0 ‘zbekist0n respublikasi oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi 0 ‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi


§   S a ,  a iy r a ,r  itr  £


Download 2.58 Mb.
Pdf ko'rish
bet10/10
Sana15.12.2019
Hajmi2.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
§

  S


a

,  a


iy

r

a,r  itr 

£

  й


y g   o

Г2  cj

sl A   g

m

asal

va

te

stla

r

ye

ch

ish

[6]


[7]

[12]


Q1,2

iy  o 


ir  z 

o a  


^   Й

10

 ta

 

ma

sa

la64

Yadroviy  reaksiyalarda  energiyaning  va  impulsning  saqlanishiga  doir 

masala va test topshiriqlarini yechish

2

amali

y

aa

d

ra

^   3  


f   1

S

lay

d,

tarq

a

tma

m

ate

ria


ll

a

rA

lg

ebr

a,

ge

o

met

ri

yam

as

alv

ate

st

lar

y

ech

is

h[6]

[7]


[12]

Q1,2


Jo

riy


na

zo

rat

10

 ta 

te

st65

Yadroviy nurlanish dozasiga doir masala va test topshiriqlarini yechish

2

am

ali

y

Mu

a

mm

o

lim

et

od

S

lay

d,

tarq

a

tma

m

ate

ria


ll

a

rA

lg

ebra

,

geo

m

etr

iy

aa

va 


h

s  tl  h


m

as  te

stl  e


y

c

[6][7]

[12]


Q1,2

iy  o 


ir  z

z

  a


10

 

ta 

m

asa

la

66Elementar  zarralarni  xarakterlovchi  kattaliklarga  doir  masala  va  test 

topshiriqlarini yechish

2

a

lima

a

ad

r

ar

^   3  


2

  fi


S

la

yd,

ta

rqa

tm

am

a

teria

ll

ar

A

lge

b

ra,

g

eo

m

etri

ya

mas

alv

a

test

la

ry

e

chis

h

[6][7]

[12]


Q1,2

iy  o 


ir  z

2

  §


10

 

ta te

st

67Yakuniy nazoratga tayyorgarlik. 

Masala va test topshiriqlarini yechish

2

a

lima

ta

qdimot

S

lay

d

,ta

rq

atm

a

ma

te

riall

a

rAlg

eb

ra,

ge

ome

tr

iya

m

asal

va

te

stla

r

ye

ch

ish

[6]


[7]

[12]


Q1,2

iy  o 


ir  z 

o a  


J n

10

 ta

 

ma

sa

la68

Yakuniy nazorat.

Masala va test topshiriqlarini yechish.

2

ama

li

yk

ic

hik

gu

ruh

la

rda

laa  ll

l y   q  t 

hla  r  a

w

  з   s


A

lg

ebra,

g

eom

e

triy

a

ava 

h

s  tl  h&

[6][7]

[12]


Q1,2

Y

aku

n

iyn

a

zora

t

10 

ta 


te

st


TOSH KENT  SH A H R ID A G I T U RIN   POLITEXNIICA U N IV E R SIT E T IH U Z U R ID A G I

A K A D E M IK  LITSEY

«Tasdiqlayman»

TTPU   huzuridagi 

’quv ishlari

• .  i- 


4   ij

o ’rinbosari 

rodov. J.M . 

.2017  yil

Fizika 

fanidan


mustaqil ishlar

“Aniq va tabiiy fanlar” kafedrasining 

26.08.2017  yildagi№  1 -sonli yig'ilishida 

Muhokama qilindi va tasdiqlash uchun tavsiya etildi

Fan o’qituvchisi: 

Kafedra mudiri:

A.S. Mo’minova 

N.H. Matkarimova2017 -2018-  o ’quv yili

2.  Tok kuchi vat ok zichligi, ulaming birliklari.

3.  Tok manbayi b o‘lmagan zanjiming bir qismi uchun Om qonuni.

4.Volt-amper xarakteristikasi  (VAX).

5.  Elektr qarshilik.  Qarshilik birliklari.  Solishtirma qarshilik.  Qarshiliklar, ulaming turlari.

6.Metallar qarshiligining temperaturaga bog‘liqligi.  0 ‘ta o ‘tkazuvchanlik, uning tushuntirilishi.

7.Elektr tokining ishi va quw ati.  Joul-Lens qonuni.

8.Elektr zanjir.  0 ‘tkazgichlarni ketma-ket va parallel ulash.

9.  Tok kuchi, kuchlanish va qarshiliklami o ‘lchash.

10. Ampermetr va voltmetrga shunt va qo‘shimcha qarshiliklar ulash.

11.  Elektr  yurituvchi  kuch  (EYuK).  Tashqi  (elektrostatik  bo‘lmagan  kuch)  kuchlar,  ulaming 

tabiati.

12.To‘liq (butun)  zanjir uchun Om qonuni.

13.Qisqa  tutashuv  toki.  K irxgof  qoidalari.  Tarmoqlangan  elektr  zanjirlaridagi  tok  kuchi  va 

kuchlanishlami hisoblash.

M.Turli muhitlarda elektr toki:  o ‘tkazgichlar,  dielektriklar, yarimo‘kazgichlar.

15.Metallaming elektron o ‘tkazuvchanlik nazariyasi.  Elektronlaming tartibli harakat tezligi.

16.Qarshilikni  o ‘tkazgichning  tabiatiga,  o ‘lchamlariga  va  temperaturaga  bog‘liqligining 

tushuntirilishi.  Erkin elektronlaming metallarda mavjudligining tajribada tasdiqlanishi.

17.Bir jinsli b o‘lmagan zanjir uchun Om qonuni.

18.Elektrolitlar,  elektrolitik  dissotsiatsiya.  Elektrolitlarda elektr toki.  lonlaming  harakatchanligi. 

Elektroliz.

19.Faradey  qonunlari.  Faradey  soni,  elektron  zaryadini  aniqlash.  Elektrolizning  texnika  va 

texnologiyada qo‘llanilishi.

i

20.Gazlarda elektr toki.  Gazlarda elektr razryadi.  Ionizatsiya va rekombinatsiya.

21.Nomustaqil  va  mustaqil  razryad.  Mustaqil  razryad  turlari:  miltillama,  yoy,  uchqun,  toj 

razryadlari.  Yashin.  Plazma haqida tushuncha.

22.Vakuumda  elektr  toki.  Elektron  emissiya  va  uning  turlari.  Vakuumda  elektr  tokini  hosil 

qilish.

.

23.  Katodlar,  ulaming  turlari.  Ikki  elektrodli  elektron  lampa-diod.  Diodning  volt-amper xarakteristikasi.

24. Uch elektrodli  elektron lampa-triod.  Triodning to‘r xarakteristikasi.

25.Elektron nurli nay.  Elektron dasta-elektron nurlaming qo‘llanilishi.

1. Elektr toki. Elektr tokining vujudga kelish shart-sharoitlari.  Tok yo‘nalishi. Tokning ta’siri.yoritilganlikka bog‘liqligi.

27.Yarimo‘tkazgichli rezistorlarning V A X  va boshqa xarakteristikalari.

28.Yarimo‘tkazgichlarda  xususiy  va  aralashmali  o ‘tkazuvchanlik  va  uning  nuqsonlarga 

bog‘liqligi.

29.  Elektron-kovak o ‘tish.  Yarimo‘tkazgichli diod va uni elektron lampa-diod bilan taqqoslash.

30.  Transistor  va  uning  ishlash  prinsipi.  Uni  triod  bilan  taqqoslash.  Termistor  va 

fotoqarshiliklar.

31.Toklarning  magnit  maydoni.  Magnit  maydonida tokli  o ‘tkazgich.  Magnit  maydon  induksiya 

vektori, uning y o ‘nalishi, birligi.

32.Magnit maydonida tokli kontur.  Amper qonuni.  Tokning magnit momenti.

33.Magnit  maydon  uchun  superpozitsiya  prinsipi.  Magnit  maydon  induksiya  chiziqlari  (kuch 

chiziqlari).

34.Tokli  o ‘tkazgichning magnit maydonida ko‘chirilishida bajarilgan ish.

35.Harakatlanayotgan zaryadli zarrachalarga magnit maydonining ta’siri  (Lorens kuchi).

36.Zaryadlangan zarrachalaming bir jinsli elektr va magnit maydonlaridagi harakati.

37.Elektromagnit induksiya hodisasi.  Induksiya EYuK.  Elektromagnit induksiya qonuni.

.

38.Lens  qoidasi.  Magnit maydon oqimi.  Magnit maydon oqimi birliklari.39.Uyurmaviy elektr maydon.  Harakatlanayotgan o ‘tkazgichlarda induksiya EYuK.: i   I 

j  : 


I  ■  ! 

• ■ 

i l .   i.j :j  ; i  ■

40.  0 ‘zinduksiya.  Induktivlik.  Magnit maydon energiyasi va energiya zichligi.

41.Elektr va magnit maydonlaming nisbiyligi.  Elektromagnit maydon haqida tushuncha.

42.Ampeming molekulyar toklar nazariyasi.

43.Moddalaming  magnit  xossalariga  ko‘ra  turlari:  diamagnetiklar,  paramagnetiklar  va 

ferromagnetiklar.

44.  Magnit  singdiruvchanlik.  Dia-,  para  va  ferromagnit  moddalaming  xarakteristiklari. 

Paramagnetizm va diamagnetizmni tushuntirishning elementar nazariyasi.

45.Ferromagnetizmning tabiati va uni tushuntirishning hozirgi zamon nazariyasi  elementlari.

46.  Kyuri temperaturasi,  magnit gisterezisi.

47.Mexanik tebranishlar  va to ‘lqinlar.  Tebranma harakat,  uning  vujudga kelish  shart-sharoitlari. 

Tebranishlar  turi.  Garmonik  tebranishlaming  parametralari:  tebranish  davri,  chastotasi, 

amplitudasi va fazasi.

48.  Garmonik  tebranma  harakatlarda  tezlik,  tezlanish  va  ulaming  vaqtga  bog‘liqlik  grafiklari. 

Matematik va fizik (prujinali) mayatniklar.

49.  Garmonik  tebranishlami  qo‘shish.  Vektor  diagrammalar.  Garmonik  tebranishlarda 

energiyaning o ‘zgarishi va saqlanishi.

50. Real tebranishlar.  S o‘nuvchi tebranishlar.

52.Tebranishlaming  elastik  muhitda  tarqalishi.  K o‘ndalang  va  bo ‘ylamato‘lqinlar.  To‘lqin

uzunligi.  T o‘lqin tezligi.

53.To‘lqin uzunligi bilan uning tarqalish tezligi orasidagi bog‘lanish.

;

54.To‘lqin  sirti.  Yassi  to‘lqin  tenglamasi.  T o‘lqin  energiyasi.  Tovush  to ‘lqinlari,  tezligi, qattiqligi, balandligi.

55.Akustik rezonans.  Ultratovush.  T o‘qinlar interferensiyasi.  Gyuygens prinsipi.

56.To‘lqinlaming qaytishi.  Turg‘un to‘lqinlar.  T o‘lqin difraksiyasi.

57.Tebranish  konturi.  Konturda  erkin  elektromagnit  tebranishlar.  Tebranish  konturida 

energiyaning o ‘zgarish.

chastotasi va davri.

59.Mexanik  va  elektr  tebranishlaming  o ‘xshashligi.  Tebranish  parametrining  grafiklari.  Real 

tebranish konturida tebranishlar.

#

60.  So‘nuvchi  elektromagnit  tebranishlar.  S o‘nmas  tebranishlar  generatori  (triodda  va tranzistorda).

kuchlanishning ta’sir etuvchi qiymati.

6 2 .0 ‘zgaruvchan tok zanjirida sig‘im.  Sig‘im qarshilik.

63.  0 ‘garuvchan tok zanjirida induktiv g‘altak.  Induktiv qarshilik.

64.Fotometriya.  Yorug‘lik oqimi.  Yorug‘lik kuchi, uning birliklari.

65.Yoritilganlik, ravshanlik va uning birliklari.

66.Geometrik  optikaning  asosiy  qonunlari.  Yorug‘likning  to ‘g ‘ri  chiziq  bo‘yicha  tarqalishi, 

qaytishi va sinishi, uning qonunlari.

67.  Yassi ko‘zgu.Й68.To‘liq ichki qaytish. Nur tolalardan yorug‘likning o ‘tishi.

69.Yorug‘likning prizmadan o ‘tishi.

70.Linza.  Yupqa linza formulasi.

71.Linza yordamida tasvir hosil  qilish shart-sharoitlari.  Linzaning kattalashtirishi.

58.Tebranish  konturidagi  elektromagnit  tebranishlar  tenglamasi,  tebranish

61.  0 ‘zgaruvchan  tok.  0 ‘zgaruvchan  tok  zanjarida  aktiv  qarshilik.  Tok  kuchining  va


Download 2.58 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling