0 ‘zbekist0n respublikasi oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi 0 ‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi


Download 2.58 Mb.
Pdf ko'rish
bet6/10
Sana15.12.2019
Hajmi2.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
§ !  

m  te 


at  rn 

q  er 


ta 

alak 


lp 

lar, 


ld 

d

lay lS

ld  la


ay  m 

la  z


”  £

tta  ar, 

st,  laa

,a  m


y e

id  sx 


e

s

1

,a

iy

sitaim

a

inA

n

^  'M

am

z  lzo az  o

h

ji g  ji 

'r  a 


'o  y

o,k  ri 

r, 


to 

la  ta 


n

l  rao 


n

te  o


st  la 


ia, emt 

i'tum 


,p 

o

osk

a

ada

K

as

  3


,c

 

,b  e o y

v  la 


ja  laa

7^  ^ 


v

lo  am


as

r

ok

N

ОH

ta

ro

o

zan

iy

rirJo

[2]


[4]

[8]


[9]

[10]


49

50

51Mavzu: 

YorugTikning 

qaytishi 

va 


sinishi, 

uning 


qonunlari.Yorug'likning 

yassi-parallel 

plastinkalar 

va 


uchburchakli  prizmadan  o'tishi.To‘liq  ichki  qaytish.  Nur 

tolalardan  yorug‘likning  o‘tishi.  Yorug‘likning  prizmadan 

o‘tishi.

Nazariy  m ashg’ulot  mazmuni.:  Yorug'likning  qaytishi  va 

sinishi, uning qonunlari..

L a b o ra to riy a  

ishi 

№  


Shishaning 

nur 

sindirish ko‘rsatkichini aniqlash

Masala va test topshiriqlarini yechish.

M ustaqil ish:  Yorug’ likning elektromagnit nazariyasi haqida 

tushuncha.

2

2

22

et  ral


tern

e  to


la

I

a

rl. 'la 

ailla  m 

teria

ta

ama

tm

aqВ

&

ta

alaklp

lar,


ld

d

laylS

al  la 


am  am 

x

e  izh,s  h

lar,ld

d

layls

k

tittast

,a

yi

eim


e

iltu


m

,a

iytsi

ta

inA

n 

И

rarto


i  jh

ioro

lab


la

am

zaa'rg

'o

,kar,

3

stia,

id

eemt

i'tum


,p

o

osk

a

ada

K

aih

ce

yla

las


a

am

tste

,b

ov

ja

-'o

%

s

ro

k

zeH

Hi

o

oza

n

iyri

rJo


[2]

[4]


[8]

[9]


[10]

52

Mavzu: Optik  asboblar  va  ularning 

ishlash  prinsipi 

;Linza,lupa,fotoappgrat, 

proyeksion 

apparatlar, 

mikroskop, 

k o ‘rish  naylari,  uzoqdan  ko‘rish  asboblari.K o'z-optik 

sistema.Ko' zning  kam chiliklari.Ko' zoynak.

Nazariy  m ashg’ulot m azm uni.:  Optik asboblar v a ularning

2

S-^  S-^ S-

h

lar  lar  m  arl d

l  atl  ta  lla

S

l  p


l  ta  tea 

amTJ  -Ш

  13


■s  2  M  ^

.д  '-3 


^

'й  3


<   1

£   . 2  ^  ц   д  

i  


$   %

*   i   j

m  st

'Й  Д


О  H

S

r oЙ

lan


[2]

[4]


23

53

54

ishlash prinsipiL a b o ra to riy a  ishi №  6 Linzaning fokus masofasini aniqlash

Masala va test topshiriqlarini yechish

M ustaqil ish:  Optik asboblar va ularning ishlash prinsipi

2

22

■—i—

CD 

00 


Q[ 

t

H55

56-57


Mavzu: 

To‘lqin 


optikasining 

asoslari.YorugTik 

interferensiyasi.  Kogerentlik.frenel  biprizmasi.  Maksimum  va 

minimum  shartlari.  Ponada  interferensiya.  Nyuton  halqalari. 

Interferensiyasining texnikada qo’llanilishi.

Nazariy 


m ashg’ulot 

mazmuni.: 

To‘lqin  optikasining 

asoslari.YorugTik interferensiyasi.

Masala va test topshiriqlarini yechish

M ustaqil ish: Ponada interferensiya. Nyuton halqalari. 

Interferensiyasining texnikada qo’llanilishi.

2

42

a r


a

l

at  to 

q m 


£  

*

|  


%

3   § 


p

 

la  r.ld  ral 

lay  lla 

^   'S

ta

amA

n

imat

si

ya,

 m

ultim

ed

iya,

 

stati

k

 sl

ay

dla

r,

 sx

em

alar

chiz

m

alar.

d  ir  z 

d

e  rto  oh

m  at  h


i

' У


"

&  "3


k m  

a a  


d g 

a r  


K  'o 

,k 


lar,

ln

testb,  h 

o

b  ishv h  

jav  ce 


l-  y 

lo  a 


v  la

sa  saa


S  £

k  ,t 


N  w D

H  ^

'S

oo

za

ny

ri

o[2]

[4]


[8]

[9]


[10]

58

5960

Mavzu: 


Yorug’lik 

difraksiyasi. 

Gyuygens-Frenel 

prinsipi.Parallel nurlarning bir tirqishdan bo'ladigan difraksiyasi. 

Difraksion panjara.Difraksion spektr.

Nazariy  m ashg’ulot mazmuni.:  Yorug’lik difraksiyasi.. 

L a b o ra to riy a  ishi №  6  Yorug'likning difraksiyasini o'rganish 

Masala va test topshiriqlarini yechish

M ustaqil ish:  Yorug’lik difraksiyasi. Gyuygens-Frenel prinsipi.

2

22

2

Sla

y

dla

r,

 pla

k

atla

r, 


ta

rq

atm

mat

eri


al

la

r. 

in

tern

et

 m

a

'lu

m

otl

a

rlar.

la

amiz

ih

clar,

la

ame

ex

slar,

ld

dlay

ls

kti

ttast


,a

y

ieim

e

iltum

,a

iytsi

ta

inA

n

Kad

as

ko

pm

ui'


tm

edi


a, 

ste


n

la

r,ko

'r

gazm

alla

b

ora

to

riy

jiho

z

lai

Jo

rin

azo

ra

t:T

ez

ko

savo

l-

 ja

v

ob

test

mas

alye

chish


[2]

[4]


[8]

[9]


[10]

61

Mavzu: Yorug'likning 

qutblanishi.Malyus 

qonuni.Yorug'likning  qaytishi va  sinishidagi qutblanishi.Byuster 

qonuni


Nazariy 

m ashg’ulot 

mazmuni.: 

Yorug'likning 

qutblanishi.Malyus  qonuni.Yorug'likning  qaytishi  va  sinishidagi 

qutblanishi.Byuster qonuni

M ustaqil 

ish: 


Yorug'likning 

qutblanishi.Malyus 

qonuni.Yorug'likning  qaytishi va  sinishidagi qutblanishi.Byuster 

qonuni.


2

2

a  et  ra tm  rn  tlo 

rtq


a  n

ter  m


to

5   ■


 5  .3

aatl  rial  m

■а  1  

^   § 


lar, 

ld 


d

lay 


lS

%  £  

tta  laa 

s,t  am 

,a  iz 


iy  ih 

id  c 


d

e  r,


m  la 

ti  la


3   £

u

m  ex iy  r,

si  la 


tim

asi  ld


ayla 

n

i  sl A

n

amed

ti  o


y

rtai  jio

h

zla


"

о  "3a a

ad  ag


'r 

K  'o 


,k 

lar,


ln

te

stJo

riy


 

n

azo

ra

t:T

ez

ko

sav

o

l- ia

v

ob

test

mas

alye

chish


[2]

[4]


[8]

[9]


[10]

24

62

63

64Mavzu: 

Yorug'likning 

yutilishi.Yorug’lik 

dispersiyasi. 

Chiqarish  va  yutilish  spektrlari.  Spektr  turlari.  Spektroskop. 

Spektral analiz, uning fanda va texnikada qo‘llanilishi.

Nazariy  m ashg’ulot mazmuni:  Yorug'likning 

yutilishi.Yorug’lik dispersiyasi.  Chiqarish va yutilish spektrlari. 

Spektr turlari.  Spektroskop.  Spektral analiz, uning fanda va 

texnikada qoTlanilishi.

L a b o ra to riy a  ishi №  9  Yorug’likning yutilishini o’rganish 

Masala va test topshiriqlarini yechish

M ustaqil  ish:  Spektroskop.  Spektral  analiz,  uning  fanda  va 

texnikada qoTlanilishi.

a

q  ter 


tar  tin

d

day

d a


y m

ta  ar 


st, 

laa


,a  m 

y e 


id  x 

d

e  sa

y

nA

n

az  oh

ji

g  ji'r  a

'o 


y

i

k  rir, 

rto


la  ta

a

tenl  ro

b

ast 

la

ia, id

a

la

a

zm  lzo

p

oo

sk

aa

d

aK

a

bo

v

ao

k

To

o

zan

y

ey

a [2]


[4]

[8]


[9]

[10]


65

66-67


Mavzu: 

Infraqizil 

va 

ultrabinafsha nurlar. 

Rentgen 


nurlanishi,turlari,spektrlari. 

Rentgen 


nurlari 

va 


ularning 

tatbiqi.Gamma  nurlanish  haqida  tushuncha.  Elektromagnit 

to’lqinlar shkalasi.

Nazariy  m ashg’ulot  mazmuni:  Infraqizil  va  ultrabinafsha 

nurlar.  Rentgen  nurlanishi,turlari,spektrlari.  Rentgen  nurlari  va 

ularning 

tatbiqi.Gamma 

nurlanish 

haqida 

tushuncha. Elektromagnit to’lqinlar shkalasi.

Masala va test topshiriqlarini yechish

M ustaqil 

ish: 


Gamma 

nurlanish 

haqida 

tushuncha. Elektromagnit to’lqinlar shkalasi.

a

q  ter tar  tin

ta  la


s,t  am

,a  iz


iy  ih

id  c


a

iy  r,si  la

m

tsai  ady

la

nA

n

dd

ay

ia  la id  lz 

e o  


tem  o

h

jiu

m

,  troiy 

p  ta 


o r  

k  ro 


s

as  ab K  lia

m

zaag

'r

'o,k

lar,


ln

e

bo

v

ao

k

To

o

zan

y

ey

a

[2][4]

[8]


[9]

[10]


68

Mavzu: 


Nisbiylik 

nazariyasi 

elementlgri.Elektrodingmika 

qonunlari 

va 

nisbiylik prinsipi. 

Maykelson 

tajribasi. 

Eynshteynning  nisbiylik  nazariyasi  postulatlari  va  undan  kelib 

chiqadigan  asosiy natijalar.  Vaqtning, masofaning nisbiyligi.

Nazariy m ashg’ulot mazmuni:  Nisbiylik nazariyasi 

elementlari.Elektrodinamika qonunlari va nisbiylik prinsipi. 

Maykelson tajribasi. Eynshteynning nisbiylik nazariyasi 

postulatlari va undan  kelib chiqadigan  asosiy natijalar. Vaqtning, 

masofaning nisbiyligi.

M ustaqil  ish:  Nisbiylik  nazariyasi  elementlari.Elektrodinamika 

qonunlari va nisbiylik prinsipi. Maykelson tajribasi.

m e 

a

t  rn q e  

tar  tin


a

l

taa

ak

dd

ay

kti  lar.

ta  la


s,t  am

,a  iz


iy  ih

id  c


d

m

e  lar,ti  la

atsaiy  lar, 

tas  ld 


im

a  y


la 

n

i  sl A

n

ia  laiid  lz

e o  


tem  o

h

jiu  iy 

mirto

,o

p  tra k  ro 

ssa  ab 

d l 


a i 

K  lia


o

k

,t  h s s  

te 


■§" 

v a 


ja  laa

o

ke

T

ny

ri

o[2]

[4]


[8]

[9]


[10]

69

70-71Mavzu: 

Tezliklarni  qo‘shishning  relativistik  qonuni.  Jism 

massasining  tezlikka  bog‘liqligi.relyativistik  dinamika.  Massa 

bilan energiya orasidagi bog‘lanish

.Nazariy m ashg’ulot mazmuni:  Tezliklarni qo‘shishning 

relativistik qonuni.  Jism massasining tezlikka 

bog‘liqligi.relyativistik dinamika. Massa bilan energiya 

orasidagi bog‘lanish.

Masala va test topshiriqlarini yechish.Oraliq Nazorat-1 

M ustaqil ish:. Massa bilan energiya orasidagi bog‘lanish.

a

q

aa

ak

dd

ay

ta  las,t  am

,a  iz


iy  ih

id  c


a

iy  r,si  la

m

tsai  ady

la

nA

n

ia  la id  lz

e o  


tem  o

h

ji•Ъ  ^

u  iy 


m

irto,o

p  tra 


k  ro 

ssa  ab 

d l  


a i  

K  lia


m

za

ag'r

'o

,klar,

ln

te■§" 

y

v a 


ja  laa

- s


o

k

To

o

zan

riy


o

a

[2][4]

[8]


[9]

[10]


2

2

21

2

2572

73

74Mavzu:  Yorug'lik kvantlari.Yorug'likning  issiqlik ta'siri.Kvant 

fizikasining  paydo  bo’lish  tarixi.  Plank  gipotezasi  .Fotoeffekt 

hodisasini  kash  qilinishi.Tashqi  fotoeffekt.Stoletov  tajribalari  va 

qonunlari

Nazariy m ashg’ulot mazmuni:  Yorug'lik 

kvantlari.Yorug'likning issiqlik ta'siri.Kvant fizikasining paydo 

bo’lish tarixi. Plank gipotezasi .Fotoeffekt hodisasini kash 

qilinishi.Tashqi fotoeffekt.Stoletov tajribalari va qonunlari

L a b o ra to riy a   ishi  №   10  Fotoelementli  relening  tuzilishi  va 

ishlash prinsipini o’rganish.

Masala va test topshiriqlarini yechish.

M ustaqil ish: Fotoeffekt hodisasini kash qilinishi.Tashqi 

fotoeffekt.Stoletov tajribalari va qonunlari

e o  


tien  o

m

ua

q

dd

ay

la  la al  la 

m

a  am e z  

x i 


s h

d

day

tta


s

,a

yi

id

ea

y

inA

n

az  oh

ji

g  ji'r  a

'o  y


i

k  ri


r,  rto

la  ta


a

ten


l  ro

b

ast  la

ia,  l 


id

a

l  la

a

zm  lzo

p

oo

sk

aad

a

Ka

y

lala

b

ov

a

ok

ze

T[2]

[4]


[8]

[9]


[10]

75

Mavzu:  Fotoeffekt  nazariyasi.Fotoeffekt  uchun  Eynshteyn tenglamasi.Tashqi 

fotoeffektli 

fotoelementlar.Ichki 

fotoeffekt.Ichki 

fotoeffektli 

fotoelementlar.Fotorezistorlar. 

Vakuumli  va  yarimo’tkazgichli  fotoelementlar.  Fotoeffektdan 

texnikada foydalanish.

Nazariy m ashg’ulot mazmuni:  Fotoeffekt 

nazariyasi.Fotoeffekt uchun Eynshteyn tenglamasi.Tashqi 

fotoeffektli fotoelementlar.Ichki fotoeffekt.Ichki fotoeffektli 

fotoelementlar.Fotorezistorlar.

M ustaqil ish:.Fotorezistorlar.  Vakuumli va yarimo’ tkazgichli 

fotoelementlar. Fotoeffektdan texnikada foydalanish.

tar  tin

la  la


ld  la

ay  m


la  z

tta  ar,


st,  laa

,a  m 


y e

d

i  exa

y

dd

ay

inA

n

ia  la id  lz 

e o  


tem  o

h

ji■'д  Cd

u y 


ir 

to 


ta

p

ok

o

a  aba

g

ok

,t  h 


s s  

te

■§ y

v  la 


ja  laa

o

kze

T

[2][4]

[8]


[9]

[10]


76

78-77


Mavzu:  Fotonlar.Yorug'lik bosimi.Yorug'likning kimyoviy 

ta'sirlari.Yorug’lik tabiatini tushuntirishdagi dualizm -  

yorug’likning  to’lqin va kvant xossalari.  Geliotexnika. 

O’zbekistonda quyosh energiyasidan foydalanish va uning

Nazariy m ashg’ulot mazmuni:  Fotonlar.Yorug'lik 

bosimi.Yorug'likning kimyoviy ta'sirlari.Yorug’lik tabiatini 

tushuntirishdagi dualizm -  yorug’likning  to’lqin va kvant 

xossalari.  Geliotexnika. O’zbekistonda quyosh energiyasidan 

foydalanish va uning.

Masala va test topshiriqlarini yechish

M ustaqil 

ish: 


Geliotexnika. 

energiyasidan foydalanish va uning

O’zbekistonda 

quyosh


ta

a

aak

la

ldd

ay

la  lald  la

ay  m


la  z

k

ti  c,tta  ar,

st,  laa


,a  m 

y e


id  x

d

e  sa

y

nA

n

al  la

a

mz  lzo

a

z  oh

ji

g  ji'r  a

'o  y


k  ri

r,  rto


la  ta 

ln

testia,

id

ep

o

ksa

d

aK

a

oo

ab

,t  h s s  

te

b,  ce o  y 

v a 


ja  laa

o

kze

T

ny

ri

o[2]

[4]


[8]

[9]


[10]

79

80-81Mavzu: 

Atomistik  dunyoqarashning  rivojlanishi.  Atom 

tuzilishi.  Tomson  modeli.  Atomning  tuzilishiga  oid  Rezerford 

tajribasi. Atomning yadroviy  planetar modeli.

Nazariy m ashg’ulot mazmuni:  Atomistik dunyoqarashning 

rivojlanishi. Atom tuzilishi.  Tomson modeli.  Atomning 

tuzilishiga oid Rezerford tajribasi. Atomning yadroviy  planetar 

modeli.


Masala va test topshiriqlarini yechish

M ustaqil ish:  Atomistik dunyoqarashning rivojlanishi.

a

q

aa

ak

dd

ay

ta  las,t  am

,a  iz


iy  ih

id  c


a

iy  r,si  la

m

tsai  ady

la

nA

n

ia  la id  lz

e o  


tem  o

h

ji•Ъ  ^

u  iy 


m

,  irto


,o

p  tra 


k  ro 

ssa  ab 

d l  


a i  

K  lia


m

za

ag'r

'o

,klar,

ln

te■§"  H

v a 


ja  laa

- s


o

k

To

o

zan

riy


o

a

[2][4]

[8]


[9]

[10]


2

2

12

2

2682

Mavzu: 


Borning 

kvant 


postulatlari.Frak-Gers 

tajribalari.Vodorod  spektridagi  asosiy  qonuniyatlar.Vodorod 

atomining 

spektral  siriyalari. 

Balmerning 

umumlashgan 

formulasi.  Kombinasion  prinsip.  Vodorod  atomining  Bor 

nazariyasi.  Energetik  sathlar  diagrammasi.Bor  nazariyasining 

qiyinchiliklari.

Nazariy m ashg’ulot mazmuni:  Borning kvant 

postulatlari.Frak-Gers tajribalari.Vodorod spektridagi asosiy 

qonuniyatlar.Vodorod atomining spektral siriyalari.  Balmerning 

umumlashgan formulasi.  Kombinasion prinsip.  Vodorod 

atomining Bor nazariyasi. Energetik sathlar diagrammasi.Bor 

nazariyasining qiyinchiliklari.

M ustaqil 

ish: 

Balmerning umumlashgan 

formulasi. 

Kombinasion prinsip.  Vodorod atomining Bor nazariyasi.

e o  


tien  o

m

ua

q

dd

ay

d ay m

ta  ar 


st, 

laa


,a  m 

y e


’"rt 

X

de  s

a

yn

<

az  o


h

ji

g  ji'r  a

'o  y


i

k  ri


r, 

rto


la  ta

aten


l  ro

b

ast 

la

ia, id

a

la

a

zm  lzo

p

oo

sk

aa

d

aK

a

bo

v

ao

k

zeT

[2]


[4]

[8]


[9]

[10]


83

84

85Mavzu:  Spontan  va  majburiy  nurlanishlar.  YorugTikning 

kuchaytirish  prinsiplari.  Yorug’likning  kvant  manbalari  -  

lazerlar,  ulardan  fan-texnikada  va  xalq  xo’jaligida  foydalanish. 

Golografiya haqida tushuncha.

Nazariy m ashg’ulot mazmuni:  Spontan va majburiy 

nurlanishlar.  YorugTikning kuchaytirish  prinsiplari. 

Yorug’likning kvant manbalari -  lazerlar, ulardan fan-texnikada 

va xalq xo’jaligida foydalanish. Golografiya haqida tushuncha.

L a b o ra to riy a  ishi №   11  Gaz  atomi spektlarini o’rganish

Masala va test topshiriqlarini yechish

M ustaqil  ish:  Yorug’likning kvant manbalari -  lazerlar, ulardan 

fan-texnikada va xalq xo’jaligida foydalanish.

ter  o

tn

e  mra  a

la  la 


ld  la

d

ay  aa

a

arqta

a

aak

d

day

iz

iha m

y e


d

e  s


a

y

in<

a

l  laa

m

z  lzoa

z  o


h

ji

g  ji'r  a

'o  y


k  ri

r,  rto


la  ta

a

tenl  ro

b

as  a

p

oks

a

da

K

ala  h 

lasa  h


b

o

oav

o

kze

T

ny

ri

o[2]

[4]


[8]

[9]


[10]

86

87-88Mavzu:  Atom yadrosining tarkibi. Izotoplar, izobarlar, izotonlar. 

Yadroni  xarakterlovchi  kattaliklar.Atom  yadrosining  zaryadi, 

massasi va radiusini aniqlash usullari.

Nazariy m ashg’ulot mazmuni:  Atom yadrosining tarkibi. 

Izotoplar, izobarlar, izotonlar. Yadroni xarakterlovchi 

kattaliklar.Atom yadrosining zaryadi, massasi va radiusini 

aniqlash usullari.

Masala va test topshiriqlarini yechish

M ustaqil 

ish: 


Yadroni 

xarakterlovchi 

kattaliklar.Atom 

yadrosining zaryadi, massasi va radiusini aniqlash usullari.

m e 

a

t  rn q e  

tar  tin


a

l

taa

ak

dd

ay

kti  lar.

ta  la


s,t  am

,a  iz


iy  ih

id  c


d

m

e  lar,ti  la

atsaiy  lar, 

tas  ld 


im

a  y


la 

n

i  sl A

n

ia  la id  lz

e o  


tem  o

h

ji•ъ  ^

u  iy 


m

irto,o

p  tra 


k  ro 

ssa  ab 

d l 


a i 

K  lia


o

k

te£   H

v a 


ja  laa

- s


o

k

eT

n

yri

o

a[2]

[4]


[8]

[9]


[10]

89

Mavzu: Atom  yadrolarining  bog’lanish 

va  solishtirma 

bog'lanish  energiyasi.  Yadroviy  kuchlar.Yadromodellari  haqida 

tushuncha

Nazariy m ashg’ulot mazmuni:  Atom yadrolarining bog’ lanish 

va solishtirma bog'lanish energiyasi.  Yadroviy kuchlar. 

Yadromodellari haqida tushuncha.

M ustaqil ish: Atom yadrolarining bog’ lanish  va solishtirma 

bog'lanish energiyasi. Yadroviy kuchlar.Yadromodellari haqida 

tushuncha

a

q

aa

ak

dd

ay

kti  lar.

ta  la


s,t  am

,a  iz


iy  ih

id  c


a

iy  r,si  la

m

tsai  ady

la

nA

n

ia  la id  lz

e o  


tem  o

h

ji•ъ  ^

u  iy 


m

irto,o

p  tra 


k  ro 

ssa  ab 

d l  


a i  

K  lia


m

za

ag'r

'o

,klar,

ln

te£   H

v a 


ja  laa

- s


o

k

To

o

zan

riy


o

a

[2][4]

[8]


[9]

[10]


2

2

22

2

227

90

91-92


Mavzu:  Radioaktivlik. Radioaktiv emirilish qonuni, aktivlik 

tushunchasi va birliklari.Sun'iy radiaktivlik.Radiaktiv oilalar.

Nazariy m ashg’ulot mazmuni:  Radioaktivlik. Radioaktiv 

emirilish qonuni, aktivlik tushunchasi va birliklari.Sun'iy 

radiaktivlik.Radiaktiv oilalar.

Masala va test topshiriqlarini yechish.Oraliq Nazorat-2

M ustaqil  ish:  Radioaktivlik.  Radioaktiv  emirilish  qonuni, 

aktivlik  tushunchasi  va  birliklari.Sun'iy  radiaktivlik.Radiaktiv 

oilalar.

ta  o


tarq

a  o


m

lu

ta  tea

lak  eern

la,p  itn

er

Й  ■ 5

d

l  r.allay  llia

lS  eri 


ta

k

ti  lar.ta  la

s,t  am


,a  iz

iy  ih


id  c

d

me  lar,

ti  la


a

iy  r,si  la

m

tsai  ady

la

nA

n

,ia  ay


id  ir

e  to


m

't  tra


i'tu  ro

ab

m  la°  1 

k m


sak  za

aad  ag


'r 

K  'o 


k

- y,ob  ish

k  ,t z  ts 

e e  


H  ^

ta

ro

o

zan

[4]


[8]

[9]


[10]

[2]

93

9495

Mavzu:  Radiaktiv  emirilish  turlari  va  zarralari.Alfa,  beta  va 

gamma nurlanishlar.Gamma nurlanishning moddalar bilan o'zaro 

ta'siri. Neytrino. Radioaktiv aylanishlar

Nazariy m ashg’ulot mazmuni:  Radiaktiv emirilish turlari va 

zarralari.Alfa, beta va gamma nurlanishlar.Gamma nurlanishning 

moddalar bilan o'zaro ta'siri. Neytrino. Radioaktiv aylanishlar.

L a b o ra to riy a   ishi  №   12  Tayyor  fotosuratlar  bo’yicha 

zaryadli zarralarning trek(iz)larini o’rganish.

Masala va test topshiriqlarini yechish

M ustaqil  ish:  Gamma  nurlanishning  moddalar  bilan  o'zaro 

ta' siri.

a

a

akd

d

ayral

lar,  lar.

to

o

mlu

'a

ld  laay  m

la  z


“  3

m

teern

te

tintta  ar, 

st,  laa


,a  m 

y e 


id  sx

■1

ltum

,a

iytsi

ta

inA

n

al  laam

z  lzo


az  o

h

jig  ji

'r  a


'o  y

k  ri


r,  rto

la  ta


aten

l  ro


b

a

s  ad

e

emp

o

ksa

d

aK

a

,t  hs s

£  £

o  y 


v a 

ja  laa


o

k

zeH

'S

o

oza

n

yri

o

[2][4]

[8]


[9]

[10]


96

Mavzu:  Yadro  reaksiyalari.Yadro  reaksiyasi  vaqtida  saqlanish 

qonunlari.Elektr  zaryadi,  nuklonlar  sonini,  energiyaning  va 

impulsning saqlanishi.

Nazariy m ashg’ulot mazmuni:  Yadro reaksiyalari.Yadro 

reaksiyasi vaqtida saqlanish qonunlari.Elektr zaryadi, nuklonlar 

sonini, energiyaning va impulsning saqlanishi.

M ustaqil ish:  Elektr zaryadi, nuklonlar sonini, energiyaning va 

impulsning saqlanishi

ta

aa

ak

lald

d

laylS

tk

i  lar.ta  la

s,t  am


,a  iz

iy  ih


id  c

ltu  m


e

m  ex


y  r,

d

dy

a

inA

n

ia  la id  lz

e o  


tem  o

h

ji•ъ  ^

u  iy 


m

,  irto


,o

p  tra 


k  ro 

ssa  ab 

d l  


a i  

K  lia


o

k

te  iho  y 

v a 


ja  laa

- s


o

k

zeH

'S

o

ny

ri

oa

[2]


[4]

[8]


[9]

[10]


97

98-99


Mavzu:  Uran yadrosining bo'linishi.Zanjir yadro reaksiyalari. 

Yadro reaktori. Atom elektrostansiyasi.Termoyadro reaksiyalari

Nazariy m ashg’ulot mazmuni:  Uran yadrosining 

bo'linishi.Zanjir yadro reaksiyalari.  Yadro reaktori. Atom 

elektro stansiyasi.T ermoyadro reaksiyalari

Masala va test topshiriqlarini yechish

M ustaqil 

ish:Yadro 

reaktori.

elektro stansiyasi.T ermoyadro reaksiyalari

Atom

la  atl


lila  to

ria  m


te  lu

ta  'l


tar  tin

la

ldd

lay


lS

tk

i  lar.tta  laa

s,t  am


,a  iz

iy  ih


id  c

d

e  r,m  la

ti  la


u

lt  am


u

m  ex


iy  r,

si  la


tim

asi  ld


ayla

n

i  sl A

n

d z  e o  

tem  o


h

ji 


'g  ^ 

u

m,  tro

iy 


p  ta 

o r  


k  ro 

sas  ab 

K  lia 


za 


ag

'r 


'o 

,k 


lar,

ln

eo

k

To

o

zan

y

[2][4]

[8]


[9]

[10]


2

4

12

2

22

28

100

101


102

Mavzu:  Yadroviy  nurlanish  dozasi.Uning  birliklari.Yadroviy 

nurlanishning  modda  tuzilishiga  ta'siri:biologik  va  kimyoviy 

ta'sir.Yadro  energetikasidan  tinchlik  maqsadida  foydalanish 

istiqbollari.  O’zbekistonda  yadro  fizikasi  sohasidagi  tadqiqotlar 

va ularning natijalaridan xalq xo’jaligida foydalanish.

Nazariy 

m ashg’ulot 

mazmuni: 

Yadroviy 

nurlanish 

dozasi.Uning  birliklari.Yadroviy  nurlanishning  modda tuzilishiga 

ta'siiibiologik va kimyoviy ta'sir.Yadro  energetikasidan tinchlik 

maqsadida foydalanish  istiqbollari.  O’zbekistonda yadro  fizikasi 

sohasidagi  tadqiqotlar  va  ularning  natijalaridan  xalq  xo’jaligida 

foydalanish.

Masala va test topshiriqlarini yechish

M ustaqil  ish: 

O’zbekistonda  yadro  fizikasi  sohasidagi 

tadqiqotlar va ularning natijalaridan xalq xo’jaligida foydalanish.

2

4

2lila  to 

teri  m


lu 

ta  'l 


am  'am 

a t 


m  te 

tm

a  ern q  er 

ta 


alak 

lp 


lar, 

ld 


d

lay 


lS

ld  la


ay  m 

la  z


k

i  c 


ttia  ar, 

st,  laa


,a  m 

y e 


id  x 

d

e  siltu

m

,aiy

si

taima

in

An

lai  lai


azm  lzo 

az  o


h

ji 


g  ji 

'r  a 


'o  y

i

k  ri r, 

rto


la  ta 

aten


l  ro

b

ast  la

.s '


e

i'tum


,p

o

osk

a

ada

S

  £


,c

 

,b  e o y

v  la 


ja  laa

7^  ^ 


v

lo  am


as

r

oM

Ne

Hta

r

oo

za

niy

ri

o[2]

[4]


[8]

[9]


[10]

103


Mavzu:  Zarralarni  qayd  qilishning  amaliy  usullari.Elementar 

zarrachalar 

haqida 

tushuncha.Elementar zarrachalar 

«bog'i».Antizarralar.Pozitronni kash etilishi.

Nazariy m ashg’ulot mazmuni:  Zarralarni qayd qilishning 

amaliy usullari.Elementar zarrachalar haqida 

tushuncha.Elementar zarrachalar «bog'i».Antizarralar.Pozitronni 

kash etilishi.

M ustaqil ish:  Zarralarni qayd qilishning amaliy 

usullari.Elementar zarrachalar haqida tushuncha

2

2

a ra

l

at  to 

q m


%  я  

1  


%

3   § 


p

 

la  r.ld  ral 

lay  lla 

lS  teri 

ta 


a

m

ta  la s,t  am 

,a  iz 


iy  ih 

id  c 


d

m

e  lar, ti  la 

u

lt  ama

  о


s

tsaiy  lar, 

tas  ld 

im

a  yla 

n

i  sl A

n

d  ir  zetm

d  ato


ir  jh

izo


't  r  j 

u

i't  abo

r  j


m  la

&  "3


k m  

a a  


d g 

a r  


^   o

,k

lar,ln

test


b

,  h 


o

b  ish


v h  

jav  ce 


l-  y 

lo  a 


v  la

sa  saa


ё  £

k  ,t 


N  ^D

H  ^

'S

oo

za

ny

ri

o[2]

[4]


[8]

[9]


[10]

104


105

106


Mavzu: 

Elementar 

zarralarni 

xarakterlovchi 

kattaliklar.Elementar 

zarralar 

fizikasida 

saqlanish 

qonunlari.Elementar zarralarni kvark modeli.Gluonlar.

Nazariy m ashg’ulot mazmuni:  Elementar zarralarni 

xarakterlovchi kattaliklar.Elementar zarralar fizikasida saqlanish 

qonunlari.Elementar zarralarni kvark modeli.Gluonlar.

Masala va test topshiriqlarini yechish

M ustaqil ish: Elementar zarralarni kvark modeli.Gluonlar.

2

4

2a  ral 

a

t  toq m 

£  


*

I  


%

3   § 


p

 

la  r.ld  ral 

lay  lla 

lS  teri 

ta 


a

m

ta  la s,t  am 

,a  iz


iy  ih 

id  c 


d

m

e  lar, ti  la 

u

lt  ama

  о


s   *

tsaiy  lar, 

tas  ld 

im

a  yla 

n

i  sl A

n

d  ir  z etm

d  rratoi  h

jzio 

iu

't  araob  ji 

m  la


&  "3

k m  


a a  

d g 


a r  

^   o


,k

lar,


ln

test


b

,  h 


o

b  ish


v h  

jav  ce 


l-  y 

lo  a 


v  la

sa  saa


ё  £

k  ,t 


N  w D

H  ^

'S

oo

za

ny

ri

o[2]

[4]


[8]

[9]


[10]

107


Mavzu:  Tabiatda  fizikta'sir  turlari:yadroviy,  elektromagnit, 

kuchsiz  va  gravitatsion  ta'sirlashuvlar.Ularning  birlashgan 

nazariyasi 

haqida.Olamning 

mexanik 

va 


elektromagnit 

manzaralari.  Materiya  tuzilishining  birligi  va  yagona  fizik 

manzarasi. Fizika va fan-texnika taraqqiyoti.

Nazariy 


m ashg’ulot 

mazmuni: 

Tabiatda 

fizikta'sir 

turlari:yadroviy, 

elektromagnit, 

kuchsiz 

va 


gravitatsion 

ta'sirlashuvlar.Ularning  birlashgan  nazariyasi  haqida.Olamning 

mexanik  va  elektromagnit  manzaralari.  Materiya  tuzilishining 

birligi  va  yagona  fizik  manzarasi.  Fizika  va  fan-texnika 

taraqqiyoti.

M ustaqil  ish:.  Materiya  tuzilishining  birligi  va  yagona  fizik 

manzarasi. Fizika va fan-texnika taraqqiyoti.

2

2rlila  o

m

tlte  lu 

ta  'l 


s   § 

a t 


m  te 

at  rn 


q e  

tar  tin


J

h

taalak

lp

lar,ld

d

laylS

ld  la


ay  m

la  z


k

ti  c, 


tta  ar, 

st,  laa


,a  m 

y e 


id  x 

d

e  siltu

m

,aiy

tsi


ta

in

An

ali  lai


am

z  lzo 


a

z  o


h

ji 


g  ji 

'r  a 


'o  y 

k  ri 


r,  rto 

la  ta 


aten

l  ro


b

a

st  la i0^'

*3e


i'tum

,p

oks

a

da

,t  h


s s

&

  s


o  y 

v a 


ja  laa

vlo  am

v

asr

o

kNe

H

tar

o

oza

n

riyo

[2]


[4]

[8]


[9]

[10]


108

Mavzu: 


Umumiy 

tgkrorlash.Ngzgriy.Ygkuniy 

nazoratga 

tayyorgarlik.

Nazariy 

m ashg’ulot 

mazmuni: 

Umumiy 


takrorlash.Nazariy.Yakuniy nazoratga tayyorgarlik

M ustaqil ish: Fizika va fan-texnika taraqqiyoti.

2

1

a  t  r tm

a  n


et  ratl

ta  ter  o 

a

tarq  iten  mlu

lar,t  rll.a  'm

al 

tl  lia


a  ri

7^  03 


lp,  am 

lar, 


ld 

d

lay lS

ta  la 


s,t  am 

,a  iz


iy  ih 

id  c 


d

m

e  lar, ti  la

У  Ё


u e

m  ex 


iy  r,

si  la 


tas  ld

im

a  yla 

n

i  sl A

n

d  ir  z e  ro  o 

m

t  ta  hji

^   S-


h

  • ’—


i

u

i't  abo

r  j 


m  la

о  "3 


м

  S


sk

a  za


ad  ag

'r

н*н  O,k

lar,


ln

test


l-  h

lo  is 


v  ih 

as

r  y z a  

e s


T

e  a


*   a, 

^H  -4-^ 

o  ts 

z  te 
Download 2.58 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling