0 ‘zbekist0n respublikasi oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi nizom iy nom idagi toshkent davlat pedagogika universiteti


Muanunoli leksiya bilish faoliyatini samarali boshqarishni ta’minlaydi


Download 36.79 Kb.
Pdf ko'rish
bet9/16
Sana12.02.2017
Hajmi36.79 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

Muanunoli leksiya bilish faoliyatini samarali boshqarishni ta’minlaydi.
Shunday qilib,  muammoli  o‘qitish,  o‘quv jarayonini  tashkil  etishning 
shunday shakliki,  unda o‘qituvchi boshchiligida muammoli vaziyat va bu 
vaziyatning yechilishidagi talabalarning samarali mustaqil faoliyati yuzaga 
keltiriladi.
Muammoli  o‘qitishni tashkil  etish natijasida talabalarda kasbiy bilim, 
malaka  va  ko‘nikmalar  hamda  fikrlash  qobiliyatlarini  o‘stirishning  ijodiy 
imkoniyatlari yuzaga keladi.
Muammoli texnologiyani amalga oshirish uchun quyidagilaiga rioya qilish 
kerak boMadi:
• 
e n g   d o lz a rb ,  a h a m iy a tli  v a z if a la m i  ta n la s h ;
• 
o 'q u v   is h la rin in g   b a rc h a   t u r la r id a   m u a m m o li  o 'q itis h n in g   o 'z ig a   xos 
x u s u s iy a tla rin i  b e lg ila s h ; ў
www.ziyouz.com kutubxonasi

• 
m u a m m o li  o 'q itis h n in g   e n g   m a q b u l  tiz im in i  is h la b   c h iq is h ,  d a rs lik , 
o l q u v   v a   m e to d ik   q o 4 la n m a la r ,  ta v s iy a n o m a la r y a ra tis h ;
• 
sh ax siy   y o n d a s h u v   v a   o‘ q itu v c h i  m a h o ra ti.
4.3.  0 ‘yinli texnologiyalar
J .
 
0
‘yinli  texnologiyalardan  foydalanishning  asosini  talabalarning 
faollashtiruvchi va jadallashtinivchi faoliyati tashkil etadi.
0
‘yin  olimlar  tadqiqotlariga  ko‘ra  mehnat  va  o‘qish  bilan  birgalikda 
faoliyatning asosiy turlaridan biri hisoblanadi.
/■'Psixologlaming  ta’kidlashlaricha,  o‘yinli  faoliyatning  psixologik 
mexanizmlari shaxsning o‘zini namoyon qilish, hayotda o‘z o‘mini barqaror 
qilish,  o‘zini  o‘zi  boshqarish,  o‘z  imkoniyatlarini  amalga  oshirishning 
fundamental ehtiyojlariga tayanadi.
0
‘yin  ijtimoiy  tajribalami  o‘zlashtirish  va  qayta  yaratishga  yo‘nalgan 
vaziyatlarda, faoliyat turi sifatida belgilanadi va unda shaxsning o ‘z xulqini 
boshqarishi shakllanadi va takomillashadi.
D.N. Uznadzening ta’rificha, o‘yin shaxsga xos bo‘lgan ichki immanent 
psixik  (ruhiy)  xulq  shaklidir.
L.S.  Vigodskiy  o‘yinni  bolaning  ichki  ijtimoiy  dunyosi,  ijtimoiy 
buyurtmalarni o‘zlashtirish vositasi sifatida ta’riflaydi.
A.N.  Leontev  o ‘yinga  shaxsning  xayolotdagi  amalga  oshirib 
bo‘lmaydigan qiziqishlari  (manfaatlari)ni xayolan amalga  oshirishdagi 
erkinligi sifatida qaraydi.
Psixologlar ta’kidlaydilarki,  o ‘yinga  kirishib  ketish  qobiliyati  kishi 
yoshiga  bogMiq  emas,  lekin  har bir yoshdagi  shaxs uchun  o‘yin o‘ziga 
xos bo‘ladi.
0
‘yinli faoliyat muayyan funksiyalami bajarishga bag‘ishlangan bo‘ladi. 
Ular  quyidagilar:
• 
m a ftu n k o rlik ;
•   k o m m u n ik a tiv lik ;
•   o 'z   im k o n iy a tla r in i  a m a lg a   o s hirish;
•   d a v o lo v c h ilik ;
• 
tash xis;
• 
m illa tla r a r o   m u lo q o t;
• 
ijtim o iy la s h u v .
Tadqiqotchilar 
0
‘yin xususiyatlarini ishlab chiqqanlar. 0 ‘yinlarning muhim 
qirralari  SjVShmakov  tomonidan  yoritilgan.  U  erkin  rivojlanuvchi  faoliyatni 
farqlaydi. Bunday faoliyat faqat natija (tadbir) tufayli bahra olish uchun emas, 
balki  xohishlariga  ko‘ra,  faoliyat jarayonining  o‘zidan  bahra  olish  uchun 
qo‘llanadi.
www.ziyouz.com kutubxonasi

0 ‘yin ijodiyligi bilan ajralib turadi. U mumkin qadar  boy, faol xarakteiga
— «ijod maydoni»ga ega boMadi.
0 ‘yin  uchun  hissiy  ko‘tarinkilik  xosdir.  U  o ‘zaro  kurash, 
musobaqalashish, raqobat shaklida namoyon bo‘ladi.
0
‘yinning  o ‘yin  mazmunini  aks  ettiruvchi,  uni  rivojlantirishning 
mantiqiy va vaqtincha izchilligini ko‘zda tutgan bevosita tegishli va unga nisbiy 
aloqador qoidalari bo‘lishini ko‘rsatadilar.
Tadqiqotchilar nazariy aspektda o‘yinga faoliyat, jarayon va o‘qitish metodi 
sifatida qaraydilar.
0
‘yin faoliyat sifatida maqsadni belgilab olish,  rejalashtirish va amalga
www.ziyouz.com kutubxonasi

oshirish,  natijalami  tahlii  qilishni  qamrab  oladi  va  bunda  shaxs  subyekt 
sifatida o‘z imkoniyatlarini toMa amalga oshiradi.
/
0
‘yinli faoliyatni motivatsiyalash o‘yin xarakterining musobaqalashish 
shartlari, shaxsning o ‘zini namoyon qila olishi, o ‘z imkoniyatlarini amalga 
oshirish ehtiyojlarini  qondirishdan  kelib  chiqadi.
Jarayon sifatida o‘yin tuzilmasi (G.K. Selevko ta’biricha) quyidagilami 
qamrab oladi:
• 
o 'y n a s h   u c h u n   o lin g a n   r o lla r ;
• 
bu   r o lla m i  ijro   etish  vositasi  b o 4 g a n   o 'y in   h a r a k a t la r i;
•   p r e d m e tla m i,  y a  ’n i  h a q iq iy   n a r s a la m i  s h a rtli,  o 'y in   n a r s a la r i  o 'm id a  
q o 'lla s h ;
• 
o 'y in d a   is h tiro k   e tu v c h ila m in g   r e a l  o 'z a ro   m u n o s a b a tla ri;
•   o 'y in d a   s h a rtli  ra v is h d a   y a r a tilg a n   s yu je t  (m a z m u n )  —  ijro   sohasi.
0 ‘yindan  tushunchalar,  mavzu  va  hatto  o‘quv  predmeti  bo‘limini
o‘zIashtirishda o‘qitish metodi va mustaqil texnologiya sifatida foydalaniladi.
0
‘yin  bilish  va  uning  bir  qismi  (kirish,  mustahkamlash,  mashq, 
nazorat) tarzida tashkil etiladi.
0 ‘yinlar turli maqsadlaiga yo‘naltirilgan boMadi. Ular didaktik, tarbiyaviy, 
faoliyatni rivojlantiruvchi va ijtimoiylashuv maqsadlarida qoMlaniladi.
0
‘yinning  didaktik  maqsadi  bilimlar  doirasi,  bilish  faoliyati,  amaliy 
faoliyatda bilim, malaka va ko‘nikmalarni qoMlash, umumta’l'im malaka va 
ko‘nikmalarini  rivojlantirish,  mehnat  ko‘nikmalarini  rivojlantirishni 
kengaytirishga qaratilgan boMadi. 
e
0
‘yinning tarbiyaviy maqsadi mustaqillik, irodani taibiyalash, muayyan 
yondashuvlar,  nuqtai  nazarlar,  ma’naviy,  estetik  va  dunyoqarashni 
shakllantirishdagi hamkorlikni, kollektivizmni, jamoaga kirishib keta olishni
kommunikativlikni tarbiyalashga qaratilgan boMadi.
Faoliyatni  rivojlantiruvchi  o‘yinlar  diqqat,  xotira,  nutq,  tafakkur, 
qiyoslash  malakasi,  chog‘ishtirish,  o‘xshashini topish,  faraz,  xayol,  ijodiy 
qobiliyat, empatiya, refleksiya, optimal yechimni topa olish, o‘quv faoliyatini 
motivatsiyalashni rivojlantirishga qaratilgan boMadi.
Ijtimoiylashuv  o‘yinlari jamiyatning  me’yorlari  va  qadriyatlariga jalb 
qilinish,  muhit  sharoitlariga  ko‘nikish,  ehtiroslami  nazorat  qilish,  o‘z- 
o‘zini boshqarish, muloqotga o‘rgatish hamda psixoterapiyani nazarda tutadi.
Pedagogikaga oid adabiyotlarda pedagogik o‘yin degan tushuncha mavjud.
Pedagogik jarayonni  tashkil  etishning  bir  qator  metodlari  va  usullari 
hamda turli shakldagi pedagogik o‘yinlar «o‘yinli pedagogik texnologiyalan>ni 
tashkil etadi.
Pedagogik o‘yinda ta’limning pedagogik maqsadlari aniq qilib qo‘yiladi.
Pedagogik o‘yinlar asosida talabalarni o‘quv faoliyatiga yo‘llovchi o‘yinli 
usullar va vaziyatlami vujudga keltirish yotadi.
I  G.K.  Selevko  tomonidan  pedagogik  o‘yinlar  tasnifi  va  uni  amalga
www.ziyouz.com kutubxonasi

oshirishning asosiy yo‘nalishlari  ishlab  chiqilgan.
Pedagogik o‘yiniar quyidagi asosiy yo‘nalishlarda bo‘ladi:
• 
d id a k tik   m a q s a d   o 'y in li  v a z ifa   s h a k lid a   q o 'y ila d i;
•   o 'q u v  f a o liy a t i  o 'y in   q o id a la rig a   b o 'y s u n a d i;
• 
o 'q u v   m a te r ia lid a n   o 'y in   vo sitasi  s ifa tid a  fo y d a la n ila d i;
•   o ^ u v   j a r a y o n i g a   d i d a k t i k   v a z i f a   o 'y i n g a   a y l a n t i r i lg a n   t a r z d a  
m u s o b aq alas h ish   u n s u rla ri  k ir it ila d i;
• 
d id a k t ik   v a z ifa n in g   m u v a jfa q iy a tli  b a ja r ilis h i  o ‘y in   n a t ija la r i  b ila n  
b o g fla n a d i.
^   Pedagogik o‘yinIar faoliyat turlari,  pedagogik jarayon xarakteri, о‘yin 
metodikasi,  soha  xususiyati,  o‘yin  muhiti  bo‘yicha  tasnif qilingan  (4.01 
tablisaga  qaratilsin)./
Oliy maktab amaliyotida tadbirkorlik o‘yinlariga alohida ahamiyat beriladi.
Tadbirkorlik o‘yinlari nazariyasi umuman boshqa o*ym faoliyati nazariyasi 
bilan bevosita bog‘langan.
Tadbirkorlik o‘yinlari mashhur psixologlar L.S. Vigodskiy, A.N. Leontev, 
P.Ya. Galperinlaming ishlarida nazariy asoslangan.
Tadbirkorlik o‘yinlari o‘z xarakteriga ko‘ra insonning shaxsiy xislatlarini 
shakllantirishning amaldagi vositasi hisoblanadi.
Tadbirkorlik o‘yinlari bilish va o‘qitishning vositasi sifatida XX asming 
20-yillarida gurkirab rivojlandi. Tadbirkorlik o‘yinlariga taqlidiy (imitasion) 
o‘yinlar bilishning vositasi sifatida asos bo‘ldi. Taqlidiy o‘yinlaiga o‘z navbatida 
harbiy va  harbiy-siyosiy o‘yinlar asos boMgan.
A.A.  Verbiskiy tadbirkorlik o‘yinlariga o‘qitishning ishoraviy-kontekst 
shakllari sifatida qaraydi. Uning fikricha, tadbirkorlik o‘yinlarida mashq qilish 
faoliyati  vabo‘lajak kasbiy  faoliyat  model  yoki  uning  prototipi,  qaysidir 
suniy va tabiiy tizim  sifatida  o‘zaro  nisbatlanadi.  Shu  tufayli  tadbirkorlik 
o‘yinlari kasbiy faoliyatning ishoraviy modellari sifatida belgilanadi, uning 
konteksti  (mazmuni) ishora vositalari, ya’ni tabiiy tilni ham hisobga olgan 
modellashtirish, taqlid (imitasiya) va aloqa yordamida beriladi.
A.A.  Verbiskiy  oliy  o‘quv  yurtining  vazifasini  bunday  o‘qitishda,  ya’ni 
talabani bir  yetakchi faoliyat tipi (uquv)dan boshqa(kasbiy)  tipgafaoliyatning 
predmeti,  motivi,  maqsadi,  vositasi,  usul  va  natijalarini  maqsadga  muvofiq 
yo‘naltirilgan  (o‘zlashtirilgan)  holda o^kazishni ta’minlash deb biladi.
Tadbirkorlik o‘yini yangi texnologiya sifatida mohiyatan quyidagilami 
bildiradi:
• 
ish lab  c h iq a ris h   im ita s io n   m o d e li s ifa tid a   ta q d im   e tilg an   o 'q u v  m a te r ia li 
m a z m u n in in g   iz c h illig i;
• 
o 'y in li  o^quv  m o d e lid a   kelgusidagi  k asb iy f a o liy a ti  ta rk ib iy   q is m la rin i 
y ara tish ;
•   o iq u v  j a r a y o n i ta r z in i b ilim la rg a   e h tiy o jla m i tu g 'd iris h   va  u l a m i  a m a ld a  
q o H la s h n in g   r e a l  s h a ro itla rig a   y a q in la s h tiris h ;
www.ziyouz.com kutubxonasi

• 
o ‘y in n in g   ta  ’lim iy   v a   ta rb iy a v iy   s a m a ra d o rlig i  y ig in d is i;
• 
o 'y in n i  o lib   b o ru v c h i
  o‘ 
q itu v c h in in g   t a la b a la r  f a o liy a t in i  ta s h k il  etish 
v a   b o s h q a ris h id a n   ta la b a la r n in g   o 'z   x a t t i -   h a r a k a t l a r i n i   t a s h k il  etish  v a  
b o shqarish g a  o *tis h in i  t a ’m in la s h i.
A.S. va G.F. Arbenevlar tadqiqotlarida tadbirkorlik o‘yini mutaxassisning 
evristik  tafakkurini  rivojlantirishning  samarali  metodlaridan  biri  sifatida 
baholanadi.
A.Tyukov  fikricha,  har  qanday o‘yin  qay  tarzda  loyihalashtirilishidan 
qati  nazar ularning har biri  quyidagi  talablami  bajarishi  lozim:
• 
k a s b iy   d o ira   im ita s iy a s i  y a x litlig i.  B u n d a   o 'y in   im ita s iy a s ig a   ta a llu q li 
b o 4 g a n   tu z ilm a   v a  j a r a y o n la r   asosiy  v o q e lik n i  a k s   e ttiru v c h i  u m u m iy   s yu je t 
y o k i  asosiy  m a v z u g a   ega  b o 'lis h i  lo z im ;
• 
m u s ta q il  ta s h k il  etishga  y o 'n a lg a n lig i;
•   o 'q itis h n in g   m u a m m o lilig i;
•   m eto d o lo g ik ,  p s ix o lo g ik   v a   te x n ik  jih a t d a n   ta  ’m in la n g a n lig i.
Tashkiliy o‘yin aslida tobora takomillashib boruvchi o‘qitishni ta’minlashi
kerak. Shu maqsadda unda faoliyat rivojlanishining to‘Iiq davriyligi imitasiyasi 
amalga oshiriladi, ya’ni qandaydir vaziyat yechimiga boMgan yondashuvdan 
topilgan  yechimning  umumlashtirilgan  bahosiga  o‘tiladi.
A.A.  Tyukov o‘yin  davriyligining quyidagi bosqichlarini qayd qiladi:
• 
v a z iy a tn i  v a   m u a m m o la s h tiris h n i  ta h lii  q ilis h   asnosida  o 'y in n in g   asosiy 
syu je t m a v z u s i  b o 'y ic h a   o 'y in   ish tiro k ch is in in g  s e rm a h s u l  m u s ta q il  ijo d iy   ishi.
•   a m a liy  g u r u h la m in g  ish  n a tija la r in i  u m u m iy  ta n q id iy  m u h o k a m a   q ilis h ;
• 
o ‘y in  ja r a y o n i v a   is h tiro k c h ila r x a t t i- h a r a k a t la r in i re fle k tiv  ta h lii q ilis h ;
• 
y e c h im n i  ta s h k il  etish  bosqichi.
Ya.S.  Ginzburg va N.M.  Koryak o‘yinning quyidagi sotsial-psixologik 
xususiyatlarini farqlaydi:
• 
g u ru h   x a r a k t e r i;
• 
y a r a tu v c h ilik ,  s h a r tlilik ;
•   ra m z iy lik ,  u t ilita r   b o 'lm a s lik   x a r a k t e r i;
• 
b e lg is izlik   (m a v h u m lik ),  ta r q a lu v c h a n lik  x u s u s iy a ti
Tadbirkorlik o‘yinini  tayyorlashning sotsial-psixologik muammolariga
quyidagilar kiradi:
• 
is h tiro k c h ila m i  ta n la s h ;
•   r o lla m i  ta q s im la s h ;
• 
o ‘y in   r a h b a r in i  ijtim o iy -p s ix o lo g ik  jih a t d a n   ta y y o rla s h ;
• 
ijtim o iy  p s ix o lo g iy a   b o 'y ic h a   u m u m n a z a riy   b ilim la m i  e g a lla s h ;
• 
n a z a r iy   b ilim la r in i  a m a ld a   q o 'lla y   o lis h ;
•   s h ax siy   ta y y o rg a rlik .
I.Olloyorov  tadbirkorlik  o‘yin!ariga  o‘quv  ishlarini  tashkil  etishning 
bir shakli sifatida qaraydi.  U o‘yinlar o‘quv jarayonida o‘z o‘miga ega va 
o‘quv  jarayonining  asosiy  vazifalari,  mohiyati  va  tuzilmasi  hamda
www.ziyouz.com kutubxonasi

o‘rganilayotgan fanning didaktik tabiatiga bog‘liq boMgan, aniq belgilangan 
didaktik  funksiyalarni  bajarishini  ta’kidlaydi.
Tadbirkorlik o‘yiniarining  didaktik fnnksiyalariga  quyidagilar  kiradi:
• 
talabalarda aqliy faoliyat usullarining shakllanishi;
• bilimlami mustahkamlash va qo'llash;
• o'quv jarayonida boHgusi mutaxassisning faoliyati faqat o'rganish emas, 
balki uni bajarishga qaratilgan didaktik qoidalar ishlab chiqishdan iborat bo'lishi;
• talabalar o'kuv-bilish faoliyatining bo'lgusi kasbiy faoliyati, xarakteri 
tuzilmasiga maksimal darajada yaqinlashib berishi.
Tadbirkorlik  o‘yini  ijtimoiy-pedagogik  tizim  sifatida  quyidagi 
tayyorgarlik bosqichlariga ega:
1
.
0
‘quv-bilish vazifalarini muammoli vaziyat topshirig‘i shaklida qo‘yish:
• 
bo Igusi tadbirkorlik o'yinining maqsadini aniqlab olish;
• muammoli vaziyatni anglab yetish;
• talabalarga navbatdagi tadbirkorlik o'yini haqida dastlabki ma’lumotlar 
berish;
2.
 Navbatdagi vazifani bajarish uchun zarur bo‘lgan va awal egallangan 
bilimlardan foydalanish:
• 
talabalarning  o'qituvchidan  yoki  adabiyotlami  tahlii  qilish  orqali 
yangi bilimlami qabul qilib olishi;
• 
bajarilishi lozim  bo'lgan  ish  to'grisida  talabalarga yo'l-yo'riqlarni 
ko'rsatish;
• olingan bilim, o'zlashtirilgan ilmiy tushunchalar va ishlash metodlarini 
umumlashtirish;
•  o'z-o'zini nazorat qilish;
3 .  T a d b ir k o r lik   o 'y in la r in in g  s h a r tla r in i  tu sh u n tirish   v a   v a z ifa n i  b a ja ris h  
u c h u n   z a r u r   b o 'lg a n   y a n g i  a m a liy   b ilim la m in g   a x b o ro tin i  be rish .
4.
 Navbatdagi ishni rejalashtirish:
• 
ularga  awal ma’lum  bo'lganlar  asosida  uning ayrim  bosqichlarini 
bajarish usullarini tanlash;
• awal egallangan bilimlar asosida tushuntirish ishini olib borish va o‘z 
ijodi uchun zarur bo'lgan yangi metodlarni qidirish;
• 
rejalashtirishni mustaqil nazorat qilish.
5.  Vazifa  shartlari,  ularning  bajarilishini  tushuntiruvchi  qoidalar 
(materiallar)ni o‘rganish va tahlii qilish bo‘yicha mustaqil ishlar va tadbirkorlik 
o‘yinlaridagi o ‘z  mavqeini  aniqlash.
6

0
‘zlaridagi bor bilim, malaka va ko‘nikmalar asosidagi reja bo‘yicha 
ishlami bajarish:
•  yangi  bilim  va  malakalarni  hosil  qilish;

 
o'z
 
xatti-harakatlari va ulaming natijalarini muntazam nazorat qilish.
•  qayd  qilingan  kamchiliklar va  ulaming  sabablarini  bartaraf qilish;
www.ziyouz.com kutubxonasi

•  belgilangan  rejalarni  (reja  oldi  ishlari  va  rejadan  tashqari) 
takomillashtirish;
•  yakuniy natijalarni  tekshirib  ko‘rish  va  tahlii qilish.
7. Talabalar faoliyatini, ulaming bilimi, malakasi, ko‘nikmalarini nazorat 
qilish va joriy  yo‘l-yo‘riqlar berish.
8
. Talabalarning tadbirkorlik o‘yinlariga tayyorligini aniqlash maqsadida 
ulaming mustaqil  ishlari  natijalarini tekshirib ko‘rish.
9. Talabalarga tadbirkorlik o‘yinlarini o4kazish va unda qatnashish bo*yicha 
yo‘l-yo‘riqlar  berish,  ulami  rol  o ‘ynash  bo‘yicha  taqsim  qilish,  zarurat 
tug‘ilganda har biriga qo‘shimcha yo‘l-yo‘riqlar berish.
10. Oldindan ishlab chiqilgan ssenariy bo^cha talabalarning tadbirkorlik oVinlari.
11

0
‘yin ishtirokchUariga joriy yo‘l-yo‘riqlar berish.
12

0
‘yin  ishtirokchilarining  o‘yin  davomida  o‘zi  o‘ynagan  roUariga 
baho berishi hamda o‘z-o‘zini nazorat qilishi.
13. Tadbirkorlik o‘yini natijalarini muhokama qilish va talabaning o ‘quv- 
o‘yin faoliyatiga baho berish.
Shunday  qilib,  tadbirkorlik  o ‘yinlaridan  yangi  bilimlami  egallash, 
o‘tilganlami  mustahkamlash,  ijodiy  qobiliyatlami  rivojlantirish,  umumiy 
malakani shakllantirish kabi bir qator vazifalami yechishda foydalaniladi.
Tadbirkorlik o‘yinlarining  bir  necha  modifikasiyalari  mavjud:
Imitasion  o‘yinlar.
Bunday o'yinlardan maqsad qaysidir tashkilot, muassasa va uning qismlari 
faoliyati andoza qilinadi. Voqealar,  kishilaming biror faoliyati (ish bitirish 
majlislari, rejani muhokama qilish, suhbatlar o‘tkazish vab;), faoliyat holati 
va shartlari andoza qilib olinishi ham mumkin.
Ssenariyda  bunday  o‘yin  tuzilmasi  to‘la  yozib  chiqiladi  va  imitasiya 
qilinadigan obyektlar va jarayonlar belgilanadi.
Operasion (voqeiy) o‘yinlar.  Bunday o'yinlarda aniq o‘ziga xos voqea- 
hodisaning bajarilishi mashq qilinadi. Operasion o'yinlar ish jarayoniga xos 
modellashtiriladi.
Rol ijro etish o‘yinlari.  Unda konkret shaxsning xulqi, xatti-harakati, 
o‘z vazifalari va majburiyatlarini bajarilish taktikasi mashq qilinadi.
Tadbirkorlik teatri. Bunda qandaydir vaziyat va undagi kishining xulqi 
o ‘ynaladi.  Bu  o'yinning  asosiy  vazifasi  turli  holatlarda  mo'ljalni  to‘g‘ri 
baholay  olishni  o'rgatish,  o‘zining  xulqiga  to‘g‘ri  baho  berish,  boshqa 
kishilaming  imkoniyatlarini baholay olish va  ular bilan  muloqot  o‘mata 
olishga o'rgatishdir.
Psixodrama va sosiodrama.  Bu ham o‘ziga xos «teatr», lekin ijtimoiy 
psixologik  maqsadni  ko‘zlaydi:  Uning asosiy maqsadi jamoada vaziyatni 
his qila olish, boshqa kishining holatini o'zgartirish va unga baho berish, u 
bilan samarali muloqotga kirisha olishni shakllantirish hisoblanadi.
www.ziyouz.com kutubxonasi

^.Tadbirkorlik 
0
‘yinlari  texnologiyasi  4-02  jadvalda  tasvirlangan 
(G.K.Selevko varianti).
Bu texnologiya tayyorgarlik davrini ham o‘z ichiga oladi.  U ssenariyni 
yozib  chiqish,  vaziyat  va  obyektlami  shartli belgilar asosida tasvirlashdan 
boshlanadi.  Ssenariy  mashg‘ulotning  o‘quv  maqsadi,  o‘rganilayotgan 
muammoning tavsifi, qo'yilgan vazifani asoslash, o‘yinning rejasi, vaziyatning 
mazmuni va qatnashuvchi shaxslaming tavsifini o‘z ichiga oladi.
0 ‘yinga kirishish.  Bu bosqichda ish rejimi aniqlanadi, mashg'ulotning 
bosh  maqsadi  shakllantiriladi,  muammoni  qo‘yish  va  vaziyatni  tanlash 
asoslanadi.
0 ‘tkazish bosqichi.  U o'yin jarayonidir.  0 ‘yin boshlangach,  hech kim 
unga aralashmaydi va uning borishini o‘zgartira olmaydi. 
0
‘yinni faqat uni 
boshqaruvchi tuzatib borishi mumkin.
Tahlii bosqichi.  O'yin natijalari muhokama qilinadi va baholanadi.  Bu 
bosqichda ekspertlaming fikrlari eshitiladi. 
0
‘zaro fikr almashinib bo'lingach, 
talabalar o‘z xatti-harakatlari va xulosalarini himoya qiladilar.
Shunday qilib, tadbirkorlik va evristik o'yinlar bo‘lg‘usi mutaxassisning 
ilmiy-ijodiy tajribalarini rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi.
Oliy  maktab  muammolarining tadqiqotchilari quyidagi tadbirkorlik va 
evristik о‘yin  turlarini farqlaydilar:
1. 
Mutaxassislar orasida o‘z vazifalarini, dasturlar va rollarini taqsim 
qilish  asosidagi  tadbirkorlik  va  evristik  o‘yinlar.  Bunday  mutaxassislar 
sirasiga  quyidagilar  kiradi:
• 
k e lg u s id a   ishlash  k u tila y o tg a n   m u a s s a s a d a  f a o l   ijo d iy   is h lo v c h ila m i  v a  
u l a m i  ish la b   c h iq is h d a ,  a n iq la s h   b ila n   b a n d  b o 'lg a n   « v a z ifa   ta d q iq o tc h ila ri» ;
Katalog: books -> kollej va otm darsliklari
kollej va otm darsliklari -> M. N. Musayev sanoat chiqindilarini tozalash texnologiyasi
kollej va otm darsliklari -> R. O. Oripov, n X. Xalilov
kollej va otm darsliklari -> 0 ‘zbekist0n sog‘liqni saqlash vazirligi toshkent tibbiyot akademiyasi m. Kariyev, R. Alimov
kollej va otm darsliklari -> O liy V a 0 ‘rta m a X su s ta’l im va z ir L ig I j  r a y e V Z. M. Zam o nav iy d a V la t is h y u r it is h n a z a r iy a si
kollej va otm darsliklari -> Odam fiziologiyasi
kollej va otm darsliklari -> 0 ‘zbekist0n respublikas1 oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi 0 ‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi
kollej va otm darsliklari -> F. I. Xaydarov, N. I. Xalilova
kollej va otm darsliklari -> N. sh erm u h a m ed o V a falsafa va fan metodologiyasi

Download 36.79 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling