0 ‘zbekist0n respublikasi oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi 0 ‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi


O ’q u v   m a s h g ’u lo tin in g  t a ’lim   te x n o lo g iy a s i  m o d e li


Download 1.31 Mb.
Pdf ko'rish
bet7/7
Sana15.12.2019
Hajmi1.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

O ’q u v   m a s h g ’u lo tin in g  t a ’lim   te x n o lo g iy a s i  m o d e li

O’quv soati:

 

soatTalabalar soni:

 

taO’quv mashg’uloti shakli va turi

N a z a riy  m a s h g ’u lo tO’quv mashg’ulotining rejasi

1.  Y o ru g ’likn in ig tarq alish i  ,  sin insh v a   qaytish 

qonunlari;

2.  Y assi  k o ’zgu,  k o ’zg u d a  tasv ir

3. 

T o ’liq ichki  q aytish4.  N u rto la d a  y o ru g ’lik n in g  o ’tishi.

5.  Y o ru g ’lik n in g  p rizm ad an   o ’tishi.O’quv mashg’ulotning maqsadi:

a)  t a ’lim iy  

-  o ’q u v ch ilarg a  y o ru g ’lik n in g   sininshi,  aytishi  v a   t o ’la  ichki  qaytishi  v a   bu

h o d isalarn in g  tex n ik a d a  q o ’llan ilish in i tushuntirish; 

v )  r iv o jla n tir u v c h i -  

tex n ik a  taraq q iy o tin i  aniqlash; s)  ta r b iy a v iy  

- tab iy a t h o d isa la rig a  b e fa rq  b o ’lm a slik k a  o ’rgatadi.Pedagogik vazifalar:

•  


M a v zu  

b o ’y ich a 

b ilim larn i 

ongli 


o ’zla sh tirish   v a   m u sta h k a m lash g a   b o ’lgan 

m o tiv atsiy an i  yaratish;

•  

M a v zu   b o ’y ich a  bilim larn i  tizim lash tirish  v a  m u stah kam lash ;

O’quv faoliyatining natijalari:

 

B ir jin sli 

m u h itd a  

t o ’g ’ri 

ch iziq  

b o ’ylab

tarq alish i,  m u h it  ch eg arasid a  qaytishi,  sinishi  v a 

o ’tishi 

m um kinlig i, 

u larn in g  

sabablari 

tu sh u n ilad i. 

Q onunlari 

o ’rganiladi. 

K o ’zgu 

ha q id a  tu sh in c h a   v a  u lard a  ta sv ir  qay tarz d a   hosil 

b o ’lishi  tush u ntiriladi.O’qitish metodlari

A q liy  hujum ,  B B B ,  interfao lO’qitish vositalari

M a v zu g a  oid  slaydalar,  k a d a sk o p ,m a ’ru za  m atni.O’quv faoliyatini tashkil etish shkillari

A u dito riy ani  darsg a tay y o rgarligiO’qitish shart-sharoiti

K a d ask o p  b ila n  jih o z la n g a n   au d itoriy aQaytar aloqaning usul va vazifalari

T ezk o r savol ja v o b____________________ g u r u h la r   u ch u n   n a z a r iy   m a s h g ’u lo t

Geometrik optikaning asosiy qonunlari. Yorug’likning to’g’ri chiziq bo’yicha 

tarqalishi, qaytishi va sinishi, uning qonunlari. Yassi ko’zgu. To’liq ichki qaytish. 

N urtolalardan yorug’likning o’tishi. Yorug’likning prizm adan o’tishi.

m avzusi  b o ’y ich a o ’quv m a sh g ’u lo tin in g  tex n o lo g ik  xaritasi

F aoliyat

b osqichlari

F ao liy at m azm uni

o ’qituvchining

talab alarn in g

I.  K irish  bosqichi 

(5  daqioqa)

A u ditoriyaning  d arsg a  tayyorgarligi  v a   y o ’qlam a 

qilish.  O ’tilgan m avzudan  savollar:

Y o ru g ’lik  nim a?  K o ’rpu sk u ly ar  nazariy a  asoschisi 

kim ?  N o ’lqin nazariyasi  v a  u n in g   asoschisi? 

O ’tilad ig an  m av zu  haq id a reja tanishtiriladi.

D arsg a tay y o rg arlik  

qilinadi

II.  A sosiy b o sq ich  

(70  daqiqa)

B ir jin sli  m u h itd a to ’g ’ri  ch iziq b o ’ylab  tarqalishi, 

m u h it chegarasida qaytishi,  sinishi  qonunlari:

sin  or 


t\

T o ’la ichki  qaytish:

E shitadi,  yozib 

oladi.


III.  Y akuniy 

b o sq ich  (5  daqiqa)

M av zu g a  yak u n   yasaydi  v a   o ’q uvchilar  e ’tiborini 

asosiy m asalalarg a qaratadi.

Faol  ish tiro k   etgan  o ’quvchilarni  ra g ’bantlantiradi  va 

baholaydi.Savollar orqali bilib olamiz:

1)  Q aytish  qoonuni?

2)  Sininsh qonuni?

O ’quvchilarga vazifa:

M avzuni  o ’qish v a  takrorlash 

Sinov  savollariga ja v o b   berish

E shitadi,  topshiriqni 

yozib  oladi.


O ’q u v   m a s h g ’u lo tin in g  t a ’lim   te x n o lo g iy a s i  m o d e li

O’quv soati:

 

soatTalabalar soni:

 

taO’quv mashg’uloti shakli va turi

A m aliy  m a s h g ’u lo tO’quv mashg’ulotining rejasi

Y o ru g ’lik n in g  qay tish  qonuni a  = f3

  ga oid m asalalar 

R im . 

v a   T o ’plam  m asa lala r yechiladi.

Y o ru g ’lik n in g   sinin sh  qonuni s i n a  = n2l

  = 


H

l

  g a oid

sin 

у n2

m asalalar:

R im . 

v a   T o ’plam  m asa lala r yechiladi.

O’quv mashg’ulotning maqsadi:

a)  t a ’lim iy  

-  o p tik a qo n un larin i,  tabiy atd ag i jara y o n la rn i  t o ’g ’ri  ta lq in  qilish g a u ndaydi;b )  r iv o jla n tir u v c h i -  

a m aliy o t v a  n azariy a o ’rtasidagi u y g ’un lik n i  shakillantirish; v )  ta r b iy a v iy  

-  ilm iy  d u ny o q arash n i  sh ak illan tirish g a unday di.Pedagogik vazifalar:

•  


M a v zu  b o ’y ich a b ilim larn i  ongli 

o ’zla sh tirish  v a  m u stah k am lash g a b o ’lgan 

m o tiv atsiy an i  yaratish;

•  


M a v zu  b o ’y ich a b ilim larn i  tizim lash tirish  

v a  m u stah k am lash;O’quv faoliyatining natijalari:

N a z a riy  rav ish d a kelib  ch iq q an  qonunlarni 

am ald a  q o ’llash  orqali,  qo nu nlarni t o ’liq 

m o h iyatin i  anglash.O’qitish metodlari

A q liy  hujumO’qitish vositalari

D a rslikO’quv faoliyatini tashkil etish shkillari

A u ditoriyani  d arsg a tay y o rgarligiO’qitish shart-sharoiti

K a d ask o p  b ila n  jih o z la n g a n   au d itoriyaQaytar aloqaning usul va vazifalari

S av ollarga ja v o b ,  m asa la  yech ish_________________ guruhlar uchun  amaliy mashg’ulot

Yorug’likning qaytishi va sinish qonunlariga oid masalalar

mavzusi bo ’yicha o ’quv m ashg’ulotining texnologik xaritasi

F ao liy at

F a o liy a t m azm uni

bo sq ichlari

o ’qitu v ch in in g

talab alarn in g

I.  K irish  bosqichi 

(5  d aqioqa)

A u d ito riy an in g   d arsg a  tay y o rg arlig i  v a   y o ’qlam a 

qilish.  M a sa la  y e c h ish g a  do ir savollar:

1.  Q ay tish  qonuni?

2.  S ininsh  qonuni?

3.  Q ach on  a >  P

 

b o ’ladi?4.  Q ach on  

P

 

b o ’ladi?D a rsg a  tay y o rg a rlik  

qilinadi


II.  A sosiy b o sq ich  

(70  daqiqa)

S av o llarga ja v o b la r olinadi  v a  kerakli  fo rm u la lar 

o ’q u v ch ilar b ila n  b irg a lik d a  yoziladi:

Q aytish: 

a  = P 

Sininsh:


s i n a  

n

.

 

=   П 2.1  =  sin 

у 

n

S h undan  so ’ng  u sh b u  fo rm u la larg a  oid m asalalar 

yechish.

R im .  1060-1062  v a   T o ’p lam  & 1-10   m asalalar 

au d ito riy ad a v a  R im .  1063-1070  v a   T o ’plam   & 126 

10-20  m asa lala r c h izm a aso sid a yechiladi.

M asalalarn i  k ich ik  

g u ru h lard a yechadi

III.  Y ak uniy 

b o sq ic h  (5  daqiqa)

M a v zu g a  y ak u n  yasaydi.

M a sa la la r  y ech g an lig i  v a   b e rilg an   sav o llarg a  ja v o b  

b erg an lig i 

etib o rg a 

olinadi, 

taq o slan ad i 

v a 

b axolanadi:B ax o lan ad i v a  uy 

vazifasin i  yozib 

olishadi


O ’q u v   m a s h g ’u lo tin in g  t a ’lim   te x n o lo g iy a s i  m o d e li

O’quv soati:

 

soatTalabalar soni:

 

taO’quv mashg’uloti shakli va turi

A m aliy  m a s h g ’u lo tO’quv mashg’ulotining rejasi

Ichki  qaytish?  T o ’la ichki  qaytish   q achon   so d ir b o ’ladi? 

m asalalar

R im .  1071-1081  v a   T o ’plam   & 126  dan  30 -4 0 m asalalar 

yechiladi.

O’quv mashg’ulotning maqsadi:

a)  t a ’lim iy  

-  op tic hodisan i  anglab  yetish;b )  r iv o jla n tir u v c h i -  

n azariy a v a  am aliy o t u y g ’u n lig in i  o ’stiradi; v )  ta r b iy a v iy  

-  ilm iy fik rlash   d oirasini  o ’stiradi.Pedagogik vazifalar:

 

M a v zu  b o ’y ich a b ilim larn i  ongli o ’zla sh tirish  v a  m u stah k am lash g a b o ’lgan 

m o tiv atsiy an i  yaratish;

•  

M a v zu  b o ’y ich a b ilim larn i  tizim lash tirish  v a  m u stahk am lash ;

O’quv faoliyatining natijalari:

T o ’la ichki  qay tish  h o d isasid an  tex n ik a  

tara q q iy o tid a  foydalanish;

N u rto la lard a  q o n u n n in g  ish latilishi; 

F ik r yuritish;

O ’zaro  fik r alm ashish.O’qitish metodlari

A q liy  hujum ,  in d ivid ual  ishlashO’qitish vositalari

D arslik,  t o ’plamO’quv faoliyatini tashkil etish shkillari

A u ditoriyani  d arsg a tay y o rgarligiO’qitish shart-sharoiti

D o sk a  v a  bor.Qaytar aloqaning usul va vazifalari

S av ollarga ja v o b ,  m asa la  yech ish____________________ g u r u h la r   u c h u n   a m a liy   m a s h g ’u lo t

To’la ichki qaytish qonuniga oid m asalalar

m avzusi  b o ’y ich a o ’quv m a sh g ’u lo tin in g  tex n o lo g ik  xaritasi

F ao liyat

F ao liy at m azm uni

b o sqichlari

o ’qituvchining

talab alarn in g

I.  K irish  bosqichi 

(5  daqioqa)

A u dito riyaning  d arsg a  tayy orgarligi  v a   y o ’qlam a 

qilish.  M asala yech ish g a do ir savollar:

1.  Ichki  qaytish?

2.  Q achon to ’la ichki  qaytish  sodir b o ’ladi?

3.  N u rto la lar optikasi?

D arsg a tay y o rg arlik  

qilinadi

S avollarga ja v o b la r olinadi  v a  kerakli  fo rm u lalar 

o ’q u vchilar b ilan  b irg alik d a yoziladi:

•  


To’la ichga qaytish hodisasi faqat optik 

zichligi katta muhitdan optik zichligi kichik 

muhitga o ’tishda yuz beradi.

 

T o ’la ich g a qaytishning chegaraviy  burchagi quyidagicha topiladi  ( n 2  > 

щ

):

II.  A sosiy bo sq ich  (70  daqiqa)

n

s i n a o  =  

 

(14) a o 

n2chegaraviy burchak.

Shundan  so ’ng u shbu fo rm u lalarg a oid m asalalar 

yechish.

M asalalarni  kichik 

gu ru h lard a yechadi

III.  Y akuniy 

b o sq ich  (5  daqiqa)

M av zu g a yak u n  yasaydi.

M asalalar  yechganligi  v a   b erilg an   savollarga  ja v o b  

b erganligi  etiborga olinadi v a  baxolanadi.

B u n d a 

tashqari 

tez 

y ech g an  o ’quvchilarga 

q o ’shim cha b a x o la r ham  bor.

B ax olanadi v a  uy 

vazifasini  yozib 

olishadi


Y orug’likning yassi parallel plastinka va uchburchakli 

prizm alardan o’tishiga oid m asalalarO ’q u v   m a s h g ’u lo tin in g  t a ’lim   te x n o lo g iy a s i  m o d e li

O’quv soati:

 

soatTalabalar soni:

 

taO’quv mashg’uloti shakli va turi

A m aliy  m a s h g ’u lo tO’quv mashg’ulotining rejasi

Y o ru g ’lik n in g  p lastin k alard ag i  y o ’li.

P riz m a d an   qanday  o ’tadi?

S iljish x= ?  siljish bu rch ag i S

  = ?   sh ularga oid m asalalarO’quv mashg’ulotning maqsadi:

a )  t a ’lim iy  

-   optic  asb o b larn in g   ta rk ib iy   qism i  b o ’lgan  u ch b u rch ak li  p rizm alarn i  x o ssalarin i

o ’rganib  oladi;

b )  r iv o jla n tir u v c h i -  

n azariy a v a  am aliy o t u y g ’u n lig in i  sh akillantiradi; v )  ta r b iy a v iy  

-  tab ia t q o n u n larig a lo q ay d  b o ’lm a slik k a  o ’rgatadi.Pedagogik vazifalar:

 

M a v zu  b o ’y ich a b ilim larn i  ongli o ’zla sh tirish  v a  m u stah k am lash g a b o ’lgan 

m o tiv atsiy an i  yaratish;

•  

M a v zu  b o ’y ich a b ilim larn i  tizim lash tirish  v a  m u stahk am lash ;

O’quv faoliyatining natijalari:

d

 sin(a 


-  

P) 


x  =  

fo rm u la  aso sid a x  ni v a  d ni 

cos 

P

toppish.


8  0(n 

 

1) o g ’ish  b urch ag in i  topiladi.

O’qitish metodlari

A q liy  hujum ,  in d ivid ual  ishlashO’qitish vositalari

D arslik,  t o ’plamO’quv faoliyatini tashkil etish shkillari

A u dito riy ani  darsg a tay y o rgarligiO’qitish shart-sharoiti

D o sk a  v a  bor.Qaytar aloqaning usul va vazifalari

S av ollarga ja v o b ,  m asa la  yech ish____________________ g u r u h la r   u ch u n   a m a liy   m a s h g ’u lo t

Yorug’likning yassi parallel plastinka va uchburchakli prizm alardan o’tishiga oid 

masalalar

m avzusi  b o ’y ich a o ’quv m a sh g ’u lo tin in g  tex n o lo g ik  xaritasi

F aoliyat

bosqichlari

F ao liy at m azm uni

o ’qituvchining

talab alarn in g

I.  K irish  bosqichi 

(5  daqioqa)

A u ditoriyaning  d arsg a  tayyorgarligi  v a   y o ’qlam a 

qilish.  M asala yech ish g a doir savollar:

1.  Parallel 

plastinkadan 

o ’tish id a  n u r  necha 

m aro tab a sinadi?

2.  B urch aklarni taqqoslash?

3.  U c h b u rch ak  prizm ada?

D arsg a tay y o rg arlik  

qilinadi

II.  A sosiy bo sq ich  

(70  daqiqa)

S av ollarga ja v o b la r olinadi  v a  kerakli  fo rm u lalar 

o ’q u vchilar b ilan  b irg alik d a yoziladi:

8  = 0 (n  —

 1)  o g ’ish burchagini  topiladi.

S hundan  so ’ng u shbu fo rm u lalarg a oid m asalalar 

yechish.  R im .  106-1086 ju ft v a  to ’plam   &  127  dan 

17-27 g acha m asalalar

M asalalarni  kichik 

g u ru h lard a yechadi

III.  Y akuniy 

b o sq ich  (5  daqiqa)

M av zu g a y ak u n  yasaydi.

M asalalar  yechganligi  v a   b erilg an   savollarga  ja v o b  

berganligi  etibo rga olinadi v a  baxolanadi.

B u n d a 

tashqari 

tez 

yech g an  o ’quvchilarga 

q o ’shim cha b a x o la r ham  bor.

U y g a v a z ifa  R im .  1077-1078 toq 

T o ’plam  & 127  dan  18-26 ju ft

B axolanadi v a  uy 

vazifasini  yozib 

olishadi


O ’q u v   m a s h g ’u lo tin in g  t a ’lim   te x n o lo g iy a s i  m o d e li

O’quv soati:

 

soatTalabalar soni:

 

taO’quv mashg’uloti shakli va turi

A m aliy  m a s h g ’u lo tO’quv mashg’ulotining rejasi

L in z an in g  kattalashtirish i. 

lin z a  y o rd am id a tasv ir yasash. 

shu larga oid m asa lala r yechish.O’quv mashg’ulotning maqsadi:

a )  t a ’lim iy  

-  op tic  asb o b larn in g  tark ib iy   qism i  b o ’lgan lin zalarn i x o ssalarin i  o ’rganib  oladi;b )  r iv o jla n tir u v c h i -  

n azariy a v a  am aliy o t u y g ’u n lig in i  sh akillantiradi; v )  ta r b iy a v iy  

-  tab ia t q o n u n larig a lo q ay d  b o ’lm a slik k a  o ’rgatadi.Pedagogik vazifalar:

•  


M a v zu  b o ’y ich a b ilim larn i  ongli 

o ’zla sh tirish  v a  m u stah k am lash g a b o ’lgan 

m o tiv atsiy an i  yaratish;

•  


M a v zu  b o ’y ich a b ilim larn i  tizim lash tirish  

v a  m u stahk am lash ;O’quv faoliyatining natijalari:

d

 sin(a 


— 

P) =

 

fo rm u la  aso sid a x  ni v a  d ni cos 

P

toppish.


8  0(n 

 

1) o g ’ish  b urch ag in i  topiladi.

O’qitish metodlari

A q liy  hujum ,  in d iv id u al  ishlashO’qitish vositalari

D arslik,  t o ’plamO’quv faoliyatini tashkil etish shkillari

A u dito riy ani  darsg a tay y o rgarligiO’qitish shart-sharoiti

D o sk a  v a  bor.Qaytar aloqaning usul va vazifalari

S av ollarga ja v o b ,  m asa la  yech ish____________________ g u r u h la r   u c h u n   a m a liy   m a s h g ’u lo t

Yorug’likning yassi parallel plastinka va uchburchakli prizm alardan o’tishiga oid 

masalalar

m avzusi  b o ’y ich a o ’quv m a sh g ’u lo tin in g  tex n o lo g ik  xaritasi

F aoliyat

bosqichlari

F ao liy at m azm uni

o ’qituvchining

talab alarn in g

I.  K irish  bosqichi 

(5  daqioqa)

A u ditoriyaning  d arsg a  tayyorgarligi  v a   y o ’qlam a 

qilish.  M asala yech ish g a doir savollar:

4.  Parallel 

plastinkadan 

o ’tish id a  n u r  necha 

m aro tab a sinadi?

5.  B urch aklarni taqqoslash?

6.  U c h b u rch ak  prizm ada?

D arsg a tay y o rg arlik  

qilinadi

II.  A sosiy bo sq ich  

(70  daqiqa)

S av ollarga ja v o b la r olinadi  v a  kerakli  fo rm u lalar 

o ’q u vchilar b ilan  b irg alik d a yoziladi:

d

 sin(a —


 P)

x

 —

cos P

x cos 


P

d =

--------


-

sin(a — P)

8  6(n 

 

1) o g ’ish  bu rch ag in i  topiladi.

S hundan  so ’ng u sh b u  fo rm u la larg a  oid m asalalar 

yechish.  R im .  106-1086 ju f t v a  t o ’plam   &  127  dan 

17-27 g ach a m asalalar

M asalalarn i  k ich ik  

g u ru h lard a yechadi

III.  Y akun iy  

b o sq ic h  (5  daqiqa)

M a v zu g a  y ak u n  yasaydi.

M a sa la la r  y ech g an lig i  v a   b e rilg an   sav o llarg a  ja v o b  

b erg an lig i  etib o rg a olinadi v a  baxolanadi.

B u n d a  

tash q ari 

tez  


y ec h g an  

o ’q u v ch ilarg a 

q o ’sh im ch a b a x o la r ham  bor.

U y g a  v a z ifa  R im .  1077-1078 toq 

T o ’p lam  & 1 2 7  dan   18-26 ju ft

B ax o lan ad i v a  uy vazifasin i  yozib 

olishadi


Download 1.31 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling