0 ‘zbekist0n respublikasi oliy va


Download 5.63 Mb.
Pdf ko'rish
bet35/59
Sana11.11.2017
Hajmi5.63 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   59

A

z

o

t,

 

fo

sfova

 

k

a

li

y

n

in

g

o

‘z

arn

is

b

a

ti

3,

2

,2

2,

2

,3

3,

2,

1

2,

2

,2

2,

3

,0

fN

<

n

3,

3

,4

2

,02

,7

2

,01

,2

OO

ro2

,1

 1

,7

rn

m

o

cO

3,3

0

 4

,7

A

so

siy

 

m

a

h

su

lob

il

an

 

c

h

iq

ib

 

ke

ta

d

ig

a

n

:

k

a

li

y

2

6

28

2

5

2

4

L

í

2

9

3

4

4

0

2

0

70

OI

5

0

r-*-

fo

s

fo

r

CNCN

-

CN

O

l/~>

\C

4

0

r-

a

z

o

t

35

3

0

38

2

7

3

4

3

0

CO

COO

O

ro

80

«O

4

5

A

s

o

s

iy

m

a

h

su

lo

t

d

o

n

d

o

n

d

o

n

C

O-o

d

o

n

d

o

n

d

o

n

d

o

n

d

o

n

to

la

p

o

y

a

ch

igitli 

to

'la

tu

gu

na

k

E

k

in

 

tu

r

i

K

u

zgb

u

g

'd

o

y

K

u

z

gja

vd

a

r

B

a

h

o

r

gb

u

g

'd

o

y

A

rpa

M

a

k

k

a

jo

'x

o

r

i

00

T

ar

iq

G

r

e

c

h

ix

a

O

'r

is

 

n

o

'x

a

t

Z

ig

'i

r

E

k

in

b

o

p

 

nas

ha

CS

N“c

O

Ka

r

to

sh

k

aerta

gi

7

5

-ja

dv

al

n

in

g

 

d

a

v

o

m

i

»/“>

rs

00

Tj-

G\

SO

O

SO

CO

TÎ*CO

COro

m

fN

COrO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

oro

SO

t"-00

ON

o

oc

csm

ro

fN

fNCMCM

fN

On

in

4

,5

4

,4

5

,0

4

,3

4

,0

4

,4

4

,0

6

,0

5

,0

2

3

fN

CM

fN

m

(N

1

,5

1

,1

CO

3,0

VO

SO

m(N

ro

3

,2

2

,7ro

00

fN*'


r-

CO

>nr-»

5

0

il

d

iz

 

m

e

v

a

k

o

‘k 

m

as

sa

karam

il

d

iz

 

m

e

v

a

il

d

iz

 

m

e

v

a

m

e

v

a

m

e

v

a

p

iy

o

z

 

b

o

s

h

m

e

v

a

-c

h

e

v

a

E

N

cho

y

 

ba

rg

i

X

o'

ra

klavla

gi

u.

c3

U

CS

Ke

c

h

k

i

Q

a

n

d

 

la

v

la

g

M

a

k

k

a

jo

'x

o

r

Kara

m

S

a

b

z

i

P

o

m

id

o

r

B

o

dr

in

g

P

iy

o

z

><

CO

u.

CT3

■o

«3

>

Q

S

T

o

k

X

C3ce

T3

"cê>

0)

5azotli  o ‘g‘itlarga  bo'lgan  talabi  h a m   ancha  kam.  Oziq  m oddalarning 

hosilning  asosiy  mahsuloti  bilan  (yordamchi  mahsulot  ham   hisobga 

olinganda)  chiqib  ketishi 

doim iy  kattalik  emas.  U  tuproq-iqlim  

sharoitlari,  nav,  hosildorlik,  o ' g ‘it  m e ’yori  va  sug'orishlar  t a ’sirida 

sezilarli  darajada  o'zgaradi.  0 ‘g ‘it  q o ‘llash  va  m e ’yorini  oshirish 

natijasida  tuproqdan  olib  chiqib  ketiladigan  oziq  m oddalar  miqdori 

ham   ortadi.  Bu  birinchi  navbatda  kaliyga,  so‘ngra  azotga  tegishli 

bo'lib,  fosforning  miqdori  k am ro q   o ‘zgaradi.  Agar  o'sim liklar  oziq 

moddalari bilan yaxshi  ta ’minlangan bo ‘lsa-yu,  lekin tashqi omillardan 

birontasi yoki bir nechtasi tanqis b o ‘lsa, asosiy mahsulot  bilan tuproqdan 

oziq  moddalarining  mosuvo  b o ‘lishi  kuchayadi.  Aksincha,  barcha 

omillarning  yetarli  bo‘lishi  hosilning shakllanishida oziq moddalaridan 

tejamkorlik  bilan  foydalanishga  imkon  yaratadi.0 ‘SIMLIKLAR  T O M O N ID A N   TUPROQ  O ZIQ 

MODDALARINING  0 ‘ZLASH TIRILISH I

0 ‘simliklar  tomonidan  tuproqdagi  u  yoki  bu  oziq  elementining 

o'zlashtirilish  koeffitsienti  75-jadval  m a ’lumotlari  asosida  topiladi.

Haydalma  qatlamdagi  oziq  elementlarining miqdori  (kg/ga) uning 

agrokimyoviy  xaritanomadagi  m iqdorini  (mg/kg)  3  koeffitsientga 

ko ‘paytirish  yo'li  bilan  topiladi.  Masalan,  bir  kg  tu p ro q d a   60  mg 

harakatchan  fosfor mavjud bo ‘lsa,  uning haydalma qatlamdagi  umumiy 

miqdori  180  kg/ga  ni  (60 x  3)  tashkil  etadi.

Tuproqdagi oziq moddalarning o ‘zlashtirilish  koeffitsienti o'simlik- 

larning  biologik  xususiyatlariga  bog'iq  ravishda,  tashqi  omillar(tuproq 

un um do rligi,  p H ,  iqlim  sha ro itla ri,  agrotexnika)  t a ’sirida 

keng 


k o ‘lamda  o'zgaradi,  qaysiki  u n d a n   o ‘g ‘it  m e ’yorlarini  belgilashda 

foydalanishni  mushkullashtiradi.  Tuproqda harakatchan  shakldagi  oziq 

elementlarning  miqdori  qancha  k o ‘p b o ‘lsa,  tabiiyki,  ularni  o ‘simliklar 

t o m o n id a n   o'zlashtirilish  koeffitsienti 

s h u n c h a   kichik   b o ‘ladi. 

Tuproqqa  mahalliy  va  minerai  o ‘g ‘itlar  kiritilganda,  tuproq  oziq  ele­

mentlarining  o'zlashtirilish  koeffitsienti  1,5—2,0  baravar  oshadi.

Tuproqni  ishlash, agrotexnikaviy tadbirlarning darajasi  kabilar ham 

tuproqdagi  oziq  moddalarining  o'zlashtirilish  koeffitsientiga  kuchli 

t a ’sir  ko‘rsatadi:K   =  -

  100 


c

blinda:

K

  —  o'zlashtirilish  koeffitsienti,  %a

  —  o'g'itlanmagan  tuproqdan  hosil  bilan  olib  chiqib  ketiladigan 

oziq  elementlari  miqdori,  kg/ga:

c  —

  haydalma  qatlamdagi  harakatchan  shakldagi  oziq  elementlari 

miqdori,  kg/ga.

0 ‘SIMLIKLARNING  0 ‘G ‘TTLAR  TARKIBIDAGI  OZIQ 

MODDALARINING  0 ‘ZLASHTIRISHI

0 ‘g ‘itlar tarkibidagi oziq  elementlarning  o'zlashtirilish  koeffitsienti 

oziq  m o d d a la rn in g   o 's im lik la r   to m on id an  o 'zlashtirilgan  qismi 

( C h o—C h n)  ni  o ‘g‘itlar bilan  kiritilgan oziq  moddalari  (C)  miqdoriga 

bo'lish  yo'li  bilan  topiladi:

k

  =  

ç k

-

ç k

, 

c

bunda, 


K   —

  o'g'it  tarkibidagi  oziq  moddalarning  o'zlashtirilish 

koeffitsienti,  %

Cho. —

  o'g'itlangan  tuproqdan  hosil  bilan  chiqib  ketadigan  oziq 

m odd alar  miqdori,  kg/ga;

Chn

  —  o'g'itlanmagan  (nazorat)  maydondan  hosil  bilan 

chiqib 

ketadigan  oziq  moddalar  miqdori,  kg/ga;.C  —

  o'g'it  bilan  tuproqqa  kiritilgan  oziq  elementi  miqdori,  kg/ga.

O'zlashtirilish  koeffitsientini  o'g'itsiz  variantga  nisbatan  emas, 

balki  nishonlangan atomlar (izotop)  usulini qo'llash yo'li bilan aniqlash 

yaxshi  natija  beradi.

O'zlashtirilish  koeffitsientini  aniqlashdagi  ayirma  usulida  jiddiy 

nuqson  o 'g 'it  kiritilganda,  o'sim liklar tomonidan  tuproqdan  o'zlash- 

tiriladigan  oziq  moddalar  miqdori  o'zgarmas  deb  qarashidir,  aslida 

esa  unday  emas.

O'simliklar  tomonidan  o'g'itlar  tarkibidan  o'zlashtiriladigan  oziq 

m oddalarning  miqdori  tu p ro q d an   o'zlashtiriladigan  oziq  moddalar 

miqdoriga  nisbatan  ancha  muqobil  hisoblansada,  tuproq  xususiyatlari, 

iqlim  sharoitlari,  ekinning  biologik  xususiyatlari,  o'g'it  turi  va  qo'llash 

usullariga bog'liq ravishda o'zgarib turadi. Masalan, tuproqqa kiritiladigan 

o'g'it miqdorining ortishi, tuproqda mazkur element konsentratsiyasining 

ko'payishi  va  tuproq  muhitining  nordonlashishi  oziq  moddalarning 

o'zlashtirilish  koeffitsientini  sezilarli  darajada  kamaytiradi.


M a’lumki,  tuproqqa  kiritilgan  mineral  o ‘g ‘itlardan  ekinlar  ikki- 

uch yil davomida foydalanishi mumkin.  76-jadvalda o ‘g‘itlar tarkibidagi 

oziq moddalarni yillar va almashlab ekish rotatsiyasi  davomida o 'zlash- 

tirilish  koeffitsientlari  keltirilgan.76-jadval

0 ‘g ‘itlar tarkibidagi  oziq m oddalarning o ‘zlashtirilish 

kocffítsientlari

( P .M .  S m i r n o v )

0 ‘g ‘it turi

Yillar

A zo t

Fosfor

K aliy

0 ‘g ‘it  k a m   va  o ‘rtacha  m e ’y o r d a   ki ritilganda

1 -yil

2 0 - 2 5

2 5 - 3 0

5 0 - 6 0

G o 'n g

2 -yil

2 0

1 0 - 1 5

1 0 - 1 5

3-yil

10

5Rot atsiya  d a v o m i d a

5 0 — 55

4 0 - 5 0

6 0 - 7 5

1 -yil

6 0 - 7 0

1 5 - 2 0

5 0 - 6 0

M iner al  o'g'i t

2-yil1 0 - 1 5

1 5 - 2 0

3-yil5Ro tatsiya  d a v o m i d a

6 0 - 7 0

3 0 - 4 0

6 5 - 8 0

0 ‘g ‘it  k a m   va  o'rtacha  m e ’y o r d a   kiritilgan da

1 -yil

1 5 - 2 0

1 5 - 2 5

4 0 - 5 0

G o 'n g

2-yil

15

10

10

3-yil

10

5Rotatsiya  d a v o m i d a

4 0 - 4 5

3 0 - 4 0

5 0 - 6 0

1-yil

4 5 - 5 5

1 0 - 1 5

4 0 - 5 0

Mineral  >‘g ‘it

2-yil5 - 1 0

1 0 - 1 5

3-yil5Rotatsiya  d a v o m i d a

4 5 - 5 5

2 - 3 0

5 0 - 6 5

ILDIZ  VA  AN G ‘IZ  QOLDIQLARINI  TUPROQLARNING 

OZ1Q  REJIMIGA  TA’SIRI

Yuqorida  o ‘simliklardan  qoladigan  ildiz  va  ang‘iz 

qoldiqlari 

chiqim  qoldiq  qisniining  asosini  tashkil  etishi  ta ’kidlab  o'tilgan  edi. 

Dukkakli-don va dukkakli  ekinlar qoldiradigan  ildiz va ang‘iz qoldiqlari 

ekinlarning oziqlanishiga  ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.  Shu sababli almashlab 

ekishda o ‘g ‘itlash  tizimini  tuzish jarayonida bu albatta  hisobga olinishi 

kerak.


Donli va dukkakli-don ekinlarning ildiz va ang‘iz  qoldiqlari tarkibidagi 

uglerod  hamda azot  o ‘rtasidagi  nisbat (C:N) juda kichik bo‘lib,  mazkur 

elementlarning  go'ngdagi  nisbatiga  yaqinlashib  boradi.  Ildiz  va  ang‘iz 

qoldiqlarining  m inerallashish  jarayoni  ham  anc h a   jadal  kechadi. 

Shuningdek,  ular  tarkibidagi  oziq  moddalarining  o ‘simliklar  tomonidan 

o‘zlashtirilish koefTitsienti  ham go‘ngdagi oziq moddalaming o ‘zlashtirilish 

koeffitsientiga  juda  yaqin.  Bu  birinchi  navbatda  azotga  tegishli  bo'lib, 

dukkakli  ekinlardan  qoladigan  ildiz  va  ang‘iz  qoldiqlari  tarkibidagi  azot 

birinchi,  ikkinchi  va  uchinchi  yillarda  20—25,  15—20  va  5— 10% 

o ‘zlashtiriladi.  M a’lumotlarda  keltirilishicha,  dukkakli  va  dukkakli-don 

ekinlarning  har  bir  tonna  ildiz  va  ang'iz  qoldiqlari  hisobiga  10— 15  kg 

azot  tuproqqa  kelib  tushadi  (77-jadval).77-jaclvaI

Turli  ekinlardan  qoladigan  ildiz va  ang'iz  qoldiqlari  hamda 

ular takibidagi oziq moddalar miqdori

Ekin  turi

A so siy

m ahsulot

h o s ili,t/g a

Haydalma 

qatlamdagi  quruq 

ildiz va 

ang‘iz qoldiqlari 

m iqdori,t/ga

Ildiz va ang‘iz qoldiqlari 

tarkibidagi  oziq  moddalari 

miqdori,  kg/ga

C :N

A zot

Fosfor

Kaliy

Kuzgi

b u g 'd o y

2 , 2

2,5

27

5

14

25

Arpa

2 , 0

2,5

22

6


Download 5.63 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   59
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling