0 ‘zbekist0n respublikasi oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi 0 ‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi


Download 2.58 Mb.
Pdf ko'rish
bet7/10
Sana15.12.2019
Hajmi2.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
§  ^

 E?  |o  ja

[2]


[4]

[8]


[9]

[10]


29

eg"

а

ос

В.

С

с

&

к;I  

^< 

3

*-<*-<

О

£г2V

ST 

ач-


В.

  с”

Р

0Q

рэ  а


в

 1

V!  й

^  3

то  £

8  В-

С

р

0Q

Р

5?>п

£  * 

%

  к

JS

0

Q3

N

<

Р

0

Q£

ВТ

I<

§.

^dЙ

о

<

•-<'

£г

2ё  & 

£ 

0

Q3.  с 

^   о

3  rt-


р

N

О•Ч

й-

0Q

Р  


р

 ё

v:  К


^   3

то  £

8  3-

С

I

о2с

f

3р

N

О*-!

&

ТОр

Slaydlar, plakatlar, tarqatma 

materiallar.  internet 

ma'lumotlar

Slaydlar, plakatlar, tarqatma 

materiallar.  internet 

ma' lumotlar

Slaydlar, plakatlar, tarqatma 

materiallar. internet 

ma' lumotlar

Animatsiya, multimediya, statik 

slaydlar, sxemalar, chizmalar.

Animatsiya, multimediya, statik 

slaydlar, sxemalar, chizmalar.

Animatsiya, multimediya, statik 

slaydlar, sxemalar, chizmalar.

Kadaskop, mui'tmedia, 

stenlar,ko'rgazmali laboratoriya 

jihozlai

Kadaskop, mui'tmedia, 

stenlar,ko'rgazmali laboratoriya 

jihozlai


Kadaskop, mui'tmedia, 

stenlar,ko'rgazmali laboratoriya 

jihozlai

Joriy nazorat:Tezkor savol- 

javob, test, masala yechish

Joriy nazorat:Tezkor savol- 

javob, test, masala yechish

Joriy nazorat:Tezkor savol- 

javob, test, masala yechish

ю

ooID

oo

ID

oo

L a b o ra to riy a  ishi №   1 

L a b o ra to riy a  ishi №   2 

L a b o ra to riy a  ishi №   3 

L a b o ra to riy a  ishi №   4

L a b o ra to riy a  ishi №   5 

L a b o ra to riy a  ishi № 6 

L a b o ra to riy a  ishi №   7 

L a b o ra to riy a  ishi №   8 

L a b o ra to riy a  ishi №   9

L a b o ra to riy a  ishi № 10 

L a b o ra to riy a  ishi № 11 

L a b o ra to riy a  ishi № 12

Ш . B O ”L IM  

3.1. Laboratoriya ishlari mavzulari 

I kurs

Tekis tezlanuvchan harakatni  o ’rganish.

Gorizontal va gorizontga qiya otilgan jism ning harakatini  o'rganish. 

Prujinaning bikrligini  aniqlash.

T og’ri  geom etrik  shaklga ega b o ’lgan v a geom etrik  shaklga ega 

b o ’lm agan jism larni  zichligini  aniqlash.

Jism ni  qiya tekislik b o ’ylab  k o ’tarish m oslam asining FIK ni  aniqlash. 

A ylanish o ’qiga ega jism larning  m uvozanat  shartlarini  o ‘rganish. 

M atem atik m ayatnik yordam ida erkin tushish tezlanishini  aniqlash. 

Izojarayonlarni  o'rganish.

K apillar naychada  suyuqlikning k o ’tarilish balandligiga qarab  nayning 

radiusini  aniqlash.

O ‘tkazgichlarni  solishtirm a qarshiligini  aniqlash 

M isning  elektrokim yoviy ekvivalentini  aniqlash.

Y arim o’tkazgichli  diodning  bir tom onlanm a o'tkazuvchanligini  o'rganish.

31


II kurs

3.1. Laboratoriya ishlari mavzulari

Laboratoriya  ishi  № 1

E lektrom agnit induksiya hodisasini  o ’rganish.Laboratoriya  ishi  № 2

S ig'im   qarshilikni  o'zgaruvchan tok chastotasiga bog'liqligini  aniqlashLaboratoriya  ishi  № 3

Transform atorning ishlash jarayonini  o'rganish.Laboratoriya  ishi  № 4

Y oritilganlikni  m anbadan ekrangacha b o 'lg an  m asofaga bog'liqligini

o'rganish.

Laboratoriya  ishi  № 5

Y orug‘likning qaytish  qonuni  yordam ida balandlikni  aniqlashLaboratoriya  ishi  № 6

Shishaning nur sindirish k o ‘rsatkichini  aniqlashLaboratoriya  ishi 

№ 7


Linzaning fokus  m asofasini  aniqlash.

Laboratoriya  ishi  № 8

Y orug'likning difraksiyasini  o'rganish.Laboratoriya  ishi  № 9

Y orug’likning yutilishini  o ’rganishLaboratoriya  ishi  № 10

Fotoelem entli  relening tuzilishi va ishlash prinsipini  o ’rganish.Laboratoriya  ishi  № 11

Gaz  atomi  spektlarini  o ’rganishLaboratoriya  ishi  № 12

Tayyor fotosuratlar b o ’yicha zaryadli  zarralarning trek(iz)larini  o ’rganish.32

Ш. BO”LIM

3.2. “Fizika” fanining moddiy-texnik ta’minoti

“Fizika”  fanini  o’qitish  uchun  o’quv  xonasida  o’tkaziladigan  mashg’ulotlarga 

o’qituvchi  va  o’quvchilar  soniga  mos  stol-stul,  barcha  stollar  42  V  kuchlanishga 

elktrlashgan  bo'lishi  zarur.Bundan  tashqari  elektron  yoki  oddiy  doska,  bo’r,  doska 

artish  uchun  latta,  elektron  dars  ishlanmalaridan  foydalanib 

dars  o’tish  uchun 

multimedia  vositalari,  kompyuter,  kadakop,  slaydlar,  mavzulardan  kelib  chiqib, 

laboratoriya  asbob  va  jihozlari,  stendlar,  maketlar,  chizg’ich,  sirkul,  transportir  va 

plakatlar bo’lsa dars mashg’ulotlari o’quvchilarning bilim va ko’nikmalarini oshirishda 

samarali va  yuqori natijali bo’lishi maqsadga muvofiq bo’ladi.

IV. B O ’L IM

33


1.Dunyoga  ilm iy  qarashning  vujudga  kelishi  va  rivojlanishi.  X I-X V I  asrlarda  O ‘rta  Osiyo  va  o ‘zbek 

olim larining  fizikani  rivojlantirishdagi  roli.  O ‘zbekistonda  fizika  va  texnikaning  taraqqiyoti  b o ‘yicha  ilm iy 

ishlar.  Ilm iy  tekshirishning  hozirgi  zam on  usullari.  Ilm iy  tekshirishning  fizik  usullarining  asosiy 

xususiyatlari.

2.Fizik  kattaliklarni  o ‘lchash,  fizik  kattaliklar  orasidagi  b o g ‘lanishlar.  F izik  nazariyalar,  qonunlar,  hodisa 

modellari.

3.M exanik harakat va uning nisbiyligi.  Fazo va vaqt.  N yuton klassik m exanikasi,  uning  q o ‘llanish  chegarasi. 

M atem atik  tushunchalar.  V ektorlar  to ‘g ‘risida  m a’lum otlar.  V ektorning  kattaligi  va  y o ‘nalishi  -   uning 

mustaqil  va teng kuchli  ikki  tafsifi.

4.V ektorlarni  q o ‘shish  va  ayirish.  Ikki  vektorni  skalar  k o ‘paytirish.  Fizik  form ulalarni  skalar  va  vektor 

shaklda yozish.

5.Sanoq  sistemasi.  Inersial  va  noinersial  sistemalar.  Inersial  sanoq  sistem asining  ikki  ta ’rifi,  harakatning 

nisbiyligi.  Fizik  qonunlarning  inersial  sanoq  sistem asini  tanlashga  b o g ‘liq  emasligi.  G alileyning  harakatlar 

nisbiyligi  prinsipining qo ‘llanish  sohasi.

6.  H arakatlarni  q o ‘shish.  M ustaqil  harakatlar ta ’rifi.  M urakkab  harakatni  m ustaqil  oddiy harakatlar y ig ‘indisi 

sifatida tavsiflash im koniyati.

7.T o‘g ‘ri  chiziqli  va  egri  chiziqli  harakatlar.  Y o ‘l  va  k o ‘chish,  trayektoriya.  T o ‘g ‘ri  chiziqli  tekis  harakat. 

T o ‘g ‘ri  chiziqli tekis harakatning tezligi.

8.  T o ‘g ‘ri  chiziqli  tekis  harakatda  y o ‘l  formulasi.  T o‘g ‘ri  chiziqli  tekis  harakatda  tezlik  va  y o ‘l  grafiklari. 

T o ‘g ‘ri  chiziqli tekis harakat koordinatasining vaqtga b o g ‘liqlik grafigi.

9 .O ‘zgaruvchan to ‘g ‘ri  chiziqli  harakat.  O ‘zgaruvchan harakatda o ‘rtacha va oniy tezlik.

10.Tezlik tushunchalarini um um lashtirish.  Tezlanish tushunchasi.

11.To‘g ‘ri  chiziqli  tekis  o ‘zgaruvchan  harakat.  Tekis  tezlanuvchan  harakatda  oniy  tezlik  formulasi.  Tekis 

tezlanuvchan  harakatda  tezlanish  va  tezlik  grafiklari.  Tekis  tezlanuvchan  harakatda  tezlik  grafigidan  y o ‘l 

form ulasini  keltirib  chiqarish.

12.  K oordinataning  vaqtga  b o g ‘liqlik  grafigi  va  trayektoriya  tenglam asi.  T o‘g ‘ri  chiziqli  tekis 

sekinlanuvchan harakat.

13.Tekis  o ‘zgaruvchan  harakatning  xususiy  hollari:  erkin  tushish  va  yuqoriga  tik  otilgan  jism   harakati, 

ularning harakat tenglgmglgri.

14.A ylana b o ‘ylab tekis  harakat.  Chiziqli va burchak tezlik.  A ylanish  chastotasi  va davri.  B urchak tezlikning 

chastota va davrga b o g ‘liqligi.

15.  B urchak va chiziqli tezliklar orasidagi b o g ‘lanish.

16.M arkazga intilm a tezlanish form ulasini  keltirib  chiqarish.

17.Aylanma hgrgkgtlgmi  friksion uzatish.  Tishli va tasm ali uzatishlar.

18.Gorizontal  otilgan  jism ning  harakati.  Hgrgkgtlgr  m ustaqilligi  prinsipi  yordam ida  asosiy  form ulalam i 

keltirib  chiqarish.

19.Gorizontga  qiya  otilgan jism ning  harakati.  H arakatlar  m ustaqilligi  prinsipi  yordam ida jism   harakatining 

asosiy form ulalarini  keltirib  chiqarish.

20.U chish uzoqligi  va eng katta k o ‘tarilish balandligi.

21.D inam ikaning  asosiy vazifasi.  N yutonning birinchi  qonuni.  Inersiya qonuni va tajribaviy  asoslari.

22.N yutonning  ikkinch  qonuni.  K uch  -  jism larning  o ‘zaro  ta ’sirini  ifodalovchi  fizik  kattalik,  uning  vektor 

tavsifi.  K uchlarning teng ta ’sir etuvchisi.  N yuton ikkinchi  qonunining tajribaviy  asoslanishi.

23.M assa tushunchasi.  M assa -  jism   inersiyasining o ‘lchovi  sifatida.  M oddaning zichligi.

24.N yutonning uchinchi  qonuni.  N yutonning uchinchi  qonunining tajribaviy  asoslanishi.

25.M exgnikgdg kuchlarning turlari.

26.Elastik kuchlar va ularni vujudga keltiruvchi  sabablar.

27.Tayanchning  reaksiya  kuchi.  Prujina  va  ipning  taranglik  kuchi.  M utlaq  elastik  deform atsiyalar,  Guk 

qonuni.  M utlaq  elastik prujinalar va iplar uchun  G uk qonuni.

28.Qattiqlik,  qayishqoqlik  tushuncasi.  M utlaq  elastik  silindr  (sterjen)  uchun  G uk  qonuni.  M utlaq  va  nisbiy 

uzayish,  kuchlanish,  Y ung m oduli,  m ustahkam lik chegarasi.

29.Ishqalanish kuchlari  va uni  vujudga keltiruvchi  sabablar.  Tinchlikdagi  ishqalanish kuchi.  U ning tabiati  va 

ta ’sir etuvchi  kuch kattaligi  y o ‘nalishi,  uning tabiyat va texnikadagi  roli.

30..Sirpanish  ishqalanish  kuchi.  Sirpanish  ishqalanishning  koeffitsienti  va  uning  sirt  g ‘adir-budirligi 

darajasiga b o g ‘liqligi.1-kurs  o’quvchilari uchun oraliq va yakuniy nazorat savollari.

34

31.D um alanish ishqalanish kuchi.  D um alanish va  sirpanish ishqalanish koeffisientlarini  taqqoslash.

32.H avoning  qarshilik kuchi.  H avo  qarshilik kuchining jism  tezligiga b o g ‘liqligi.

33.G ravitasiya  kuchi.  B utun  olam  tortishish  (gravitatsiya)  qonuni.  N yuton  tom onidan  butun  olam 

tortishishqonunining k ash f etilishi.  G ravitatsion  doimiy,  uni tajribaviy y o ‘l bilan  aniqlash.

34. Jism ning  Y erga tortilish  kuchi  (og‘irlik  kuchi).  Erkin  tushish  tezlanishi  va  uning jism   bilan  Y er markazi 

orasidagi  m asofaga b o g ‘likligi.  G ravitatsion maydon.

35.Birinchi,  ikkinchi va uchinchi  kosm ik tezliklar (isbotsiz).

36.A bu  R ayhon  B eruniy  v a  U m ar-al  Chagm ani  quyosh  atrofida  Y er  va  sayyoralar  harakati  to ‘g ‘risida. 

Tortishish kuchlari tabiati  to ‘g ‘risida zam onaviy tasavvurlar.

37.Jism   o g ‘irligi.  O g ‘irlikning  jism   harakati  turlariga  b o g ‘liqligi.  V aznsizlik.  Y uklanish.  K osm ik  kem a- 

y o ‘ldoshlarda vaznsizlik.

38.Im pulsning  saqlanish  qonuni.  Jism  va kuch impulsi.  Jism lar yopiq  sistem asi  ta ’rifi.

39.  Im pulsning  saqlanish  qonuni-N yutonning  ikkinchi  va  uchinchi  qonuni  sifatida.  Tabiatda  va  texnikada 

im pulsning  saqlanishi.  R eaktiv harakat.

40.Ish.  M exanik ish.  M usbat va m anfiy ish.

41.Quvvat.  Q uvvat -  m exanizm lar ta ’sirining unum dorligi  sifatida.  O ddiy m exanizm larning FIKi.

32.Energiya.  M exanik energiya va uning turlari.  Ish va energiya tushunchalarining o ‘zaro b o g ‘liqligi.

33.K inetik energiya -  harakatlanuvchi jism ning energiyasi.

34.Potensial  energiya  -  jism lar  o ‘zaro  ta ’siri  energiyasi.  Potensial  energiyaning  ikki  turi.  Y erdan  yuqoriga 

k o ‘tarilgan jism lar potensial  energiyasi.

35.M utlaq elastik deform atsiyalangan prujinaning potensial  energiyasi.  T o‘la m exanik energiya.

36.M exanikada  energiyaning  saqlanish  v a  aylanish  qonuni.  M exanikada  energiyaning  saqlanish  va  aylanish 

qonunining  tabiatda  energiyaning  saqlanish  va  aylanish  um um iy  qonuni  bilan  b o g ‘liqligi.  T o ‘la  m exanik 

energiyaning  saqlanishi.

37.Statikaning  asosiy  vazifalari.  Statikada  kuchlarning  tavsifi.  K uchlar  sistemasi.  Teng  ta ’sir  etuvchi  kuch. 

K uchlarni  q o ‘shish,  ayirish.

38.Jism ning  turli  nuqtasiga  burchak  ostida  y o ‘naltirilgan  ikki  kuchning  teng  ta ’sir  etuvchisi.  Ikki  parallel 

kuchning teng ta ’sir etuvchisi.  K uchlarni  ikki tarkibiy qism ga ajratish.

39. A ylanish  o ‘qiga  ega jism lar  statikasi.  K uchning  aylantiruvchi  ta ’siri,  kuch  mom enti.  K uch  yelkasi.  K uch 

m om entining vektor tabiati.

40.Juft kuchlar.  A ylanish  o ‘qiga ega b o ‘lgan va aylanish o ‘qiga ega b o ‘lm agan jism ning m uvozanat  sharti.

41.  Q attiq jism  m uvozanatining um um iy  sharti.

42.Q attiq jism   m uvozanati  turlari.  Turg‘un,  n oturg‘un  va  befarq  muvozanat.  T urg‘un  m uvozanat  ta ’rifi  va 

uning m assalar m arkazi vaziyati  bilan b o g ‘liqligi.

43.Potensial  energiya -  m uvozanat tu rg ‘unligining tavsifi  sifatida.

44.Tayanch  yuzasiga  ega jism   muvozanati.  T urg‘un  m uvozanatdan  noturg‘un  m uvozanatga  o ‘tish.  T urg‘un 

muvozanatni  am algam  oshirish y o ‘llari.

45.Suyuqlik va gazlarda bosim.  Tutash idishlar.  G idrostatik bosim.  Paskal  qonuni.

46.G idrostatik  paradoks.  G idravlik  press.  Suyuqlik  va  gazlik  uchun  A rxim ed  qonuni.  Jism larning  suzish 

sharti.


47.  Suyuqlik  va  gazlarning  lam inar  va  turbulent  oqimi.  Siqilm aydigan  suyuqlik  uchun  uzluksizlik 

tenglam asi.  H arakatlanuvchi  suyuqlik va gazlarda bosim.

48.Bernulli tenglam asi.  N orm al  atm osfera bosimi.  A tm osfera bosim inig balandlikka b o g ‘liqligi.

49.B osim ning  o ‘lchov  sistem asidan  tashqari  birliklari.  Barom etr.  M anom etr.  Sam olyot  qanotining  k o ‘tarish 

kuchi.

50.M olekulyar-kinetik nazariyaning asosiy qoidalari va ularning eksperem ental  asoslari.  A vogadro doimiysi. N isbiy m olekular m assa.  M odda m iqdori.  M olekula m assalari va o ‘lchamlari.

51.  B roun harakati.  M odda atomlari  va m olekulalarining o ‘zaro ta ’siri,  uning tabiati.  M olekulalarning o ‘zaro 

ta ’sir potensial  energiyasi.  M oddalarning gaz,  suyuq va qattiq holatlari.

52.Ideal  gaz.  Ideal  gaz m olekular-kinetik nazariyasi va uning asosiy tenglamasi.

53.  Tem peratura -  m olekulalarning o ‘rtacha kinetik energiyasining o ‘lchovi.  Tem peratura  shkalasi.  B olsm an 

doimiysi  va uning m a’nosi.

54.  M olekulalar  issiqlik  harakatining  o ‘rtacha  tezliklari.  Gaz  m olekulalarining  tezligini  o ‘lchash.  Shtern 

tajribasi.35

55.Ideal  gaz  holat  tenglam asi.  Ideal  gazlarda  izojarayonlar.  B oyl-M ariott  qonuni.  G ey-Lyussak  qonuni. 

Sharl  qonuni.  U niversal  gaz  doimiysi.  A vogadro  qonuni.  D alton  qonuni.  Gaz  jarayonlarining  texnikada 

q o ‘llanishi.

56.Ichki  energiya.  Ideal  gazning  ichki  energiyasi  va  uni  o ‘zgartirish  usullari.  Issiqlik  miqdori. 

Term odinam ikaning I qonuni.

57.Issiqlik  sig‘imi.  Issiqlik  balansi  tenglam asi.  Gaz  hajm i  o ‘zgarganda  bajariladigan  ish.  Izojarayonlar 

uchun term odinam ikaning I qonuni.

58.  A diabatik jarayon,  uning  grafigi.  Q aytar  va  qaytmas  jarayonlar.  Tabiatdagi  jarayonlarning  qaytm asligi 

va ularning tushuntirilishi.

59.  Issiqlik  dvigatellari.  K arno  sikli.  Issiqlik  dvigatellarining  m aksim al  FIKi.  Sovutgich  m ashinalar.  Issiqlik 

dvigatellari va ekologiya.

60. Term odinam ikaning II qonuni.  II turdagi  abadiy  dvigatelning b o ‘lmasligi.

61.Suyuqlik va gazlarning o ‘zaro  aylanishi.  Suyuqliklarning b u g ‘lanishi.  K ondensatsiya.

62.Suyuqlik bilan b u g ‘ning muvozanati.  T o‘yingan va to ‘yinm agan b u g ‘lar.  Real  gazlar.

63.  K ritik holat.  K ritik temperatura.

64.Qaynash.  Q aynash tem peraturasining tashqi  bosim ga b o g ‘liqligi.  Solishtirm a b u g ‘lanish issiqligi.

65.H avoning namligi.  A bsolut va nisbiy nam lik.  Shudring nuqtasi.  G idrometrlar.  Psixrometr.

66.Suyuqlik  xossalari.  Sirt  taranglik.  Sirt  qatlam ining  m olekular  m anzarasi.  Sirt  energiyasi.  Sirt  taranglik 

kuchi va uni  o ‘lchash.

67.Qattiq  jism -suyuqlik  chegarasidagi  hodisalar.  H o ‘llash  va  h o ‘llamaslik.  M enisk.  K apillar  hodisalar. 

Tabiatda,  texnikada va hayotda kapillar hodisalarning roli.

68.Qattiq  jism lar.  Qattiq  jism larning  tuzilishi.  K ristall  panjara  v a  ularning  turlari.  Polikristallar  va 

m onokristallar.

69.Q attiq jism larda deformatsiya.  D eform atsiya turlari.  Plastiklik va m o ‘rtlik.  A m orf jism lar.

70.Kristall  va am o rf jism larning erishi  va qotishi.  Kristallizatsiya.  Erish issiqligi.

71.Qattiq jism  va  suyuqliklarning issiqlikdan kengayishi,  uning tushuntirilishi.  Chiziqli  kengayish va hajm iy 

kengayish koeffitsiyentlari,  ular orasidagi  b o g ‘lanish.

72.Q attiq jism larning va  suyuqliklarning issiqlikdan kengayishini  hisobga olish va texnikada q o ‘llanilishi.

73.Elektr  zaryadi,  zaryadning  ikki  turi,  elem entar  zaryad.  Elektr  zaryadning  saqlanish  qonuni.  Jism larning 

elektrlanishi  va  uning  tushuntirilishi.  Elektr  zaryadlarining  o ‘zaro  ta ’siri.  K ulon  qonuni.  Zaryad  birliklari. 

Elektr doimiysi.  Elektroskop va elektrom etrlar,  ularning ishlash prinsipi.

74.Elektr  maydon.  E lektr  m aydon  kuchlananligi.  K uchlanganlik  (kuch)  chiziqlari  va  ularni  o ‘tkazish 

qoidalari.  Sinash  zaryadi  haqida  tushuncha.  N uqtaviy  zaryadning  elektr  m aydon  kuchlanganligi. 

M aydonlarning  superpozitsiya prinsipi.  Elektr m aydonini  grafik ravishda tasvirlash.

75.Bir  jin sli  elektr  maydon.  Elektr  m aydon  induksiya  oqimi.  B ir  jinsli  zaryadlangan  cheksiz  tekislikning 

elektr m aydon kuchlanganligi.  Ikkita har xil  ishorali  zaryadlangan cheksiz tekisliklarning elektr maydoni.

76.  B ir  jinsli  zaryadlangan  shar  va  sferaning  elektr  maydoni.  E lektr  m aydonida  nuqtaviy  zaryadlarni 

k o ‘chirishda bajarilgan ish.

77.Potensial.  Potensiallal  ayirmasi.  Elektr  m aydonidagi  nuqtaviy  zaryadning  potensial  energiyasi  va  uning 

o ‘zgarishi  bilan ish orasidagi  b o g ‘lanish.  Potensiallar ayirm asi va kuchlanganlik orasidagi  b o g ‘lanish.

78.  N uqtaviy  zaryadlarning  o ‘zaro  ta ’sir  potensial  energiyasi.  N uqtaviy  zaryad,  zaryadlangan  shar  va 

sferaning elektr m aydon potensiali.  Ekvipotensial  sirtlar.

79.Elektr m aydonda o ‘tkazgichlar.  O ‘tkazgich ichidagi  elektr maydon.  E lektr m aydonda dielektriklar.  Dipol. 

D ipol  mom enti.  Q utblanish va uning m exanizm lari.  D ielektrik  singdiruvchanlik.

80.Y akkalangan  jism ning  elektr  sig‘imi.  Sig‘im  birliklari.  Elektr  sig‘imi.  Sig‘im  birliklari.  Elektr 

sig‘im ining  o ‘tkazgichni  o ‘rab  turgan m uhitga b o g ‘liqligi.

81.  K ondensatorlar,  ularning  turlari.  Yassi  kondensator  va  uning  sig‘imi.  Sferik  kondensator  va  shar 

sig‘imlari.  K ondensatorlarni  ketm a-ket va parallel  ulash.

82. 

Zaryadlangan jism  

va 


kondensator 

energiyasi. 

Elektr 

m aydon 


energiyasining 

zichligi. 

K ondensatorlarning texnikada q o ‘llanilishi.

83 .E lek tr to k i.  Elektr to k in in g  v u ju d g a  kelish  s h a rt-s h a ro itla ri.  Tok y o 'n alish i.  T okning ta 'siri.

84. Tok  kuchi  v a t ok zichligi,  ul arning  birliklari.

8 5 .T o k  m a n b a y i  b o ‘lm a g a n   z a n jirn in g  b ir  q ism i  u c h u n   O m   q o n u n i.

8 6 .V o lt-a m p e r x a ra k te ristik a si  (V A X ).

87.  E lektr qarshilik.  Q arshilik birliklari.  Solishtirm a qarshilik.  Q arshiliklar,  ularning turlari.36

88.M etgllgr qarshiligining tem peraturaga b o g ‘liqligi.  O ‘ta o ‘tkazuvchanlik,  uning tushuntirilishi.

89.Elektr tokining ishi  va quvvati.  Joul-Lens  qonuni.

90.Elektr zanjir.  O ‘tkazgichlarni  ketm a-ket va parallel ulash.

91.  Tok kuchi,  kuchlanish va qarshiliklarni  o ‘lchash.

92.A m perm etr va voltm etrga shunt va q o ‘shim cha qarshiliklar ulash.

93.  Elektr yurituvchi  kuch (EYuK).  Tashqi  (elektrostatik b o ‘lm agan kuch)  kuchlar,  ularning tabiati.

94.T o‘liq  (butun) zanjir uchun Om  qonuni.

95.Q isqa tutashuv toki.  K irx go f qoidalari.  Tarm oqlangan  elektr zgnjirlgridggi tok kuchi v a kuchlanishlarni 

hisoblash.

96.Turli  m uhitlarda elektr toki:  o ‘tkazgichlar,  dielektriklar,  yarim o‘kazgichlar.

97.M etallarning elektron  o ‘tkazuvchanlik nazariyasi.  Elektronlarning tartibli  harakat tezligi.

98.Qarshilikni  o ‘tkazgichning tabiatiga,  o ‘lcham lariga va tem peraturaga b o g ‘liqligining tushuntirilishi.

Erkin elektronlarning metgllgrdg m avjudligining tajribada tasdiqlanishi.

99.Bir jinsli b o ‘lm agan zanjir uchun Om  qonuni.

100.Elektrolitlar,  elektrolitik dissotsiatsiya.  Elektrolitlarda elektr toki.  Ionlarning hgrgkgtchgnligi.  Elektroliz.

101.Faradey qonunlari.  Faradey  soni,  elektron zaryadini  aniqlash.  Elektrolizning texnika va texnologiyada 

q o ‘llanilishi.

102.Ggzlgrdg elektr toki.  G azlarda elektr razryadi.  Ionizatsiya va rekom binatsiya.

103.Nom ustaqil va m ustaqil  razryad.  M ustaqil  razryad turlari:  m iltillam a,  yoy,  uchqun,  toj  razryadlari. 

Yashin.  Plazm a haqida tushuncha.

104.Vakuum da elektr toki.  Elektron  em issiya va uning turlari.  V akuum da elektr tokini  hosil  qilish.

105.  K atodlar,  ularning turlari.  Ikki  elektrodli  elektron lam pa-diod.  D iodning volt-am per xarakteristikasi.

106.Uch  elektrodli  elektron lampa-triod.  Triodning to ‘r xarakteristikasi.

107.Elektron nurli  nay.  Elektron  dasta-elektron nurlarning q o ‘llanilishi.

108.Y arim o‘tkazgichlarda elektr toki.  U larning  elektr o ‘tkazuvchanligini  tem peraturaga va yoritilganlikka 

b o g ‘liqligi.

109.Y arim o‘tkazgichli  rezistorlarning V A X  va boshqa xarakteristikalari.

110.Y arim o‘tkazgichlarda xususiy va aralashm ali  o ‘tkazuvchanlik va uning nuqsonlarga b o g ‘liqligi.

111.  E lektron-kovak o ‘tish.  Y arim o‘tkazgichli  diod va uni  elektron lam pa-diod bilan taqqoslash.

112.Transistor va uning ishlash prinsipi.  Uni triod bilan taqqoslash.  Term istor va fotoqarshiliklar.
Download 2.58 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling