gidrolizli  lignin,  shahar  chiqindilari,  daraxt  barglari 

va  boshqa  organik  chiqindilar)  dan  ham  foydalanish  mumkin.

G o ‘ngni  ekinlarga  ishlatish  uning sifati  va  niiqdoriga,  ekin  turiga, 

tupro q  unum dorligi  va  xo‘jaliklar  imkoniyatlariga  bog'liq.

C h o ‘l  m in taq asid a  tarq a lg a n ,  unum dorligi  past,  sh o 'rla n g a n , 

m exanik  tarkibi  yengil  bo‘lgan  taq ir  tuproqqa  erta  bahorda,  yerning 

sh o ‘ri  yuvilgandan  keyin gektariga  30—40 t go'ng solinadi.  Sabzavotlar 

ekiladigan  yerlarga  go'ng  yuqori  m e ’yorda,  gektariga  30—40  t  solish 

tavsiya  etiladi.  G o 'n g   kuzda,  yerni  haydash  oldidan  solinsa  yaxshi 

natija  beradi.

S O M O N N I  0 ‘G‘IT  SIFATIDA  ISHLATILISHI

H ayvonlarning qattiq  va suyuq  axlatlari  har qanday  konsistensiyali 

(tarkibli) go'ngning tarkibiga  kiradi.  O 'rtacha  hayvon  iste’mol  qiladigan 

o ziqad an   hosil  bo'lgan  g o 'n g n in g   40%  i  organik  m oddaga,  80% i 

fosforga,  50%  i  azotga,  95%  ga  yaqini  kaliyga  aylanadi.  Lekin  chorva 

m olining  turiga  va  yoshiga  qarab  go'ngga  aylanadigan  m oddalarning 

tarkibi  keng  chegarada  o'zgaradi.


Bu  om illar  qattiq  va  yum shoq  axlatlarning  o ‘zaro   nisbatiga  va 

ularning  tarkibidagi  oziqa  m oddalarining  m iqdoriga  ham   ta ’sir qiladi.

Masalan, oziqa qancha suvli b o ‘lsa suyuq axlatning m iqdori shuncha 

k o 'p  b o ia d i.  O ziqaning  hazm   bo'lishi  tez bo'lib  o 'ts a ,  quruq  moddasi 

shuncha kam va suyuq qismi  k o ‘p bo ‘ladi.  Hayvonlarga  konsentrlangan 

oziqa  qancha  ko‘p  berilsa  va  u  oqsilga  boy  bo'lsa,  ularning  go‘nggida 

azot  va  fosforning  m iqdori  sh un ch a  ko‘p  b o ‘ladi.  B oshqa  holatlarda 

teng  sharoitda  b o ig a n d a   o'sayotgan  yosh  organizm da  voyaga  yetgan 

hayvonlardagiga  nisbatan  azot  va  fosfor  uzoqroq  turib  qoladi  (ular 

go'ngga  kamroq  m iqdorda  o 'tad i).

Hayvonlarning qattiq va suyuq axiatlari tarkibi  h am d a o ‘g‘it sifatlari 

bilan  bir  xil  emas.  H ayvonlar  organizm i  axlatlaridagi  ham m a  fosfor 

qattiq  axlatga  o ‘tadi,  u  suyuq  axlatlarda  ju d a   kam   b o ‘ladi.  Oziqa 

tarkibidagi azotning  1/2—2/3 qismi,  kaliyning deyarli ham m asi hayvon­

lar  organizm idan  siydik  bilan  birgalikda  ajraladi.

T o 'sham a  sifatida  har  xil  m ateriallardan  foydalaniladi:  som on, 

torf,  qipiq  va  boshqalar.  Som onli  to'sham ali  g o 'n g   som onli  go‘ng, 

to rf to'sham alisi—to rf g o ‘ng  deyiladi.

T o'sham a katta zoogigiyenik va agronom ik aham iyatga ega bo'ladi. 

T o'sham a orqali go'ngga  q o'sh im cha  m iqdorda oziq  m oddalari o 'tadi, 

ular  m ikrobiologik  ja ra y o n la r  t a ’sirida  o 'sim lik   to m o n id a n   ancha 

o'zlashtiriladigan  shaklga  o 'tad i.  T o'sham a  b o 'lm asa  yoki  kam   bo'lsa, 

bu  m oddalar  m o lx o n alard a  va  g o 'n g   saqlaydigan  jo y la rd a   ancha 

m iqdorda  yo'qoladi.

Som onli  to'sham aning  b ir  qismi  ikki  va  u n d a n   k o 'p  suyuqlikni 

yutishi  m um kin,  bir qism  past  qatlam  torf  olti-yetti va  yuqori qatlamli 

to rf  o 'n -o 'n   besh  qism  hayvonning suyuq  axlatlarini  yutishi  m umkin. 

T o'sham a  go'ngning  fízik,  fizik-kimyoviy  va  biologik  xossalarini  yax- 

shilaydi:  uning  namligi  kam ayadi,  saqlash  jaray o n id a  tezroq  parcha- 

lanadi.  T o'sham a  b o ig a n d a   go'ngni  tashish,  tu p ro q q a  solish  oson- 

lashadi.

To'sham ani  faqat  chorva  m ollari  boqiladigan  m olxonalardagina 

qo'llab  qolmay,  balki  hayvonlarni  bog'lanm asdan  boqiladigan  ochiq 

m aydonlarga  ham   qo'llash  lozim .

T o'sham a  q o ilag an d a,  g o 'n g   eng  yuqori  sifatli  bo'ladi.  Som on 

yoki  torf  kamchil  bo'lgan  h ollarda  yog'och  qipig'i  ishlatiladi.  Lekin 

bu  holda go'ng  yom on  sifatli  bo'ladi,  azotning  m iqdori  kam   va  uning 

tarkibida  sekin  parchalanadigan  klechatka  va  ligninning  m iqdori  ko'p 

bo'ladi.  Bunday go'n g ni qishloq xo'jaligi ekinini ekishdan ancha oldin


solish  lozim   bo 'lad i;  u  uzoq  vaqt  davomida  kom postlangandan keyin 

solinsa,  y an ad a  yaxshi  bo'ladi.

S o m o n n i  10— 15  sm  u z u n lik d a   qilib  m ay d alan g an in i  solish 

m a’qulroq.  M aydalangan  somon  butun  somonga  nisbatan  ancha  ko ‘p 

m iqdorda  siydik  va  ammiakli  azotni  yutadi,  go'ngni  tashishni,  uni 

taxlash  va  tu p ro qq a  solishni  ancha  yengillashtiradi.

Torf,  ayniqsa,  uning yuqori qatlami to ‘shama  uchun yaxshi material 

hisoblanadi.  U  to'sham aning  boshqa  xillariga  nisbatan  hayvonning 

suyuq  ajratm alari  va  go'ngning  ammiakli  azotini  kuchliroq  yutadi. 

T orfni  to 's h a m a   sifatida  ishlatish  g o 'n g ning   o ‘g ‘itlovchi  sifatini 

yaxshilaydi,  tuproq qa  solingandan  keyingi  parchalanishi  uchun  qulay 

sharoit  yaratadi.

T o ‘sham a  sifatida  parchalanish  darajasi  25—30%  va  namligi  30— 

55%  b o 'lg an  torfdan  foydalanish  yaxshi  natija  beradi.  Reproduktiv 

(urchitiladigan)  c h o ‘chqachilik  uchun  to 'sh am a  sifatida  som ondan 

yoki  namligi  10— 15%  bo‘lgan  moxli  tolali  torfdan  foydalanish  yaxshi 

Samara  beradi.

Y uqorida  aytib  o'tilganidek,  tuproqni  organik  m oddalar  bilan 

boyitish  q o ‘sh im ch a  m anbalardan  foydalanishni  taqozo  etadi.  Bu 

m anbalardan  biri  som onni  o ‘g‘it  sifatida  ishlatish  maqsadga  muvofiq 

b o‘ladi.

Bir  q a to r  ferm er  xo'jaliklari  hosilni  yig'ib  olganlaridan  keyin 

yerda  q o lgan  so m o n   va  ularning  poyalarini  haydab  yuboradilar. 

Som on  tark ib id a  o ‘rtacha  0,5%  N ,  0,25%  P20 5  va  0,8%  K 20   tutadi 

(71-jadval).

'71-jadval

S om on  to ‘sham asida  oziq  moddalarining  o ‘rtac h a  miqdori 

(%  hisobida)

T o ‘sham a xili

N

P A


KjO

CaO


Namligi  (% 

hisobida)1

K u z g i   b u g 'd o y

0 , 5 0

0,2 0

0 ,9 0

0 , 3 0

14.3

2

Jav da ri  b u g ‘d o y

0 ,4 5

0 ,2 6

1,00

0 , 3 0

14,3

3

S u li

0 ,6 5

0 ,3 5

1,60

0 , 4 0

14,0

4

Y u q o r i  qatla m d a g i 

t o r f

0,80

0 ,1 0

0,07

0 ,2 2

2 5 , 0

5

Past  q a tla m d a g i  t o r f

2 , 2 5

0 ,3 0

0 , 1 5

3 , 0 0

30,0

6

Daraxt  barglari

1,1 0

0 ,2 5

0 , 3 0

2 , 0 0

14,0

7

Q i p i q

0 , 2 0

0 ,3 0

0 , 2 4

1,08

2 5 , 0

Som ondan  o ‘g‘it  sifatida  samarali  foydalanish  uchun  uni  azot, 

t'osfor  yoki  suyuq  go‘ng  bilan  aralashtirib,  kuzda  haydab  tashlash 

kerak  b o ‘lad i.  S o m o n g a   a r a la s h tir ila d ig a n   a z o tn in g   m iq d o ri 

g ektariga  40—50  kg yoki  uning  massasining og ‘irligiga  nisbatan  0,5— 

1,3%  ni  tashkil  qilishi  kerak.

0 ‘g ‘it solingandan  keyin,  chizel  qilinadi yoki  5—7  sm  chuqurlikda 

k o ‘m ib,  2—3  haftadan  keyin,  ya’ni  somon  p arc h a la n a   boshlangandan 

keyin  haydab  tashlanadi.

Som onni  kuzda  haydab  tashlashning  foydali  tom onlari  shundan 

iboratki,  chirishi  natijasida  tarkibidan  ajralib  chiqadigan  o ‘simliklar 

u ch u n   zararli  b o 'lg an   fenol  birikm alari  tu p ro q   tark ib id an   yuvilib 

ketadi.

Ilmiy  tadqiqot  institutlarining  m a’lum otlariga  qaraganda,  texnik va  boshqa  ekinlarga  gektariga  aralash tirilg an   so m o n d a n   5— 10  t 

ishlatilsa,  uning  sam aradorligi  oddiy  g o 'ngnikidan  qolishm as  ekan.

S om onni  dukkakli  o ‘sim liklar  ekiladigan  tu p ro q la rd a   haydab 

tashlash  maqsadga  muvofiq  bo'ladi.Katalog: filesarchive
filesarchive -> O. K. Iminov iqtisod fanlari doktori, professor
filesarchive -> B u X o r o o z I q o V q a t V a y e n g I l s a n o a t t e X n o L o g I y a s I i n s t I t u t I r. A. X a I t o V, V. E. R a d j a b o V a
filesarchive -> Ipak qurti seleksiyasi.pdf [Aeratsiya stansiyalari]
filesarchive -> Ipak qurti ekologiyasi va boqish agrotexnikasi.pdf [Aerologik asboblar]
filesarchive -> T o s h k e n t davlat a g r a r u n IV e r sit e t I s. Avezba y ev, T. Karabayeva
filesarchive -> Osimliklarni biologik himoya qilish vositalari.pdf [Agrotexnik himoya usuli]
filesarchive -> 10-168 Tuproqshunoslik.pdf [Agrotuproq rayonlashtirish]
filesarchive -> Qishloq xojaligi asoslari.pdf [Almashlab ekish rotatsiyasi]
filesarchive -> Umumiy va qishloq xojaligi fitopatologiyasi.pdf [Aralash ekinlar]
filesarchive -> Chorva parranda va baliq mahsulotlarini yetishtirish qayta ishlash texnologiyasi.pdf [Aralash silos]

Download 5.63 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   59
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling