0 ‘zbekist0n respublikasi oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi 0 ‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi


Download 1.31 Mb.
Pdf ko'rish
bet3/7
Sana15.12.2019
Hajmi1.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

24  Mavzu:  Yarimo’tkazgichlarda 

elektr toki. Ularning elektr 

o’tkazuvchanligini temperature va 

yoritilganlikka bog’liqligi. 

Yarimo’tkazgichlarda xususiy va 

aralashmali o’tkazuvchanlik

2

Pirami


da

Mate


m.

Plakatlar

1-adabiyot 

200-207 betlar

1-adabi-yot

66.

29-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

Aqliyho’jum

Mate


m.

Kartoch- 

kalar, testlar

1-adab.  212­

215  bet 

masala


1,3-ada-biyot

67.

25  Mavzu:  Elektron -kovak o’tish. 

Yarimo’tkazgichli -diod  va uni 

electron lampa diod  bilan taqqoslash. 

Tranzistor va uning ishlash prinsipi. 

Uni triod bilan taqqoslash.  Termistor 

va  fotoqarshiliklar.

2

ananav


iy

Geometr


jihozlar

tajriba


Y o’riqnoma

68.

13-laboratoriya mashguloti 

Yarimo’tkazgichli diodning  VAX ini 

o’rganish.

2

ananav


iy

Mate


m.

Plakatlar

1-adabiyot 

207-212 betlar

1-adabi-yot

69.

30-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

ananav


iy

Mate


m.

Plakatlar

1-adabiyot 

207-212 betlar

1-adabi-yot

23


70.

14-laboratoriya mashguloti 

Fotorezistorning  VAX ini  o’rganish.

2

Aqliy


ho’jum

Mate


m.

Kartoch- 

kalar, testlar

3-adab.65-66 

bet masalalari

1,3-ada-biyotIV -b o ’lim.  MAGNIT  MAYDONI.

71.

26  Mavzu:  Toklarning magnit 

maydoni.  Magnit  maydonida tokli 

o’tkazgich. Magnit maydonida tokli 

o’tkazgich. Magnit maydonida 

induksiya vektori.  Magnit maydon 

induksiya  chiziqlari  (kuch chiziqlari).

2

BBB


Mate

m.

Plakatlar1-adabiyot 

221-232 betlar

1-adabi-yot

72.

2  7  Mavzu:  Amper qonuni.  Magnit 

maydoni induksiya vektorining 

moduli. Magnit maydonida tokli 

kontur.  Tokning magnit moment.

2

Aqliy


ho’jum

Mate


m.

Kartoch- 

kalar, testlar 3-adab.71-72 

bet masalalari

1,3-ada-biyot

73.

31-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

BBB


Mate

m.

Plakatlar1-adabiyot 

221-232 betlar

1-adabi-yot

74.

28  Mavzu:  Magnit maydoni uchun 

superpozitsiya prinsipi. Bio-Savar- 

Laplas qonuni va uni to’g’ri, aylanma 

toklarga, solenoid va toroidga tatbiqi.

2

ananav


iy

Geometr


jihozlar

tajriba


Y o’ riqnoma

75.

32-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

ananav


iy

Geometr


jihozlar

tajriba


Y o’riqnoma

76.

15-laboratoriya mashguloti: 

Taqasimon magnitning magnit 

maydoni induksiyasini aniqlash.

2

Aqliy


ho’jum

Mate


m.

Kartoch- 

kalar, testlar

3-adab.71-72 

bet masalalari

1,3-ada-biyot77.

29  Mavzu:  Tokli o’tkazgichning 

magnit maydonida ko’chirishda 

bajarilgan ish.

2

Takrorlash

78.

33-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

Takrorlash

79.

30  Mavzu:  Harakatlanayotgan 

zaryadli zarralarda magnit 

maydonining ta’siri. Lorens kuchi. 

Zaryadlangan zarralarning bir jinsli 

elektr va magnit maydonlaridagi 

harakati. Xoll effekti.

2

ananav


iy

Mate


m.

Plakatlar

1-adabiyot 

235-242 betlar

1-adabi-yot

80.

31 Mavzu:  Mass-spektrometr va 

siklotronning ishlash prinsipi.

2

ananav


iy

Mate


m.

Plakatlar

1-adabiyot 

235-242 betlar

1-adabi-yot

81.

34-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

Aqliy


ho’jum

Mate


m.

Kartoch- 

kalar, testlar

1-adab.256- 

258 bet 

masalalari

1,4-ada-biyot

V bo’lim. ELEKTROMAGNIT 

INDUKSIYA

82.

32  Mavzu:  Elektromagnit induksiya 

hodisasi. Induksiya  EYuK. 

Elektromagnit induksiya qonuni. Lens 

qoidasi.  Magnit maydon oqimi va 

uning birliklari.

2

BBB


Mate

m.

Plakatlar1-adabiyot 

243-248 betlar

1-adabi-yot

83.

16-laboratoriya mashguloti 

Elektromagnit induksiya  hodisasini 

o’rganish.

2

Aqliy


ho’jum

Mate


m.

Kartoch- 

kalar, testlar

1-adab.133- 

139  masalalar

1,3-ada-biyot84.

35-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

ananav


iy

Geometr


jihozlar

tajriba


Y o’riqnoma

24


85.

33  Mavzu:  Magnit maydonida 

harakatlanayotgan o’tkazgichlarda 

induksiya  EYuK.  O’zinduksiya va 

o’zaro induksiya. Induktivlik. Magnit 

maydon energiyasi va uning zichligi. 

Maydonlar nisbiyligi. Elektromagnit 

maydon haqida tushuncha.

2

ananav


iy

Mate


m.

Plakatlar

1-adabiyot 

248-252 betlar

1-adabi-yot

86.

36-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish (ON)

2

Aqliy


ho’jum

Mate


m.

Kartoch-


kalar

4-adab.  mavzu 

masalalari

1,4-ada-biyotVI  bo’lim. MODDALARNING 

MAGNIT HOSSALARI

87.

34 Mavzu: Amperning molekulyar 

toklar nazariyasi. Moddalarning 

magnit hossalariga ko’ra turlari:  dia-, 

para-, ferromagnetiklar. Magnit 

singdiruvchanlik. Magnetiklar 

ularning tabiati. Kyuri temperaturasi. 

Magnit gisterezisi.

2

Klaster Mate

m.

Kartoch-


kalar

2-adab.  mavzu 

masalalari

1,3-ada-biyot88.

37-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

ananav


iy

Mate


m.

Plakatlar

1-adabiyot 

252-256 betlar

1-adabi-yot

89.

38-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

Aqliy


ho’jum

Mate


m.

Kartoch- 

kalar, testlar

2-adab.  mavzu 

masalalari

1,3-ada-biyotVII bo’lim. MEXANIK 

TEBRANISHLAR VA TO’LQINLAR

90.

35  Mavzu:  Mexanik tebranishlar va 

to’lqinlar.  Tebranma harakat. Uning 

Vujudga kelish shart sharoiti. 

Tebranish turlari.  Garmonik 

tebranish parametrlari.

2

Aqliy


ho’jum

Mate


m.

Kartoch- 

kalar, testlar 4-adab.  mavzu 

masalalari

1,3-ada-biyot

91.

36  Mavzu:  Matemetik, fizik, prujinali 

mayatniklar.  Garmonik tebranishlarni 

qo’shish. Vektor diagrammalar.

2

BBB


Mate

m.

Plakatlar1-adabiyot 

275-280 betlar

1-adabi-yot

92.

39-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

Aqliy


ho’jum

Mate


m.

Kartoch- 

kalar, testlar

4-adab.  mavzu 

masalalari

1,3-ada-biyot93.

17-laboratoriya mashguloti 

Matematik mayatnikning tebranish 

qonuniyatini o’rganish.

2

ananav


iy

Mate


m.

Plakatlar

1-adabiyot 

280-288 betlar

1-adabi-yot

94.

18-laboratoriya mashguloti 

Matematik mayatnik yordamida erkin 

tushish tezlanishini aniqlash.

2

Aqliy


ho’jum

Matem.


Kartoch- 

kalar, testlar

4-adab.  mavzu 

masalalari

1,3-ada-biyot

95.

37  Mavzu:  Garmonik tebranma 

harakatda tezlik, tezlanish va ularning 

vaqtga bog’liqlik grafigi.

2

Takrorlash

96.

40-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

Takrorlash

97.

38  Mavzu:  Garmonik tabranishda 

energiyaning o’zgarishi va saqlanishi.

2

ananav


iy

Mate


m.

Plakatlar

1-adabiyot 

289-293  betlar

1-adabi-yot

98.

19-laboratoriya mashguloti  Prujinali 

mayatnikning tebranish qonuniyatini 

o’rganish.

2

Aqliy


ho’jum

Mate


m.

Kartoch- 

kalar, testlar

4-adab.  mavzu 

masalalari

1,3-ada-biyot99.

41-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

BBB


Mate

m.

Kartoch- kalar, testlar

1-adab.  299­

300 bet 

masala


1,3-ada-biyot

25


100.

39  Mavzu:  Real tebranishlar turlari 

So’nuvchi tebranishlar. Majburiy 

tebranishlar. Rezonans. 

Avtotebranishlar.

2

ananav


iy

Mate


m.

Plakatlar

1-adabiyot 

301-306 betlar

1-adabi-yot

101.

42-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

Aqliy


ho’jum

Mate


m.

Kartoch- 

kalar, testlar

3-adab.  mavzu 

masalalari

1,3-ada-biyot102.

40  Mavzu:  Tebranishlarning elastic 

muhitda tarqalishi. Ko’ndalang va 

bo’ylama to’lqinlar.  To’lqin 

parametrlari.

2

Aqliy


ho’jum

Mate


m.

Kartoch- 

kalar, testlar 1-adab.  310- 

311bet masala

1,3-ada-biyot

103.

43-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

Aqliy


ho’jum

Mate


m.

Kartoch-


kalar

3-adab.  mavzu 

masalalari

1,3-ada-biyot104.

41 Mavzu:  To’lqin sirti. Yassi to’lqin 

tenglamasi.  To’lqin energiyasi. Tovush 

to’lqinlari va uning parametrlari. 

Akustik rezonans. Ultratovush.

2

BBB


Mate

m.

Plakatlar1-adabiyot 

312-316 betlar

1-adabi-yot

105.

20-laboratoriya mashguloti  Tovush 

to’lqinining havoda tarqalish tezligini 

aniqlash.

2

Aqliy


ho’jum

Mate


m.

Kartoch- 

kalar, testlar

4-adab.  mavzu 

masalalari

1,3-ada-biyot106.

44-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

Klaster Mate

m.

Plakatlar1-adabiyot 

316-321  betlar

1-adabi-yot

107.

42  Mavzu:  To’lqinlar 

interferensiyasi.  Gyuygens prinsipi. 

To’lqinlarning qaytishi.  Turg’un 

to’lqinlar.  To’lqin difraksiyasi.

2

Aqliy


ho’jum

Mate


m.

Kartoch- 

kalar, testlar 3-adab.  mavzu 

masalalari

1,3-ada-biyot

108.

45-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

Aqliy


ho’jum

Mate


m.

Kartoch- 

kalar, testlar

3-adab.  mavzu 

masalalari

1,3-ada-biyotVIII bolim.  ELEKTROMAGNIT 

TEBRANISH VA O’ZGARUVCHAN 

TOK

109.

43 Mavzu:  Tebranish konturi. 

Konturda erkin elektromagnit 

tebranishlar.  Tebranish konturida 

energiya, tebranish tenglamasi, 

amplitudasi, chastotasi va davri.

2

ananav


iy

Mate


m.

Plakatlar

1-adabiyot 

321-328 betlar

1-adabi-yot

110.

46-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

Aqliy


ho’jum

Mate


m.

Kartoch- 

kalar, testlar

1-adab.  328­

331  bet 

masala


1,3-ada-biyot

111.

44  Mavzu:  Mexanik va elektr 

tebranishlarning o’xshashligi. 

So’nuvchi va majburiy elektromagnit 

tebranishlar.

2

Pirami


da

Mate


m.

Plakatlar

1-adabiyot 

332-337 betlar

1-adabi-yot

112.

47-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

ananav


iy

Mate


m.

takrorlash

113.

45  Mavzu:  O’zgaruvchan tok va uni 

xosil qilish.  O’zgaruvchan tok 

zanjirida aktiv qarshilik.  Tok kuchi va 

kuchlanishning ta’sir etuvchi qiymati.

2

Klaster Mate

m.

Plakatlar1-adabiyot 

337-339 betlar

1-adabi-yot

114.

48-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

Amali


y

sayoha


t

Astron.


jihozlar

Ilmiy tadqiqot 

instituti

qurilmalar

26


115.

46  Mavzu:  O’zgaruvchan tok 

zanjirida sig’im.  Sig’im  qarshilik 

O’zgaruvchan tok zanjirida induktiv 

g’altak Induktiv qarshilik.

2

BBB


Mate

m.

Plakatlar1-adabiyot 

347-352 betlar

1-adabi-yot

116.

21-laboratoriya mashguloti 

G’altakning o’zinduksiya 

koeffisiantini aniqlash.

2

Aqliy


ho’jum

Mate


m.

Kartoch- 

kalar, testlar

4-adab.  mavzu 

masalalari

1,3-ada-biyot117.

49-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

ananav


iy

Mate


m.

Plakatlar

1-adabiyot 

352-356 betlar

1-adabi-yot

118.

22-laboratoriya mashguloti 

Kondensatorning sig’im qarshiligini 

aniqlash.

2

Aqliy


ho’jum

Mate


m.

Kartoch- 

kalar, testlar

4-adab.  mavzu 

masalalari

1,3-ada-biyot119.

47  Mavzu:  O’zgaruvchan tok 

zanjirida ketma-ket ulangan aktiv, 

induktiv va sig’im qarshiliklar  uchun 

Om  qonuni.  O’zgaruvchan tok 

zanjirida parallel ulangan aktiv, 

induktiv va sig’im qarshiliklar  uchun 

Om  qonuni. Zanjirning to’la 

qarshiligi.

2

ananav


iy

Mate


m.

Plakatlar

1-adabiyot 

356-361  betlar

1-adabi-yot

120.

50-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

Aqliy


ho’jum

Mate


m.

Kartoch- 

kalar, testlar

Axborotnoma 

test masalalari

1-14 adabiyot121.

48  Mavzu:  O ’zgaruvchan tokning ishi 

va quvvati.  Quvvat  koeffisienti. 

Avtotebranishlar. Elektr energiyasini 

hosil qilish.  O ’zgaruvchan va o ’zgarmas 

tok generatorlari, ish prinsipi.2

Aqliy


ho’jum

Mate


m.

Kartoch- 

kalar, testlar Axborotnoma 

test masalalari

1-14 adabiyot

122.

51 -amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

Aqliy


ho’jum

Mate


m.

Kartoch- 

kalar, testlar

Axborotnoma 

test masalalari

1-14 adabiyot123.

49 Mavzu:  Transformatorlar ularning ish 

prinsipi.Elektr energiyasini ishlab 

chiqarish va uzatish.  Asinxron 

dvigatellar.

2

Klaster Mate

m.

Kartoch- kalar, testlar Axborotnoma 

test masalalari

1-14 adabiyot

124.

52-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

Aqliy


ho’jum

Mate


m.

Kartoch- 

kalar, testlar

Axborotnoma 

test masalalari

1-14 adabiyot125.

23-laboratoriya mashguloti 

Transformatorning  FIK ini aniqlash

2

Pirami


da

Mate


m.

Kartoch- 

kalar, testlar

Axborotnoma 

test masalalari

1-14 adabiyot126.

53-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

Aqliy


ho’jum

Mate


m.

Kartoch- 

kalar, testlar

Axborotnoma 

test masalalari

1-14 adabiyot

IX bo ’lim.  ELEKTROMAGNIT 

TO ’LQINLAR127.

50 Mavzu:  O ’zgaruvchan elektr maydoni 

va o ’zgaruvchan magnit maydoni 

orasidagi bog’lanish. Elektromagnit 

maydon. Elektromagnit  to’lqin.

2

BBB


Mate

m.

Kartoch- kalar, testlar Axborotnoma 

test masalalari

1-14 adabiyot

128.

54-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

Aqliy


ho’jum

Mate


m.

Kartoch- 

kalar, testlar

Axborotnoma 

test masalalari

1-14 adabiyot129.

51  Mavzu:  Yassi elektromagnit 

to ’lqinning  vujudga kelishi. Antenna. 

Gers tajribasi. Elektromagnit to ’lqin 

tezligi  va uzunligi. Elektromagnit 

to ’lqinlarning xossasi:  qaytishi,  sinishi, 

difraksiyasi va  interferensiyasi.

2

Pirami


da

Mate


m.

Kartoch- 

kalar, testlar

Axborotnoma 

test masalalari

1-14 adabiyot130.

55-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish

2

Aqliy


ho’jum

Mate


m.

Kartoch- 

kalar, testlar

Axborotnoma 

test masalalari

1-14 adabiyot

27


131.

52 Mavzu:  Elektromagnit  to ’lqin 

energiyasi. Popov kashfiyoti. 

Radioaloqa. Radiolakatsiya. 

Televideniya.

2

BBB


Mate

m.

Kartoch- kalar, testlar Axborotnoma 

test masalalari

1-14 adabiyot

132.

56-amaliy mashgulot  Mavzuga doir 

masalalar yechish  YaN

2

Aqliy


ho’jum

Mate


m.

Kartoch- 

kalar, testlar

Axborotnoma 

test masalalari

1-14 adabiyotJami:

III. Fizika fanining moddiy texnik ta ’minoti.

Fizika xonasida mashg’ulot o’tkazish uchunkerak bo’ladigan jihozlar:stol,stul,doska, turli 

jadvallar, plakatlar, modellar,qo’shimcha adabiyotlar va turli xillaboratoriya jihozlari 

mavjud.Laboratoriya ishlari mavzulariJihozlar nomi

1-kurslar uchun

1

Tekis tezlanuvchan harakatda tezlanishni aniqlash

Sekundomer,harakat mashinasi,taglik

2

Jismlarni erkin tushish tezlanishni aniqlash

Sekundomer,harakatlanuvchi jism

3

Jismning qiya tekislik oxiridagi tezligi aniqlash

Qiya tekislik,  sekundomer,metr

4

Gorizontga nisbatan burchak ostida otilgan jism harakatini o’rganish

Bolistik to’pponcha, 

sekundomer,metr

5

Parallel va ketma -ket ulangan prnjinalarni bikirligini aniqlash

Prujini, yuklar, metr

6

Sirpalanish ishqalanish koefitsientini aniqlash

Dinamametr va yuklar

7

Rezina uchun yung modulini aniqlashRezina,metr va yuklar

8

To’g’ri  geometric shaklga ega bo’lgan va to’g’ri  geometric shaklga ega 

bo’lmagan jismlarning zichligini 

aniqlash

Dinamametr,suv,tarozi,turli xil 

shakldagi jismlar

9

Qiya tekislikning FIK I ni aniqlashQiya tekislik, taxta brusok

10

Qiya novda tushayotgan sharcha yordamida mexanik energiyaning 

saqlanish qonunini o’rganish

Qiya tekislik, sharcha

11

Suyuqliklarning jismlarni siqib chiqarush kuchini aniqlash

Dinamametr va yuklar,suyuqlik

12

Aylanish o‘qiga ega jismlarningToshlar,disk va uning tayanchi,

28


13

14

1516

17

1819

1

23

4

56

7

8~9

10

muvozanat shartini o‘rganishrichag

Qattiq jismning zichligini gidrostatik 

tortish usulida aniqlash____________

Dinamametr va qattiq jism

‘Boyl Mariot” qonunini tekshirish

Shisha kolba,termometr

Qattiq jismlarning solishtirma issiqlik 

sig’imini aniqlash

Qattiq jism, termometr, isitgich

Suyuqlikning solishtirma issiqlik 

sig’imini aniqlash

Pipetka, suyuqlik,tarozi,shtangen 

sirkul

Havoning nisbiy namligini psixrometr yordamida aniqlash________________

psixrometr

Tomchi usuli bilan sirt taranglik 

koeffisientini aniqlash________

Tomizg’ich,suyuqlik, elektron tarozi

Kapilyar  naychada suyuqlikning 

ko’tarilish balandligiga qarab nayning 

ichki radiusini aniqlash____________

Kapillyar naylar,  shtangen sirkul, har 

xil suyuqlik va tagliklar

2-kurslar uchun

Om qonunini o’rganish

Tekshiriluvchi

simlar,ampermetr,voltmetr,ulovchi

simlar

O‘tkazgichning solishtrma qarshiligini aniqlash

ampermetr,voltmetr,ulovchi 

simlar,qarshiliklar,tok manbai

O‘tkazgichlarni ketma ket va parallel 

ulash

ampermetr,voltmetr,ulovchi simlar,qarshiliklar,tok manbai

Uitson ko’prigigida o’tkazgichlarning 

qarshiliklarini toping

ampermetr,voltmetr,ulovchi 

simlar,qarshiliklar,tok manbai

Ampermetrning o’lchash chegarasini 

oshirish

ampermetr,voltmetr,ulovchi 

simlar,qarshiliklar,tok manbai

Voltmetrning o’lchash chegarasini 

oshirish

Mis kuporosi, tok manbai, tarozi  , 

ampermetr, elektroliz banka

Tok manbaining EYuK va ichki 

qarshiligini aniqlash

Mis kuporosi, tok manbai, elektron 

tarozi, ampermetr, elektroliz banka

Elektr tokining quvvati va bajargan 

ishini aniqlash_________________

Matematik mayatnik,sekundomer

Isitgichning FIKini aniqlash

Matematik mayatnik,sekundomer

Tarmoqlangan elektr zanjirida tok

Prujinali mayatnik,sekundomer

29


11

12

1314

15

1617

18

1920

21

2223

1

23

4

kuchining taqsimlanishini o’rganish Termorezistor qarshiligining 

temperaturaga bog’liqligini o’rganish

Misning elaktrokimyoviy ekvivalentini 

aniqlash


Yarim o’tkazgichli diodning volt-amper 

tavsifini o’rganish

Fotorezistrning volt-amper tavsifini 

o’rganish

Taqasimon magnitning magnit maydon 

induksiyasini aniqlash

Elektromagnit induksiya hodisasini

o ’rganish_________________________

Matematikk mayatnikning tebranish

qonuniyatini o’rganish.______________

Matematikk mayatnik yordamida erkin

tushish tezlanishi (g)ni aniqlash_______

Prujinali mayatnikning tebranish 

qonuniyatini o’rganish______________

Tovush to’lqinining havoda tarqalish 

tezligini aniqlash

G’altakning o’zinduksiya koeffitsientini 

aniqlash


Kondensatorning sig’im qarshiligini 

aniqlash


Transformatorning FIKini aniqlash.

3-kurslar uchun

Yoritilganlikni fotodatchik yordamida

o ’rganish________________________

Fototok qiymatini fotodatchik yuzasi 

yoritilganligiga bog’liqligini o’rganish.

Yorug’lik nurining qaytish va sinish 

qonunlarini o’rganish

Shishaning nur sindirish ko’rsatkichini 

aniqlash


Prujinali mayatnik,sekundomer

O‘zaksiz g‘altak, ampermetr, 

voltmetr, ulovchi simlar

Kondensator,o’zgaruvchan tok 

manbai

Kondensator,o’zgaruvchan tok manbai

Kondensator, induktiv g’altak, 

qarshilik,o’zgaruvchan tok manbai

ampermetr, voltmetr, ulovchi simlar

Matematikk mayatnik, sekundomer

Matematikk mayatnik

Prujinali mayatnik,  sekundomer

Tovush generatori, shisha nay, 

ostilograf, tovush membranasi, 

ulovchi simlar

Induktiv g’altak, ampermetr, 

voltmetr, ulovchi simlar

Kandensator, o’zgaruvchan tok 

manbai


Transformatorning, ampermetr, 

voltmetr, ulovchi simlar

Yorug’lik manbai, lyuksmetr,metr

Yorug’lik manbai, lyuksmetr,metr

Manba, laboratoriya lazeri,yassi 

ko’zgu


Manba, laboratoriya lazeri , shisha 

plastinka, igna,chizg’ich

30


5

Yig’uvchi linzani fokus masofasini 

aniqlash

laboratoriya lazeri, linza

6

Sochuvchi linzani fokus masofasini aniqlash

laboratoriya lazeri, yig’uvchi linza, 

chizg’ich,manba

7

Difraksion panjara yordamida yorug’lik to’lqin uzunligini aniqlash

Manba,difraksion panjara,ekran

8

Spektraskopni darajalash va yorug’lik to’lqin uzunligini aniqlash

Spektrometr

9

Fotodatchik fototoki va fotokuchlanishi qiymatlarining yorug’lik to’lqin 

uzunligiga bog’liqligini o’rganish

Ampermetr, voltmetr, quyosh 

batareykasi, ulovchi simlar

10

Qora jism nurlanish quvvatining temperaturaga bog’liqligini o’rganish

Tok manbai, cho’g’lanma lampa, 

ampermetr,voltmetr,ulovchi simlar

IV. FIZIKA O ’QUV FANINING O ’ZLASHTIRISH DARAJASINING 

NAZORATI  VA BAHOLASH M EZONLARI

Fizika  fanidan o ’quvchilarning bilim va k o ’nikmalarini baholash mezoni

1.  O ’quvchiga “5”  baho qo’yiladi, agar:a)  mavzuni yaxshi bilib,  tenglamalarni to ’g ’ri yoza olsa;

b)  mavzu bo ’yicha savollarga to ’gri,  aniq qilib javob bersa;

c)  qo ’shimcha berilgan savollarga fizikaviy formula orqali tushuntirib bersa;

d)  fizikaviy  masala  ishlagan  vaqtida  to ’g ’ri  tenglashtirib,  tenglama  yechimini  to ’g ’ri 

hisoblab topsa;

2.  O ’quvchiga “4”  baho qo’yiladi, agar:a)  og ’zaki savollarga,  tenglama yozgan vaqtida bir oz xatoliklarga y o ’l qo ’ysa;

b)  fizikaviy formula yozganda o ’quvchilardan yordam olib xatolarini tuzatsa;

c)  qo ’yilgan kamchiliklarini qo ’shimcha savollar orqali to ’ldirsa;

3.  O ’quvchiga “3”  baho qo’yiladi, agar:a)  fizikaviy tenglamani to ’g ’ri yoza olmasa;

b)  berilgan fizikaviy masalani kamida 45-50 % yechsa;

c)  qo ’shimcha savollarga yetarlicha javob bera olmasa;

4.  O ’quvchiga “2”  baho qo’yiladi, agar:a)  “3

  ”  


baho olish shartlarini bajara olmasa;

31


Ayrim mulohazali holatlarda o ’qituvchi o ’quvchini

 

umumiy bilim doirasini hisobga olgan holda,  daftarida  mavzular  to ’liq  holda  b o ’lsa,  daftari  ozoda  tutilgan  b o ’lsa,  boshqalarga 

nisbatan yaxshi hulqga ega bo ’lsa  qoniqarli baholash huquqiga ega.

“Aniq va tabiiy fanlar”  kafedrasining “Fizika” fanidan

ORALIQ NAZORAT ISHLARI uchun

M ezonlariBallar

1.

O’quvchi dastur asosida  1-oraliq nazoratgacha o’tilgan barcha mavzularni o’zlashtirsa

1  ball


2.

Berilgan savollarga kamida 85 % javob bersa

1  ball

3

Mavzuga oid barcha masalalarni to’g’ri tasavvur qilsa1  ball

4.

Berilgan tenglama, fizikaviy xossalarni fizikaviy tenglama orqali ifodalab tusuntirib bersa

1  ball


5.

Qushimcha savollarga aniq va to’liq javob bersa

1  ball

JA M I


5 ball

YAKUNIY NAZORAT ISHLARI UCHUN

M ezonlariBallar

1.

25 ta savollar tuzilib, har bir to’g’ri javobi uchun0.2 balldan

2.

Noto’gri javob uchun0 ball

JA M I


5 ball

Ushbu  mezonlar  nazoratlarning  h ar  qanday  turida  (test,  yozma,  og’zaki  savol- 

javob) qo’llaniladi.

5-4.5 ball to’plasa - “5” baho

4-3.5 ball to’plasa - “4” baho

3-2.5 ball to’plasa - “3” baho 

2 ball to’plasa - “2” baho

V. ADABIYOTLAR

Tavsiya etiladigan asosiy adabiyotlar

1.  O’lmasova M.H.  Fizika.  Optika,  atom va yadro  fizikasi.  3-kitob.Akademik litseylar uchun 

o ’quv  qo’llanma.Toshkent,  “Cho’lpon  nomidagi  nashriyot-matbaa  ijodiy  uyi”  2007,  384 

bet.


2.  Suyarov Q.T.  va boshqalar. Mexanika  va  molekulyar fizika - T.:  “O ‘qituvchi”, 2002.

32


3.  Suyarov Q.T va boshqalar.  Fizika.I kitob.Mexanika.  -  T.:  “Yangi nashr”, 2009.

4.  Suyarov  Q.T.,  Usmonov  Sh.,  Usarov.  J.  Fizika.  II  kitob.Molekulyar  fizika.  -   T.:  “Yangi 

nashr”, 2010.

5. Fizika, M a’ruzalar  matni  1-qism. -  T.:  “O‘qituvchi”, 2002.

6. Fizika, M a’ruzalar  matni  2-qism.  -T.:  “O‘qituvchi”, 2004.

7. Fizika, M a’ruzalar  matni  3-qism.  -  T.:  “O‘qituvchi”, 2002.

8.  Xusanov  A.X.  va  boshqalar.  Elektrodinamika.Elektromagnit  tebranishlar.  -T.: 

“O‘qituvchi”, 2003.

9.  O‘lmasovaM.X.  Mexanika va molekulyar fizika 1- kitob. -  T.:  “O‘qituvchi”, 2003.

Qo’shimcha adabiyotlar

10.  Suyarov Q.T.  va boshqalar.  Fizikadan  laboratoriya  va namoyishli  tajriba  ishlari.  -T.: 

“Talqin”, 2002.

11.  K.A.  Tursunmetov,  A.A.  Uzoqov,  I.  Bo’riboyev  va  boshqalar.  Fizikadan  masalalar 

to’plami.  Akademik  litsey,  kasb-ho’nar  kollejlarining  talabalari  uchun  o’quv  qo’llanma. 

Toshkent, “O’qituvchi” 2003, 270 bet.

12.  Fizikadan test  sinov masalalar to’plami.  Optika,  Kvant  fizikasi,  Atom va yadro  fizikasi. 

Q.T.  Suyarov,  Sh.N. Usmonov, J.E.  O’sarov.  Toshkent.  2007,  113 bet.

13. RimkeevichA. P. Fizikadan masalalar to'plami.  — Т.:  O'qituvchi,  1990.

14. ЮсуповА.,УмаровС.  Физикаданмасалалартуплами. -Т.:  “Укитувчи”,  1995.

Saytlar:


15.  www.ziyo .net//fizika/litsey/chuqurlashtiril gan/Iqism

16.  www.ziyo .net//fizika/litsey/chuqurlashtiril gan/IIqism

17.  www.ziyo.net//fizika/l itsey/chuq urlashtiril gan/IIIqism

33


T G S H K E N T   SH A H R ID A G I  T U R IN   P O L IT E X N IK A   UN IV ER SITE TI

H U Z U R iD A G I  A K A D E M IK   LITSEY

Akademik litsey o'qituvchisi 

^ ning 

2018-2019  o'quv yili

/ / /   -kurs o'quvchilari  uchun  "Fizika"  fanidan TAVQIM- MAVZULARX REJASI

Umumiy ajratilgan  soat

Kasb va guruhlar

jami

nazariy

amaliy

Laboratori

ya

Mustaqil  ish

O b  

'  

/ й

£ 4

f t  4

2 0


T aq v im   m av zu lar rejasi  "A niq v a  tabiiy  fanlar"  kafedrasining  2018 yil  "27'  -  avgustdagi  1-sonli 

y ig 'ilish id a m uhokam a  etilib,  m a'qullandi.

K afed ra m udiri: 

N .X .M atk arim o v aTOSHKENT SHAHRIDAGI  TURIN  POLITEXNIKA  UNIVERSITETI  HUZURIDAGI  AKADEMIKLITSEY

и  /с p.t.

______________ ”  fani  ishchi  o ‘quv  dasturiga

U

Ishchi  dasturni  tuzuvchi(lar):Ekspert xulosasi

йЛггег 

ль?

kafedrasi  o ‘qituvchisiK o ‘rsatkichlar

E kspert  bahosi

Izoh

ha

y o ‘q

Z arvara q n in g  ekspertizasi

T a ’lim ning  bosh q aru v   organini  nom i  to ‘liq  va to ‘g ‘ri  yozilgani.

+

T a ’lim   m u assasasik in g  nom i  t o i i q   to ‘g ‘ri  yozilgani.0 ‘quv fani (m oduli)ning nomi  kasbning nam uvaviy o ‘quv rejadagi nom iga mosligi.

Ishchi  d astu m i  ishlab  chiqishga  asos  b o ‘lgan  nam unaviy  o ‘quv  d a stu m in g   nom i, 

tasdiqlangai  yili  to ‘liq  v a to ‘g ‘ri  yozilgani.

4

"M azkur o 'q u v  fani  (m oduli) o'qitiladigan tayorlov y o ‘nalish(lar)i va kasb(lar) nom i  to ‘liq  va 

to ‘g ‘ri  k o ‘rsatilgani.

+

Ishchi  dasturni  tuzuvchi(lar)ning  fam iliyasi,  ism i-sharifi,  ish jo y i v a  lavozim i  to ‘liq  va to ‘g ‘ri  k o ‘rsatilgani.

+

0 ‘quv  fani  (m oduli)nin g  m aqsad  va  vazifalari,  o ‘zlashtirish  natijasiga  q o ‘yiladigan  talablar  boMimi  ekspertizasi

0 ‘quv fani (m oduli)ning maqsad va vazifalari qisqa va tubihunarli bayon qilingani.

4 -

0 ‘quvchining o ‘quv  fani  (m oduli)ni  o ‘zlashtirish  natijasiga q o ‘yiladigan  talab lar talim 

standartida qayd  qiligan talablar asosida egallashi  kerak  bo ‘lgan  bilim   va ko^nikm alar  Shu 

fan  (m odul)dan nimalarni bilishi va qaysi amallarni mustaqil bajara olishi

 orqali  to ‘liq 

va aniq  bayon  qilingani.

U quv  fani  (m oduli)  b o ‘yicha  ta 'lim   standartida  qayd  qilingan  talablarni  ishchi  dasturda ish 

beruvchi(lar)ning belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan talablari va tavsiyalarini hisobga olgan 

holda q o ‘shim cha bilim  va k o ‘nikm alam i kiritish orqali kengaytirilgani.

4

.


( ) ‘ q u\   fani  ( moduIi ) 11 in»  m a s h » ‘ ulot  l u r l a r i   b o ‘ y i c l i a   m a n / u l a r   r cj as i   v a   m a z m u n i   boMimi  c ks pe rt i z as i

0 ‘q u v   fa n i.(m o d u li)  m a v z u si  z a  m a s h g u lo t  lu rlari  b o ‘y ic h a  m a v z u la r m a z m u n i  u s tu n id a  

q a y d .  c tilg a n (3 - ilo v a ,  2 -u s tu n )  m a v z u la r n o m i  n a m u n a v iy   o ‘q u v   d a s tu r  m a v z u la rig a  

m o slig i.  M a v z u la rg a   o ‘z g a rg iris h   k iritilg a n   h o lla rd a ,  u larn i  ish   b e ru v c h ila r to m o n id a n  

ta v s iy a   z tilg a n lig i  y o k i  a s o s la n g a n lig i  v a  b u   h a q d a   P e d a g o g ik   k e n g a s h   q a ro ri  m a v ju d lig i.

M a z k u r  u s tu n d a  q a y d   e tilg a n   (3 -ilo v a ,  2 -u s tu n )  m a s h g ‘u lo tla r tu rla ri  (n a z a riy   v a  a m a liy  

m a s h g ‘u lo t, se m in a r)  m a v z u la ri  v a  m a z m u n i  n a m u n a v iy   o ‘q u v  d a s tu r m a v z u la rig a  m o slig i. 

M a v z u la r  v a   m a z m u n g a   o ‘z g a rtiris h   k iritilg a n   h o lla rd a ,  u la rn i  ish  b e ru v c h n la r to m o n id a n  

ta v s iy a   e tilg a n lig i  y o k i  a s o s la n g a n lig i  v a  b u   h a k d a   P e d a g o g ik   k e n g a s h   q a ro ri  m a v ju d lig i.

+

M a z k u r  u s tu n d a  q a y d   e tilg a n   (3 -ilo v a ,  2 -u s tu n )  “ L a b o ra to riy a   ish i  ra q a m i  v a   m a v z u s i” k a ta g ig a  k iritilg a n   b a r c h a  m a v z u la r so n i  o ‘k u v   re ja d a g i  so a tg a ,  m a v z u la ri  n a m u n a v iy   o ‘q u v   d a s tu rg a  

m o slig i.  M a v z u la rg a  o ‘z g a rtiris h   k iritilg a n   h o lla rd a ,  u larn i  a s o s la n g a n lig i  v a   b u   h a q d a  

P e d a g o g ik   k e n g a s h   k a ro ri  m a v ju d lig i.  L a b o ra to riy a   ish lari  m a v z u la ri  n a z a riy   m a s h g ‘u lo tn in g  

m o s  m a v z u si  o ‘tilg a n d a n   k e y in   re ja la s h tirilg a n n .

M a z k u r  u s tu n d a  q a y d   e tilg a n   (3 -ilo v a ,  2 -u s tu n )  m a s h g ‘u lo t  tu rla ri  v a   u la rg a   a jra tilg a n   s o a tla m in g  

k a s b n in g   a m a ld a g i  n a m u n a v iy   o ‘k u v   re ja s id a   k e tirilg a n   S h u   fan   (m o d u l)n in g   m a s h g ‘u lo t  tu rla ri 

v a  u la rg a   a jra tilg a n   s o a tla rg a   m o s lig i  h a m d a  m a v z u la r so a tla ri  3 -u s tu n d a  t o ‘g ‘ri  q a y d   etilg a n i.

f

M a z k u r  u s tu n d a  q a y d   e tilg a n   (3 -ilo v a ,  2 -u s tu n )  “ M u sta q il  is h ”  k a ta g ig a  o ‘q u v c h i  a u d ito riy a d a n  ta s h q a rid a   m u s ta q il  o ‘z la s h tiris h i  y o k i  b a ja rish i  u c h u n   fa q a t  d a r s d a  o ‘tilg a n   m a v z u n i 

o ‘z la s h tiris h g a  te g ish li  u y   v a z ifa la ri  y o z ilg a n lig i  “ M u sta q il  ish ”g a  a jra tilg a n   s o a tla r ja m i 

n a m u n a v iy   o ‘q u v  re ja d a   S h u   fan   (m o d u lg a )n in g   m u s ta q il  ish ig a  a jra tilg a n   s o a tla rg a  m o slig i  v a  bu  

so a tla r 3 -u s tu n d a  t o ‘g 'r i  q a y d   e tilg a n i.

- t

0 ‘q u v   re ja d a   fa n d a n   k u rs   ishi  (lo y ih a s i)  k iritilg a n   h o ld a  m a z k u r u s tu n d a  (3 -ilo v a ,  2 -u s tu n )  o ‘q u v  re ja d a   k o ‘rs a tilg a n   s o a tg a   m o s   m a v z u la ri  k iritilg a n lig i.  “ M u sta q il  is h ” ja m i  so ati  k u rs   ishi 

(lo y ih a si)n i  b a ja ris h   b o s q ic h la rig a   ish   h a jm id a n   k e lib   c h iq ib   m o s   ra v is h d a   ta q s im   q ilin g a n lig i. 

M a v z u la r  v a  “ M u s ta q iy a   ish ”  s o a tla ri  3 -u s tu n d a  t o ‘g ‘ri  q a y d   e tilg a n i.

•f

S h u   b o ‘lim n in g  “ D id a k tik   m a te ria l  v a  k o ‘rg a z m a ln   q u ro lla r”  u s tu n ig a  (3 -ilo v a ,  4 -u s tu n ) m a v z u n in g   m o h iy a tid a n   k e lib   c h iq ib ,  o ‘q itu v c h i  to m o n id a n   ta y y o rla n g a n   m a v z u g a  m o s   d id a k tik  

m a te ria lla r  (ta rq a tm a  m a te ria lla r,  d a rs d a  b a ja rish g a   m o ija lla n g a n   to p s h iriq la r,  k o ‘rs a tm a la r v a  

b o s h q a la r),  S h u n in g d e k ,  m a v z u g a   m o m   k o ‘rg a z m a li  q u ro lla r  (p la k a tla r,  a lb o m la r,  k a ta lo g la r, 

tu rli  k o lle k s iy a la r,  x a r ita la r v a  b o s h k a la r)  k iritilg a n i“ Л К  

1

  va  I21In 11111 in к  lexnik  vosilaliir”  

iislu iig a  (3 -ilo v a ,  5 -u s tu n )  la ’lim   m u a s sa sa s id a   m a v ju d  

im k o n iy a td a n   k e lib ,  c h iq ib   a x b o ro t  k o m im m ik a tsiy a   te x n o lo g iy a la ri  (А К Т )  yo ki  b o s h q a  

n a m o y is h   te x n ik a s i  v o sita la ri  o rq a li  m a v z u g a o id   k o ‘rs a tiia d ig a n   m a te ria lla r (ja ra y o n la m in g  

a n im a ts io n ,  m u ltim e d iy a v iy   ta s v n rla ri,  v id e o film   v a  v id e o la v x a la r,  ta q d im o tla r,  d in a m ik   v a   sta tik  

sla y d d a r,  c h n z m a la r,  s x e m a la r  v a  b .),  А К Т   v o s ita sid a  o ‘q u v c h ila r o ‘z la s h tirish   d a ra ja sin i  te z k o r 

n a z o ra ti,  S h u n in g d e k ,  А К Т   v o s ita s id a  m a v z u g a  o id   o ‘q u v  ja r a y o n id a   b a ja rila d ig a n   ish la r 

k iritilg a n i.Hr

“ T e x n o l o g p k  jihozlar,  stendlar,  maketlar,  asboblar,   ma te r na l la r  v a  b.”  

d e b   n o m la n g a n  

.u s tu n g a  (3 -ilo v a ,  6 -u s tu n )  ta lim   m u assa sa si  im k o n iy a tid a n   k elib   ch iq ib ,  fan  x o n a d a g i  v a  o ‘q u v  

u s ta x o n a la rd a  m a v ju d   te x n o lo g ik  jih o z la r,  k u rg a z m a la r,  s te n d la r,  m a k e tla r,  tre n a jy o rla r,  ish 

q u ro lla ri  v a  a s b o b la r,  m a te r ia lla r  v a  b o s h k a la rd a n   m a v z u d a  k o ‘lla n ila d n g a n la ri  t o ‘g ‘ri  v a toMiq 

q a y d   e tilg a n i.t

“ N a z o r a t   usuli”  

u s n u n ig a   (3 -ilo v a ,  7 -u s tu n )  m a s h g ‘u lo t  tu rla ri  b o ‘y ic h a  d a rs  ja ra y o n id a  

q o ‘llan ila d ig an  jo r iy  n a z o ra tn in g   sam arali  usullari  k iritilgan i.

“ T a v s i y a   etilgan  a d a bi y ot ”  

u s tu n ig a   (3 -ilo v a ,  8 -u s tu n )  ish ch i  d a s tu rn in g  “ T a v s iy a  e tilg a n  

a d a b iy o tla r  v a  s a y tla r  r o ‘y x a ti” d a n   m u a y y a n   m a v z u li  o ‘z la s h tiris h   u c h u n   o ‘q u v c h ig a  ta v s iy a  

e tila d ig a n   o ‘q u v   a d a b iy o tn n n g   r o ‘y x a td a g n   ta rtib   ra q a m i  v a  b e tla ri  k e ltirilg a n i.0

‘ q uv  fani  (moduli)nnnt  moddi y-texni k  t a ’ mnnoti”   b o‘ limi  ekspertizasi

Ish c h i  d a s tu rn in g  

0

‘ q uv  fani  (moduli)ning  mod di y- te xnn k  t a ’ minoti”  

b o ‘lim id a  o ‘q u v   fani 

(m o d u ld i)g a  te g is h li  o ‘k u v   x o n a s id a  o ‘tk a z ila d ig a n   m a s h g ‘u lo t  tu r(la r )id a n   y o k i  o ‘q u v  

u s ta x o n a s id a  o ‘tk a z ila d ig a n   a m a liy o t  tu rid a n   k e lib   c h iq ib   m a s h g ‘u lo t  o ‘tis h   u c h u n   k e ra k  

boM adigai jih o z la r  -  o ‘q itu v c h i  v a  o ‘q u v c h ila r  s o n ig a  m o s   s to l-s tu l,  d o s k a   v a  b .;  t a ’lim n in t  te x n ik - 

n a m o y is h   v o s ita la ri;  o ‘k u v -m e to d ik   m a te ria lla r,  m a s a la n ,  la b o ra to riy a   is h in in g   u s lu b iy  

k o ‘rs a tm a s i,  la b o ra to riy a   is h la rin i  b a ja rish   d a fta ri,  k o ‘rg a z m a li  q u ro lla r  (p lak a t,  g e rb a riy ,  alb o m , 

k a ta lo g   v a b .),  m a ’lu m o tn o m a ,  lu g ‘at v a  b o s h k a la r;  te x n o lo g ik  j ih o z la r ,  m a k e tla r,  s te n d la r,  ish 

q u ro lla ri  v a  a s b o b la r,  m a te r ia lla r v a  b,  q a y d   etilg a n i.t

Ish c h i  d a s tu rd a   la b o ra to riy a   ish i  q a y d   e tilg a n   h o ld a   la b o ra to riy a   is h in in g   n o m i  h a m d a  uni 

b a ja rish   u c h u n   z a ru r b o i g a n  jih o z ,  o ‘lc h o v   v a  n a z o ra t  a s b o b la ri,  re a k tiv   v a  b o s h q a la r 

k o " rsa tilg a n i.“ F a n   (modul)ning  o‘ zlashtirish  d ar aj asi ni   nazorati  v a   bahol ash”   b o ‘ limi  ekspertizasi

“ Fan  (modul) ni ng  o ‘ z!ashtirish  darajasini   nazorati v a   b ah ol ash ”  

b o Llim id a  o ‘q itu v c h i 

to m o n id a n   o ‘q u v c h in in g   fan   (m o d u l)n i  o ‘z la s h tiris h   d a ra ja s in i  n a z o ra ti  v a  b a h o la s h   “ A k a d e m ik  

lits e y la r  v a   k a s b - x u n a r k o lle jla ri  o ‘q u v c h ila rin in g   b ilim   s a v iy a s i,  k o 'n i k m a   v a  m a la k a la rin i 

n a z o ra t  q ilis h n in g   re y tin g  tiz im i  t o ‘g ‘ris id a  N iz o m ’"ga  m o s   n a z o ra t  v a   b a h o la s h   u su lla ri 

q o ‘lla n ilg a n lig i“ T a v s i y a   etilgan  a dab iy ot lar   va  suyll ar  r o ‘ y \ a l i ”   bo'liini  i'kspcrti/.asi

Ish c h i  d a s tu rn in g   “ l  avsiya  etilgan  ad ab iyo tl ar  va  sa yt la r   r o ‘y x a t i ”  

b o ‘lim i  uch  q is m d a n   ib o ra t 

sh a k illa n tirilg a n i

H-

S h u   boM im da A sosiy adabiyotlar,  Q o ‘shim cha adabiyotlar,  In tern et saytlari r o ‘yh atlariga

Y o ‘r iq n o m a   ta v s iy a s ig a   m o s  a d a b iy o tla r  v a  m a n b a la r r o ‘y h ati  h a m d a   s a y tla r  m a n z illa ri  q a y d  

e tilg a n i.

4

A n iq l a n g a n   kamchi li klar:2

._ 

3._


4.

Y A K U N I Y   X U L O S A  

( q u y i d a g i   ikki  x u l o s a d a n   biri  t a n l a n a d i )

Ha

Y o ‘qFan (m odul)ning ishchi  dasturi  “ Y o ‘riqnom a” ga mos,  Pedagogik  kengash  m uhokam asiga  tavsiya 

etildi.


Fan (m odul)ning ishchi  dasturi  “ Y o ‘riqnom a” ga  moslab  qayta  ishlab chiqish  uchun  qaytarildi.

E k s p e rt  g u ru h i  raisi

E k s p e rt  g u ru h i  a ’z o la ri:

i  / 


(F.I.SH )

Л / .   ^

(F  I Sri)

, AS  . 

Jjjbj(cDyt< s>tO-d£l

(im z o )

(F.I.SH)


Mavzu


Ajratilgan 

vaqt (soat 

hisobida)

Mashg’ulot

turi

Ta’lim


metodlari

Predmetlar

aro

aloqadorlikAxborot 

manbalari, 

jihozlar va 

materiallar

O’quvchilaming 

auditoriyadagi 

bajaradigan 

mustaqil ish 

(topshiriq) lari

Foydalanila-

digan

manbalar


Nazorat

turi


Uyga

vazifa


Sana va 

guruhlar


1

Optika.  Fotometriya. Yorug’lik oqimi. 

Yorug’lik kuchi, uning birliklari. 

Yoritilganlik, ravshanlik va uning 

birliklari.

2

NazariyAqliy hujum 

B.B.B.


Algebra,

geometriya,

mexanika

Mavzuga oid 

plakat, 

kodaskop, 

namoish 

jihozlar


M a’ruzani 

tinglash, zarur 

joylarni yozib 

olish


[1],[4]

Tezkor


savol-

javob


15-18

§

2Masalalar yechish

2

AmaliyIntelektual

yondashuv

Algebra,

geometriya

Tarqatma

material-lar

R1053-1070  (toq)

[7],[8],[9]

Masala

yechish,


og’zaki

so’rov


R1053

-1070


(juft)

3

Masalalar yechish2

Amaliy


Kichik

guruhlar


Algebra,

geometriya

Darslik,

tarqatma


m ateriallar

R1071-1080t

[7],[8],[9]

Masala


yechish,

og’zaki


so’rov

R1071


-1080j

4

Geometrik optikaning asosiy qonunlari. Yorug’likning to’g’ri chiziq bo’yicha 

tarqalishi, qaytishi va sinishi, uning 

qonunlari.  Yassi ko’zgu.  To’liq ichki 

qaytish. Nur tolalardan yorug’likning 

o’tishi. Yorug’likning prizmadan o’tishi.

2

NazariyAqliy hujum 

B.B.B.


Algebra,

geometriya,

mexanika

Mavzuga oid

plakat,

kodaskop,namoish

jihozlar


M a’ruzani 

tinglash, zarur 

joylarni yozib 

olish


[1],[4]

Tezkor


savol-

javob


19-23

§

5Masalalar yechish

2

AmaliyAqliy hujum

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar

R1084-1088t

[12]

43§  35-50[7],[8],[9]

Masala


yechish,

og’zaki


so’rov

R1084


-1088j

[12]


43§

60-70


6

Masalalar yechish

2

Amaliy


Intelektual

yondashuv

Algebra,

geometriya

Tarqatma

material-lar

R1089-1094t

[12]


44§  3-15

[7],[8],[9]

Masala

yechish,


og’zaki

so’rov


R1089

-1094j


[12]

44§


16-28

7

Linza.  Yupqa linza formulasi. Linza yordamida tasvir hosil qilish shart- 

sharoitlari. Linzaning kattalashtirishi. 

Ko’z -  optik sistema sifatida. Ko’rish 

nuqsonlari. Ko’zoynak.

2

Nazariy


Fikrlash va 

dunyoqarash 

ini o ’stirish

Algebra,


geometriya,

mexanika,

anatomiya

Mavzuga oid

plakat,

kodaskop,namoish

jihozlar


M a’ruzani 

tinglash, zarur 

joylarni yozib 

olish


[1],[4]

Tezkor


savol-

javob


24-27

§

8Masalalar yechish

2

Amaliy3x4 metodi

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar

[7],[8],[9]

Masala

yechish,


og’zaki

so’rov


Testlar

yechis


h

9

Masalalar yechish2

Amaliy


Arifmetik,

algebraik

Algebra,

geometriya

Tarqatma

material-lar

[7],[8],[9]

Masala


yechish,

og’zaki


so’rov

Testlar


yechis

h

110

Optik asboblar. Fotoapparat, proyeksion 

apparatlar, lupa, mikroskop, ko’rish 

naylari, uzoqdan ko’rish asboblari.

2

Nazariy


Muammoli

ta ’lim


Algebra,

geometriya,

mexanika

Mavzuga oid

plakat,

kodaskop,namoish

jihozlar


M a’ruzani 

tinglash,  zarur 

joylarni yozib 

olish


[1],[4]

Tezkor


savol-

javob


28-30

§

111-Lab ishi. Fotometr vordamida manbani 

yorug’lik kuchni aniqlash.

2

Laboratoriyaishi

Laboratoriya

usuli

Algebra,


geometriya

Ish


yo'riqnomasi

da

ko'rsatilganjihozlar

Laboratoriya ishini 

bajarish

[5],[6]


Hisobot

qabul


qilish

Takror


lash

12

Masalalar yechish2

Amaliy


Blits so’rov

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar

[7],[8],[9]

M asala

yechish,


o g ’zaki

so’rov


Testlar

yechis


h

13

Yorug’lik -  elektromagnit to’lqin. Yorug’lik tezligi va uning tajribada 

aniqlanishi. To’lqin optikasining 

asoslari. Yorug’lik interferensiyasi. 

Kogerentlik. Maksimum va minimum 

shartlari. Ponada interferensiya, Nyuton 

halqalari. Interferensiyaning texnikada 

qo’llanilishi.

2

NazariyFikrlash va 

dunyoqa- 

rashini 

o ’stirish

Algebra,

geometriya,

mexanika,

elektr


Mavzuga oid 

plakat, 


kodaskop, 

namoish 


jihozlar

M a’ruzani 

tinglash,  zarur 

joylarni yozib 

olish

[1],[4]


Tezkor

savol-


javob

31-36
Download 1.31 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling