0 ‘zbekist0n respublikasi oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi 0 ‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi


Download 1.31 Mb.
Pdf ko'rish
bet2/7
Sana15.12.2019
Hajmi1.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Mavzu nomi

M a s h g ’ 

u l.  tu r i

iro

s

S

HP

r

e

d

m

e

tl

a

r

a

r

o

a

lo

q

a

d

o

r

li

k

A

x

b

o

r

o

t 

m

a

n

b

a

la

r

i,

 

jih

o

z

la

r

 

v

a

 

ma

te

r

ia

ll

a

r

o n'Z .5  "eg « 

я  5   C J -?  

es  «   .Sf '& 

'Z 

П  ^  "O  «  •­15  ё  g  Ц  g

>  -M


 

Я   Z   С

'-3  С-  3  л  

i

О .2

r

e

qa

M

t3

iS

1 is

I  %

i n


ix  S

iy

ricd

N  С


a

N

aA

m

ali

y

12

3

4

5

6

7

8

9

I-SE M

D a r s  s o a tla r i y u k la m a s i j a m i  -  1 2 0 s.  S h u n d a n : __ s  -  m a ’r

[E S T R

u z a , __ s  -  a m a liy  v a __ s  -  la b o r a to r y

I

I - b o ’lim

40

1.

Kirish. I-kursda o’tilganlarni nazariy 

takrorlash

2

ananav


iy

Matem.


plakatlar

I kurs 


takrorlash

1-adabi-yot2.

1-amaliy mashgulot:  I-kursda 

o’tilganlarni amaliy takrorlash

2

ananav


iy

Matem.


Kartoch- 

kalar, testlar

I kurs 

takrorlash2-adabi-yot

3.

1  Mavzu:  Elektr zaryadi, 

zaryadning ikki turi,  elementar 

zaryad, Kulon qonuni,  zaryad 

birligi,  elektr 

doimiysi,Elektroskop.

2

ananav


iy

Geom


etr

plakatlar

1-adabiyot 

46-52 betlar

1-adabi-yot

4.

2-amaliy mashgulot; Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

Aqliyho’jum

Geom


etr

Kartoch- 

kalar, testlar

1-adabiyot 

16-27 masala

1,2-ada-biyotlar5.

2 M avzu:Elektr maydoni.  Elektr 

maydon kuchlanganligi. 

Kuchlanganlik chiziqlari va ularni 

o’tkazish qoidalari.  Maydonlar 

superpozisiya  prinsipi.  Elektr 

maydonini  grafik ravishda 

tasvirlash.

2

Aqliy


ho’jum

Geom


etr

Kartoch- 

kalar, testlar

1-adabiyot 

16-27 masala

1,2-ada-biyotlar6.

3-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

ananaviy

Geom


etr

jihozlar


tajriba

Y o’riqnoma7.

4-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

ananaviy

Geom


etr

jihozlar


tajriba

Y o’riqnoma8.

3  Mavzu:Bir jinsli  elektr maydoni. 

Elektr maydoni induksiya oqimi. 

Cheksiz tekislikning induksiya 

oqimi.  Ostragradskuy -G auss 

teoremasi.  Bir jinsli  zaryadlangan 

cheksiz uzun  sterjenning elektr 

maydoni.  Bir jinsli  zaryadlangan 

shar va sferaning elektr maydoni.

2

Klaster Geometr

Plakatlar,

jihozlar

1-adabiyot 58­

62 betlar

1-adabi-yot9.

5-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

Klaster Geometr

Plakatlar,

jihozlar

1-adabiyot 58­

62 betlar

1-adabi-yot

19


10.

4 M avzu:Elektr maydonida 

nuqtaviy zaryadni  ko’chirishda 

bajarilgan ish.  Potensial. 

Potensiallar ayirmasi.  Elektr 

maydonidagi nuqtaviy zaryadning 

potensial  energiyasi  va uning 

o’zgarishi bilan  ish orasidagi 

bog’lanish.

2

Aqliyho’jum

Geom


etr

Kartoch-


kalar

1-adabiyot 67­

71  betlar

1,2-ada-biyot11.

6-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

Aqliyho’jum

Geom


etr

Kartoch-


kalar

1-adabiyot 67­

71  betlar

1,2-ada-biyot12.

5  Mavzu:  Potensiallar ayirmasi 

va kuchlanganlik orasidagi 

bog’lanish. Nuqtaviy zaryad. 

Ekvipotensial  sirtlar.

2

ananaviy

Geom


etr

jihozlar


tajriba

Y o’riqnoma13.

7-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

ananaviy

Geom


etr

Plakatlar,

jihozlar

1-adabiyot 63­

67 betlar

1-adabi-yot14.

6 Mavzu:  Elektr maydonda 

o’tkazgichlar.  O ’tkazgich ichidagi 

elektr maydon.  Dipol.  Dipol 

moment.  Qutblanish.  Dielektrik 

singdiruvchanlik.

2

ananav


iy

Geom


etr

Plakatlar,

jihozlar

1-adabiyot 63­

67 betlar

1-adabi-yot15.

8-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

Aqliyho’jum

Geom


etr

Kartoch- 

kalar, testlar

1-adabiyot 33­

39 masalalar

1,2-ada-biyot16.

7 Mavzu:  Elektr sig’imi.  Sig’im 

birliklari.  Kondensatorlar va 

ularning turlari.  Yassi,  sferik va 

silindrik kondensatorlarning 

sig’mlari.

2

Klaster Geometr

Kartoch- 

kalar, testlar

3-adabiyot,  4- 

bet masalalari

2,3-ada-biyot17.

9-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

ananaviy

Geom


etr

Plakatlar,

jihozlar

1-adabiyot 72­

78 betlar

1-adabi-yot18.

8 Mavzu:  Kondensatorlarni 

ketma-ket va parallel ulash. 

Kondensator energiyasi.  Elektr 

maydoni  energiyasining  zichligi. 

Kondensatorlarning  texnikada 

qo’llanilishi.

2

Aqliyho’jum

Geom


etr

Kartoch- 

kalar, testlar

1-adabiyot 40­

45  masalalar

1,2-ada-biyot19.

10-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

Aqliyho’jum

Geom


etr

Kartoch- 

kalar, testlar

1-adabiyot 45­

50 masalalar

1,2-ada-biyot20.

11 -amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish  (ON)

2

ananaviy

Geom


etr

Plakatlar,

jihozlar

1-adabiyot 78­

81  betlar

1-adabi-yotII-  b o ’lim .  O ’Z G A R M A S   T O K

21.

9 Mavzu:  Elektr toki. Elektr tokining 

vujudga kelishi.  Tok yo’nalishi. 

Tokning ta’siri.  Tok kuchi va tok 

zichligi, ularning birliklari.

2

Aqliy


ho’jum

Geom


etr

Kartoch- 

kalar, testlar 1-adabiyot 46­

51  masalalar

1,2-ada-biyot

22.

12-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

Aqliyho’jum

Geom


etr

Kartoch- 

kalar, testlar

1-adabiyot 46­

51  masalalar

1,2-ada-biyot

20


23.

10 Mavzu:  Tok manbayi bo’lmagan 

Zanjirning bir qismi uchun Om 

qonuni. Volt -Am per xarakteristikasi 

(VAX)

2

ananav


iy

Geom


etr

jihozlar


tajriba

Y o’riqnoma24.

1-laboratoriya mashguloti Om 

qonunini o’rganish.

2

ananaviy

Geom


etr

Plakatlar,

jihozlar

1-adabiyot 86­

93  betlar

1-adabi-yot25.

13-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

ananaviy

Geom


etr

Plakatlar,

jihozlar

1-adabiyot 86­

93  betlar

1-adabi-yot26.

11  Mavzu:  Elektr qarshilik, qarshilik 

birliklari.  Solishtirma qarshilik . 

Qarshiliklar ularning turlari.

2

Pirami


da

Geom


etr

Kartoch- 

kalar, testlar

1-adabiyot 52­

60 masalalar

1,2-ada-biyot27.

14-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

Aqliyho’jum

Geom


etr

Kartoch-


kalar

3-adabiyot 21­

22 bet masala

1,3-ada-biyot28.

12 Mavzu:  Metallar qarshiligining 

temperaturaga bog’liqligi.  O’ta 

o’tkazuvchanlik, uning tushuntirilishi.

2

ananav


iy

Geom


etr

jihozlar


tajriba

Y o’riqnoma29.

2-laboratoriya mashguloti 

O’tkazgichning solishtirma 

qarshiligini aniqlash.

2

ananaviy

Geom


etr

jihozlar


tajriba

Y o’riqnoma30.

15-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

BBBGeom

etr


Plakatlar,

jihozlar


1-adabiyot 94­

97 betlar

1-adabi-yot

31.

13 Mavzu:  Elektr zanjiri. 

O’tkazgichlarni ketma-ket va parallel 

ulash.Aralash ulangan zanjirning 

umumiy qarshiligini toppish.

2

Aqliy


ho’jum

Geom


etr

Kartoch- 

kalar, testlar 1-adabiyot 66­

69 bet masala

1,3-ada-biyot

32.

3-laboratoriya mashguloti 

O’tkazgichlarni ketma-ket va parallel 

ulash.

2

Aqliyho’jum

Geom


etr

Kartoch- 

kalar, testlar

1-adabiyot 66­

69 bet masala

1,3-ada-biyot33.

16-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

ananaviy

Geom


etr

Plakatlar,

jihozlar

1-adabiyot 

103-113  betlar

1-adabi-yot34.

4-laboratoriya mashguloti  Uitson 

ko’prigida o’tkazgichlarning 

qarshiliklarini toppish.

2

Aqliyho’jum

Geom


etr

Kartoch-


kalar

1-adabiyot 71­

77 masalalar

1,3-ada-biyot35.

17-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

Aqliyho’jum

Geom


etr

Kartoch-


kalar

1-adabiyot 71­

77 masalalar

1,3-ada-biyot36.

14 Mavzu:Tok kuchi kuchlanish va 

qarshiliklarni o’lchash. Ampermetr va 

voltmetrga qo’shimcha qarshilik 

ulash.

2

BBBGeom

etr


Plakatlar,

jihozlar


1-adabiyot 

118-126 betlar

1-adabi-yot

37.

5-laboratoriya mashguloti Ampermetr 

o’lchash chegarasini oshirish.

2

Aqliyho’jum

Geom


etr

Kartoch- 

kalar, testlar

1-adabiyot 78­

82 masalalar

1,3-ada-biyot38.

18-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

Aqliyho’jum

Geom


etr

Kartoch-


kalar

3-adabiyot 36­

37 bet  masala

1,3-ada-biyot39.

6-laboratoriya mashguloti 

Voltmetrning o’lchash chegarasini 

oshirish

2

Klaster Geometr

Plakatlar,

jihozlar

1-adabiyot 

127-135  betlar

1-adabi-yot40.

15 Mavzu:  Elektr yurituvchi kuch 

(EYuK).  Tashqi kuchlar ularning 

tabiati.

2

Aqliy


ho’jum

Geom


etr

Kartoch- 

kalar, testlar

1-adabiyot 83­

89  masalalar

1,3-ada-biyot

21


41.

7-laboratoriya mashguloti  Tok 

manbayining EYuK  va ichki 

qarshiligini aniqlash

2

Klaster Geom

etr

Plakatlar,jihozlar

1-adabiyot 

127-135  betlar

1-adabi-yot42.

19-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

Aqliyho’jum

Geom


etr

Kartoch- 

kalar, testlar

1-adabiyot 83­

89  masalalar

1,3-ada-biyot43.

16 Mavzu:  Elektr tokining ishi va 

quvvati. Joul -L ens qonuni.  Tok 

manbayining FIKi.

2

ananaviy

Geom


etr

Plakatlar,

jihozlar

1-adabiyot 

136-146 betlar

1-adabi-yot44.

8-laboratoriya mashguloti  Elektr 

tokining quvvati va bajargan  ishini 

xisoblash

2

BBBGeom

etr


Kartoch- 

kalar, testlar

1-adabiyot 90­

94  masalalar

1,3-ada-biyot

45.

20-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

Aqliyho’jum

Geom


etr

Kartoch-


kalar

1-adabiyot 90­

94  masalalar

1,3-ada-biyot46.

17 Mavzu:  To’liq zanjir uchun Om 

qonuni.  Qisqa tutashuv toki. Bir jinsli 

bo’lmagan zanjir uchun Om qonuni. 

Tok manbalarini ketma-ket va parallel 

ulash.

2

ananav


iy

Geom


etr

jihozlar


tajriba

Y o’ riqnoma47.

9-laboratoriya mashguloti 

Isitgichning  FIK ini aniqlash

2

ananaviy

Geom


etr

Plakatlar,

jihozlar

1-adabiyot 

154-162 betlar

1-adabi-yot48.

21-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

Aqliyho’jum

Geom


etr

Kartoch- 

kalar, testlar

1-adabiyot 

175-178 bet 

masala


1,3-ada-biyot

49.

18 Mavzu:  Kirxgof  qoidalari. 

Tarmoqlangan elektr zanjirida tok 

kuchi va kuchlanishni xisoblash.

2

BBBGeom

etr


Plakatlar,

jihozlar


1-adabiyot 

163-168 betlar

1-adabi-yot

50.

10-laboratoriya mashguloti 

Tarmoqlangan elektr zanjirida tok 

kuchining  taqsimlanishini  xisoblash.

2

Aqliyho’jum

Geom


etr

Kartoch- 

kalar, testlar

3-adabiyot 45­

46 bet masala

3,4-ada-biyot51.

22-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish  (ON)

2

Aqliyho’jum

Geom


etr

Kartoch- 

kalar, testlar

3-adabiyot 45­

46 bet masala

3,4-ada-biyotIII -  bo’lim.  TURLI  MUHITLARDA 

ELEKTR  TOKI

52.

19 Mavzu:  Turli muhitlarda elektr 

toki:  o’tkazgichlar, dielektriklar, 

yarimo’tkazgichlar. Metallarning 

electron o’tkazuvchanlik nazariyasi. 

Qarsholikni o’tkazgichning tabiatiga, 

o’lchamlari va temperaturasiga 

bog’liqligini o’rganish.

2

Piramida

Geom


etr

Plakatlar,

jihozlar

1-adabiyot 

169-174 betlar

1-adabi-yot53.

23-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

Aqliyho’jum

Geometr


Kartoch- 

kalar, testlar

1-adabiyot 99­

104 masala

1,4-ada-biyot

54.

11-laboratoriya mashguloti 

Termorezistor qarshiligining 

temperaturaga bog’liqligini o’rganish.

2

Aqliyho’jum

Geometr


Kartoch-

kalar


4-adab.  mavzu 

masalalari

1,4-ada-biyot

55.

20 Mavzu:  Elektrolitlar, elektrolitik 

dissosiasiya.  Elektrolitlarda elektr 

toki. Elektroliz. Faradey qonuni. 

Faradey soni.  Galvanik element va 

akkumlyatorlar.

2

ananav


iy

Geom


etr

jihozlar


tajriba

Y o’ riqnoma

22


56.

12-laboratoriya mashguloti  Misning 

elektrokimyoviy ekvivalentini 

aniqlash.

2

Klaster astron,matem.

Plakatlar

1-adabiyot 

180-188 betlar

1-adabi-yot

57.

24-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

Klaster astron,matem.

Plakatlar

1-adabiyot 

180-188 betlar

1-adabi-yot

58.

21 Mavzu:  Gazlarda elektr toki. 

Gazlarda elektr zaryadi. Ionizatsiya va 

rekombinatsiya. Nomustaqil va 

mustaqil razryad.Plazma haqida 

tushuncha.

2

Aqliy


ho’jum

Matem.


Kartoch- 

kalar.  testlar

1-adab.  194­

198 bet 


masala

1,4-ada-biyot59.

25-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

Aqliyho’jum

Matem.


Kartoch- 

kalar.  testlar

1-adab.  194­

198 bet 


masala

1,4-ada-biyot60.

26-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish  ( Ya.N)

2

BBB Matem.Kartoch- 

kalar, testlar

3-adab.  53-54 

bet masalalari

1,3-ada-biyot

JAMI

61.

22  Mavzu:  Vakuumda elektr toki. 

Elektron emissiya va uning turlari. 

Vakuumda elektr tokini xosil qilish. 

Katodlar, ularning turlari. Ikki 

elektrodli electron lampa— diod. 

Diodning VAX i.

2

ananaviy

Matem.


Plakatlar

1-adabiyot 

189-194 betlar

1-adabi-yot62.

27-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

Aqliyho’jum

Mate


m.

Kartoch- 

kalar, testlar

1-adab.  110­

115  masalalar

1,4-ada-biyot63.

23  Mavzu:  Uch elektrodli electron 

lampa—Triod.  Triodning to’r 

xarakteristikasi.  Elektron nurli nay. 

Elektron dasta—elektron nurlarning 

qo’llanilishi.  Termopara.

2

Aqliy


ho’jum

Mate


m.

Kartoch- 

kalar, testlar 3-adab.  58-59 

bet masalalari

1,3-ada-biyot

64.

28-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

Aqliyho’jum

Mate


m.

Kartoch- 

kalar, testlar

3-adab.  58-59 

bet masalalari

1,3-ada-biyot65.


Download 1.31 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling