0 ‘zbekist0n respublikasi oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi 0 ‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi


Download 2.58 Mb.
Pdf ko'rish
bet4/10
Sana15.12.2019
Hajmi2.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
§. 

у

*  B-OQ  aQ

v

&

 

c r1r 

i   з


5a 

c

t

q

 

= r   P  ■-<


g  

S '


3  gi’g

£- н  о
a °  го

§  


p" 

EL

i  f

S  II  

E

g  pHi 

v'

OQ 


P *

<  со

P  


S=-

I .


<3  сл

p

 p *

Si- 


h

-

k=T  g

v>'

  £


SP  p.

£>

 

5P ,   OQ

s

P  «2

ga

’  Д.=r

B*

1.

СЛ?*Г  H

I  r 

^   I  


^ ' 1

SP

B'B'

OQ

B-T O „  

?r 


ЕГ  p  £

n  

  &

? . % r -  

a.  £?.


a

I

£L ^  

g  ^


P  

H -.


£L  S£* 

i—*.


 

1-0


P *   P

o q


'

слh

Q  С

Л

tH

p ‘СЛ

(W

PСГ

о

OQV

=r

P1.

^   lr


О  

P

e:  S-И-.  ■ 

<

P  


C j  P

<  

p

p   OQ&

н  -   B-§  £

TO 


&

  ^


  5"

P^  •


 

л

&

 

P*

*  *•<

c i*  p

&

3 

ZL

OQ _ 


$

p .

£   -3


V  

y .  

 

p *   p *   p

5?

n

O*

Й

a*p

s*

pOQ

О

Э .&

В’hN

&.  g ,


p"  о

I s


OQ 

О

В

  з.

H*.  P5


1=“  ep 

Щ

  S.


P  ie3

2

сё

о

p .

с

g .Ou

OQ

1 .О

о

i-iR ‘

о

%В *

<

p

СГI

p*

R-3   о

ся  к 


S ’

Е Г  P


о

Э

p&

(i>  ts-


CTQ  g

p  


P

S

ся  ^ r ’ f

 

B-OQ

g  ^  


ё  В

I  В-

в - ^


то  3 

S  


м

V

S   ^


е*  £-

р.  о

^   В


I I

^  в. 


р *

в

 

^1 1 1 1

л

0Q Р  

Р

сгI  s'

иЗ  ол


о   &

t y   ц


рз  Hi

V

г-  <


р

Й

CTQ


р"  ^  

3  


g .

р

1 -S *

С   о

&*  р*


^   р*

Р  


q

?г  1-


л  

5

S 1  0Q%

  ^


<   а*

§ .0Q

^   &Г 


Р  

£

й-  В


^   &

сд  Р


&  !^Г

0

1

&   н


&   со

Я

  I  


£L  I

ё  в*


^   В-

^   CTQ 


О-

а,  з 


!   К-

ё  S


сл  р

сл  3


^  м

м

ff. л

!^Г X

В

&  I

о

р *   Р


О

&

В  оW-  g

п  М-

р£“

о

В1.

О

  hj


W S . 

-§  I' 

g  < 

р 

РР

0Q

t±S.  Р  С  3. 

О*

0Q Р  

<  

Р

!^Га

’о  ¥

tr  3

p .   0Q


^  2 

-<  


р  

С  


N

Sь

В-

й0Q

РО

Р

>п0

1

р0Q

в.

о

о

рС

в.

ор

0Q

РS

>п

й.о

Е

слО

2

S*сл

(Т>S'

Q-

N  J5 

Р*  О-

в.  s


Р-  о 

§  3.


в.

о

13и

в:

э.£>

нК-

о.

рSlaydlar, plakatlar, tarqatma materiallar.  internet

ma' lumotlar

Slaydlar, plakatlar, tarqatma materiallar. internet ma'lumotlar

Slaydlar, plakatlar, tarqatma materiallar.

internet ma'lumotlar

Slaydlar, plakatlar, tarqatma 

materiallar. internet 

ma' lumotlar

Animatsiya, multimediya, statik slaydlar, sxemalar,

chizmalar.

Animatsiya, multimediya, statik slaydlar, sxemalar, chizmalar.

Animatsiya, multimediya, statik slaydlar, 

sxemalar, chizmalar.

Animatsiya, multimediya, statik 

slaydlar, sxemalar, chizmalar.

Kadaskop, mui'tmedia, stenlar,ko'rgazmali 

laboratoriya jihozlai

Kadaskop, mui'tmedia, stenlar,ko'rgazmali laboratoriya jihozlai

Kadaskop, mui'tmedia, 

stenlar,ko'rgazmali laboratoriya jihozlai

Kadaskop, mui'tmedia, 

stenlar,ko'rgazmali laboratoriya 

jihozlai

Joriy nazorat: Tezkor savol- javob, test, masala yechish

Joriy nazorat: Tezkor savol- javob, test, masala yechish

Joriy nazorat:Tezkor savol-javob, test, 

___________________ masala yechish

Joriy nazorat: Tezkor savol- 

javob, test, masala yechish

Ю

 

00 

-fb 

NJ

Ю

 

00 

-fb 

NJ

oo

oo


20

21

Laboratoriya ishi № 3 Prujinaning bikrligini aniqlash

Masala va test topshiriqlarini yechish.  O ra liq  n a z o ra t -1

Mustaqil  ish:  Qattiqlik,  qayishqoqlik  tushuncasi.  Mutlaq  elastik 

silindr (sterjen) uchun Guk qonuni.

tma  rtne  talr

ta  ter  o 

a

arq  tine  lum

ra  a


tl  a 

aa

lak  teri ^  §

d

day

ta  la


s,t  am

£  -3

iy  ih 


id  c

aiy  r,

si  la


mtsai  ad

y

lan

<

a

yir

o

po

k

aad

a

eн

e

n  b liq  b

o

avlai  ja

[2]


[4]

[8]


[9]

[10]


22

Mavzu:  Gravitatsiya kuchi.  Butun olam tortishish (gravitatsiya) 

qonuni.  Nyuton  tomonidan  butun  olam  tortishish  qonunining 

kashf  etilishi.  Gravitatsion  doimiy,  uni  tajribaviy  yo‘l  bilan 

aniqlash.  Jismning  Yerga  tortilish  kuchi  (og‘irlik  kuchi).  Erkin 

tushish  tezlanishi  va  uning  jism  bilan  Yer  markazi  orasidagi 

masofaga  bog‘liqligi.  Gravitatsion  maydon.  Birinchi,  ikkinchi  va 

uchinchi kosmik tezliklar (isbotsiz).

Nazariy m ashg’ulot mazmuni:  Gravitatsiya kuchi.  Butun olam 

tortishish  (gravitatsiya)  qonuni.  Nyuton  tomonidan  butun  olam 

tortishish  qonunining  kashf  etilishi..  Jismning  Yerga  tortilish 

kuchi  (og‘irlik  kuchi).  Erkin  tushish  tezlanishi  va  uning  jism 

bilan Birinchi, ikkinchi va uchinchi kosmik tezliklar

Mustaqil  ish:  Gravitasiya  kuchi.  Butun  olam  tortishish  qonuni. 

Nyuton tomonidan butun olam tortishishqonunining kashf etilishi.

e o  


tien  o

m

ula  la 

al  la 


m

a  am 


iz 

ih

aq

d

day

d

day

a

yi

id

ea

y

in<

a  h


g  ji 


c3

Ъ  .py 


o

,k  ri 


r,  to 

la  ta 


nl  rao 

n

te  ost  la 


ia,  l 

id

po

o

ska

ad

ab

o

va

o

kze

H

[[2]


[4]

[8]


[9]

[10]


23

24

25M avzu : Abu Rayhon Beruniy va Umar-al Chagmani quyosh 

atrofida Yer va sayyoralar harakati to‘g‘risida.  Tortishish 

kuchlari tabiati to‘g‘risida zamonaviy  tasavvurlar.Jism 

og‘irligi.  Og‘irlikning jism harakati turlariga bog‘liqligi. 

Vaznsizlik.  Yuklanish.  Kosmik kem a-yo‘ldoshlarda 

vaznsizlik.  Vaznsizlikning bazi biologik va tibbiy aspektlari

Nazariy m ashg’ulot mazmuni:  Abu Rayhon Beruniy  va Umar- 

al Chagmani quyosh atrofida Yer va sayyoralar harakati 

to‘g‘risida.Jism og‘irligi.Vaznsizlik.  Yuklanish.  Kosmik 

kem a-yo‘ldoshlarda  vaznsizlik.  Vaznsizlikning bazi biologik 

va tibbiy aspektlari

L a b o ra to riy a  ishi №  4  Tog’ri geometrik shaklga ega bo’lgan 

va geometrik shaklga ega bo’lmagan jismlarni zichligini  aniqlash

Masala va test topshiriqlarini yechish.

M ustaqil ish:  Abu Rayhon Beruniy va Umar-al Chagmani 

quyosh atrofida Yer va sayyoralar harakati to‘g‘risida.  Kosmik 

kem a-yo‘ldoshlarda  vaznsizlik.  Vaznsizlikning bazi biologik 

va tibbiy aspektlari

ta

a

aakla

ld

day

iz

ihd

d

ayta

a

ya

y

nA

n

ay

o

oab

o

kia

id

ep

o

ksa

d

aK

a

yla

la

bo

v

ao

k

zeH

[2]


[4]

[8]


[9]

[10]


2

1

211

26

27-28


Mavzu:  Impulsning saqlanish qonuni. Jism va kuch impulsi. Impuls 

atamasida Nyutonning ikkinchi qonuni. Jismlar yopiq sistemasi 

ta’rifi.  Tabiatda yopiq sistemalar mavjudligi. Impulsning saqlanish 

qonuni - Nyutonning ikkinchi va uchinchi qonuni sifatida.

Tabiatda va texnikada impulsning saqlanishi. Reaktiv harakat.

Nazariy m ashg’ulot mazmuni:  Impulsning saqlanish qonuni. 

Jism va kuch impulsi. Jismlar yopiq sistemasi ta’rifi. Tabiatda 

yopiq sistemalar mavjudligi. Impulsning saqlanish qonuni - 

Nyutonning ikkinchi va uchinchi qonuni sifatida.  Tabiatda va 

texnikada impulsning  saqlanishi. Reaktiv harakat.

Masala va test topshiriqlarini yechish

M ustaqil ish:Mexanikada saqlanish qonunlari.

rla  a

ailla  m teria

ta

taa

aak


la

ld

day

la  la 


la  la 

am  am


e z

x i


s h

d

day

a

ya

y

nA

n

al  laam  lzo

az  o


h

ji

О е

У

k  rir,  rto

larn  tra

ltn

e  ro


b

s  la


ia, 

idp

o

ksa

d

ala  h

al  ish 


s  ih

a

ca,m  cey

b

oo

av

ok

e

Tn

y

rio

[2]


[4]

[8]


[9]

[10]


29

Mavzu:  Ish.  Mexanik ish. Musbat va manfiy ish.Quvvat. Quvvat 

- mexanizmlar ta’sirining unumdorligi sifatida. Oddiy 

mexanizmlarning FIKi.  Energiya.  Mexanik energiya va uning 

turlari.  Ish va energiya tushunchalarining o‘zaro bog‘liqligi

Nazariy m ashg’ulot mazmuni:  Ish. Mexanik ish.  Quvvat. 

Quvvat - mexanizmlar ta’sirining unumdorligi sifatida. Energiya. 

Mexanik energiya va uning turlari.  Ish va energiya

Mustaqil ish:  Qattiq jism muvozanatining umumiy sharti.

ta  o


q

a  o


m

u

laak  tern l  er

la  r. 


ld  ral

ay  lla 


ri

tk

i  lar.ta  la

s,t  am


,a  iz

iy  ih


id  c

d

me  lar,

ti  la


u

lt  am


e

S   й.


tsaiy  lar,

tas  ld


im

a  y


la

n

i  sl A

n

,ia  ay


id  ir

e  rto


m  ta

i't u  ro

ab 

a

ap

p

ok  m 

sk

a  za d g 

a r


н*ч 

O

,klar,

ln

te  iho y  

v a 


ja  laa

- s


o

k

zeT

n

yri

o

a[2]

[4]


[8]

[9]


[10]

30

31-32Mavzu:  Kinetik energiya - harakatlanuvchi jismning energiyasi. 

Potensial energiya - jismlar o‘zaro ta‘siri energiyasi. Potensial 

energiyaning ikki turi.  Yerdan yuqoriga ko‘tarilgan jismlar 

potensial energiyasi.  Mutlaq elastik deformatsiyalangan 

prujinaning potensial energiyasi.  To‘la mexanik 

energiya.Mexanikada energiyaning saqlanish va aylanish qonuni. 

Mexanikada energiyaning  saqlanish va aylanish qonunining 

tabiatda energiyaning saqlanish va aylanish umumiy qonuni bilan 

bog‘liqligi.  To‘la mexanik energiyaning saqlanishi.

Nazariy m ashg’ulot mazmuni: Kinetik energiya - 

harakatlanuvchi jismning energiyasi. Potensial energiya - jismlar 

o‘zaro ta‘siri energiyasi. To‘la mexanik energiya.Mexanikada 

energiyaning saqlanish va aylanish qonuni.

Masala va test topshiriqlarini yechish.

Mustaqil ish:  Statikaning asosiy vazifalari.

e a  


tern

e  to


la

tien  o


m

u

aa

la  la 


al  la 

am  am 


e  iz 

ih

xd

d

ayd

d

ayk

i

ay

i

ida

y

nA

n

ay l

ri  z


to

ta

ro

o

abza

EP

Ъ

kia

id

po

o

ska

ad

aK

a

oh

e

ya

b

ov

a

ok

T

oo

za

ny

[2]


[4]

[8]


[9]

[10]


33

34

35Mavzu:  Statikaning asosiy vazifalari. Statikada kuchlarning uch tavsifi. 

Kuchlar sistemasi.  Teng ta’sir etuvchi kuch. Kuchlarni qo‘shish, 

ayirish. Jismning turli nuqtasiga burchak ostida yo‘naltirilgan ikki 

kuchning teng ta’sir etuvchisi. Ikki parallel kuchning teng ta’sir 

etuvchisi. Kuchlarni (burchak ostida yo‘naltirilgan, parallel va 

antiparallel) ikki tarkibiy qismga ajratish.

Nazariy m ashg’ulot mazmuni:  Statikaning asosiy vazifalari..

Teng ta’sir etuvchi kuch. Kuchlarni qo‘shish, ayirish.

L a b o ra to riy a   ishi  №   5  Jismni  qiya  tekislik  bo’ylab  ko’tarish 

moslamasining FIKni aniqlash.

Masala va test topshiriqlarini yechish.

tar  tin


d  la

ay  m 


la  z 

sk

ti  c, tta  ar, 

st, 


laa

,a  m


y e

id  sx 


e

s

ay

la

ldd

lay


lS

n

An

al  la 


am  lzo

az  o


h

ji 


О 

еУ

k  rir,  rto

la  ta


n

l  rao


n

te  o


b

st  la


ia,  l 

id

po

o

ska

ad

aK

a

ok

T

ny

[2]


[4]

[8]


[9]

[10]


2

2

12

2

1236

M avzu;  Aylanish o‘qiga ega jismlar statikasi. Kuchning 

aylantiruvchi ta’siri, kuch momenti. Kuch yelkasi. Kuch 

momentining vektor tabiati.  Juft kuchlar. Aylanish o‘qiga ega 

bo‘lgan va aylanish o‘qiga ega bo'lmagan jismning muvozanat 

sharti.  Qattiq jism muvozanatining umumiy sharti.  Og‘irlik markazi 

yoki massa markazi. Jismning va jismlar sistemasining massalar 

markazi ta’rifi. Aniq geometrik shakldagi bir jinsli jismning massa 

markazi

Nazariy m ashg’ulot mazmuni: Aylanish o‘qiga ega jismlar statikasi. Kuchning aylantiruvchi ta’siri, kuch momenti. Kuch 

yelkasi.  Qattiq jism muvozanatining umumiy sharti. Og‘irlik 

markazi yoki massa markazi.

M ustaqil ish:  Og‘irlik markazi yoki massa markazi.

rla  a

ailla  m teria

ta

taa

aak


la

ld

day

lar,  lar.

ld  la

ay  m


la  z

k

ti  c,tta  ar,

st,  laa


,a  m 

y e


d

e  s


a

y

nA

n

al  la am  lzo

az  o


h

ji

О  cbk  ri

r,  rto


larn  tra

ltne  ro


b

s  la


ia,  l 

id

po

ks

ad

a

Ka

la  h


al  ish 

s  ih


a

c

a,m  ceyb

o

oav

o

ke

H

n

yri

o

[2][4]

[8]


[9]

[10]


37

38

39Mavzu; Aylanish o‘qiga ega bo‘lgan jismning muvozanat sharti 

yordamida massalar markazini aniqlash. Qattiq jism muvozanati 

umumiy sharti yordamida massalar  markazini aniqlash.  Qattiq 

jism muvozanati turlari.  Turg‘un,  noturg‘un va befarq 

muvozanat. Turg‘un muvozanat ta’rifi va uning massalar markazi 

vaziyati bilan bog‘liqligi. Potensial energiya - muvozanat 

turg‘unligining tavsifi sifatida. Tayanch yuzasiga ega jism 

muvozanati.Turg‘un muvozanatdan noturg‘un muvozanatga 

o‘tish.  Turg‘un muvozanatni amalga oshirish yo‘llari.

Nazariy m ashg’ulot mazmuni:  Qattiq jism  muvozanati 

turlari.  Turg‘un, noturg‘un  va befarq  muvozanat. Potensial 

energiya - muvozanat turg‘unligining tavsifi sifatida. Tayanch 

yuzasiga ega jism muvozanati.

L a b o ra to riy a   ishi  №   6  Aylanish  o’qiga  ega  jismlarning 

muvozanat shartlarini  o‘rganish

Masala va test topshiriqlarini yechish

Mustaqil ish: Aylanish o‘qiga ega jismlar statikasi.

a

aakd

d

ayla

la

am

iz

ihd

d

ayk

i

ay

i

ida

y

nA

n

ay

o

oab

o

kp

o

osk

a

ada

K

ae

y

ab

o

oav

o

ke

T

ny

ri

o[2]

[4]


[8]

[9]


[10]

40

Mavzu:  Suyuqlik va gazlarda bosim.  Tutash idishlar.  Gidrostatik bosim.  Paskal qonuni. Gidrostatik paradoks. Gidravlik press. 

Suyuqlik va gazlar uchun Arximed qonuni. Jismlarning suzish sharti. 

Suyuqlik va gazlarning laminar va turbulent oqimi.  Siqilmaydigan 

suyuqlik uchun uzluksizlik tenglamasi.  Harakatlanuvchi suyuqlik 

va gazlarda bosim.  Bernulli tenglamasi.qotishi

Nazariy  m ashg’ulot mazmuni.:  Suyuqlik va gazlarda bosim.. 

Paskal qonuni. Gidrostatik paradoks. Gidravlik press.  Suyuqlik va 

gazlar uchun Arximed qonuni. Bernulli tenglam asi

Mustaqil ish: Paskal va Arximed qonunlari.

k

ita  o

tarq


a  o

m

lu1 !

rl,p


a  itner

d a  


y  ll 

a  la


,a  iz

iy  ih


id  c

d

e  r,m  la

ti  la


u

lt  am


u e

m  ex


iy  r,

si  la


tim

asi  ld


ayla

n

i  sl A

n

aaiy

r

tota

p

oo

sk

aad

a

Ka

o

kT

n

y[[2]

[4]


[8]

[9]


[10]

41

42-43

Mavzu;.  Normal  atm osfera  bosimi.  A tm osfera  bosimining 

balandlikka  bog‘liqligi.  Bosimning  o‘lchov  sistemasidan 

tashqari  birliklari.  Barometr.  Manometr.  Samolyot  qanotining 

ko‘tarish kuchi.

Nazariy 


m ashg’ulot 

mazmuni: 

Atm osfera 

bosimi, 


atm osfera  bosimining 

balandlikka  bog‘liqligi.Barometr. 

Manometr.  Samolyot qanotining ko‘tarish kuchi.

Masala va test topshiriqlarini yechish.  Oraliq nazorat-2

Mustaqil ish:  Harakatlanuvchi suyuqlik va gazlarda bosim.

ta  o 


q m 

tar  lu


tr,la  am

atk


a  ren

t

la  r. ld  ral 

lay  lla 

lS  teri 

ta

£ й

ta  la


s,t  am

,a  iz


iy  ih

id  c


a

iy  r,si  la

m

tsai  ady

la

nA

n

ay

ir

op

o

k,o

b  ish 


v h  

a c  


j e

 

- ya

d

aK

ak  ,t 

z  ts 


e e  

T t


an

riy


o

[2]


[4]

[8]


[9]

[10]


2

1

22

2

12

13

44

45-46


M ^za^Te^'aD m a harakat, uning vujudga kelish shart-sharoitlari. 

Tebranishlar turi.  Garmonik tebranishlarning  parametrlari: 

tebranish davri, chastotasi, amplitudasi va fazasi.  Garmonik 

tebranma harakatlarda tezlik, tezlanish va ularning vaqtga 

bog‘liqlik grafiklari.

Nazariy m ashg’ulot mazmuni:  Tebranma harakat. Garmonik 

tebranishlarning parametrlari

Masala va test topshiriqlarini yechish.

M ustaqil ish:  Mexanik tebranishlar.

2

42

S

lay

d

lar,

 p

lak

at

lar,

 tar


qatma 

m

ateri

al

lar.

 

inte

rn

et 

m

a'l

u

mo

tl

ar

A

nim

at

siya, 

m

ult

im

ediy

a,

 sta

tisl

ay

dla

r,

 sx

em

alar

chiz

m

alar

.

Kad

as

ko

pm

u

i'tm

e

dia

sten

lg

r,k

o

'rg

g

zmali

 

laboratoriya ji

ho

zla

i

Joriy

 

naz

o

rat:

T

ezk

osa

vo

l- 

ja

vobte

stm

asal

yechish

[2]


[4]

[8]


[9]

[10]


47

Mavzu:  Matematik  va  fizik  (prujinali)  mayatniklar.Garmonik 

tebranishlarni 

qo‘shish. 

Vektor 

diagrammalar. Garmonik 

tebranishlarda  energiyaning  o‘zgarishi  va  saqlanishi.  Real 

tebranishlar.  So‘nuvchi  tebranishlar.  Majburiy  tebranishlar. 

Rezonans.

Nazariy  m ashg’ulot  mazmuni:  Matematik  va  fizik  (prujinali) 

mayatniklar.Real 

tebranishlar. 

So‘nuvchi 

tebranishlar. 

Majburiy tebranishlar.  Rezonans.

Mustaqil ish:  Matematik mayatniklar. Fizik (prujinali) mayatniklar.

2

1rlila  o

m

tlte  lu 

ta  'l 


am  'am 

am  te 

tm

a  ern q  er 

ta 


alak 

lp 


lar, 

ld 


d

lay 


lS

A

nim

at

siy

a,

 mul

tim


ed

iy

a, 

st

atik

 

slayd

la

r, 

sx

emal

arch

iz

mala

r.

Kad

as

ko

pm

ui

'tme

d

iaste


n

la

r,ko'

rg

azm

alla

b

ora

to

riy

jihoz

la

i■Й

, c  


,b  e 

o y


v  la 

ja  laa


v

lo  am


as

r

oM

ze

Hta

r

oo

za

niy

ri

rJo[2]

[4]


[8]

[9]


[10]

48

4950

Mavzu:  Tebranishlarning  elastik  muhitda  tarqalishi.  Ko‘ndalang 

va  bo‘ylama  to‘lqinlar.  To‘lqin  uzunligi.  To‘lqin  tezligi.  To‘lqin 

uzunligi  bilan  uning  tarqalish  tezligi  orasidagi  bog‘lanish.  To‘lqin 

sirti. Yassi to‘lqin tenglamasi.

Nazariy  m ashg’ulot mazmuni:  Tebranishlarning elastik muhitda 

tarqalishi.  Ko‘ndalang  va  bo‘ylama  to‘lqinlar.  To‘lqin  uzunligi. 

To‘lqin tezligi.  To‘lqin sirti. Yassi to‘lqin tenglamasi.

L a b o ra to riy a   ishi  №   7  Matematik  mayatnik  yordamida  erkin 

tushish tezlanishini aniqlash

Masala va test topshiriqlarini yechish.

M ustaqil  ish:  Tebranishlarning  elastik  muhitda  tarqalishi. 

Ko‘ndalang va bo‘ylamato‘lqinlar.

2

22

2

et  ra tern

e  to


la

tien  m


lu 

arl. 


'la

ailla  m 

teria

ta

ama

ta

%

ta

r,al


ta

alak


lp

lar,


ld

d

laylS

la  la 


m

a  am 


e z  

x i


,s  h

lar,ld

d

layls

k

titta

s

сз"y

i

ide

iltu


m

,a

iysi

taim


a

in

An

K

adas

k

op

mui'tm

edia


ste


nla

r,ko'rg


az

mali 


la

bo

rato

ri

yjih


oz

la

ila  h

al  ish 


s  ih

aa,m  cey

ts

te,b

o

ojav

-

loo

v

as

S-

ho

k

zeH

o

oza

n

yri

o

J[[2]

[4]


[8]

[9]


[10]

51

52-53Mavzu:  To‘lqin energiyasi. Tovush toTqinlari, tezligi, qattiqligi, 

balandligi. Akustik rezonans. Ultratovush.  To‘lqinlar 

interferensiyasi.Gyuygens prinsipi.  ToTqinlarning qaytishi. 

Turg‘un to‘lqinlar.  To‘lqin  difraksiyasi

Nazariy m ashg’ulot mazmuni:  To‘lqin energiyasi. Tovush 

toTqinlari, tezligi, qattiqligi, balandligi. Akustik rezonans. 

Ultratovush.

Masala va test topshiriqlarini yechish.

M ustaqil ish:  Tovush toTqinlari, tezligi, qattiqligi, balandligi.

2

41

S

lay

d

lar,

 p

lak

at

lar,

 ta


rqatma 

m

ateri

al

lar.

 

inte

rn

et 

m

a'l

u

mo

tla


r

A

nim

ats


iy

a, 


m

u

ltim

ed

iya,

 

stati

k

 sl

ay

dla

r,

 sx

em

alar

chiz

m

alar.

K

adas

k

op

mu

i't


m

e

dia

stenl

ar,k


o'

rg

azm

ali


 

la

boratoriya jih

o

zla

i

, c  ,b  e 

o y


v  la 

ja  laa


v

lo  am


v

as

rО

k

zeH

Hi

o

oza

n

iyri

rJo


[[2]

[4]


[8]

[9]


[10]

54

Mavzu:  Molekular-kinetik  nazariyaning  asosiy  qoidalari  va ularning  eksperimental  asoslari.  Avogadro  doimiysi.  Nisbiy 

molekular  massa.  Modda  miqdori.  Molekula  massalari  va 

oTchamlari. 

Broun 


harakati. 

Modda 


atomlari 

va 


molekulalarining  o‘zaro  ta’siri,  uning  tabiati.  Molekulalarning 

o‘zaro  ta’sir  potensial  energiyasi.  Moddalarning  gaz,  suyuq  va 

qattiq holatlari.

2

ta  lla  to ak  ria  m 

la  e  u 

lp  ta  'l

ak  ®  s

S

  cd  ® 


d  m  te 

lay  ta  rn 

laS  taraq  tein

r

ay  ti  la  la si  ta  la  la

m

a  ,a  ex  iz'I n  id  ,  c 

im

t  ld lu

t  y


la 

m  sl


o

p,  ia,  lai

k

o  id


e  am

sak  etm  za

ad  i't  a'gr 

K

a  ui  'ro 

^  *4 lar,

ln

test


ir   , 

lao   ts


o z  t 

o e  , 


^   ■§ 

2

  .1  

Download 2.58 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling