0 ‘zbekist0n respublikasi oliy va à b t 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi


Download 5.63 Mb.
Pdf ko'rish
bet57/59
Sana17.02.2017
Hajmi5.63 Mb.
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   59

529

Щ

9

1

•с

о

ез- с

J2

яС

b itta   ta k ro rlik n in g   b arch a  v a r ia n tla r d a  

b irin c h i  k u n i,  q o lg an  

variantlarda  esa  ikkinchi  kuni  am alga  oshiriladi.  D ala  ishlarini  yuqori 

saviyada  am alga  oshirish  dala  tajrib alaridan  olin adig an  natijalarni 

haqqoniy  bo'lishining  garovidir.

Bajariladigan  dala  ishlarining  ichida  o'g'itlashga  alohida  e ’tibor 

beriladi,  chunki  o'g'itlash  paytida  y o ‘l  qo'yiladigan  xato  dala  tajriba- 

sining  barbod  bo'lishiga  sabab  b o ia d i.

Kichik  yuzali  m aydonchalarda  o ‘g‘it  berish  m oslam asini  sozlash 

qiyin  bo'lgani bois kichik va o‘rtach a b o ‘lmali dala tajribalarida mineral 

o ‘g ‘itlar  q o'lda  beriladi.

Beriladigan o ‘g‘itlar texnik tarozilar yordam ida tortib olinadi  hamda 

xaltacha  yoki  qutilarga joylanadi.  H ar  bir  idish  ustiga  variant  raqami 

yoziladi  va  variantlarga  tarqatib  chiqiladi.  0 ‘g‘it  sochish  oldidan  yana 

bir  tekshirib,  o ‘g‘itlar  tegislili  variantlarga  qo'yilganiga  ishonch  hosil 

qilinadi.  0 ‘g‘it  berishda  har do im   idishning  tubida  m a’lum   m iqdorda 

o 'g 'it  qoldiriladi  chunki  qolgan  o ‘g ‘itni  variant  m aydoniga  qayta 

sochib  chiqish  mumkin.  A ksincha,  o ‘g‘itning  variant  b o ‘ylab  bir tekis 

sochilmasligi  natijasida  tajribani  bekor  qilishga  to 'g ‘ri  keladi.

Rejalashtirilgan go'ng m e’yori birinchi navbatda yaxshilab  m ayda- 

lanadi  va  belkurak  yordamida  yaxshilab  aralashtiriladi.  T ortib  olingan 

go‘ng  dalaga  bir  tekisda  sochiladi.

0 ‘g‘itlar ustida amalga oshiriladigan dala tajribalarida yerni  haydash- 

ga  alohida  e ’tibor  beriladi.  H aydaganda  tuproq  yuzasida  baland-past, 

o'ydim -chuqur bo'lishiga yo‘1 qo'yilm aydi. Tajriba variantlariga berilgan 

o ‘g ‘itla r   a ra la sh ib ,  b ir-b irig a   o ‘tib   k e tm a slig i  u c h u n   h a y d a sh  

variantlarning uzunligiga nisbatan ko'ndalang holatda am alga oshiriladi. 

Dala  tajribasining  barcha  variantlarida  haydash  bir xilda,  bir  paytda va 

yuqori  saviyada  amalga  oshirilishi  talab  etiladi.

Ekish. 

Ekishning talab  darajasida  o'tishi  ekish  texnikasining  holati 

va  u ru g ‘n ing  sifatiga  b og'liq.  B arch a  tajrib a la rd a   ekish  m e ’yori 

u ru g 'n in g   massasiga  emas,  balk i  u n uvchan  u ru g ‘lar  soniga  qarab 

belgilash lozim.  Dala tajribalarida ekish bir kunning o 'z id a   tugallanishi 

shart.  Tadqiqotlarning  natijalari,  ekish  m uddati  4—6  soat  farq  qilgan 

ikkita  variantdagi  hosil  1 -2   s  farq  qilishini  ko'rsatgan.

Ekishni qo ‘lda bajarilganda u ru g ‘larning iloji boricha bir xil chuqur- 

likka  tushishiga  alohida  e ’tibor  beriladi.

Nihollarni  parvarishlash. 

D ala tajribasidagi nihollar parvarishi  ham  

xuddi  ishlab  chiqarish  sharo itid ag i  kabi  yo'lga  q o 'y ila d i.  B archa 

rejalashtirilgan  tadbirlar  o'z  m u d d atid a,  sifatli  va  bir  xilda  bajariladi.C hopiq,  qator  oralariga  ishlov  berish,  oziqlantirish  tajribaning  barcha 

b o ia k la rid a  bir  xilda  o'tkazHishi  lozim.  Nihollar  parvarishida  ayniqsa 

ularning  begona  o 'tla r  bilan  ifloslanishiga  alohida  e ’tibor  beriladi. 

C hunki,  begona o ‘t bosgan va bosmagan variantlardagi nihollar o'sish, 

rivojlanish  va  hosildorligi  jih atid an   bir-biridan  keskin  farq  qiladi.

D ala  tajribalarida  kuzatish  va  hisob  ishlari. 

Dala 


tajribasida 

am alga  oshiriladigan  kuzatish  va  hisob  ishlari  a w a ld an   tuzilgan  reja 

aso sid a  bajariladi  va  ular  q o ila n ila y o tg a n   agrotexnik  tadb irlarni 

ek in la rn in g   m e ’yorida  o ‘sib-rivojlanishiga  qay  darajada  m utano- 

sibligini  belgilaydi.

Dala  tajribalarida:  kuzatish  ishlarini  uch  turga  b o iis h   mumkin:

—  fenologik;

—  entom ologik;

—  fitopatologik.

Fenologik kuzatishlar ekinlarni  ma’lum bir m uddatda  (har  10,15,30 

kunda)  yoki  rivojlanish  davrlaridagi o'zgarishlarini  tavsiflash  maqsadida 

am alga oshiriladi.  Fenologik kuzatishlar uchun qancha ko'p o ‘simliklar 

olinsa,  shuncha  yaxshi,  lekin  k o ‘p  hollarda,  (masalan,  ishchi  kuchi 

yetishm aganda,  tajriba  m aydoni juda  katta bo'lganda)  m a’lum sondagi 

o'sim liklarni  ajratib  olish  bilan  chegaralanadi.

Tajribaning  maqsadi  va  vazifalaridan  kelib  chiqqan  holda  kuzatish 

va  hisob  ishlari  uchun  tajribaning  har  bitta  bo'lm asidan  2 5 -1 0 0   ta 

o ‘sim lik  ajratib  olinadi.  O d atd a,  bu  o ‘simliklar  hisobga  olinadigan 

o'sim liklar  deb  yuritiladi  va  ularga  awaldan  tayyorlab  qo'yilgan  yorliq 

(etiketka)  lar  osib  chiqiladi.  Yorliqlarning  kattaligi  gugurt  qutisidek 

b o iib , 

karton  qog'ozdan  yasaladi.  Ularga  ip  o'tkaziladi  va  o'sim - 

liklarning o ‘sish  shoxiga  osiladi.  Agar yorliq o'simlikning shoxiga emas, 

bargiga  ilinsa,  m a’lum  m uddatdan  keyin  tushib  ketadi  va  yo'qoladi.

H isobga  olinadigan  o'sim liklar  pala-partish,  to ‘g‘ri  kelgan joydan 

em as,  balki b o im a  va variantlarning tegishli joylaridan  olinadi.  M asa­

lan,  dala  tajribasida  ekish  sxemasi  60x30x2  ko‘rinishda  bo'lib,  bo'l- 

m adagi  hisobga  olinadigan  q a to rlarso n i  8ta  b o isin .  Kuzatishi  uchun 

100  d o n a  o'sim lik  olish  talab  qilinsin.

B uning uchun hisobga  olinadigan qatorlarning har biridan  12 tadan 

(4ta  q ato rd an   3  tadan)  o 'sim lik   tanlanadi  va  ularga  yorliqlar  osib 

chiqiladi.  Tanlab  olinadigan  o'sim liklar  boim adagi  o 'rta c h a   katta- 

likdagi  (katta  ham   mayda  h am   emas)  o'sim liklardan  b o iish i  shart.

Y orliqlarga  o ‘simlikning  tartib  raqami,  navning  nom i,  variant  va 

takrorliklarning  raqam i  yozib  q o ‘yiladi.


Urug‘ning  unib  chiqishini  hisobga  olish. 

Bu  tad b ir  barcha  dala, 

lizim etr  va  vegetatsiya  tajribalarida  albatta  am alga  oshiriladi.  U nib 

chiqishni  hisobga  olish,  odatda,  uchta  m uddatda  am alga  oshiriladi: 

unib chiqishning boshlanishida,  o ‘rtasida va to 'la  unib  chiqib b o ‘lgan- 

dan  keyin.

Lekin ayrim  maxsus tadqiqotlarda unib chiqish ustida bajariladigan 

kuzatishlar  ko'proq  bo'lishi  h am   m um kin.

Kuzatish  natijalari  uyalar  soniga  nisbatan  foyizlarda  ifodalanadi.

Ayrim hollarda so‘nggi  kuzatish yaganalash tadbiri old idan  o ‘tkazi- 

ladi.  Bunda  uyalardagi  o'sim liklarning  soni  ham   hisobga  olinadi  va 

variantlardagi  dala  sharoitidagi  un ib   chiqish  ifodalanadi.  Bu  kuzatish 

asosida  har  bir  variantda  bir  xil  k o 'ch at  qalinligiga  erishiladi.

Yer  betiga  chiqqan,  urug‘  pallalarini  tashlagan  va  tashlam agan 

barcha  niholchalar  unib  chiqqan  hisoblanadi.

Bosh  (asosiy)  poya  b o‘yini  hisobga  olish. 

Bu  ish  o\sim liklarning 

rivojlanish davrlari bo'yicha yoki  h ar oyning m a’lum  kunlarida,  odatda, 

oyning  1—2  kunlarida  amalga  oshiriladi.  0 ‘lchashda  yer  yuzasidan 

o ‘simlikning o'sish nuqtasigacha b o ‘lgan masofa hisobga olinadi.  Ayrim 

hollarda,  hasharotlar  o'sim likning  o ‘sish  nuqtasini  n ob ud   qilganda, 

m a’lum  nuqtadan  boshlab  asosiy  poya  tarm oqlanib  ketadi.  Bunday 

o ‘simliklarni hisobga olinadigan o ‘simliklar jumlasiga q o ‘shib bo ‘lmaydi.G V za n in g   shonalashi  va  gullashini  hisobga  olish. 

Bu  tadbirni  ikki 

xil  tu sh u n ish   m um kin.  Agar  sh o n a la sh   yoki  gullash  dav larin in g  

boshlanishini  aniqlab  talab  qilinsa,  kuzatilayotgan  o ‘sim liklarning  25— 

30%  i  shu  davrga «qadam  qo'ygan»  sana  (kun)  aniqlab,  yozib  qo‘yiladi.

Shakllangan va saqlanib qolingan hosil elem entlarini hisoblab  olish 

jud a  m uhim   tadbirlardan  hisoblanadi.

Bunda:  a)  barcha  to 'laq o n li  ko'saklar,  b)  tugunchalar,  d)  gullar, 

e)  sh o n a la r  sanab  chiqilad i.  T o 'k ilg a n   hosil  e le m e n tla r  m axsus 

xalatchalarga terib solinadi va hosil organlaridagi  to'kilib ketgan  shona, 

tuguncha  va  ko‘sak  o'rinlari  hisobga  olinadi.

K o‘chat qalinligini hisobga  olish . 

K o‘chat  qalinligini  hisobga  olish. 

Amal  davrida  ko‘chat  qalinligi  2  m arta barcha variant va takrorliklarda 

alohida  amalga  oshiriladi.  B irinchi  aniqlash  yaganalashdan  keyin, 

ikkinchisi  esa  vegetatsiya  davrining  oxirida, 

so'nggi  terim   oldidan 

bajariladi.  Yaganalash  paytida  b arch a  variantlardagi  k o ‘c h a tlar  sonini 

bir  xil  qilib  olishga  erishish  kerak.H osilni  yig‘ishtirib  olish. 

Y etishtirilgan  paxta  hosili  b o 'lm a   va 

variantlardagi  barcha  hisobga  olinadigan  m aydonchalardan  bir  kun


ichida  te rib   olinadi.  Paxta  hosili,  odatda,  3—4  ta  terim   asosida 

yig‘ishtirib  olinadi.  H ar  bir  variantdagi  hosil  aw aldan  tayyorlangan 

maxsus  qog‘oz  xalatachalarga  teriladi  va  xaltachaning  ustiga  variant 

va  takrorlikning  raqami,  navning  nom i,  terim   raqami,  o'sim liklar soni 

ham da  ulardan  terib  olingan  ko'saklar  soni  yozib  qo‘yladi.

Masalan:


IV

6

Buxoro  6 

ikkinchi

2  oktabr  2010-y.

25  ta 

103  ta.


Takrorlik:

Variant:


Nav:

Terim:


Sana  (kun): 

0 ‘simlik  soni: 

K o'saklar soni:

S U G ‘O R IL A D IG A N   S H A R O I T D A   0 ‘T K A Z IL A D T G A N  

D A LA   T A J R I B A L A R IN I N G   0 ‘Z IG A   X O S  

X U S U S IY A T L A R I

S ug'oriladigan  sharoitda  o'tkaziladigan  dala  tajribalari  o ‘zining 

bir m u n ch a  murakkabligi bilan  boshqa turdagi dala tajribalardan ajralib 

turad i.  A yniqsa,  agrokim yoga  oid  dala  tajribalarni  sug‘oriladigan 

sharoitda  o ‘tkazish  ancha  m urakkabdir.  Chunki  bunday  tajribalarda 

yo‘l  q o ‘yilgan  arzimaydigan  xato oqibatida  bitta belgi  bilan  farqlanish 

prinsipi  buzilishi  mumkin.

Bu  k o ‘rinishdagi  dala  tajribalarni  o ‘tkazishda  butun  tajriba  may- 

donini  bir  tekisda  nam lanishiga  erishishga  alohida  e ’tibor  qaratiladi. 

Tajriba  m aydonchasidagi  kichik  notekisliklar ham  sug‘orish  talabining 

buzilishiga va o ‘z navbatida  hosilning turlicha bo'lishiga sabab bo'ladi.

Sug‘oriladigan  sharoitlarda  o ‘tkaziladigan  dala  tajribalarda  may- 

d on n in g   nishabligini  hisobga  olish  juda  ham  m uhim dir:  nishablik

0,01—0,02  dan  oshmasligi,  y a’ni  har  100  m  1—2  m  atrofida  boMishi 

kerak.  Bir  takrorlikdan  chiqayotgan  oqava  suvni  keyingi  takrorlikka 

kirishga  y o ‘l  q o ‘ymaslik  sug‘oriladigan  sharoitlarda  o ‘tkaziladigan 

tajribalarning  b o ‘Iaklari  iloji  boricha  bir  qator  qilib  joylashtiriladi. 

Bunday  tajribalarning  yana  bir  o ‘ziga  xos  tonioni  m aydonning  quyi 

q is m id a g i  h im o y a   y o 'la k c h a la r in i  n isb a ta n   k e n g ro q   ( 4 —6m ) 

b o 'lish id ad ir.

S ug'oriladigan sharoitdagi tajribalarda  egatlarning uzunligi joyning 

nishabligi  va  tuproqlarning  suv  o ‘tkazuvchanligiga  bog‘liq  holda


tanlanadi.  Egatlar  uzunligi  150  m  dan  oshib  ketm asligi  kerak,  aks 

holda  tuproq  bir  tekisda  nam lanm aydi,  ayrim   jo y la rn i  suv  bosishi 

mumkin.

Olinadigan  jo ‘yaklarning  chuqurligi  ham   o ‘sim lik  turi  va  tuproq xususiyatlariga  bog‘liq  bo'ladi.  Suv  o'tkazuvchanligi  yom on  tuproq- 

larda  jo'yaklar  chuqurroq,  suv  o'tkazish  xususiyati  yaxshi 

bo'lgan 

tuproqlarda  esa  sayozroq  (15  sm  gacha)  olinadi.

Sug'orish  m uddatlari  va  m e’yorlari  ham   tadqiqotlarning   dasturi 

asosida  belgilanib,  bevosita  ekin  turiga  bogMiqdir.

M INERAL  0 ‘G ‘IT  TURLARI,  SHAKLLARI  VA 

M E ’YORLARINI  0 ‘RGANISH  BO‘YICHA  0 ‘TKAZILADIGAN 

DALA  TAJRIBALARINING  T IZ IM L A R I

0 ‘g‘it  turlari  bo‘yicha.  Azotli,  fosforli  va  kaliyli  o ‘g ‘itlar  ustida 

o ‘tkaziladigan  tadqiqotlarda  1)  0;  2)  N ;  3)  P;  4)  K  ko'rinishdagi 

tajriba  tizimi  kamlik  qiladi,  albatta.  C hunki  tu p ro q d a   bir  paytning 

o ‘zida  bir  nechta  oziq  elem enti  tanqis  bo'lishi  m um kin.

Uch turdagi  m ineral o ‘g‘itlarning ta ’sirini o 'rg an ish d a fransuz olimi 

Jorj  Vill  tom onidan  taklif  etilgan  «sakkizlik  tizim i»  dan  foydalanish 

q o ‘l  keladi:

1)  0;  2)  N ;  3)  P;  4)  N P ;  5)  N P ;  6)  N K ;  7)  PK ;  8)  N PK .

Bu  tizim ni  boshqa  om illar  bilan  uyg‘u n la sh tirib   qo 'llash   ham  

mumkin:

1.  Oddiy  haydash  —  o ‘g‘itsiz  —  sug'orishsiz.2.  Oddiy  haydash  +   o ‘g‘it.

3.  Oddiy  haydash  +   sug'orish.

4.  Oddiy  haydash  +   o ‘g‘it  +   sug‘orish.

5.  C huqur  haydash  —  o ‘g ‘itsiz  —  sug‘orishsiz.

6.  C huqur  haydash  +   o ‘g ‘it.

7.  C huqur  haydash  +sug‘orish.

8.  C huqur  haydash  +   o ‘g ‘it  +   sug‘orish.

«Sakkizlik  tizim »ning  ustunligi  barcha  turdagi  o ‘g ‘itlarni  uyg‘u n - 

lashtirish  va  taqqoslashda  nam oyon  bo‘ladi.

Lekin  bu  tizim   an cha  salobatli  bo ‘lib,  uni  am alga  oshirish  ko‘p 

hollarda  katta  kuch  talab  qiladi.  Shunday  h o lla r  b o 'lad iki,  ayrim 

m intaqalarda  u  yoki  bu  turdagi  m ineral  o ‘g ‘it  (m asalan,  fosforli) 

aham iyatini  o ‘rganish  talab  etiladi.


U  holda  tajriba  tizim ini  soddalashtirib,  quyidagi  k o iin ish g a   kel- 

tirish  mumkin:

1)  0;  2)  P;  3)  NK;  4)  NPK .

Tadqiqot  natijalari  aniqligini  oshirish  maqsadida  fosfor  m e’yori 

bo'yicha  yana  bir yoki  bir nechta  qo'shim cha variant  kiritish m um kin:

1)  0;  2)  P;  3)  N K ;  4)  NK P;  5)  N K P 2;  6)  N K P 3.

Agar  tajriba  o'tkaziladigan  tuproqda  azot  eng  tanqis,  fosfor undan 

keyingi  elem ent  hisoblansa,  tajriba  tizimida  fosfor  va  kaliyni  azotsiz, 

kaliyni  esa  azot  va  fosforsiz,  fonda  o'rganishga  hojat  qolmaydi:

1)  0;  2)N  ;  3)NP;  4)  N PK .

Kaliy  bilan  yuqori  darajada  ta ’minlangan  tuproqlarda  «sakkizlik 

tizim»ga  quyidagicha  ko'rinish  berish  mumkin:

1)  0;  2)N   ;  3)P;  4)  N P ,  5)  N PK .

.. 


i!:r: : ■

H ar  u chta  o ziq   elem entiga  ham  talab ch an   ekinlar  (m asalan, 

sug'oriladigan  sharoitlarda  g‘o ‘za  yetishtirish)  ustida  o'tkaziladigan 

dala  tajribalarda  sakkizlikning  qisqartirilgan  «beshlik»  tizimi  bo'yicha 

ish  ko'riladi:

1)  0;  2)N P   ;  3)NK;  4)  PK;  5)  N PK .

Tajribaning  bu  tizim i  Vagner  tizimi  deb  ham  yuritiladi.

Mitcherlix  tom onidan  tavsiya  etilgan  1)NP;  2)NK;  3)  PK;  4)  N P K - 

ko'rinishdagi tizimda o'g'itsiz variant tushirib qoldirilgan, qaysiki tajribada 

o'g'itlarning  ijobiy  yoki  salbiy  natija  berishini  ko'rsatib  bera  olmaydi.

0 ‘g‘it  shakllari  bo ‘yicha.  Dala  tajribalarida  o 'g 'it  shaklini  to 'g 'ri 

tanlash  m uhim   aham iyatga  ega.  M a’lumki,  azotli  o'g'itlarning  o ‘zi 

turli  shakllarda  (N H 4N 0 3,  (N H 4)2S 0 4,  N a N 0 3,  C a ( N 0 3)2,  C O (N H 2)2 

va h.k.)  ishlab chiqariladi.  Bu o'g'itlarning ayrimlari  fiziologik jihatdan 

esa  nordon,  ayrim lari  ishqoriy  bo'lib,  tuproq  xususiyatlari  va  o'sim - 

liklarning  oziqlanishiga  turlicha ta ’sir ko'rsatadi.  Odatda,  o 'g 'it  turlari 

ustidagi  dala  tajribalardan  keyin  o 'g 'it  shakllari  ustidagi  tajribalar 

o'tkaziladi.  O 'g 'it  shakllari  ustida  o'tkaziladigan  tajribalarda  aw alam  

bor.nazorat varianti  vazifasini  bajaradigan  fon  to 'g 'ri  tanlanishi  lozim. 

Dala  tajribalarining  unum dorlik jihatdan  bir  jinsli  bo'lgan  m oydonda 

o'tkazilishiga  va  o 'g 'itn in g   bir  tekis  taqsim lanishiga  katta  e ’tib o r 

beriladi.0 ‘g‘it  shakllari  bo ‘yicha  o ‘tkaziladigan  dala  tajribalari  tizim larig a 

quyidagi  m isollarni  keltirish  m umkin:

I.  Kaliyli  o ‘g ‘it  shakllari  o ‘rganiladigan  tajriba:

1)  N P   (fon);

2)  N P   +KC1;

3)  N P   +40% li  kaliy  tuzi;

4)  N P + K 2S 0 4.

II.  Azotli  o 'g 'it  shakllari 

o 'rg an ilad ig an   tajribalarda  o 'g 'itn in g  

ko'rsatadigan  fiziologik  ta’sirini  o 'rg a n is h   uch u n   o 'g 'itsiz   n a z o ra t 

varianti  ham   kiritilishi  lozim:

1) 0;  2)  PK  (fon);  3)  Fon  +  am m iakli selitra;  4)  Fon  +  m o chev ina;

5)  Fon  +   am m oniy  sulfat.

III.  K om pleks  o'g 'itlar  bilan  d ala  tajrib alari  quyidagi  tiz im d a  

o'tkazilishi  m um kin:

3.1.  1)  o 'g 'its iz   yoki  fon; 

2)  k o m p lek s  o 'g 'it; 

3)  ekvivalent 

m iqdordagi  odiy  o ‘g ‘itlar  aralashmasi.

3.2.  1)  o ‘g‘itsiz yoki fon; 2)  kompleks o 'g 'it;  3) ekvivalent m iqdordagi 

odiy  o 'g 'itlar  aralashmasi;  4)  kompleks  o 'g 'it  +  oddiy  o'g'itlar.

IV.  K onsentrlangan  va  oddiy  o 'g 'itla r   sam aradorligini  taq qoslash 

uchun  dala  tajribasining  taxminiy  tizim i  quyidagi  ko‘rinishda  b o ‘ladi:

1) 


o'g'itsiz (nazorat);  2) N PK  (oddiy o 'g 'itla r aralashmasi:  am m iakli 

selitra,  oddiy  superfosfat,  kaliy  tuzi);  3)  N P K   2-variantga  ekvivalent 

m iqdorda  konsentrlangan  o 'g 'itla r  aralashm asi:  m ochevina,  q o ‘sh 

su p e rfo sfa t,  kaliy   xlorid;  4)  A m m o fo s   +   N K   (o d d iy   o 'g 'i t l a r  

aralashm asi);  5)  qo'sh superfosfat  +   N K   (oddiy o ‘g‘itlar aralashm asi).

0 ‘g‘it m e’yorlari bo‘yicha.  O 'g 'it tu rlari va shakllari o 'rganilad igan  

dala  tajribalarida  mineral  o 'g 'itla r  o 'r ta c h a   m e ’yorda  q o 'lla n ila d i. 

Respublikam izda  o 'g 'it  ta’minoti  yildan-yilga  yaxshilanib  bo ray o tg an  

bo'lsada,  qishloq  xo'jaligining  o 'g 'itg a   b o 'lg an   ehtiyoji  to 'la   q o p lan d i 

deb  aytib  bo'lm aydi.  Shu  sababdan  h am   o 'g 'itlarn in g   liar  b ir  k ilo- 

gram m ini  tejab-tergab  ishlatish  m uhim   vazifa  hisoblanadi.  T urli  e k in - 

larning  o 'g 'itg a   bo'lgan  talabchanligini  faqat  o 'g 'it  m e’yorlari  ustida 

dala  tajribalarini  o'tkazish  asosida  hal  qilinadi.

O 'g 'it  m e’yorlari  ustida  o 'tk az ila d ig an   dala  tajribalarida  u c h ta  

m uam m o  qo'yilishi mumkin:

1.  O 'g 'itn in g   qaysi  m e’y o rid a   o z iq   m o d d a   birligi  m a k s im a l 

sam aradorlikni  nam oyon  qiladi?

2.  Qaysi  o 'g 'it  m e’yorida  hosildorlik  eng  yuqori  ko'rsatkichga  ega 

bo'ladi?


3. 

Qaysi  o ‘g‘it  m e’yori  xo‘jalik  nuqtayi  nazaridan  foydali  hisob- la n a d i?

0 ‘g‘it  m e’yorlarini  o ‘rganiladigan tajribalarda  fonni to 'g 'ri tanlash 

m uhim  ahamiyatga ega.  Olinadigan natijalarni  taqqoslash uchun tajriba 

tizimiga 

0

‘g‘itsiz  (nazorat)  variant  kiritiladi.  Bu  borada  qand  lavlagi ustida  o'tkazilgan  m u m to z  dala  tajribasi  tizimini  keltirish  maqsadga 

muvofiqdir:

1.  Nazorat  (o‘g‘itsiz)

7-  N 60  P90  K6„

2-  P „  

K

8-  N M p i2(l  KH1

3-  N 611 P60

9-  N so  P

.20

 

K 604-  N 6(l  K60

J0- 


p60 K 60

5-  N 60 P6(1  K6()

H -N 60P60  K9(1

6-  N 60 Pm

 K6„


12.N 6()P60K 120

0 ‘g‘it  m e’yorlarini  o ‘rganishda  oziq  elem entlarning nisbatiga  ham

alo h id a  aham iyat  b e rilad i.  M asalan,  g‘o ‘za  ustida  o ‘tkaziladigan 

tajribalarda  N :P:K   nisbatan  1:0,7:0,5 va  1:1:0,5  ga  teng  b o ig a n   holni 

ko'radigan  bo'lsak,  tajriba  tizim i  quyidagi  ko‘rinishini  oladi:

1.  0 ‘g‘itsiz  (nazorat)

200

P

1  1401 /

1 (M)


200

P

1  2001/

100


250 P | 7 5

^ 1 2 5


250 P 250 K , 25

0 ‘g ‘it  qo‘llash  muddati  va  usullari  bo‘yicha. 

0 ‘g ‘itlar  sam ara- 

dorligini  oshirishda  u larn i  q o ‘llash  m uddatlari  va  usullari  m uhim  

a h a m iy at  kasb  e ta d i.K a rto s h k a g a   kaliyni  q o 'lla s h   b o 'y ic h a   dala 

tajribasining  tizimi  quyidagicha  bo‘lishi  mumkin:

1.  F on  (kaliysiz):

2.  Fon  +K C l-kuzgi  shu d go r  ostiga:

3.  Fon  +KC1-  erta  b a h o rd a   tuproqda  ishlash  davrida.

Azotli  o 'g'itlar  sam aradorligini  aniqlashda  tajriba  tizim ini  quyda- 

gicha  tuzish  mumkin:

1)  P K -o ‘g‘itlashda:

2)  N P K   -asosiy  o ‘g ‘itlashda:

3)  PK-asosiy  o ‘g‘itlashda  + N   qo'shim cha  oziqlantirishda:

4)  PK -  asosiy  o ‘g ‘itlashda  + 1 /2   N  asosiy  o ‘g‘itlashda  + 1 /2   N 

oziqlantirishda.

0 ‘g‘it qo'llash m uddatlari  bilan bog‘liq tajribalarda o ‘g‘it m e’yoriga 

jiddiy  e ’tibor  beriladi.  M asalan,  o ‘g ‘itlar  qator  oralariga  yoki  uyasiga


beriladigan b o isa , yuqori m e’yordagi o ‘g‘itlar yaxshi  sam ara  berm aydi. 

Bunday tajribalarda tajriba tizim iga q o ‘shim cha ravishda kam   m e ’yor- 

da  (soclima usuldagidan 3—4— m arta kam) o ’g'it  beriladigan variantlar 

hain  kiritiladi:

1)  N K   (fon);

2)  fo n + P 60  (sochma):

3)  fo n + P 2()  (sochma);

4)  fo n + P ,0  (qator  orasiga).MIKROELEMENT  BILAN  AMALGA  O SH IRILADIG AN 

DALA  TAJRIBALARI

M a’lum ki,  qishloq  xo'jalik  ekinlari  liosildorligida  B,  Z n ,  C u,  M n, 

Co,  M o  kabi  m ikroelem entlarning  aham iyati  katta.  Bu  elem en tlar 

turli  tuproqlarda  turli  m iqdorda  uchrab,  ularning  qoMlanilishi  ayrim 

tup ro q lard a  yuqori  samara  b ersa,  ayrim   tuproqlarda  sam aradorligi 

sezilmasligi  mumkin.  M ikroelem entlarning samaradorligi  ko‘p jihatdan 

h arak atch an   shakllarining  tu p ro q d ag i  m iqdoriga  b o g‘liqdir.  0 ‘g ‘it 

q o ila s h   oldidan  ayni  shakldagi  m ikroelem entlar  m iqdorini  aniqlash 

m uhim   m asala  hisoblanadi.Biz  bu   b o iim d a   m ikroelem entlar  bilan 

o 'tk aziladigan   dala  tajribalarning  o ‘ziga  xos  to m o n larig a  t o ‘xtalib 

o ‘tishni  lozim  deb topdik.  M ikroelem entlar bilan tajribalarni  o ‘tkazish 

uslubiyoti  0 ‘zbekiston  p ax tach ilik  ilm iy -ta d q iq o t  in stitu ti  (sobiq 

SoyuzNIXI)  ning o'simliklar fiziologiyasi va biokimyosi  laboratoriyasida 

ishlab  chiqilgan.  Tadqiqotlar  m aqsadidan  kelib  chiqqan  holda  tajriba 

tizimi  turli  turnan  bo'lishi  m um kin.

0 ‘sim liklarning  m a’lum  bir tu p ro q   tipida  qaysi  m ikroelem entlarga 

talabchanligini  aniqlash  inuhim   m asala  hisoblanadi.  Bu  m uam m oni 

hal  qilish  uchun  quyidagi  tizim da  dala  tajribasi  q o ‘yiladi:

1)  N P K   (fon)-nazorat;

2)  fon+B ;

3)  fo n + Z n ;

4)  fon  + C u;

5)  fo n + M n ;

6)  fo n+ M o;

7)  fon+ C o.

M akroelem entlarda  b o ig an i  kabi  m ikroelem entlarda  ham   ionlar 

antagonizm i  va  ionlar  sinergizmi  kuzatiladi.  Shu  m asalaga  oydinlik 

kiritish  uch un   dala  tajribasining  quyidagi  tizim i  tavsiya  etiladi:1)  N P K   (fon)-nazorat;

2)  fon+ B ;

3)  fo n + Z n ;

4)  fon+C u;

5)  fo n+ M n;

6)  fo n + M o ;

7)  fon+ C o;

8)  fon+B   +Z n;

9)  fo n + Z n + C u   ,

10)  fo n + Z n + M o ,

11)  fo n + Z n + C u + M n ;

12)  fo n + B + C u + C o   va  h.k.

Agar  tajribalarda  m ikroelem entlar  bilan  boyitilgan  m akroo‘g‘itlar 

m asalan,  am m ofos  yoki  superfosfat  o'rganilayotgan  b o is a ,  tajriba 

tizim iga  ikkinchi  nazorat  varianti  sifatida  albatta  tarkibida  m ikro- 

elem ent  tutm agan  am m ofos  yoki  superfosfat  kiritiladi  va  u  holda 

tajriba  tizim i  quyidagicha  ko‘rinish  oladi:

1)  N P K   (fon)-nazorat;

2)  fo n + Z n   (Z n S 0 4  ,7H20   holatda);

3)  fo n + Z n   (ammofos  yoki  superfosfat  tarkibida);

4)  fo n + C u   (C uS()4  .5H 20   holatda);

5)  fo n + C u   (  ammofos  yoki  superfosfat  tarkibida)  va  h.k.

Hozirgi  kunda  texnik  tuzlar  bilan  bir  qatorda  tarkibida  u  yoki  bu

m ikroelem entni  tutgan  ruda  va  noruda  ko'rinishidagi  sanoat  chiqin- 

d ilard an   foydalanish  ham   m uayyan  aham iyat  kasb  etm oqda.  Shu 

sababdan  m azkur chiqindilar o 'z   hududlariga yaqin m aydonlarda sinab 

ko'rilishi va ulardan  foydalanishning maqsadga  muvofiq yoki  muvofiq 

emasligi  aniqlanishi  lozim.

O 'zb ek isto n n in g   karbonatli  tuproqlaiida  tuproqqa  solinadigan 

m ik ro e le m e n tla r  tezda  qiyin  eriydigan  shaklga  o 'ta d i  va  ularning 

sam aradorligi  keskin  kamayadi.  M ikroelem entlarni  kompleks  organik 

birikm alar-xelatlar  shaklida  q o ila s h   muayyan  qiziqish  uyg'otadi.  Shu 

asosda  o'tk azilad igan  tajribalarda  ham  asosiy  nazorat  variantidan 

tashqari  o'rganilayotgan  m ikroelem entning  texnik  tuzi  solinadigan 

qo'shim cha  nazorat variant  ham  kiritiladi.  Mikroelementlarning samara­

dorligi  o'rganiladigan dala tajriba lar kamida to 'rt takrorlikda o'tkazilib, 

bo'lm alarning yuzasi 200—250 m 2 ni tashkil etishi  iozim.  Bo'lm a yuzasi 

100— 150 m 2 bo'lgan  tajribalarda takrorliklar soni  6—8  taga yetkaziladi. 

M ik ro o 'g 'itla rn in g   yangi  tu rla ri  o'rg an ilad igan  dala  tajrib alard a


b o im a la r yuzasining 50—100  m 2,  takrorliklar sonining esa 8 ta b o iish i 

maqsadga  muvofiq  hisoblanadi.

M ikroelem entlarning  sam aradorligini  aniqlash  uchun  ularni  dala 

tajribalarda turli  usullarda q o ila s h   m um kin.  U ru g ia rn i  inikroelem ent 

eritm asida  ivitish  yoki  rnikroelem ent  talqoniga  bulg‘ash,  tuproqqa 

solish yoki o'simlikka eritm a shaklda purkash shunday usullar jumlasiga 

kiradi.  Aytilganlar  ichida  u ru g ia rn i  rnikroelem ent  eritm asida  ivitish 

ham da  o'sim liklarni  amal  davrining  turli  m uddatlarida  qo'shim cha 

oziqlantirish  yaxshi  natija  beradi.  M ikroo‘g ‘it  sifatida  ishlatiladigan 

sanoat  chiqindilarini  kuzgi  shudgor  ostiga  solish  tavsiya  etiladi.

Tajribalarda  b o ‘r  H 3B 0 3  (17,5%  B)  shaklda,  rux  Z n S 0 4  -7H20  

(22,0%  Zn),  mis  C u S 0 4  -5H20   (25,5%  C u),  m argancs  M n S 0 4  -5H20  

(22,8%   M n),  k o b a lt  C o S 0 4  -7 H 20   (2 1 ,0 %   C o )  va  m o lib d en  

(N H 4),M o 0 4  (49,0%  M o) shakllarida ishlatiladi.

U m g ia rn i  rnikroelem ent  eritm asida  ivitish  uchun  bo ‘rning  0,02— 

0,05;  marganesning  0,05;  ruxning  0,03—0,04;  m olibdenning  0,01 —  

0,05  va  kobaltning  0,01—0,10%  li  eritm alari  ishlatiladi.

U ru g iarn i  namlash  m uddati —  12 soat,  uru g ‘  va eritm a  o  rtasidagi 

nisbat  —  2:1.

M ikroelementlarni ekishgacha yoki q o ‘shim cha oziqlantirish  paytida 

tuproqqa  solish  uchun  quyidagi  dozalar  tavsiya  etiladi:  bo ‘r  —  1,0— 

1,5;  rux —  2—4;  mis  —  1—3;  m arganes — 4— 10;  m olibden  —  0,5— 1,0 

va kobalt  —  0,3—0,5  kg/ga.  M asalan,  tajriba variantiga  (yuzasi  200  m 2) 

1,0  kg/ga  m iqdorda  b o ‘r  q o ila s h   rejalashtirilgan  b o is a ,  tuproqqa 

solinadigan  m ikroo‘g‘it  miqdori  quyidagicha  hisoblab  topiladi:

1.  17,5  kg  b o ‘r  100  kg  H 3B 0 3  tarkibida  b o is a ,

1,0  kg  b o ‘r  x  kg  H 3B 0 3  tarkibida  b o ia d i, 

bundan: 


x = M 0 0 /1 7 ,5   = 5 ,7   kg  H ,BO,.

2.  1  ga  (10000  m 2)  m aydonga  5,7  kg  H 3B 0 3  berilsa,

200  m 2  m aydonga  x  kg  H 3B 0 3  beriladi,

bundan: 


x = 5 ,7-200/10000  = 0 ,114  kg  H 3B 0 3.

M ikroelementlarni q o ilash  b o ‘yicha o'tkaziladigan dala tajribalarda 

barcha agrotexnik  tadbirlar va  kuzatish  ishlari  ü ‘zbekiston  paxtachilik 

ilm iy-tadqiqot  instituti  uslu'oiyoti  asosida  o ik a z ila d i.

0 ‘zbekiston  tuproqshunoslik  va  agrokim yo  davlat  ilmiy  tekshirish 

instituti  va  0 ‘zbekiston  paxtachilik  ilm iy-tadqiqot  instituti  olimlari 

to m o n id a n   tu p ro q la r  tark ib id a   b o ‘r  1  m g /k g   (qay natilg an  suvli


so‘rimda),  m arganes  100  mg/kg,  rux  1,5—2,0  mg/kg,  kobalt 0,2  m g/kg 

(natriy  atsetat  s o ‘rimi,  pH  3,5)  va  m olibden  0,15  m g/kg  (oksalat 

scrrim i)dan  karn  bo ‘lganda  tegishli  m ikroo‘g‘itlarni  qo'llash  yaxshi 

samara  berishi  aniqlangan.  Shu  sababdan  tajriba  uchun  tanlangan 

maydon  tu p ro q larid a  asosiy  oziq  elem entlar  (N PK )  dan  tashqari 

niikroelem entlarning o'sim liklar tom onidan o'zlashtiriladigan  shaklla- 

rining  tniqdori  ham   aniqlanadi.

0 ‘zlashtiriladigan  m ikroelementlar  miqdori  tuproqning  haydalm a 

qatlami  va  uning  ostidagi  qatlam dan  aniqlanadi.

Har  bir  b o ‘lm adan  olinadigan  15-20  dona  tuproq  nam unasidan 

bitta  o 'rta c h a   aralashtirilgan  nam una  olinadi.  Tuproqlar  tarkibidagi 

m ikroelem entlar miqdori o'simliklarning o'suv davrlarini hisobga oigan 

holda  3 - 5   m arta  aniqlanadi.

O 'sim liklar  tahlili  har  bir  variantning  ikkita  takrorligida  amalga 

oshiriladi.  (М етоды   агрохимических  и  м икробиологических  и с­

следований,  С ою зН И Х И .  1969).

Amal  davrida  o ‘simliklar tarkibidagi  m ikroelem entlar m iqdori ham  

aniqlab boriladi.  Defolitsiyadan oldin  o'simliklar tom onidan olib chiqib 

k etilad ig an   m ik ro e le m e n tla r  m iqdori  a n iq la n a d i.  T u p ro c ja r  va 

o'sim liklar tarkibidagi  mikroelementlar miqdorini bir-biri bilan bog'lash 

va  taqqoslash,  ularning  qo'shim cha  hosilni  shakllantirishdagi  hissasini 

aniqlash  im konini  beradi.Sinov  sa vo lla ri

1.  V egetatsiya,  lizim etr  va  dala  tajribalarining  o'xshash  h a m d a   ja r q -  

lan uvch i  tom onlari  nim ada  namoyon  bo'ladi?

2.  Vegetatsiya  tajribalarining  qan day  turlarini  bilasiz?  Lizim etr  tajriba- 

la rin in g -c h i?

3.  D ala  tajriba lari  oldiga  qan day  talablar  qo'yiladi?

4.  D ala  tajribasin in g  tarkibiy  qism lariga  n im alar  kiradi?

5.  0 ‘g ‘itla r  ustida  amalga  oshiriladigan  dala  tajriba lari  boshqa  turdagi 

d a la   tajribalaridan   nimasi  bilan  fa rqlan adi?

6.  S ifat  va  m iqdoriy  tahl'l  degan da  nim ani  tushunasiz  hamda.  u lanlan  

a g rokim yoda  qan day  m aqsadlarda  fo y d a la n ila d i?

Katalog: filesarchive
filesarchive -> O. K. Iminov iqtisod fanlari doktori, professor
filesarchive -> B u X o r o o z I q o V q a t V a y e n g I l s a n o a t t e X n o L o g I y a s I i n s t I t u t I r. A. X a I t o V, V. E. R a d j a b o V a
filesarchive -> Ipak qurti seleksiyasi.pdf [Aeratsiya stansiyalari]
filesarchive -> Ipak qurti ekologiyasi va boqish agrotexnikasi.pdf [Aerologik asboblar]
filesarchive -> T o s h k e n t davlat a g r a r u n IV e r sit e t I s. Avezba y ev, T. Karabayeva
filesarchive -> Osimliklarni biologik himoya qilish vositalari.pdf [Agrotexnik himoya usuli]
filesarchive -> 10-168 Tuproqshunoslik.pdf [Agrotuproq rayonlashtirish]
filesarchive -> Qishloq xojaligi asoslari.pdf [Almashlab ekish rotatsiyasi]
filesarchive -> Umumiy va qishloq xojaligi fitopatologiyasi.pdf [Aralash ekinlar]
filesarchive -> Chorva parranda va baliq mahsulotlarini yetishtirish qayta ishlash texnologiyasi.pdf [Aralash silos]

Download 5.63 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   59
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling