0 ‘zbekist0n respublikasi oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi 0 ‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi


§ 14 2-Lab ishi. Lyuminestsent va


Download 1.31 Mb.
Pdf ko'rish
bet4/7
Sana15.12.2019
Hajmi1.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
§

14

2-Lab ishi. Lyuminestsent va cho’g’lanma lampalarning yorug’lik 

berish qobiliyatini taqqoslash

2

Laboratoriyaishi

Laboratoriya

usuli

Algebra,


geometriya

Ish


yo'riqnomasi

da

ko'rsatilganjihozlar

Laboratoriya ishini 

bajarish

[5], [6]


Hisobot

qabul


qilish

Takror


lash

15

Masalalar yechish2

Amaliy


Blits so’rov

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar

[12] 


46§  4-20

[7],[8],[9]

M asala

yechish,


o g ’zaki

so’rov


Testlar

yechis


h

[12]


46§

21-30


16

Yorug’lik difraksiyasi. Gyuygens-Frenel 

prinsipi. Difraksion panjara. Difraksion 

spektr. Yorug’likning qutblanishi. Malus 

qonuni (isbotsiz).

2

NazariyAqliy hujum 

B.B.B.


Algebra,

geometriya,

mexanika,

tarix


Mavzuga oid 

plakat, 


kodaskop, 

namoish 


jihozlar

M a’ruzani 

tinglash,  zarur 

joylarni yozib 

olish

[1],[4]


Tezkor

savol-


javob

37-38


§

17

3-Lab ishi.  Yoritilsanliknins yorus’lik kuchida bog’liqligi

2

Laboratoriyaishi

Laboratoriya

usuli

Algebra,


geometriya

Ish


yo'riqnomasi

da

ko'rsatilganjihozlar

Laboratoriya ishini 

bajarish

[5], [6]


Hisobot

qabul


qilish

Takror


lash

18

Masalalar yechish2

Amaliy


3x4  metodi

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar

R1139-1146t 

[12]

47§  10-20[7],[8],[

9]

Masalayechish,

o g ’zaki

so’rov

R113


9-

1146j


[12]

47§


2

30-40

19

Yorug’lik dispersiyasi. Dispersiya spektri.  Spektr turlari. Nurlanish va 

yutilish spektrlari.  Spektroskop.  Spectral 

analiz va uning fanda va texnikada 

qo’llanilishi. Infraqizil va ultrabinafsha 

nurlar. Rentgen nurlari.

2

NazariyAqliy hujum 

B.B.B.


Algebra, 

geometriya, 

mexanika, 

elektr, tarix

Mavzuga oid

plakat,


kodaskop,

namoish


jihozlar

M a’ruzani 

tinglash, zarur 

joylarni yozib 

olish

[1],[4]


Tezkor

savol-


javob

39-44


§

20

4-Lab ishi.  Yoritilganlikni masofada bog’liqligi

2

Laboratoriyaishi

Laboratoriya

usuli

Algebra,


geometriya

Ish


yo'riqnomasi

da

ko'rsatilganjihozlar

Laboratoriya ishini 

bajarish

[5], [6]


Hisobot

qabul


qilish

Takror


lash

21

Masalalar yechish2

Amaliy


Blits o ’yin

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar

R1147-1155t 

[12]

45§  1-15[7],[8],[

9]

Masalayechish,

og’zaki


so’rov

R1147


-1155j

[12]


45§

16-26


22

Elektrodinamika qonunlari va nisbiylik 

prinsipi. Maykelson tajribasi. 

Eynshteynning nisbiylik nazariyasi 

postulatlari. Vaqtning, masofaning 

nisbiyligi.

2

Nazariy


Klaster usuli

Algebra,


geometriya,

mexanika


Mavzuga oid

plakat,


kodaskop,

namoish


jihozlar

M a’ruzani 

tinglash, zarur 

joylarni yozib 

olish

[1],[4]


Tezkor

savol-


javob

45-48


§

23

5-Lab ishi. Yoritilganlikni yorug’likning tushish burchakda bog’liqligi

2

Laboratoriyaishi

Laboratoriya

usuli

Algebra,


geometriya

Ish


yo'riqnomasi

da

ko'rsatilganjihozlar

Laboratoriya ishini 

bajarish

[5], [6]


Hisobot

qabul


qilish

Takror


lash

24

Masalalar yechish2

Amaliy


3x4 metodi

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar

R1156-1164t 

[12]

49§  10-20[7],[8],[

9]

Masalayechish,

og’zaki


so’rov%

 j

25Tezliklarni qo’shishning relativistic 

qonuni. Jism massasining tezlikka 

bog’liqligi. Massa bilan energiya 

orasidagi bog’lanish.

2

Nazariy


Tarmoqlar

metodi


Algebra,

geometriya,

mexanika

Mavzuga oid

plakat,

kodaskop,namoish

jihozlar


M a’ruzani 

tinglash, zarur 

joylarni yozib 

olish


[1],[4]

Tezkor


savol-

javob


49-50

§

266-Lab ishi. Yorug’likning aaytish aonuni 

yordamida balandlikni aniqlash

2

Laboratoriyaishi

Laboratoriya

usuli

Algebra,


geometriya

Ish


yo'riqnomasi

da

ko'rsatilganjihozlar

Laboratoriya ishini 

bajarish

[5], [6]


Hisobot

qabul


qilish

Takror


lash

27

Masalalar yechish2

Amaliy


Analitik

metod


Algebra,

geometriya

Tarqatma

material-lar,

teslar

to'plami


R1175-1178t 

[12]


50§  1-10

[7],[8],[

9]

Masala


yechish,

og’zaki


so’rov

R1175


-1178j

[12]


50§

11-24


28

Yorug’lik kvantlari. Yorug’lik ta’siri.

2

Algebra,


Mavzuga oid

M a’ruzani

[1],[4]

Tezkor


51-52

3


Kvant nazariyasining tug’ilishi.

Nazariy


Aqliy hujum 

B.B.B.


geometriya,

mexanika,

elektr

plakat,


kodaskop,

namoish


jihozlar

tinglash, zarur 

joylarni yozib 

olish


savol-

javob


§

29

7-Lab ishi.  Shishaning sindirish ko’rsatkichini  aniqlash

2

Laboratoriyaishi

Laboratoriya

usuli

Algebra,


geometriya

Ish


yo'riqnomasi

da

ko'rsatilganjihozlar

Laboratoriya ishini 

bajarish

[5],[6]


Hisobot

qabul


qilish

Takror


lash

30

Masalalar yechish2

Amaliy


Geometrik

metod


Algebra,

geometriya

Tarqatma

material-lar,

teslar

to’plami


R1180-1188t

[12]


52§  24-40

[7], [8], [

9]

M asala


yechish,

o g ’zaki

so’rov

R1180


-1188j

[12]


52§

60-70


31

Fotoeffekt Fotoeffekt nazariyasi. 

Fotonlar. Ichki fotoeffekt. 

Fotoeffektning qo’llanilishi. Yorug’lik 

tabiatini tushuntirishdagi dualism- 

yorug’likning to’lqin va kvant xossalari.

2

Nazariy


Tarmoqlar

metodi


Algebra,

geometriya,

mexanika

Mavzuga oid

plakat,

kodaskop,namoish

jihozlar


M a’ruzani 

tinglash,  zarur 

joylarni yozib 

olish


[1],[4]

Tezkor


savol-

javob


53  §

32

8-Lab ishi.  Linzaning fokus masofasini aniqlash

2

Laboratoriyaishi

Laboratoriya

usuli

Algebra,


geometriya

Ish


yo'riqnomasi

da

ko'rsatilganjihozlar

Laboratoriya ishini 

bajarish

[5], [6]


Hisobot

qabul


qilish

Takror


lash

33

Masalalar yechish2

Amaliy


Intervyu

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to’plami

[12] 


53§  5-20

[7],[8],[9]

M asala

yechish,


o g ’zaki

so’rov


Testlar

yechis


h

[12]


53§

21-35


34

Atomistik dunyoqarashning rivojlanishi. 

Atom tuzilishi. Tomson modeli. 

Rezerford tajribasi va formulasi. 

Atomning planetar modeli. Bor 

postulatlari.

2

Nazariy


M uloqot

Algebra, 

geometriya, 

mexanika, 

kimyo, elektr

Mavzuga oid

plakat,

kodaskop,namoish

jihozlar


M a’ruzani 

tinglash,  zarur 

joylarni yozib 

olish


[1],[4]

Tezkor


savol-

javob


54-57

§

359-Lab ishi. Difraksion panjara 

yordamida yoruglik tolqin uzunligini 

aniqlash

2

Laboratoriyaishi

Laboratoriya

usuli

Algebra,


geometriya

Ish


yo'riqnomasi

da

ko'rsatilganjihozlar

Laboratoriya ishini 

bajarish

[5], [6]


Hisobot

qabul


qilish

Takror


lash

36

Masalalar yechish2

Amaliy


Analitik usul

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to’plami

[12] 


54§  1-5

[7],[8],[

9]

M asala


yechish,

o g ’zaki

so’rov

Testlar 


yechis 

[12] 54§  6­

10

37Atom spektrlaridagi asosiy qonuniyatlar. 

Vodorod atomining spectral seriyalari.

2

Algebra,


geometriya,

Mavzuga oid 

plakat,

M a’ruzani tinglash,  zarur

[1],[4]


Tezkor

savol-


58-62

§

4Balmeming umumlashgan formulasi. 

Vodorod atomining Bor nazariyasi. 

Energetik sathlar diagrammasi. Bor 

nazariyasining qiyinchiliklari.

Nazariy

Muloqot


mexanika. 

kimyo. elektr

kodaskop.

namoish


jihozlar

joylarni yozib 

olish

javob


38

10-Lab ishi.  Difraksiya I, II. III  tartibi 

yordamida laser nurining og’ish 

burchagini aniqlash.

2

Laboratoriyaishi

Laboratoriya

usuli

Algebra.


geometriya

Ish


yo'riqnomasi

da

ko'rsatilganjihozlar

Laboratoriya ishini 

bajarish

[5]. [6]


Hisobot

qabul


qilish

Takror


lash

39

Masalalar yechish2

Amaliy


Blits -o’yin

Algebra.


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to'plami

[12] 


54§  11-15

[7], [8], [

9]

Masala


yechish.

og’zaki


so’rov

Testlar


yechis

h

[12]54§

16-20


40

Spontan va majburiy nurlanishlar. 

Yorug’likning kuchaytirish prinsiplari.

Rubin lazerining tuzilishi va ishlash 

prinsipi. Lazer nurlanishining xossalari. 

Lazerlarning qo’llanilishi.

2

Nazariy


Aqliy hujum 

B.B.B


Algebra. 

geometriya. 

mexanika. 

kimyo. elektr

Mavzuga oid

plakat.


kodaskop.

namoish


jihozlar

M a’ruzani 

tinglash. zarur 

joylarni yozib 

olish

[1],[4]


Tezkor

savol-


javob

§

641

Masalalar yechish

2

Amaliy


Geomertik,

algebraik

Algebra.

geometriya

Tarqatma

material-lar,

teslar

to'plami


R1186-1192t 

[12]


54§  20-26

[7],[8],[

9]

Masala


yechish.

og’zaki


so’rov

R1186 


-1192j

42

Masalalar yechish2

Amaliy


3x4 metodi

Algebra.


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to'plami

R1193-1199t

[7],[8],[

9]

Masalayechish.

og’zaki


so’rov

R1193


-1199j

43

Atom yadrosining tarkibi. Izotoplar. izotonlar va izobarlar. Atom yad-rosini 

xarakterlovchi kattaliklar. Atom 

yadrosining zaryadi. massasi va radiusini 

aniqlash usullari. Yadroning bog’lanish 

va solishtirma bog’lanish energiyalari. 

Yadroviy kuchlar. Yadro modellari 

haqida ma’lumot.

2

NazariyBlits-o’yin

Algebra. 

geometriya. 

mexanika. 

kimyo. elektr

Mavzuga oid

plakat.

kodaskop.namoish

jihozlar


M a’ruzani 

tinglash. zarur 

joylarni yozib 

olish


[1],[4]

Tezkor


savol-

javob


64-67

§

44Masalalar yechish

2

Amaliy3x4 metodi

Algebra.


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to'plami

R1207-1209t

[12]

57§  10-20[7],[8],[

9]

Masalayechish.

og’zaki


so’rov

R1207


-1209j

[12]


57§

21-30


45

Masalalar yechish

2

Amaliy


Analitik.

arifmetik

Algebra.

geometriya

Tarqatma

material-lar,

teslar

to'plami


R1210-1212t

[12]


57§  31-40

[7],[8],[

9]

Masala


yechish.

og’zaki


so’rov

(5 31

-1 4

Radioaktivlik. Radioaktiv yemirilish qonuni. Aktivlik tushunchasi va

2

Mavzuga oid plakat.

M a’ruzani

[1],[4]

6

§5

46

birliklari.  Sun’iy radioaktivlik. 

Radioaktiv oilalar. 

X

 -yemirilish. f3

 -  


yemirilish. Neytrino. Atom yadrosining 

у

 -  nurlanishi. у

 -nurlanishning

moddalar bilan o’zaro ta’siri. Yadro 

reaksiyalari.  Yadro reaksiyalari vaqtidagi 

saqlanish qonunlari. Uran yadrosining 

bo’linishi.  Yadroreaktorlari. Termoyadro 

reaksiyasi.

Yadroviy nurlanish dozasi. Uning 

birliklari. Zarralarni qayd qilishning 

amaliy usullari.

Nazariy

B lits-o’yinAlgebra, 

geometriya, 

mexanika, 

kimyo, elektr

kodaskop,

namoish


jihozlar

tinglash,  zarur 

joylarni yozib 

olish


Tezkor

savol-


javob

47

M asalalar  yechish2

Amaliy


Analitik,

arifmetik

Algebra,

geometriya

Tarqatma

material-lar,

teslar

to'plami


[12] 

55§  15-40

[7], [8], [

9]

M asalayechish,

o g ’zaki

so’rov

Testlar


yechis

h

[12]55§

41-56


48

M asalalar  yechish

2

Amaliy


Intervyu

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to'plami

R1213-1215t

[12]

56§  1-15[7],[8],[

9]

M asalayechish,

o g ’zaki

so’rov

R1213


-1215j

[12]


56§

16-31


49

Elementar zarralar «bog’i». Pozitronning 

kashf etilishi. Antizarralar. Elementar 

zarralarni xarakterlovchi kattaliklar. 

Elementar zarralar fizikasidagi saqlanish 

qonunlari. Elementar zarralarning kvark 

modeli. Glyuonlar. Kosmik nurlar 

haqida tushuncha. Ularning kimyoviy 

tarkibi. Olamning yagona fizik 

manzarasi.

2

Nazariy


Tarmoqlar

metodi


Algebra, 

geometriya, 

kimyo, elektr

Mavzuga oid

plakat,

kodaskop,namoish

jihozlar


M a’ruzani 

tinglash,  zarur 

joylarni yozib 

olish


[1],[4]

Tezkor


savol-

javob


70-74§

50

M asalalar  yechish2

Amaliy


Analitik,

Arifmetik

Algebra,

geometriya

Tarqatma

material-lar,

teslar

to'plami


R1216-1218t

[12]


58§  1-15

[7],[8],[

9]

M asala


yechish,

o g ’zaki

so’rov

16 


18j 

]2 


§ 

25 


-1 


1

51M asalalar  yechish

2

AmaliyAnalitik,

Arifmetik

Algebra,

geometriya

Tarqatma

material-lar,

teslar

to'plami


R1218-1221t

[12]


58§  26-35

[7],[8],[

9]

M asala


yechish,

o g ’zaki

so’rov

R1218 


-1221j 

[12] 


58§ 

36-49


52

Kinematika b o ’yicha takrorlash.

2

Nazariy


M uloqot

B.B.B.


Algebra,

geometriya

Mavzuga oid

plakat,


kodaskop,

namoish


jihozlar

M a’ruzani 

tinglash,  zarur 

joylarni yozib 

olish

[1],[4]


Tezkor

savol-


javob

75-77


§

53

M asalalar  yechish2

Tarqatma


R1225-1227t

[7],[8],[

M asala

R1225


6

Amaliy

Arifmetik

algebraik

Algebra,


geometriya

material-lar,

teslar

to’plami


[11]

1§  1-10


9]

yechish,


og’zaki

so’rov


7j -1 

154

Masalalar yechish

2

Amaliy


3x4 metodi

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to’plami

R1228-1232t

[11]

3§  1-10


[7], [8], [

9]

Masalayechish,

og’zaki


so’rov

R1228


-1232j

[11]


11-17


55

Kinematika bo ’yicha takrorlash.

2

Nazariy


Aqliy hujum 

B.B.B.


Algebra,

geometriya

Mavzuga oid

plakat,


kodaskop,

namoish


jihozlar

M a’ruzani 

tinglash, zarur 

joylarni yozib 

olish

[1],[4]


Tezkor

savol-


javob

7

§56

Masalalar yechish

2

Amaliy


3x4 metodi

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to’plami

R1233-1238t

[11]

7§  1-10


[7],[8],[

9]

Masalayechish,

og’zaki


so’rov

R1233 


-1238j 

[11] 


7§  11­

122


57

Masalalar yechish

2

Amaliy


Algebraik

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to’plami

R1239-1244t

[11]

10§  1-10[7],[8],[

9]

Masalayechish,

og’zaki


so’rov

R1239 


-1244j 

[11] 


10§ 

11-63


58

Dinamika bo ’ yicha takrorlash.

2

Nazariy


Aqliy

hujum,


B.B.B.

Algebra,


geometriya

Mavzuga oid

plakat,

kodaskop,namoish

jihozlar


M a’ruzani 

tinglash, zarur 

joylarni yozib 

olish


[1],[4]

Tezkor


savol-

javob


§

7

59Masalalar yechish

2

AmaliyGeometrik

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to’plami

R1245-1247t

[11]

11§  1-10[7],[8],[

9]

Masalayechish,

og’zaki


so’rov

R1245


-1247j

[11]


11§

11-91


60

Masalalar yechish

2

Amaliy


Geometrik

Algebra,


geometriya

Tarqatma


material-lar,

teslar


to’plami

R1248-1250t

[11]

15§  1-5


[7],[8],[

9]

Masalayechish,

og’zaki


so’rov

™'<

=0

 

^

Download 1.31 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling