0 ‘zbekist0n respublikasi oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi 0 ‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi


Download 2.58 Mb.
Pdf ko'rish
bet9/10
Sana15.12.2019
Hajmi2.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
§

iy

ro

J

O'q

ib

,sa

v

oia

votop


ish

39

Zarralarni  qayd  qilishning  amaliy  usullari.Elementar  zarrachalar  haqida tushuncha.Elementar zarrachalar «bog'i».Antizarralar.Pozitronni kash etilishi.

2

na

za

riyM

u

noz

ara


li

m

a'r

u

za

S

lay

d,

 k

ri

sta

va

a

, *E?ra,  tiri

is  g


o

r  e


b

la  m


la  ta 

ад  о  


a  jA

i  g


to  k

r

Tin

gl

ayd

i,

yo

z

ibol

ishadi,sa

[2]

[4]


[8]

[9]


[10]

Jo

riyO

'q

ib,s

a

vo

 ia

v

ob

40

Elementar  zarralarni  xarakterlovchi  kattaliklar.Elementar  zarralar  fizikasida saqlanish qonunlari.Elementar zarralarni kvark modeli.Gluonlar.

2

na

za

riyK

eyu

su

liy  ts la  isr 

S

l  rka

,a  tri


is  g

&  I


a  jA

i  g


to  k

r

Tin

gl

ayd

i,

yo

z

ibolishadi,sa

[2] 


[]4 

8][ 


]9[ 

[10


J

o

riyO

'q

ib,s

a

vo

 ia

v

ob

41

Tabiatda  fizikta'sir  turlari:yadroviy,  elektromagnit,  kuchsiz  va  gravitatsion ta'sirlashuvlar.Ularning  birlashgan  nazariyasi  haqida.Olamning  mexanik  va 

elektromagnit  manzaralari.  Materiya  tuzilishining  birligi  va  yagona  fizik 

manzarasi. Fizika va fan-texnika taraqqiyoti.

2

na

za

riyM

u

noz

ara


li

m

a'r

u

zay  ts la  isr 

S

l  rka

,a  tri


is  g

ae  I


a  jA

i  g


to  k

r

Tin

g

lay

d

i,yo

z

ibol

ishadi,


sav

[2] 


[]4 

8][ 


]9[ 

[10


J

o

riyO

'q

ib,s

a

vo

iavo

top

is

h42

Umumiy takrorlash.Nazariy.Yakuniy nazoratga tayyorgarlik

2

n

aza

riy


A

q

liy

huj


umy  ts 

la  isr 


S

l  rk


a

,a  tri


is  g 

&  i  


a  jA

i  g


to  k

r

Tin

gl

ayd

i,

yo

z

ibolishadi,sa

[2]


[4]

[8]


[9]

[10]


J

o

riyO

'q

ib,s

a

vo

 ia

v

ob

43

Umumiy takrorlash.Nazariy.Yakuniy nazoratga tayyorgarlik.2

n

aza

riy


a

*

  1   1


$

  d


S

la

yd,

ta

rqa

tm

allar  ,  ia

l  a,  tr

is  g 


&  i  

<   &

a

vh

s  tl  hc

1  3   &


[6]

[7]


[12]

Q1,2


J

o

riyU

m

um

iy

tak

ro

rlash

.


Asosiy adabiyotlar ro’yxati

1. 


Nurmatov J.  va boshqalar.  Fizikadan  laboratoriya  ishlari.  T.:  “ O ‘ qituvchi” ,  2002.

2. 


Suyarov Q.T.  va boshqalar.  Mexanika  va  molekulyar fizika - T.:  “ O ‘ qituvchi” ,  2002.

3. 


Suyarov Q.T.  va boshqalar.  Fizikadan  laboratoriya  va namoyishli  tairiba  ishlari.  -T .:  “ Talqin” ,  2002.

4. 


Suyarov Q.T va boshqalar.  Fizika.  I kitob.  Mexanika.  -  T.:  “ Yangi nashr” ,  2009.

5. 


Suyarov Q.T., Usmonov  Sh., Usarov.  J.  Fizika.  II kitob.  Molekulyar fizika.  -  T.:  “ Yangi  nashr” ,  2010.

6. 


Tursunmetov K .A.,  Xudayberganov A.M.  Fizikadan  praktikum.  T.:  “ O ‘ qituvchi” ,  2002.

7. 


Tursunmetov  K.,  U zoqov  A.,  B o ’ riboyev  I.,  Xudoyberganov  A.  Fizikadan  masalalar to’ plami(  Akademik  litsey va  kasb-hunar kollejlari  uchun  o ’ quv 

q o’ llanma).-T.:  “ O ’ qituvchi ” ,  2001.

8. 

Fizika 


M a’ ruzalar  matni  1-qism.  -  T.:  “ O ‘ qituvchi” ,  2002.

9. 


Fizika 

M a’ ruzalar  matni  2-qism.  -T .:  “ O ‘ qituvchi” ,  2004.

10. 

Fizika 


M a’ ruzalar  matni  3-qism.  -  T.:  “ O ‘ qituvchi” ,  2002.

11. 


Xusanov A.X.  va boshqalar.  Elektrodinamika.  Elektromagnit tebranishlar.  -T .:  “ O ‘ qituvchi” ,  2003.

12.


  Yusupov A., Umarov  S.  Fizikadan masalalar to’ plami.  -T .:  “ O ’ qituvchi” ,  1995.

13. 


O ‘ lmasova M .X.  Mexanika  va  molekulyar fizika  1- kitob.  -  T.:  “ O ‘ qituvchi” ,  2003.

14.


 

O ‘ lmasova M .X.  Fizika.  Optika,  atom  va  yadro  fizikasi  3- kitob.  -T .:  “ O ‘ qituvchi” ,  2007.

15.

 

G ‘ aniev A.  va boshqalar.Fizika.  1-qism  ,  2-qism  .  -T .:  “ O ‘ qituvchi” ,  2003.16.

II. Q o’ shimcha adabiyotlar ro’yxati

1. 

1996-2003  yillar Axborotnomalar to’ plamida chop etilgan testlar to ’ plami2 . 

2003-2009 yillarda Fizikadan test variantlari(Oliy o ’ quv yurtlariga tushgan testlar)

Internet saytlari ro’yxati

1. 


www.edu.uz -  Axborot ta’lim portali;

2. 


www.pedagog.uz -  Malaka oshirish muassasalari sayti.

3. 


www.school.edu.ru -  Umumta’ lim portali.

4. 


www.ziyonet.uz -  Ta’lim portali.

5. 


www.allbest.ru - Internet resurslari elektron kutubxonasi.

6. 


www. schulen-ans-netz. de -  Germaniya “Internet-Maktab” sayti.

2- kurs  1-semestr (Aniq fan lar yo’nalishi) Am aliy m ashg'ulotlar-68  soat

T/r


Mavzu

Ajr


a-

til


ga

n

vaqt

(s

oah

iso

-b

ida

)

Я   г

s

a

sT

a

’limmetodlari

T

a’lim

vo

sitalari8

rro  -r


§   1

- I -  


h   ^

O

’quvchila

r-

ningaud

itor


iyadag

F

oy

d

ala

-

niladigan

m

anb

al

arN

a

zora

turi

U

yga

 

va

z

ifa

Guruh va sana

h

o

N1

2

34

5

67

8

910

11

1213

1

Tokning  magnit  maydoni,  tokli  o ’tkazgichlaming  o ’zaro  ta’ sir  magnit maydon oqimiga  doir masala va test topshiriqlarini yechish

2

•Eia

lim


a

k

ich

ik

gu

ru

hla

rd

ala

r

h,  ma  ia

ll 


T3  Э  'C 

l y  q  t

2

  вA

lg

ebr

a,

ge

o

met

ri

yam

as

alv

ate

st

lar

y

ech

is

h[6]

[7]


[12]

Q1,2


iy  o 

ir  z 


o a  

J n


3

s

2   12

Amper  qonuni  (kuchi),  tokning  magnit  momentiga  doir  masala  va  test 

topshiriqlarini yechish

2

•Eia

lim


a

lA

iq  juu

h

Sla

y

d,ta

rq

atm

a

ma

ter


ia

ll

arA

lg

eb

ra

,g

e

om

et

riya

m

asal

va

te

stla

r

ye

ch

ish

[6]


[7]

[12]


Q1,2

J

oriy

na

zora

t

st3

0

3Zaryadlangan 

zarrachalarning 

bir 

jinsli 


elektr 

va 


magnit 

m aydonlaridagi  harakati, 

Lorens  kuchiga  doir  masala  va  test 

topshiriqlarini yechish.

2

Eiali


V

e

nn

diag


ram

m

siS

la

yd

,

tarq

a

tma

m

ate

ria


ll

a

rA

lg

ebra

,

geom

e

triy

a

mas

alv

a

test

la

ry

e

chis

h

[6][7]

[12]


Q1,2

iy  o 


ir  z

2

  1


ta

cd

s2   g

4

Magnit  maydon  energiyasi  va  energiya  zichligiga  doir  masala  va  test topshiriqlari yechish

2

•Eia

lim


a

k

ich

ik

gu

ru

hla

rd

ala

r

h,  ma  ia

ll

ss'

  a

l y  q  tsi  в

  s


A

lg

ebr

a,

geo

m

etr

iy

am

as

alv

ate

st

lar

y

ech

is

h[6]

[7]


[12]

Q1,2


iy  o 

ir  z


2

  §


s

t

о3

0

5Elektromagnit  induksiya,  ikduksion  tok  va  magnit  maydon  energiyasiga 

doir masala va test topshiriqlarini yechish

2

•Ei


1

a

kic

h

ikg

u

ruh

la

rda

la

ra

m  all

ad  a  e 

l y  q  t

l

  3  S 


si  в

  s


A

lg

ebra

,

geom

e

triy

a

mas

alv

a

test

la

ry

e

chis

h

[6][7]

[12]


Q1,2

iy  o 


ir  z

2

  1


s

t

-20

6

Laboratoriya ishi №  1Elektromagnit induksiya hodisasini o ’rganish.

2

EialiV

e

nn

diagr


amm

a

Laboratori 

ya

 ji

h

oz

la

ria

,  a


iy

r

a,r  itr 

e

b  m g o  

l

eA g

Ba

jara

di

his

o

bla

yd

ixu

lo

sa[1]

[3]


iy  o 

ir  z 


o a  

J n


H

is

ob

o

ttops

hir


ad

i


7

Moddaning magnit xossalariga  doir masala va test topshiriqlarini yechish

2

a

lima

k

ich

ik

gur

u

hla

rd

ala

r

Й  ^  -а  Э  ’Й

l y  q  t

3   a  5S 

si  в

  s


A

lg

eb

ra

,g

e

om

et

riya

m

asal

va

te

stla

r

ye

ch

ish

[6]


[7]

[12]


Q1,2

J

oriy

na

zora

t

10 

ta

 m

a

sala

8

Magnit  singdiruvchanlik,  kyuri  temperaturasi,  magnit  magnit  xossalariga doir masala va test topshiriqlarini yechish

2

amali

y

Key

usuli

la

r,  m

a  ia


ll

-а  Э  'c  

d a e

y q t  


la  q

r  a


S

l  ta  m


A

lg

ebr

a,

ge

o

met

ri

yam

as

alv

ate

st

lar

y

ech

is

h[6]

[7]


[12]

Q1,2


iy  o 

ir  z


2

  §


10

 

ta m

te

st9

Tebranish  konturi, 

konturdagi  erkin  elektromagnit  tebranishlar  va 

energiyaning aylanishlariga doir masala test topshiriqlarini yechish

2

am

ali

y

kic

h

ikgu

ru

hla

rd

aiSs

lha


lyad

sh

,ta

rq

atm

a

ma

te

riall

a

rA

lg

ebra

,

geo

m

etr

iy

aa

va 


h

-a

s  tl  hm

as  testl  e

y

c[6]

[7]


[12]

Q1,2


iy  o 

ir  z


2

  1


10

 

ta 

m

asa

la

10So’nuvchi  elektromagnit tebranishlar,  tebranish konturidagi  elektromagnit 

tebranishlarni  tavsiflovchi  tenglamaga  doir  masala  test  topshiriqlarini 

yechish

2

alim

a

Ta

q

dim

ot

Sla

y

d,

ta

rqa

tm

am

a

teria

ll

ar

A

lge

b

ra,

g

eo

m

etri

ya

mas

alv

a

test

la

ry

e

chis

h

[6][7]

[12]


Q1,2

S3

iy  o ir  z 

o a  


J n

10

 ta 

te

st11

Mexanik  va  elektr  tebranishlarining  o'xshashligiga  doir  masala  va  test 

topshiriqlarini yechish

2

ama

li

ySe

m

ina

r

Sla

y

d,

ta

rqa

tm

am

a

teria

ll

ar

A

lgeb

ra

,ge

om

etr

iy

aa

%  M  -M

s  tl  h


m

as  testl  e

y

c[6]

[7]


[12]

Q1,2


Jo

rin

a

zora

t

10 

ta 


m

a

sala

12

Oraliq nazorat -1Mexanik  va  elektr  tebranishlarining  o'xshashligiga  doir  masala  va  test 

tobshiriqlarini yechish

2

am

ali

y

kic

h

ikg

u

ruh

la

rda

Oraliq


n

a

zora

t

va

ria


n

tla


ri

Alg


eb

ra

,g

eom


et

ri

yT

esv

a

ma

sa

lala

r

yec

h

ish

[6]


[7]

[12]


Q1,2

Oral


iq

 

na

zo

ra-1

Takrorlas

h

13ON-1  ni tahlili.

Avtotebranishlar, 

so’ nmas 

tebranishlarga 

doir 

masala  va test 

topshiriqlarini yechish

2

ama


liy

A

qli

y

huium

S

lay

d

,ta

rq

atm

a

ma

te

riall

a

rA

lg

ebra

,

geo

m

etr

iy

am

as

alv

ate

st

lar

y

ech

is

h[6]

[7]


[12]

Q1,2


iy  o 

ir  z 


o a  

J n


10

 

ta 

m

asa

la

14Avtotebranishlarga doir masala va test topshiriqlarini yechish

2

ama

li

yV

e

nn

di

agrammaS

la

yd,

ta

rqa

tm

am

a

teria

ll

ar

A

lgeb

ra

,ge

om

etr

iy

aa

a

v

%  M  -a

s  tl  h

c

i   в   l

[6]

[7]


[12]

Q1,2


J

o

riyn

a

zora

t

10 

ta 


te

st


15

O ’zgaruvchan  tok  zanjiridagi  aktiv  qarshilik,  tok  kuchining  va 

kuchlanishning  ta’ sir  etuvchi 

qiymatlariga  doir  masala  va  test 

topshiriqlarini yechish

2

ama

li

yk

ic

hik

gu

ruh

la

rda

a

>тз  3   ti 

lay  st  roa   -a

  s


oo  м  a

, i,  aiy

r  ar, i  itr

oe  S 


ад 

о 

s l  ’  eir<

  ад


T

in

glay

d

i,y

o

zib

olish


adi

,sa


c7 

0^ 


2

Jo

riyna

zo

rat

o

oa

v

s°   1 

Я   £  *! 

о   '

16

O ’zgaruvchan  tok  zanjiridagi sig’im  qarshilikka  doir  masala  va  test 

topshiriqlarini yechish.

2

Eiali


to

*3

qa

a

TS

la

yd,

ta

rqa

tm

am

a

teria

ll

ar

A

lgeb

ra

,g

eo

me

tr

iya

m

asal

va

te

stla

r

yec

h

ish

[6]


[7]

[12]


Q1,2

iy  o 


ir  z 

o a  


J n

ta

cds

2

  117

O ’zgaruvchan  tok  zanjiridagi  induktiv  qarshilikka  doir  masala  va  test 

topshiriqlarini yechish.

2

•Eia

lim


a

*3

da

q

TS

la

yd

,

tarq

a

tma

m

ater

ia

llar

A

lge

b

ra,

g

eo

m

etri

ya

mas

alv

a

test

la

ry

e

chis

h

[6][7]

[12]


Q1,2

J

oriy

na

zora

t

3

Ids

2  I

18

O ’zgaruvchan  tok  zanjiri  uchun  Om  qonuniga  doir  masala  va  test topshiriqlarini yechish.

2

•Eia

lim


a

a

ad

r

ar

^   3  


f   1

la

rh,  m

a  ia


ll

-а  Э  'й

l y  q  t

lS  5  S si 

в

 

s

Alg

e

bra,

g

eo

m

etri

ya

mas

alv

a

test

la

ry

e

chis

h

[6][7]

[12]


Q1,2

iy  o 


ir  z

2

  §

s

t3

0

19Laboratoriya ishi № 2

Sig‘ im  qarshilik  va  uni  o ‘ zgaruvchan  tok  chastotasiga  b o g ‘ liqligini 

o ‘rganish.

2

EialiV

e

nn

diagra


mm

a

ri  iara

to  zla

2

  s

ro  ih 

b  ji


a a

j

A

lgebr

a,

geo

m

etr

iy

aBa

ja

radi

h

iso

b

layd

i

xu

lo

sa[1]

[3]


iy  o 

ir  z


2

  1

H

iso

b

ot

tops


hir

ad

i20

Ozgaruvchan tokning  ishi va quvvatiga doir masala va test topshiriqlarini 

yechish

2

•Eia

lim


a

k

ich

ik

gu

ru

hla

rd

aS

la

yd,

ta

rqa

tm

am

a

teria

ll

arA

lg

ebra

,

geom

e

triy

a

mas

alv

a

test

la

ry

e

chis

h

[6][7]

[12]


Q1,2

iy  o 


ir  z

2

  §

s

tis

0

21Laboratoriua ishi № 3

Transformatorning ishlash jarayonini organish

2

•Ei


1

a

Ve

n

ndiagr

amm


a

Labo


rat

ori 


ya

 

jih

o

zla

ri

a,  a

iya

,  tr 


£  g 

e

b  m g o  

lA g

Baja


rad

i

his

o

bla

yd

ixul

osa


[1]

[3]


iy  o 

ir  z


2

  1

t  id


°  § 

-q ^ 

io

s  hsp

к   S


22

Transformatorning ishlashi,  elektr energiyani ishlab  chiqarish va uzatishga 

doir masala va test topshiriqlarini yechish

2

Eialia

a

dr

a

& 2 

$

  1

la

r1 ^ 

U t ’S

l y  q  t 

hla  r  a

si

 

is  s

A

lg

ebra,

g

eom

e

triy

a

aa

v

-а 

ь-М

s  tl  h


c

H   &

[6]


[7]

[12]


Q1,2

S

3

iy  o 


ir  z 

o a  


J n

s

t-2

0


23

Elektromagnit  maydon,  ochiq  tebranish  konturi,  elektromagnit  to’ lqinlar 

va ularning xossalariga doir masala va test topshiriqlarini yechish.

2

amaliy

k

ich

ik

gur

u

hla

rd

aS

la

yd,

ta

rqa

tm

am

a

teria

ll

arA

lg

eb

ra

,g

e

om

et

riya

m

asal

va

te

stla

r

ye

ch

ish

[6]


[7]

[12]


Q1,2

a

tro

1

iyr

o

J10

 

ta te

st

24Oraliq nazorat-2

Elektromagnit  maydon  energiyasi,  elektromagnit  to‘lqinning  vujudga 

kelishi va tarqatilishiga doir masala va test topshiriqlarini yechish.

2

•Eia

lim


a

S

lay

d

,ta

rq

atm

a

ma

ter


ia

ll

ar

A

lge

br

a,g

e

om

et

riya

m

asal

va

te

stla

r

ye

ch

ish

[6]


[7]

[12]


Q1,2

Or

aliqna

zo

rat-2

3

s

2  I

25

Elektromagnit to‘ lqin tezligi va uzunligi,  difraksiyasi va interferensiyasiga doir masala va test topshiriqlarini yechish

2

Eialilq  ju

<   M

S

lay

d

,ta

rq

atm

a

ma

te

riall

a

rA

lg

ebra

,

geo

m

etr

iy

aa

va 


h

-a

s  tl  hm

as  te

stl  e


y

c

[6][7]

[12]


Q1,2

iy  o 


ir  z 

o a  


J n

ta

cds

2   1


26

Radioaloqaga doir masala va test topshiriqlarini yechish

2

•Ei


a

lim


a

a

ad

r

ar

^   3  


f   1

Or

aliq

na

zora

t

va

ria


n

tla


ri

A

lgeb

ra

,ge

om

etri

y

Tes

va

m

asa

la

lar

y

ech

is

h[6]

[7]


[12]

Q1,2


J

o

riyna

zo

rat

h

sla

lr

2ra

k

T27

Fotometriya,  yorug‘ lik  oqimi,  yorug‘ lik  kuchiga  doir  masala  va  test 

topshiriqlarini yechish

2

•Eia

lim


a

m

ua

m

mo

li

me

to

dS

la

yd

,

tarq

a

tma

m

ater

ia

lla

r

Algeb

ra

,ge

om

etr

iy

am

as

alv

ate

st

lar

y

ech

is

h[6]

[7]


[12]

Q1,2


iy  o 

ir  z


2

  §


з

s

2  I

28

Yoritilganlik,  ravshanlikka doir masala va test topshiriqlarini yechish2

Eiali


k

ic

hik

gu

ruh

la

rda

laa  ll

l y   q  t 

hla  r  a

oo  3   S

A

lg

ebra,

g

eom

e

triy

a

ava 

h

-as  tl  h

ma

s  te


stl  e

y

c[6]

[7]


[12]

Q1,2


iy  o 

ir  z


2

  1


s

t

-20

29

Laboratoriya ishi № 4Yoritilganlikning  manbadan  ekrangacha  b o ’ lgan  masofaga  b o g ’ liqligini 

o ’rganish

2

•Ei


1

a

Ve

n

ndiagramma

Labo


rat

ori 


ya

 

jih

o

zla

ri

Algebr

a,

geom

e

triy

a

Bajarad

i

his

o

bla

yd

ixu

lo

sa[1]

[3]


iy  o 

ir  z


2

  1


H

is

ob

o

ttops

hir


ad

i

30Fotometriyaga doir  masala va test topshiriqlarini yechish

2

•Ei1

a

kic

h

ikgu

ru

hla

rd

aS

la

yd,

ta

rqa

tm

am

a

teria

ll

ar

Alg


ebr

a,

geom

e

triy

a

mas

alv

a

test

la

ry

e

chis

h

[6][7]

[12]


Q1,2

iy  o 


ir  z 

o a  


J n

s

t-2

0


31

Laboratoriya ishi № 5

Yorug‘ likning qaytish qonuni yordamida balandlikni aniqlash

2

amaliy

V

en

n

diagramma

i  ir


io

r  la


to  z


l

2  2 


o  ih

a a


L y

a

,  aiy

r

a,r  itr 

e

b  m g o  

l

e<  

ад

Bajarad

i

his

o

bla

y

di

x

ulo

sa

[1][3]

J

oriy

na

zora

t

His

o

bo

t

topshiradi

32

Geometrik  optikaning  asosiy  qonunlariga  doir  doir  masala  va  test topshiriqlarini yechish

2

•Eia

lim


a

S

lay

d,

tarq

a

tma

m

ater

ia

lla

r

Alg

e

bra,

g

eo

m

etri

ya

mas

alv

a

test

la

ry

e

chis

h

[6][7]

[12]


Q1,2

iy  o 


ir  z

2

  §


3

s

2  I

33

Laboratoriya ishi № 6Shishaning nur sindirish k o ‘rsatkichini aniqlash.

2

EialiV

e

nn

diagramma

ri  iarato  z

la

2  Sro  ih

a a


L y

A

lgeb

ra

,g

eo

me

tr

iya

Ba

jara

di

his

o

bla

yd

ix

u

losa

[1]


[3]

iy  o 


ir  z 

o a  


J n

H

iso

b

ot

tops


hir

ad

i34

Yakuniy nazorat

Masala va test topshiriqlarini yechish

2

•Eia

lim


a

la

r,  m

a  ia


ll

-а  Э  'c  

d a e

y q t  


la  q

r  a


S

l  ta  m


A

lg

eb

ra

,g

e

om

et

riya

m

asal

va

te

stla

r

ye

ch

ish

[6]


[7]

[12]


Q1,2

Y

aku

n

iyna

zo

rat

3

3

13s


2

  I


2-kurs 2-semestr.Amaly  m ashg'ulotlar-68 soat

35

Laboratoriya ishi № 7Linzaning fokus masofasini aniqlash

2

•Eia

lim


a

V

en

n

diagrammaLabo

rat


ori 

ya

 ji

h

oz

la

ria

,  a


iy

r

a,r  itr 

£

  й 


e

b  m 


g o  

lA g

Baja


rad

i

his

o

bla

y

di

x

ulo

sa

[1][3]

iy  o 


ir  z 

o a  


J n

H

iso

b

ot

tops


hiradi

36

Optik asboblarga doir masala va test topshiriqlarini yechish2

Eiali


k

ic

hik

gu

ruh

la

rda

Y

ak

u

niy

n

azo

ra

tva

ria


n

tla


ri

Alg


eb

ra

,ge

om

etri

y

Tes

va

m

asa

la

lar

y

ech

is

h[6]

[7]


[12]

Q1,2


Jo

rina

zo

rat

h

sla

lr

2ra

k

aT

37

Yorug'lik unterferensiyasiga doir masala va test topshiriqlarini yechish2

Eiali


a

a

dr

a

ich  ru k

i  u


g

la

rh ,  m

a  ia


ll

43  a   'c  

si  ^   w 

l y  q  t 

hla  r  a 

s   3

  S


A

lg

ebra

,

geo

m

etr

iy

aa

va 


h

-а  ь-М

s  tl  h

ma

s  te


stl  e

cy

[6][7]

[12]


Q1,2

iy  o 


ir  z

2

  1


s

t

3о

38

Yorug' lik difraksiyasiga  doir masala va test topshiriqlarini yechish2

•Ei


1

a

kic

h

ikg

u

ruh

la

rda

S

lay

d,

tarq

a

tma

m

ate

ria


ll

a

rA

lg

ebra

,

geom

e

triy

a

mas

alv

a

test

la

ry

e

chis

h

[6][7]

[12]


Q1,2

iy  o 


ir  z 

o a  


J n

s

t•3

о


39

Laboratoriya ishi № 8 

Yorug'likning difraksiyasini o'rganish

2

amaliy

V

en

n

diagrammai  ir

io

r  lato  z


l

2  2 


o  ih

a a


l-J

a

,  aiy

r

a,r  itr 

e

b  m g o  

l

e<   ад

Baja


rad

i

his

o

bla

y

di

x

ulo

sa

[1][3]

J

oriy

na

zora

t

His

o

bo

t

topshiradi

40

Yorug'likning qutblanishiga doir masala va test topshiriqlarini yechish2

•Ei


a

lim


a

< f Лз

S

lay

d,

tarq

a

tma

m

ater

ia

lla

r

Alg

e

bra,

g

eo

m

etri

ya

mas

alv

a

test

la

ry

e

chis

h

[6][7]

[12]


Q1,2

Jo

riyna

zo

rat

st

30

41

Yorug' likning  dispersiyasiga doir masala va test topshiriqlarini yechish2

Eiali


£ . 1  

< f Лз

S

lay

d

,ta

rq

atm

a

ma

te

riall

a

rA

lg

ebra

,

geo

m

etr

iy

aa

vh

-a

s  tl  hm

as  te

stl  e


y

c

[6][7]

[12]


Q1,2

iy  o 


ir  z

2

  §


s

t

•30

42

Laboratoriya ishi № 9 Yorug’ likning yutilishini o ’ rganish

2

•Eia

lim


a

V

en

n

diagrammaLabo

rat


ori 

ya

 ji

h

oz

la

ria

,  a


iy

r

a,r  itr

£

  я 


e

b  m 


g o  

lA g

Baja


rad

i

his

o

bla

y

di

xu

losa

[1]


[3]

iy  o 


ir  z

2

  §


H

is

ob

o

ttops

hiradi


43

Infraqizil,  u'ltrabinafsha  va  rentgen  nurlariga  doir 

msala  va  test 

topshiriqlarini yechish

2

•Ei


a

lim


a

< f Лз

la

r,  m

a  ia


ll

ъ

  a   'c


d a e

y q t  


la  q

r  a


S

l  ta  m


Alg

eb

ra,

ge

ome

tr

iya

m

asal

va

te

stla

r

ye

ch

ish

[6]


[7]

[12]


Q1,2

iy  o 


ir  z

2

  §


3

3.

Ids


2   I

44

Elektromagnit  to’lqinlar  shkalasiga  doir  msala  va  test  topshiriqlarini yechish

2

Eialik

ic

hik

g

uru

h

lard

a

lar

a  ll


l y   q  t 

hla  r  aw

  is  s


A

lg

ebra,

g

eom

e

triy

a

av

h-a

s  tl  h


m

as  te

stl  e


y

c

[6][7]

[12]


Q1,2

iy  o 


ir  z

2

  1


s

t

-20

45

Vaqt va  masofaning nisbiyligiga doir msala va test topshiriqlarini yechish2

•Ei


1

a

kic

h

ikg

u

ruh

la

rda

S

lay

d,

tarq

a

tma

m

ate

ria


ll

a

rAlg

ebr


a,

ge

ome

tr

iya

m

asal

va

te

stla

r

yec

h

ish

[6]


[7]

[12]


Q1,2

iy  o 


ir  z

2

  1


s

t

20

46

Tezliklarni  q o‘ shishning  relativistik  qonuni,  masssa  bilan  energiya orasidagi b o g ‘ lanishga doir  msala va test topshiriqlarini yechish

2

•Ei1

a

kic

h

ikg

u

ruh

la

rda

S

lay

d,

tarq

a

tma

m

ate

ria


ll

a

rAlg

ebr


a,

ge

ome

tr

iya

m

asal

va

te

stla

r

ye

ch

ish

[6]


[7]

[12]


Q1,2

E

iy  o ir  z 

o a  


J n

s

t2

0


47

Eynshteyn  tenglamasi  va  yorug'lik  bosimiga  doir  masala  va  test 

topshiriqlarini yechish

2

alim

a

Mu

a

mm

o

lim

e

tod

la

r,  m

a  ia


ll

-а  Э  'c

d a e

y q t  


la  q

r  a 


СЛ 

В

  S


a

,  a


iy

r

a,r  itr

£

  й 


deb  m

y g   o


cj

sl A   g


m

as

alv

ate

st

lar

y

ech

is

h[6]

[7]


[12]

Q1,2


J

o

riyna

zo

rat

10

 ta

 

ma

sa

la48

Oraliq nazorat -1

Masala va test topshiriqlarini yechish

2

alim

a

aa

d

ra

^   3  


f   1

Or

aliq

na

zora

t

varia

n

tlari

A

lge

br

a,ge

om

etr

iy

rla

r1  

"o

I   &[6]

[7]


[12]

Q1,2


Ora

lin

a

zora

-1h

s

lalr

2

ra

kH

49

Laboratoriya ishi №  10Fotoelementli 

relening tuzilishi va ishlash prinsipini o ’rganish.

2

ali

V

en

n

diagrammari  ia

rato  z

la 


ro  ih 

b  ji


a a

A

lgeb

ra

,g

eo

me

tr

iya

Ba

jara

di

his

o

bla

yd

ix

u

losa

[1]


[3]

iy  o 


ir  z 

o a  


J n

H

iso

b

ot

tops


hir

ad

i50

Fotoeffekt hodisasiga doir masala va test topshiriqlarini yechish

2

a

lima

a

ad

rar


^  

3  


f   1

S

lay

d,

tarq

a

tma

m

ater

ia

llar

A

lge

b

ra,

g

eo

m

etri

ya

mas

alv

a

test

la

ry

e

chis

h

[6][7]

[12]


Q1,2

J

oriy

na

zora

t

st3

0

51Rezerford tajribasiga doir masala va test topshiriqlarini yechish

2

alim

aS

liy  ju 


q

l  ju 


a h

S

lay

d

,ta

rq

atm

a

ma

ter


ia

ll

ar

A

lge

br

a,ge

om

etr

iy

am

as

alv

ate

st

lar

y

ech

is

h[6]

[7]


[12]

Q1,2


iy  o 

ir  z


2

  §

3

3

Id

s

s   I

52

Atom yadrosining zaryadi,  massasi va radiusini aniqlashga doir masala va test topshiriqlarini yechish

2

ali

k

ich

ik

guru

h

lard

a

laa  ll
S  

■$

l y   q  t 

hla  r  a

w

  з   s

A

lgeb

ra

,g

eo

me

tr

iya

m

asal

va

te

stla

r

yec

h

ish

[6]


[7]

[12]


Q1,2

iy  o 


ir  z

£   S

st

-2

0

53

Atom yadrosining zaryadi,  massasi va radiusini aniqlashga doir masala va test topshiriqlarini yechish

2

•Ei1

a

kic

h

ikgu

ru

hla

rd

aS

la

yd,

ta

rqa

tm

am

a

teria

ll

ar

A

lgeb

ra

,ge

om

etr

iy

am

as

alv

ate

st

lar

y

ech

is

h[6]

[7]


[12]

Q1,2


iy  o 

ir  z


z

  a

ta

3

s

2

  I54

Laboratoriya ishi №  11Gaz  atomi spektlarini o ’rganish

2

ali

n  rg e a  

V   id


La

boratoriy 

ji

ho

z

lari

A

lgeb

ra

,ge

om

etr

iy

aBa

ja

radi

h

iso

b

layd

i

xulo

sa

[1][3]

iy  o 


ir  z 

o a  


J n

id

°   §  

io

s  h


sp

к   s

55

Atom  yadrosining  bog'lanish,  solishtirma  bog'lanish  energiyasi  doir 

masala va test topshiriqlarini yechish

2

• Ei

a

lima

k

ich

ik

guru

h

lard

a

lar

§   ^  


-a  Э  'c

l y  q  t

s   s  

oo 


2

  в

A

lg

eb

ra

,g

e

om

et

riya

m

asal

va

te

stla

r

ye

ch

ish

[6]


[7]

[12]


Q1,2

J

oriy

na

zora

t

10 

ta

 m

a

sala

56

Radiaktiv emirilish qonuniga  doir masala va test topshiriqlarini yechish2

• 

Eia

lim


a

a

ad

r

a^   3  

f   1


S

la

yd,

ta

rqa

tm

am

a

teria

ll

ar

A

lge

b

ra,

g

eo

m

etri

ya

mas

alv

a

test

la

ry

e

chis

h

[6][7]

[12]


Q1,2

iy  o 


ir  z

2

  §


s

t

30

57

Radiaktiv emirilish turlariga doir masala va test topshiriqlarini yechish2

Eiali


k

ic

hik

g

uru

h

lard

a

lar

a  ll


l y   q  t 

hla  r  a 

oo  Я  В

A

lge

b

ra,

g

eom

e

triy

a

mas

alv

a

test

la

rye

ch

ish

[6]


[7]

[12]


Q1,2

iy  o 


ir  z 

o a  


J n

s

t-2

0

58Laboratoriya ishi №  12

Tayyor fotosuratlar b o ’yicha zaryadli zarralarning trek(iz)larini o ’ rganish.

2

•Ei


a

lim


a

V

en

n

diagrammaLabo

rat


ori 

ya

 ji

h

oz

la

ria

,  a


iy

r

a,r  itr 

e

b  m g o  

l

eA g

Baja


rad

i

his

o

bla

y

di

x

ulo

sa

[1][3]

J

oriy

na

zora

t

His

o

bo

t

topshiradi

59

Radiaktiv emirilish turlariga doir masala va test topshiriqlarini yechish2

•Ei


a

lim


a

§d

a

qH

S

lay

d,

tarq

a

tma

m

ater

ia

lla

r

Alg

e

bra

,

geom

e

triy

a

mas

alv

a

test

la

ry

e

chis

h

[6][7]

[12]


Q1,2

iy  o 


ir  z 

o a  


J n

3

3

s

2  1

60

Oraliq nazorat -2Masala va test topshiriqlarini yechish

2

Eialik

ic

hik

g

uru

h

lard

a

irla

r

li  o  iara

l  a


z

o  a


ir 

O  n  v


A

lg

eb

ra

,g

eom


et

ri

yT

esv

a

ma

sa

lala

r

yech

is

h[6]

[7]


[12]

Q1,2


Ora

lin

a

zora

-2cd

я   1


s   g

61

Uran yadrosining bo'linishi, zanjir yadro reaksiyalariga doir masala va test topshiriqlarini yechish

2

•Ei1

a

kic

h

ikg

u

ruh

la

rda

Or

aliq

n

azo

ra

tv

a

rian

tla


ri

A

lge

b

ra,

ge

omet

ri

yT

esv

a

ma

sa

lala

r

yec

h

ish

[6]


[7]

[12]


Q1,2

Ora


liq 

n

azo

ra-2

cd

S   g62

Yadro  reaksiyasi  vaqtida  saqlanish  qonunlariga  doir  masala  va  test 

topshiriqlarini yechish.

2

•Ei1

a

kic

h

ikg

u

ruh

la

rda

S

lay

d,

tarq

a

tma

m

ate

ria


ll

a

rA

lg

ebr

a,

geom

e

triy

a

mas

alv

a

test

la

ry

e

chis

h

[6][7]

[12]


Q1,2

iy  o 


ir  z 

o a  


J n

s

t2

0

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling