0 ‘zbekist0n respublikasi oliy va à b t 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi


Agrokimyoviy xaritanoma tuzish............................................................................392


Download 5.63 Mb.
Pdf ko'rish
bet59/59
Sana17.02.2017
Hajmi5.63 Mb.
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   59

Agrokimyoviy xaritanoma tuzish............................................................................392

Tuproqlarni  oziq  elem entlari  bilan  ta ’m inlanganlik  darajasiga

ko'ra guruhlash.......................................................................................................393

Tuproqlarni  ehirindi m iqdori  bo'yicha guruhlash............................................393

Tuproqlarni harakatchan  azot  miqdori  bo'yicha guruhlash.........................394

Tuproqlarni  harakatchan  fosfor miqdori bo'yicha  guruhlash..................... 395

Tuproqlarni  harakatchan  kaliy miqdori bo'yicha guruhlash.........................395

Tuproqlarni kislotalilik darajasi  bo'yicha guruhlash.........................................396

Tuproqlarni ishqoriylik darajasiga  ko'ra guruxlash.......................................... 397

Agrokim yoviy  xaritanom a  tuzishda  bajariladigan

ishlarning tartibi va texnikasi...............................................................................397

Dalaning tuproq — agrokimyoviy pasporti........................................................... 398

Tuproqlarni  agrokim yoviy  tekshirish  materiallaridan

amalda foydalanish.......................................................................................................400

O'g'itlardan foydalanish  rejasini  tuzish................................................................ 401

Azotli o'g'itlardan foydalanish  rejasi..................................................................... 402

Fosforli o'g'itlardan foydalanish  rejasi................................................................. 406

Kaliyli o'g'itlardan foydalanish rejasi..................................................................... 408

Organik o'g'itlardan  foydalanish  rejasi................................................................ 410

X III bob.  A G R O K IM Y O NIN G   EKOLOGIK 

M U A M M O LA R I

Kimyoviy vositalar qo'llashning ekologik 

m u om m olari...........................411

Oziq  elem entlarning  ekologiyaga  ta’siri.  Tuproqning  xossalari  va

ekologik  muammolar.................................................................................................. 430

Azotli  o'g'itlarning  ekologik  sharoitga  ta’siri.....................................................432

Fosforli o'g'itlarning ekologik sharoitga ta’siri....................................................435

Kaliyli o'g'itlarning ekologik sharoitga ta’siri.....................................................438

Kalsiyning ekologik sharoitga ta'siri.......................................................................441

Mineral  va  organik  o'g'itlarni  birgalikda  qo'llashning

ekologik mohiyati.........................................................................................................443

Atrof-m uhitni  o 'g'itlar  bilan  ifloslanishining

oldini olish chora-tadbirlari.................................................................................... 446

O'g'itlarni tashish, saqlash va qo'llash...................................................................446

M a’dan  o'g'itlarni  qo'llash  va  ularning ekologik  om illari.............................449

XIV  bob.  AGROKIM YO VIY  T A D Q IQ O TLA R   VA 

U LA R N IN G   T U R 1AR I

Vegetatsiya tadqiqotlari  usuli.................................................................................... 453

Qumli  va suvli  m uhitda  amalga  oshiriladigan  tajribalar.............................. 455

Oziq aralashmalar.........................................................................................................456

Qumli  va  suvli  m uhitda  tajribalar  o'tkazish  texnikasi.  Qum li  rnuhit..... 463

Suvli  muhit..................................................................................................................... 469

Oquvchan eritmalar iisuli............................................................................................. 472

Yakkalab oziqlantirish usuli....................................................................................... 4 7 4

Sterillangan  muhitda o'tkaziladigan tajribalar.....................................................4 7 6

Gidroponika....................................................................................................................478

Radioaktiv izotoplarni qo'llash....................................................................................4 83

Izotoplar haqida  tushuncha.  M uqobil  va  radioaktiv izotoplar............... ■....484

A grokim yoviy  izlanishlarda  azotning  m u q ob il

7N

is

  izotopidan foydalanish.....................................................................................4 8 6

l5P32  radioaktiv  izotopi  bilan  am alga  oshiriladigan  vegetatsiya

tajribalari...................................................................................................................4 87

Tuproqli  m uhitda  amalga  oshiriladigan  vegetatsiya  tajribalari............. 4 8 8

Lizimetrik tajribalar usuli........................................................................................... 5 06

Dala tajribalari va  ularga qo'yiladigan  talablar................................................. 5 1 2

Tajribaning tipikligi..................................................................................................... 512

Bitta belgi  bilan  farqlanish  prinsipi..........................................................................513

Tajribalarni maxsus maydonchalarda o ‘tkazish....................................................5 14

H osilni  hisobga olish va tajribaning  h a q q o n iy lig i............................................. 515

Dala  tajribalarida  uchraydigan  xatoliklarni  uchta  toifaga

bo'lish m um kin.............................................................................................................. 515

Dala tajribalarining turlari...........................................................................................516

Tajriba  uchun  m aydon tanlash va u n i tayyorlash.............................................. 5 2 0

Dala tajribasi uslubiyotining tarkibiy q ism lari....................................................521

Dala tajribalarini joylashtirish va o ‘tkazish  texnikasi....................................... 5 2 9

Tajriba  maydonchasidagi dala ishlari........................................................................ 529

Sug'oriladigan  sharoitda  o'tkaziladigan  dala  tajribalarining

o'ziga xos  xususiyatlari......................................................................................... 534

M ineral  o ‘g ‘it  turlari,  shakllari  va  m e ’yorlarini  o'rganish

bo'yicha o'tkaziladigan dala  tajribalarining tizimlari.................................. 535

M ikroelem ent  bilan  amalga oshiriladigan  dala  tajribalari.............................5 3 9

Glossariy.......................................................................................................................... 543

Adabiyotlar ro'yhati...................................................................................................... 545

Juraqul  Sattarov 

Saidjon  Sidiqov 

S ag d u lla   Abdullayev 

Abdurahmon  E rgashev 

Z u lxu m or  Xaidm uxam edova 

Y ak u txon   Kulmuradova 

U m edillo  Q asimov 

N arzu lla  Akbarov

AGROKIMYO

01 iy  o ‘quv  yurtlari  uchun  darslik

M uharrir  X u doyberdi  P o ‘la tx o ja y e v  

B adiiy  m u h arrir  Yasharbek  R ahim ov 

Texnik  m u harrir  Yelena  Tolochko 

M usahhih  M uhabbat  X alliyeva 

K om pyuterda  teruvchi  M unisa  Ism oilova

L itsenziya  raqam i  A l  №   163.  Bosishga  ruxsat  etildi 

2 2 .0 7.2011.  B ichim i 

6 0 x 8 4 '/i6  T aym s  U Z  g am itu ra si.  Shartli  b.t.  32,08.  N a sh rb .t.  31,67.  S h artn o m a 

№   4 5 - 2 0 1 1.  500  n u sx a d a .  B u y u rtm a   №   25.

O 'z b c k isio n   M a tb u o t  va  a x b o r o t  a g en tlig in in g   C h o ‘lp o n   n o m id a g i  n a s h ri- 

y o t- m a tb a a   ijo d iy   u y i. 

1 0 0 12 9 ,  T o slik e n t,  N a v o iy   k o 'c h a s i,  3 0 -u y .

« N O S H IR -F A Y Z »   M C H J   b o sm a x o n a sid a   c h o p   etildi.  T o slik e n t  tu m a n i, 

K eles  sh a h a r,  K.  G 'o f u r o v   k o 'c h a s i,  97-uy.Katalog: filesarchive
filesarchive -> O. K. Iminov iqtisod fanlari doktori, professor
filesarchive -> B u X o r o o z I q o V q a t V a y e n g I l s a n o a t t e X n o L o g I y a s I i n s t I t u t I r. A. X a I t o V, V. E. R a d j a b o V a
filesarchive -> Ipak qurti seleksiyasi.pdf [Aeratsiya stansiyalari]
filesarchive -> Ipak qurti ekologiyasi va boqish agrotexnikasi.pdf [Aerologik asboblar]
filesarchive -> T o s h k e n t davlat a g r a r u n IV e r sit e t I s. Avezba y ev, T. Karabayeva
filesarchive -> Osimliklarni biologik himoya qilish vositalari.pdf [Agrotexnik himoya usuli]
filesarchive -> 10-168 Tuproqshunoslik.pdf [Agrotuproq rayonlashtirish]
filesarchive -> Qishloq xojaligi asoslari.pdf [Almashlab ekish rotatsiyasi]
filesarchive -> Umumiy va qishloq xojaligi fitopatologiyasi.pdf [Aralash ekinlar]
filesarchive -> Chorva parranda va baliq mahsulotlarini yetishtirish qayta ishlash texnologiyasi.pdf [Aralash silos]

Download 5.63 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   59
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling