0 ‘zbekist0n respublikasi oliy va à b t 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi


  M iqdoriy  tah/ilning  tortma  usuli  m ohiyati  n im a ?


Download 5.63 Mb.
Pdf ko'rish
bet58/59
Sana17.02.2017
Hajmi5.63 Mb.
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   59

7. 

M iqdoriy  tah/ilning  tortma  usuli  m ohiyati  n im a ?

8.  M iqdoriy  tahlilning  asboblar  ishlatish  bilan  bog'liq  qan day  usullarini 

b ila s iz ?

9.  S p ek tra l  tahlilning  m ohiyatini  qan day  tu shu n asiz?

¡0.  Spektrografik  usul  va  undan  foydalanish  im konlyatlari  qan d a y?

11.  A lan gali-fotom etrik  usulning  m ohiyati  nim adan  iborat?

12.  A to m -a b so rb siy a   usulining  afzalliklari  n im ada  namoyon  b o 'la d i?

GLOSSARIY

Agrokimyo

Agronomiya

Nav  agrokimyosi

Tuproqshunoslik

Melioratsiya

Bog‘dorchilik

0 ‘rmonchilik

Ekologiya

0 ‘simlik

0

‘g ‘itAzotli  o ‘g‘itlar 

Fosforli  o ‘g ‘itlar 

Kaliyli  o ‘g‘itlar 

M ikroo‘g ‘itlar 

Kompleks  o ‘g ‘itlar 

Polifosfatlar 

Organik  o ‘g ‘itlar 

Kompost

Bakterial  preparatlar 

0 ‘g‘itlash  tizimi 

Tanglik  davri

Biologik  va  x o ‘ja!ik  chiqimi 

0 ‘zlashtirilish  koeffitsienti 

o ‘g‘it  me’yori 

o ‘g ‘it  dozasi

Agrotexnikaviy  sharoitlar 

0 ‘simliklaming  kimyoviy 

tarkibi

Suv  va  quniq  modda

Oqsillar

Kraxmal

Y og‘

Qand  moddalari

Pektin  moddalar

Fermentlar

Nuklein  kislotalar

Selluloza

Gemitselluloza

Lignin

0 ‘simliklarning  oziqlanishi

Havodan  oziqlanish

Ildizdan  oziqlanish

0 ‘q  ildiz

Popuk  ildiz

Geterotrof oziqlanish

Avtotrof  oziqlanish

Dift\iziya

Antogonizm

Ionlar  antagoniznii  va

sinergizmi

Reutilizatsiya 

Oziq  eritmasi

Fiziologik  muvozanatlashgaii

eritma

Hosildorlik

Oziqa  elementlari

Makro va  mikroclementlar

Fotosintez

Xemosintez

Ammonifikatsiya

Nitrifikatsiya

Denitriñkatsiya

Immobilizatsiya

Chirindi  nazariyasi

Almashlab  ekish

Rotatsiya

Vegetatsiya

Balans

M onokultura 

Agrokimyoviy  xaritanom a 

Rekognossirovik  ko‘rik

0 ‘g‘itlardan  differensial 

foydalanish 

M onitoring 

Tuproq

Tuproq  fazalari 

Tuproqning  singdirish 

qobiliyati 

Tuproq  eritmasining  muhiti 

Tuproqning  buferligi 

Tuproqning  unumdorligi 

Kimyoviy  melioratsiyalash 

Vegetatsiya  tajribalari 

Gidroponika 

Aeroponika 

Agretoponika 

Plastoponika 

Oziq  aralashmalar 

Lizimetrik  tajribalar 

Dala  tajribalari 

Tajriba  variantlari 

Tajribaning  tizimi 

Tajribaning  rotatsiyasi

1. 

Abdullayev  З.Л.  Tuproq  m eliorasiyasi.  T oshkent,  U n iversitet,  2000.

2. 

Авдонин  H.C.  Агрохимия.  М ,  изд.  М Г Ц ., 1982.

3.  А ф о х и м и я .  П од ред.  Ягодина  Б .П .  М.  А гропромиздат,  1989.

4. 

Аринушкина  Е.В.  Руководство  по химическому анализу почв.  И зд.  М Ш , 

1970.

5. 

Болкунов А.,  Турсунходжаев 3.  Научные  основы хл оп к ов о-л ю ц ерн ов ы х 

севообор отов ..  Таш кент,  Мехнат,  1987.

6. 

Воробьёв  С.А.  Основы  полевых  севооборотов.  1968.

7. 

Gafurova  L.A.,  Abdullayev  S .A ,  Nomozov  X.  M eliorativ  tuproqshunoslik. 

M illiy  en siklopediya,  2004.

8. 

Gulyaqin  N.P.  Sistema  prim eneniya  udobreniy.  1977.

9. 

Доспехов  Б.А.  Методтка  пол евого  опыта  (с  основам и  стати сти ческ ой  

обработки  результатов исследований).  М .,  А гропромиздат.  1985.

10.

Ефимов  В.Н.  и  др.  П о со б и е  к  у ч еб н о й   практике  п о   а г р о х и м и и . 

Л енинград,  ВО  Агропромиздат.,  1988.

11. 

Zokirov  Х.Х.  Agrokimyo.  T o sh k en t,  U niversitet,  1998.

12. 

Кульмурадова  Я.М.,  Хсшдмухамедова  3.J1.  Растениеводство.  Т аш кент, 

и н и в ер си тет,  2005.

13.Практикум  по  агрохимии.  М .,  ВО  А гропром издат,  1987.

14  . 

РискиеваХ.Т.,  CammapoeД.С., Эргашев А.Э.  и др.  М етодические указания 

по ди ф ф ер ен ц и р ов ан н ом у п рим ен ению  азотны х удобрений  в хлоп к ов одств е. 

Таш кент,  Ф ан ,  1989.

15. Р уководство  к  проведению   хи м и ч еск и х  и  агр оф и зи ч еск и х  ан ал и зов 

почв  при  м он и тори н ге  земель.  П о д   р ед.  Абдуллаева  С.А.  Г о ск о м и т ет   по 

земельным  ресурсам   PU3,  2004.

16.

Cammapoe Д.С.  Сорт,  почва,  у д о б р ен и е  и  урожай.  Т аш кент,  М ехнат, 

1988.

17. 

Sattorov J.S.  Tuproqdagi oziq  elem en tlar zaxirasini  saqlash  va  ko'paytirish 

usullari  va  rezervlari.  Toshkent,  A groizdat,  2004.

18. 

Sattorov  J.S.  Murakkab  r el’e f   sharoitidagi  tuproqlarni  agro k im y o v iy 

haritalash  uslubiyoti  va  o ‘g ‘itlardan  sam arali  foydalanish.  T o sh k en t,  F a n ,  2006.

19. 

Sidiqov S.,  Sattorov J.  Tuproqlarni  agrokim yoviy xaritalash  va  o'g'itlardan 

differensial  foydalanish.  Metodik  ko'rsatm a.  Toshkent,  U n iversitet,  1993.

20. 

Sidiqov  S.  U m um iy  dehqonchilik.  T oshkent,  U niversitet,  2008.

21. 

Sidiqov  S.  Agrokimyoviy tekshirish  usullari.  0 ‘quv  q o ‘llanm a.  T o sh k en t. 

Universitet,  1995.

35  -  Agrokimyo

545

22. 

Смирнов  П.М.,  Муравин  Э.А.  Агрохимия.  М .,  К о л о с ,1981.

23. 

Smirnov  P.M.,  Muravin  E.A.  Agroximiya.,  Tashkent,  0 ‘qituvchi, 

1984.

24.  М етодические указания  по диф ф еренцированном у прим ен ению  азот­

ны х  удобр ен и й   в  хлопководстве.  Ташкент,  Фан,  1989.

25.  М етодические  указания  п о  диф ф еренциации  норм   минеральны х 

у д о б р ен и й   под  хлопчатник  в  зависим ости  от  сорта.  Т ош кент,  Ф ан,  1990.

26. 

Минеев  В.Г.  Агрохимия  и  биосф ера.  М,  Колос, 1984.

27. 

Минеев В.Г. Агрохимия. М.  M FU,  1990.

28. 

Минеев  В.Г.  Практикум  н о агрохимии.  М.  М П '.  1990.

29. 

Musayev  B.S.  A grokim yo.  Toshkent,  Sharq,  2001.

30. 

Musayev  В.S.,  Qosimov  U.S.  Agrokimyo.  C ho'lpon,  2007.

31. 

Umarov  X.Z.  va  boshqalar.  Sabzavotchilikda  o 'g ‘itlardan  foydalanish. 

M eh n at,  1989.

32. 

Yudin  F.A.  M etodika  agroxim icheskix  issledovaniy.  M.  K olos,  1980.

33

.Yagodin  B.A.  Praktikum  po  agroximii.  M.  A groprom izdat,  1987.

34. 

Яровенко  Г.И.,  Кодырходжаева  П.  П рименение  удобрений  в  хл опко­

водстве.

35.  Internet  m a’lum otlari.

Kirisli.

.3

/  

bob.  A G R O K IM Y O   H A Q ID A   T U S H U N C H A

Agronomik kimyoning predmeti  va usullari................................................................6

Agrokimvoning boshqa  fanlar o'rtasida  tutgan  o 'rn i............................................. 9

A grokim yo  fanining  rivojlanish  tarixi................................................................. 10

II bob.  O 'SIM L IK L A R N IN G   K IM Y O V IY  

TARK1BI  VA  O Z IQ L A N IS H I

O'simliklarning mineral  kimyoviv tarkibi.................................................................. 48

O'simliklartarkibidagi organik moddalar.................................................................. 53

0 ‘simliklarning oziqlanishi...........................................................................................64

O'simliklarning havodan oziqlanishi........................................................................... 65

O'simliklarning ildizdan oziqlanishi............................................................................ 67

O'simliklarning  ildiz tizimi:  tiplari.  tuzilishi  va  fu nksiyalari........................ 69

Oziq elementlarning yutilishiga doir nazariyalar.................................................... 73

Tashqi  muhit  omillarining  o'sim liklar oziqlanishiga  ta ’siri....................... 78

Tuproq eritmasining konscntratsiyasi....................................................................... 79

Oziq  muhitidagi clemcntlar  nisbati............................................................................80

Tuproq namligi................................................................................................................. 82

Tuproq aeratsiyasi............................................................................................................ 83

Harorat...............................................................................................................................83

Yoaig'lik............................................................................................................................ 84

Tuproq  muhitining  reaksiyasi...................................................................................... 84

Tuzlaming fiziologik  reaksiyasi.................................................................................... 85

Tuproq mikroorganizmlari.............................................................................................86

O'sim liklarning  rivojlanish  davrlari  va  oziqlanish  sharoitlari

o'rtasidagi  munosabat............................................................................................... 88

III bob.  T U P R O Q L A R N IN G   0 ‘SIM L IK L A R N I  O Z IQ L A N IS H I 

VA  0 ‘G ‘IT  Q O 'L L A SH   BILAN  B O G ‘L IQ   X O SSA L A R I

Tuproqning tarkibi............................................................................................................91

Tuproqning mineral qismi............................................................................................. 94

Tuproqning organik qismi............................................................................................. 96

Tuproqdagi  oziq  moddalar  va  ularni  o'sim liklarning  oziqlanishi  uchun 

layoqatliligi...............................................................................................................100

Tuproqning singdirish qobiliyati............................................................................ 102

T uproqning  singdirish  sig'imi  va  singdirilgan

kationlar tarkibi.....................................................................................................109

Tuproqlarning  nordonligi va ishqoriyligi.............................................................. 112

Tuproqlaming ishqoriyligi......................................................................................... 114

Tuproqning buferligi...................................................................................................115

0 ‘zbekiston  tuproqlarining agrokimyoviy tavsifi............................................. 116

Cho‘l  mintaqasi tuproqlari........................................................................................117

B o‘z  tuproqlari  mintaqasi  tuproqlari................................................................... 123

IV  bob.  KIMYOVIY  M ELIORATSIYALASH 

U SU L L A R I

Sho'rtobli va sh o ‘rtob tuproqlarni gipslash........................................................... 126

Tuproqni gipslash  uchun  materiallar.................................................................... 128

Gips qo'llashni  m e ’yori,  muddati  va  usuli.........................................................128

Gipsdan o'g'it sifatida foydalanish.......................................................................... 131

Sho'rtobli  tuaroqlarni ohaklash...............................................................................133

Vbob.  A ZO TLI  0 ‘G ‘ITLAR

O'simliklar hayotida azotning ahamiyati............................................................... 136

Tuproqlarda  azot  miqdori va lining  birikmalari  dinamikasi.........................141

Dehqonchilikda azotning aylanishi........................................................................143

Azotli o ‘g ‘itlar...............................................................................................................146

Azotli  o'g'itlar,  olinishi va xossalari.........................................................................146

Ammiakli azotli o'g'itlar.............................................................................................149

Nitratli azotli o'g'itlar................................................................................................. 154

Aniidli  azotli o'g'itlar................................................................................................. 156

VI bob.  F O SFO R L I  0 ‘G ‘ITLAR

O'simliklar hayotida fosforning ahamiyati............................................................ 159

O'sim liklam ing fosfor manbalari............................................................................ 162

Tuproq  to m o n id a n   yutiladigan  alm ashinuvchi 

fosfat

kislota anionlari.....................................................................................................169

Tuproqlardagi fosforning  miqdori  va shakllari................................................... 180

Tuproqdagi  fosforning  o'simliklar tom onidan  o'zlashtirilishi.................... 184

Sanoatda  ishlab  chiqariladigan fosforli  o'g'itlar.............................................. 187

Fosforli  o'g'itlarni  ishlab chiqarish  usullari....................................................... 190

Ekinlarni superfosfat bilan oziqlantirish.................................................................206

VII bob. 

KALIYLI  0 ‘G ‘ITLAR

O 'sim liklar  hayotida  kaliyning  ahamiyati  va

uning hosil tarkibidagi  miqdori...........................................................................208

Tuproqdagi  k aliy......................................................................................................214

Kaliyli xom ashyo konlari.......................................................................................... 219

VIII bob.

 

M IK R O E L E M E N T L A R  VA M IK R O O ‘G ‘IT L A R

M ikroelem entlarni  o'rganish  borasida o lim la rn in g  qo'shgan  hissalari__2 30

Tuproq mikroelementlari........................................................................................... 241

Sanoat  chiqindilaridan mikroo‘g'it sifatida  foyd alan ish ................................253

M ikroo'g'itlarning qishloq xo'jalik ekinlari  hosildorligiga ta’siri................ 256

IX  bob.

 

K O M P L E K S  0 ‘G ‘ ITLARMurakkab o'g'itlar......................................................................................................... 261

A m m oniv fosfat asosidagi  o ‘g'itlar............................................................................ 266

Polifosfatlar..................................................................................................................... 270

Suyuq  va  suspenziyali  o'g'itlar............................................................................ 273

Murakkab aralash o'g'itlar..........................................................................................279

Aralash o'g'itlar.............................................................................................................. 279

Quruq o'g'itlarni aralashtirish................................................................................... 283

X  bob.

 

ORGANIK  0 ‘G ‘ITLARG o'ng............................................................................................................................... 286

G o'ngning tarkibi..........................................................................................................287

To'shamali go'ng...........................................................................................................290

T o'sham ali  go'n gn i  saqlash jarayonida  yuz  beradigan  o'zgarishlar........292

G o'ngning parchalanish darajasi...............................................................................296

G o'ng turlari.................................................................. ................................................ 297

Go'ngni saqlash usullari............................................................................................. 298

To'shamasiz go'ng........................................................................................................ 300

Som onning o'g'it sifatida  ishlatilishi........................................................................ 302

Parranda qiyi.................................................................................................................. 305

Shahar chiqindilari....................................................................................................... 307

Yashil o'g'itlar................................................................................................................ 308

X I  bob.

 

0 ‘G ‘IT  Q O 'L L A S H   T IZ IM IO'g'itlash tizimining maqsadi va vazifalari............................................................. 312

Qishloq  xo'jalik  ekinlarining  o'g'itga  talabini  aniqlashning

fiziologik asoslari.....................................................................................................312

Oziq moddalarning  hosil bilan olib chiqib ketilish i........................................... 313

O'simliklar  tom on id an   tuproq  oziq  m oddalarining  o'zlashtirilishi.......317

O 'sim liklarning o'g'itlar tarkibidagi oziq  m oddalarni  o'zlashtirishi......... 318

Ildiz va ang'iz qoldiqlarini  tuproqlarning oziq   rejim iga  ta’siri..................... 320

Turli  om illarni  organik  va  mineral  o'g'itlar  sam aradorligiga  ta ’siri..321 

Asosiy qishloq xo'jalik ekinlarini  o'g'itlash.......................................................... 343

XII bob.

 

T U PR O Q L A R N I  A G R O K IM Y O V IY  XAR ITALASH   VA 0 ‘G ‘ITLAR DA N  D IF F E R E N S IA L   F O Y D A L A N ISH

Agrokimyoviy tekshirishga tayyorgarlik ishlari...................................................... 384

Dalada bajariladigan  tekshirish  ishlari.....................................................................388
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   59
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling