0 ‘zbekist0n respublikasi oliy va à b t 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi


Download 5.63 Mb.
Pdf ko'rish
bet36/59
Sana17.02.2017
Hajmi5.63 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   59

14

25

M akkaj o'xo ri 

si los  ucliun4 , 6

29

12

72

4 0

N o ' x a t

2 ,5

2,2

4 0

8

24

12

TURLI  OMILLARNI  ORGANIK  VA  MINERAL 

0 ‘G‘ITLAR  SAMARADORLIGIGA  TA’SIRI

Tuproq-iqlim  sharoitlari

Tuproq  unumdorligi  va  suv  bilan  t a ’minlanganligi  o ‘g‘itlar  s a m a - 

radorligiga  kuchli  t a ’sir  ko‘rsatadi. 

Sug‘o r m a   dehqonchilik  amalga 

oshiriladigan  sharoitlarda  azotli  o ‘g ‘itlarning  samaradorligi  a n c h a  

yuqori.  Azotning  samaradorligiga  tupro qning  harakatchan  fosfor  va

I

kaliy bilan ta ’minlanganlikdarajasi  ham  t a ’sir k o ‘rsatadi.  Bu  m od d alar tuproqda  kam  bo'lgan  holda azotning  o ‘zlashtirilishi  keskin  kamayadi 

Tuproq  harakatchan  fosfor bilan  qanchalar  past  darajada  ta ’m inlansa 

(bo'z  tuproqlar  ham  shunday  tuproqlar  jumlasiga  kiradi),  qo'llani- 

ladigan  fosforli  o ‘g ‘itlar  samaradorligining  yuqori  boMishi  kuzatiladi.

Kaliyli  o ‘g‘itlar  mexanikaviy  tarkibi  yengil  (qumli  va  qum loq) 

tuproqlarda  yaxshi  samara beradi.  0 ‘rta  va  og‘ir  qumoqli  hamda  soz 

tuproqlar  kaliy  bilan  yuqori  darajada  t a ’minlanganligi  sababli  ularda 

kaliyli o ‘g‘itlardan olinadigan iqtisodiy samaradorlik bir muncha kuchsiz 

namoyon  bo'ladi.

Dehqonchilik  madaniyati  yuqori  b o ‘lgan  sharoitlarda  m inerai 

o ‘g‘itlar  kutilgandan  ham  ziyod  hosil  yetishtirish  imkonini  beradi.

Mahalliy o ‘g‘itlar,  xususan go'ng,  qishloq xo‘jaligini  rivojlantirishda 

o ‘ziga xos ahamiyat  kasb etadi.  Tuproq  harorati  yuqori,  namlik yetarli 

b o ‘lgan  sharoitlarda  go ‘ng  yaxshi  samara  beradi.  M a ’lumki,  g o 'n g  

faqatgina qoMlanilgan yilda emas, balki u ndan keyingi 2—3 yil davomida 

tuproq  unumdorligiga  ijobiy  ta ’sir  ko‘rsatadi.

0 ‘g ‘itlardan  foydalanishda  joriy  yil  bilan  bir  qatorda  o ‘tg an  

yillardagi  iqlim  sharoitlarini  ham  hisobga  olish  lozim.  Kuz  faslida 

yog‘in-sochin  kam  bo'lsa,  azotli  o ‘g‘itlarning  samaradorligi  kamayadi 

va  aksincha,  fosforli  o ‘g‘itlarning  sam aradorligi  oshadi.  0 ‘g ‘itlar, 

ayniqsa  m ahalliy  o ‘g ‘itlar,  tu p ro q d a g i  suv  sarfini  10—20  %  ga 

kamaytiradi.  0 ‘z  navbatida  sug‘orish  h am   o ‘g ‘itlar  samaradorligini 

oshiradi.

0 1 suv  davrining  ilk  bosqichlaridagi  past  harorat  o ‘simliklarning 

azot  va  fosfor  bilan  m e ’yorida  oziqlanishiga  salbiy  t a ’sir  ko‘rsatadi. 

Haddan  tashqari  yuqori  haroratlarda  h am   o ‘simliklarning  m e’yorida 

oziqlanish  jarayoni  buziladi.

0 ‘g‘itlarning samaradorligiga tuproqlarning  mikrobiologik faoliyati 

ham   o ‘ziga  xos  t a ’sir  ko‘rsatadi.

2 1  — A g ro k im y o321

Tuproqni  obi-tobida  ishlash,  ekislini  eng  m a ’qul  agrotexnik  mud- 

dallarda  o'tkazish,  eng  yaxshi  o'tmishdosh  ekin  tanlash,  almashlab 

ekishga  q at’iy  amal  qilish,  begona  o'tlar,  zararkunanda  hasharotlar 

va  kasalliklarga  qarshi  kurashish-o‘g‘itlar samaradorligiga kuchli  ta’sir 

ko'rsatadigan  om illardan  hisoblanadi.

Obi-tobida  amalga  oshirilgan  ishlov  tuproqda  qulay  suv-havo  va 

mikrobiologik  rejimlarni  yiizaga keltiradi,  bu o ‘z  navbatida ekinlarning 

m e’yorida  o'sib  rivojlanishiga  yordam  beradi. 

,

Turli  o'tm ishdosh  ekinlar o'zlaridan  keyin  turli  miqdordagi  ang'iz va  ildiz  qoldiqlarini  qoldiradi,  o ‘g‘it,  suv  va  ishlov  berishni  turlicha 

talab  qo'yadi.  Ayrim 

qishloq  xo'jalik 

ekinlari  (lyupin,  xantal, 

qashqar beda)  tuproqdagi  qiyin eriydigan oziq  moddalarini o'zlashtirish va  keyingi  ekiladigan  ekinlar  uchun  o'zlashtirishga  layoqatli  shaklga 

oikazish qobiliyatiga ega.  Dala almashlab ekishdagi  sabzavot va ayrim j 

chopiqtalab  ekinlar  tuproqdan  kaliyni  ko‘proq  o ‘zlashtiradi.  Ertangi 

ekinlarning  o ‘suv  davri  qisqa  bo'lganligi  uchun  ular  tuproqdan  oziq moddalarini  kam  m iqdorda  o ‘zlashtiradi,  lekin  paykallarni  takroriy 

ekinlar uchun  erta  muddatlarda  bo'shatib beradi.  Natijada tuproqning oziq  rejimi  yaxshilanadi.  Dukkakli  va dukkakli-don ekinlari  tuproqda 

ko'p  miqdorda  biologik  azot  to'playdi.  Uning  bir  qismidan  ular  o ‘z 

maqsadida  foydalansa,  qolgan  qismi  keyingi  ekiladigan  ekinlarni  azot 

bilan  ta’minlashga  xizmat  qiladi.  Dukkakli  ekinlar  tuproqdan  k o ‘p 

miqdordagi  fosfor  va  kaliyni  olib  chiqib  ketadi.

0 ‘g‘it  q o ila s h   chuqurligi  bevosita  tuproqni 

ishlash  usuli  bilan 

b o g iiq d ir.  0 ‘g ‘itlar  tu p ro q n in g   nam  bilan  yetarli  t a ’m in lan g a n  

qatlamiga  kiritilganda,  yaxshi  eriydi  hamda  ekinlarning  oziqlanishi 

uchun  qulay  sh a ro it  yaratiladi.  Tuproqni  ishlash  begona  o ‘tlarni j 

yo'qotishdagi  en g  m u h im   tadbir  b o i i b ,   pirovardida  e kinla rn ing  

oziqlanish  sharoitini  yaxshilashga  xizmat  qiladi.  Ishlov  berish  bilan tuproqning haydalm a qatlam chuqurligi oshadi,  ekinlar baquw at  tomir 

yoyadi,  natijada  o ‘simliklar  tuproqning  chu q ur  qatlamlaridan  ham 

oziq  moddalarini  o ‘zlashtiradi.  0 ‘g‘itlar  samaradorligini  belgilashda 

ekinlar  navini  hisobga  olish  muhim  ahamiyatga  ega.  M a ’lumki,  har 

bitta  nav  o ‘ziga  xos  biologik  individ  b o iib ,  tegishlicha  yer  usti  qismi 

va  ildiz tizimini  shakllantiradi.  Yangi nav va duragaylarning fiziologik- 

agrokimyoviy pasportlarini bilmaslik oqibatida  ko'p  hollarda  tuproqqa 

kiritilgan  o ‘g‘itlar  q o ‘shimcha  hosil  bilan  qoplanmaydi.Agrokimyogar olimlarninge’tirof etishlaricha,  hozirgi kunda mavjud 

bo'lgan  har  bitta  g 'o 'z a   navining  o'g'itga  bo'lgan  talabchanligi  turli- 

chadir.  Bu masalada akademik J.S.  Sattorov va  uning shogirdlari  (B.S. 

Musayev,  M.O.  Rahimboyev va boshqalar)  keng  ko'lamdagi  tadqiqot- 

larni  amalga  oshirganlar.  Olingan  m a ’lumotlarga  qaraganda,  nisbatan 

yuqori  fiziologik  faollikka  ega  bo'lib,  kuchli  ildiz  tizimini  shakllan- 

tiradigan  g'o'za  navlari  o'g'itga  talabchan  hisoblanadi.

Ekinlarga beriladigan o'g'it  m e’yori ekish  muddati va ekish  m e ’yori 

bilan  uyg'unlantirilishi  lozim.U nuiman  oJganda,yaxshi  o'g'itlangan 

m aydonlarga  ekiladigan  urug‘  m e ’yorini  bir  m u n c h a   kamaytirish 

mumkin.  Ekishning  maqbul  muddatlaridan  chetga  chiqish,  ko‘chat 

qalinligini  m e’yoridan oshirib yuborish o'g'itlar samaradorligini  pasay- 

tiradi.  Sug‘oriladigan  sharoitlarda  sug‘orish  rejimiga  q a t’iy amal  qilish 

o'g'itlar  samaradorligini  oshirish  omillaridan  biridir.

Organik  va  mahalliy 

o ‘g ‘itla r n i 

birgalikda q o 'lla s h

Minerai  o'g'itlar  va  go'ngni  birgalikda  qo'llash  ularni  alohida- 

alohida qo'llashdagiga qaraganda yaxshi  samara beradi.  Bu birinchidan, 

go'ng ta’sirida tuproqdagi  mikrobiologik jarayon  faolligining kuchayishi 

va  ikkinchidan,  minerai  o'g'itlar ta ’sirida g o'ng va  tuproqdagi  organik 

moddalarning  tezroq parchalanishi bilan bog'liqdir.  Minerai  va organik 

moddalar  birgalikda  qo'llanilganda,  fosforli  o'g'itlarnin g  tuproq  bilan 

mustahkam  birikmalar  hosil  qilishi  kamayadi.  G o 'n g   bilan  tuproqqa 

m a’lum  miqdorda mikroelementlar kelib tushadi,  qaysiki,  mikroo'g'itlar 

qo'llash  muammosini  osonlikcha  hal  qilishda  m uh im   ahamiyatga  ega. 

G o'ngning parchalanish jarayonida ajralib chiqadigan  karbonat  angid- 

ridi  havo  tarkibiga  o 'ta d i  va  o'sim lik lard a   fotosintez  jara y o n in i 

kuchayishi  uchun  xizmat  qiladi.

Minerai  va  mahalliy  o'g 'itlarni  birgalikda  qo'llashga  ayniqsa, 

tuproqda  oziq  moddalari  konsentratsiyasining  oshib  ketishiga  o 't a  

sezgir,  lekin  butun  o'suv  davri  davomida  ularni  yetarli  m iqdorda 

bo'lishini  talab  qiladigan  bodring,  piyoz,  niakkajo'xori  kabi  ekinlar 

talabchandir.

G o 'n g   tuproqning  asosiy  kom ponentlaridan  bo'Imish  gumus 

miqdoriga ijobiy ta ’sir ko'rsatadi.  Mahalliy o 'g 'it  kiritilmagan  m aydon- 

larda  gumus  miqdorining  yildan-yilga  kamayib  borishi  kuzatiladi. 

Respublikamiz  paxtachilik  ilmiy-tadqiqot  instituti  (sobiq  SoyuzNIXI)olimlarining  ta’kidlashicha,  umuman  o ‘g ‘it  qo'llamaslik  yoki  minerai 

o'g'itlarga  ortiqcha  ruju  qo ‘yish  oqibatida  faqatgina  keyingi  50—60 

yil  ichida  tuproqdagi  gumus  miqdori  25—50%  ga  (100%  ga  nisbatan) 

kamaygan.  Amalga  oshirilgan  ko‘p yillik  statsionar dala tajribalarining 

natijalari  ham  m azku r  fikrning  to‘g‘riligini  tasdiqlaydi.

Tuproqda  gumus  hosil  boiishi  almashlab  ekish  turi,  kiritilayotgan 

minerai  va  mahalliy  o'g'itlarning  miqdoriga  bogiiqdir.  G o 'n g   fonida 

tuproqqa  q o 'sh im cha  ravishda  azotli  o ‘g ‘itlar  kiritish  lozim,  chunki 

o ‘simliklar  birinchi  yilda  go'ng  tarkibidagi  azotni  fosfor  va  kaliyga 

qaraganda ju da  kam  o ‘zlashtiradi.

G o ‘ngni  chopiqtalab  ekinlarga  qoMlash  yaxshi  samara  beradi,

0 ‘gMt  qoMlash  turlari,  usullari,  muddatlari  va  texnikasi. 

O 'g 'it 

qoMlash  tizimida  ishlatiladigan  iboralardan  to'g'ri  foydalanish  lozim:

—  asosiy  o ‘g ‘itlash  (ekishgacha,  ekish  bilan);

—  qatorlab  o ‘g ‘itlash(ekish  bilan  birga);

—  qo'shim cha  oziqlantirish(  ekinlarning  o'suv  davrida).

0 ‘g‘itlarni  tuproqqa  quyidagi  muddatlarda  kiritish  mumkin:

—  kuzda;  bahorda;  yozda;  belgilangan  m a ’lum  oylarda.

0 ‘g'itlashning  asosiy  usullari jumlasiga  quyidagilar  kiradi:

— yoppasiga  (sochma); joyiga  (uyalab,  o ‘chog‘iga,  qatorlab); lokal- 

tasmasimon;  zaxiraviy;  mexanizmlar  yordamida;  havodan  va  h.k.

0 ‘g‘itlarni  tuproq  bilan  aralashtirishda  plug,  kultivator-oziqlan- 

tirgich,  diskali  va  tishli  tirma  kabi  moslamalardan  foydalaniladi.

Ko‘p hollarda o ‘g ‘it m e ’yori va o'g'it  dozasi tushunchalari almash- 

tirib  yuboriladi.

0 ‘ g ‘it  m e ’  yo r i  — 

ekinga butun o'suv davri davomida beriladigan 

o ‘g‘it miqdorining ko'rsatkichi boMib,  bir ga maydonga qoMlaniladigan 

sof moddalarning  kg  (ba’zi  hollarda  t)  birlikda  ifodalanishidir.0 ‘ 

g ‘ 


i  t 

d o z a s i  

deganda  esa  muayyan  muddatda(masalan, 

ekish  oldidan,  3—4  chin  barg  davri  va  h.k.)  bir  marta  beriladigan 

o ‘g‘it  miqdori  nazarda  tutiladi.

0 ‘g‘itlarning  tuproq xossalari  va ekinlar ildiz tizimining tarqalishi- 

ni  hisobga  oigan  holda  turli  chuqurlikka  tushishiga  erishish  muhim 

agronom ik  tad b irdir.  Tuproqning  a n c h a   c huqur,  nam  qatlamiga 

tushgan  o ‘g‘itlar  oson  eriydi  va  o'simliklar  tomonidan  butun  o'suv 

davri  davomida  yaxshi  o'zlashtiriladi.

0 ‘g‘itlarni  qo'llashda  ularni  gravitatsiya  suvlari  ta ’sirida  harakat- 

lanishi,  yuvilishi  va  gaz  shaklida  yo'qolishi  kabi  salbiy  jarayonlarni 

hisobga  olish  lozim.  Bu  birinchi  navbatda  azotli  o'g'itlarga  tegishlib o iib ,  nitrat  shaklidagi  azot  sug‘orma  suvlar  t a ’sirida  yuviladi  va 

atrof-muhitni  ifloslantiradi.  Mazkur jarayon  ayniqsa yengil  m exani- 

kaviy  tarkibli  tuproqlarda jadal  ketadi.

Nitratlarning  yuvilishi  erta  bahor  va  kech  kuz  davrlarida  sezilarli 

darajada  kuchayadi.  Quruq  iqlimli  sharoitlarda  sug‘orishdan  keyin 

nitratlar  suvning  kapillar  ko'tarilishi  j a r a y o n id a   tuproqning  yu za 

qatlamlariga  qarab  harakatlanadi.  Shu  sababdan  azotli  o ‘g‘itlarni 

qoilash  muddatlari va ammiak shaklidagi  azotning  nitrifikatsiyalanish 

jadalligini  bilish  katta  amaliy  ahamiyatga  ega.  Nitratli-azotli  o ‘g‘itlar 

tarkibidan  azotning  yo'qolishi  boshqa  turdagi  azotli  o'g'itlardagiga 

qaraganda  kuchliroqdir.  Qattiq  holatdagi  amm iakli  va  amidli-azotli 

o ‘g'itlar  tuproqqa  yuza  kiritilganda,  p H ,  o ‘g ‘it  m e ’yori  va  tup roq  

namligining  ortishi  bilan  ularning  isrof  b o i i s h i   h am   oshib  boradi. 

M a ium otlarning  ko'rsatishicha,  ammiakli  selitra  va  mochevina  yuza 

qoilanilganda,  tarkibidagi  azotning  1—3%  i  bekorga  isrof b o ia d i.

Suyuq  azotli  o'g 'itlarni  tuproqning  yuza  qatlamlariga 

q o i la s h  

k o ‘p  m iq d o rd a g i  a z o tn in g   y o 'q o lis h ig a   s a b a b   b o i a d i .   Q u m o q  

tuproqlarda  suvli  amm iak  10—12,  suyuq  am m ia k   16  sm  chuqurlikka 

kiritilganda,  azotning bekorga isrof bo ‘lishi  kuzatilmaydi.  Soz tu p ro q ­

larda  esa  bu  ko'rsatkich  mos  ravishda  7—8  va  12— 14  sm  ni  tashkil 

etishi  lozim.  Fosforli o ‘g‘itlar ancha qiyin eriydigan shaklda boiganligi 

sababli,  odatda,  ular  tuproq  profili  bo'ylab  ju d a   ham   sekin  h arak at­

lanadi.  Shuning  u ch u n   fosforning  o'sim liklarni  asosiy  ildiz  tizimi 

tarqaladigan  qatlamdan  yuvilishi  sezilar-sezilmas  miqdordadir.

M a’lumki, kaliy tuproqning singdirish kompleksi  (TSK) tom onidan 

almashinib singdirilgan boiadi.  Qumli va qum loq  tuproqlardan kamroq 

miqdorda  kaliy yuvilishi  mumkin.

Fosfor  va  kaliyning  tuproqda  fiksatsiyalanishi  juda  tez(tuproqqa 

tushgach  1—2 

kecha-kunduz 

davom ida)  sodir 

b o i a d i .  B u n d a  

fosforning  a nc hag in a   qismi  (60—70%  i)  qiyin  o ‘zlashtiriladigan 

birikmalar tarkibiga  o i a d i .  Fosforning  m azkur  holatga o ‘tish  miqdori 

va  jadalligi  bevosita  o ‘g ‘itning  fizikaviy  holatiga  b o g iiq .  O d atda, 

kukunsimon  holatdagi  fosforli  o ‘g‘itlar  d o n a d o r   fosforli  o ‘g‘itlarga 

nisbatan  tuproq  bilan  tezda  muloqotga  kirishadi  va  qiyin  o ‘zlashtiri- 

ladigan  shaklga  o ‘tadi.

Fosforli va kaliyli  o ‘g‘itlar  ekishgacha tuproqning yuza qatlamlariga 

kiritilganda,  ularning asosiy qismi o'simliklar tom onidan o ‘zlashtirilmay 

qoladi.  0 ‘suv  davrida  oziqlantirgich  moslama  yordam ida beriladigan 

q o‘shimcha oziqlantirish to ‘g‘risida  ham shunday fikr yuritish  mumkin.


Shu sababdan  ham  fosforli  va  kaiiyli o ‘g‘itlar yillik  m e ’yorining asosiy 

qismi  (50—60%  i)  kuzgi  shudgor  ostiga  beriladi.

Tuproqlarning  mexanikaviy tarkibi,  suv  rejimi va o ‘g ‘it  m e’yoriga 

bog'liq  ravishda  yil  davomida  bir  ga  m aydo nd an  1—30  kg  azot 

(kiritilgan  azotning  1 — 10%  i),  0,4—60  kg  kaliy,  8—360  kg  kalsiy, 

3—90  kg  magniy,  4 —60  kg  oltingugurt,  100  kg  ga  yaqin  xlor va juda 

kam  miqdorda  fosfor  yuvilib  ketadi.

Suv  eroziyasi  t a ’sirida  har  yili  yer  yuzasidan  ko'p  miqdordagi 

unum dor tuproq  qatlami(  10  t/ga  va  undan  ko‘p)  yuviladi.  Suv  oqimi 

bilan  har yili  bir ga  maydondan  40  kg  gacha  azot,  50  kg  gacha  fosfor, 

3—1600 kg kaliy,  7—50 kg kalsiy,  230 kg magniy,  1,5—29 kg oltingugurt 

va  1450  kg  organik  m odda  yuviladi.

0 ‘g‘itlami  n o to ‘g‘ri qo'llash va sug'orishni noto‘g‘ri amalga oshirish 

oqibatida juda  k o ‘p  miqdordagi  nitratlar sizot suvlari va suv havzalariga 

kelib qo'shiladi va atrof-muhitni  ifloslantiradi.  Lekin o ‘g‘it qo'llashning 

ilmiy  asoslangan  tizimini  ilg‘or  agrotexnikaviy  tadbirlar  va  mehnatni 

tashkil  etishning  progressiv  usullarini  uyg‘unlashtirish  asosida  atrof- 

muhitga zarracha  zarar yetkazmasdan  qishloq  xo'jalik ekinlaridan  mo'l 

va  sifatli  hosil  yetishtirish  mumkin.

Asosiy  (ekishgacha)  o ‘g ‘itlash. 

0 ‘g‘itlashning  bu  usuli  ekinlarni 

butun  o'suv  davri  mobaynida,  ayniqsa  oziq  moddalariga  yuqori  talab 

qo'yiladigan, jadal  rivojlanish  davrida,  oziq  elementlari  bilan  ta ’min- 

lash  uchun  q o'llaniladi.  Asosiy  o V i t la s h d a   rejalashtirilgan  o ‘g ‘it 

m e’yorining  asosiy  qismi  tuproqqa  kiritiladi.  Xo'jalikning  tuproq- 

iqlim  sharoitlari  va  ayrim  iqtisodiy-tashkiliy  muammolaridan  kelib 

chiqqan  holda  asosiy  o ‘g ‘itlash  ko'proq  kuzda,  ba’zi  hollarda  bahorda 

amalga  oshiriladi.

0 ‘g‘itlarni tuproqqa kiritish chuqurligi asosan yerni ishlash texnikasi 

bilan  bog‘liq  (78-jadval).

78-jadval

Ishlov   b eris h   m o sla m a la rig a   bogMiq  ravishda  o ‘g ‘itlarning 

tup roq  q a tlam lari  b o ‘ylab  tarqalishi, 

%

  ( P .M .   S m irnov)

Is h lo v  b e r is h   m o s l a m a s i   va  aralashtirish 

c h u q u r lig i,  sm

Tup roq  q a tla m i,s m

0 - 5

5 - 1 0

1 0 - 2 0

C him qirqarli  P N — 4 — 3 5   rusumli  plug,  20   sm

100

Ch imqirqa rsiz  P N — 4 — 35  rusumli  plug,  2 0   s m23

77


B D T - 2 , 2   rusumli  o g ‘ir  diskali  tirma

27

45

28

Prujinali— k es k ic h li  kultivator,  20   sm

32

31

3 7

O 'q s i m o n — k e s k ic h li  kultivator,  2 0   sm

38

34

28

0 ‘q s im o n — k e s k ic h li  kultivator,  10  sm

84

16Tishli  yengil  tirm a

100

Tishli  og'ir  tirm a

9 7

3

78-jadval  m a ’lumotlaridan  o ‘g‘itlarni  tuproqning  chuqur  qatlain - 

lari  bilan  aralashtirishda  eng  yuqori  sa m a rag a   chimqirqarli  plug 

yordamida  erishish  mumkinligi  ko‘rinib  turibdi.  Tuproqni  ishlash 

chuqurligi  bir  xil  b o ‘lishiga  qaramasdan,  prujina  keskichli  kultivator 

o ‘qsimon  keskichli  kultivatorga  nisbatan  o ‘g ‘itni  ancha  chuqur  q a t- 

lamlarga  tushirib beradi.  Tuproqni  ishlash  chuqurligi  10 sm  bo ‘iganda, 

o ‘g‘itning  80%  dan  ziyodrog'i  tuproqning  yuza,  quruq  qatlamlarida 

qolib  ketadi,  qaysiki,  kaliyli  va  fosforli  o ‘g ‘itlarning  tiksatsiyalanishini 

kuchaytirib  yuboradi.

Asosiy  o ‘g ‘itlash n in g  

eng  m aqbul  m u d d a tla rin i  b e lg ila sh d a  

tuproqning  mexanikaviy  tarkibi,  namlanish  sharoitlari  va  o ‘g‘itlarning 

xususiyatlari  hisobga  olinadi.  Oson  eruvchan  va  serharakat  boMganligi 

sababli  nitratli  va  ammiakli-nitratli  azotli  o ‘g ‘itlar  faqat  tu p ro q n i 

bahorda qayta  haydash  davrida  yoki  kultivator-o‘g‘itlagich  yordam ida 

kiritiladi.  Bahorgi  nam  va  iliq  davrda  a m m ia k   shaklidagi  azot  j u d a  

qisqa  muddatda  nitrat  shakliga  o ‘tadi  va  atmosfera  yog‘in-sochinlari 

yoki sug'orma suvlar ta ’sirida osonlik bilan  pastki  qatlamlarga yuviladi.

Fosforli  o ‘g ‘itlarni  iloji  boricha  ch u qu rroq   ko‘mish  uchun  ular, 

odatda,  kuzgi  shudgor  yoki  bahorda  qayta  haydash  oldidan  so chib 

chiqiladi.

Tarkibida  xlor tutgan  kaliyli  o ‘g ‘itlar yillik  m e ’yorining  50%  i  yoki 

undan  hani  ko‘prog‘i  kuzgi  shudgor  ostiga  kiritilsa,  kuzdagi 

yog‘in-sochinlar  t a ’sirida  xlorning  o'simliklarga  ko‘rsatadigan  salbiy 

ta’siri  ancha  kamayadi.

Go'ngni  ham  kuzda,  ayrim  hollarda bahorgi  ishlov paytida  ishlatish 

yaxshi  samara  beradi.  Go'ngni  ko‘mish  chuqurligi  bevosita  tu p ro q -  

larning  namligi  va  mexanikaviy  tarkibi  bilan  bog‘liq.  Nam  va  o g ‘ir 

mexanikaviy tarkibli tuproqlarda go‘ngni yuzaroq  kiritish yaxshi sam ara 

beradi.


Asosiy  o'g 'itlashda  ko'proq  sochma  va  lokal(joyiga)  usullardan 

kengroq foydalaniladi.  Tajribalar natijalarining ko‘rsatishicha,  o'g'itlar 

lokal-tasmasimon  usulda  qoilanilganda,  ekinlar  hosildorligi  3—23% 

ga  oshadi.Zaxiraviy  o ‘g ‘it  qo'llash. 

Keyingi yillarda  zaxiraviy  o ‘g‘it  qo'llash 

muammolari  o'rganilmoqda.  Bunda fosforli  o'g 'itlar  har  yili m a ’lum 

miqdorda  (masalan,  60  kg/ga)  kiritilmasdan  to 'rt  yillik  fosfor  dozasi 

(4x60  240  kg/ga)  bir  yo'la  qo'llaniladi.  O'g'itlashning  bu  usuli  fosfor 

tezda qiyin eriydigan  holatga o ‘tib qoladigan  tuproqlarda uncha yaxshi 

samara  bermaydi.  Shuningdek,  bu  usulni  iqtisodiy  jihatdan  nochor 

xo'jaliklarda  q o'llash   maqsadga  muvofiq  emas,  chunki  juda  ko'p 

miqdordagi  fosforli  o 'g 'itla rn i  ishlatishga  to 'g 'ri  keladi.  Fosforli 

o ‘g‘itlarni  zaxiraviy  qo'llash  usulini  birinchi  navbatda  qimmatbaho 

texnikaviy  ekinlar  ekiladigan  paykallardan  boshlash  kerak.

0 ‘g‘itni ekish bilan birga qo'llash. 

Ekish bilan birga o ‘g‘it qo‘llashda 

maxsus o'g'itlagich  moslamalardan  foydalaniladi.  O'g'itlarni bu usulda 

qo'llashdan  kutiladigan  asosiy  natija  nihollarni  rivojlanishning  ilk 

6— 15—  kunlarida  oziq  moddalari  bilan  yetarlicha  ta ’minlash  bo'lib, 

asosan  oson  eriydigan  minerai  o ‘g‘itlar  (kompleks  o ‘g‘itlardan  ham) 

dan  foydalaniladi.  Ekish  bilan  birga  kiritiladigan  o'g'itlar  (o'g'itning 

«start  dozasi»)  o'simliklarning  ildiz tizimini jadal  rivojlanishiga hamda 

unga  tuproq  va  o 'g 'it  tarkibidagi  oziq  moddalari  yutilishini  tezlash- 

tirishga  yordam  beradi.  Bu  usulda  o'g'it  urug'dan  2—3  sm  uzoqlik 

va  chuqurlikka  kiritiladi  (agar urug'  o'g'it  bilan  aralashtirilib,  so'ngra 

ekilsa,  urug'larning  unuvchanligi  pasayadi  va  hatto  unib  chiqqan 

nihollar  nobud  bo'lishi  ham   mumkin).  Shuningdek,  ekish  bilan  birga 

o'g'itlarni  aralashtirib  qo'llash  ham  maqsadga  muvofiq  emas,  chunki 

ko'pincha  azotli  va  fosforli  o'g'itlar  aralashtirilganda,  bo'tqasimon 

massa  hosil  bo'ladi,  qaysiki  o'g'itlagich  moslamalar  ishini  mushkul- 

lashtiradi.

Ekish bilan birga  asosan azotli va fosforli  o'g'itlar kiritiladi.  Kaliyli 

o'g'itlar  o 'g'itlashning  bu  usulida  qo'llanilmaydi,  chunki  ularning 

tarkibidagi  xlor  o'simliklarga  salbiy  ta’sir  ko'rsatadi.  Kuz  yoki  erta 

bahorda  tuproqqa  k o 'p   miqdorda  o'g'it  kiritilgan  bo'lsa,  ekish  bilan 

birga  beriladigan  o 'g 'itn in g   samarasi  ancha  pasayadi.Katalog: filesarchive
filesarchive -> O. K. Iminov iqtisod fanlari doktori, professor
filesarchive -> B u X o r o o z I q o V q a t V a y e n g I l s a n o a t t e X n o L o g I y a s I i n s t I t u t I r. A. X a I t o V, V. E. R a d j a b o V a
filesarchive -> Ipak qurti seleksiyasi.pdf [Aeratsiya stansiyalari]
filesarchive -> Ipak qurti ekologiyasi va boqish agrotexnikasi.pdf [Aerologik asboblar]
filesarchive -> T o s h k e n t davlat a g r a r u n IV e r sit e t I s. Avezba y ev, T. Karabayeva
filesarchive -> Osimliklarni biologik himoya qilish vositalari.pdf [Agrotexnik himoya usuli]
filesarchive -> 10-168 Tuproqshunoslik.pdf [Agrotuproq rayonlashtirish]
filesarchive -> Qishloq xojaligi asoslari.pdf [Almashlab ekish rotatsiyasi]
filesarchive -> Umumiy va qishloq xojaligi fitopatologiyasi.pdf [Aralash ekinlar]
filesarchive -> Chorva parranda va baliq mahsulotlarini yetishtirish qayta ishlash texnologiyasi.pdf [Aralash silos]

Download 5.63 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   59
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling