0 ‘zbekist0n respublikasi oliy va


Ekinlarni  q o 'sh im ch a   oziqlantirish


Download 5.63 Mb.
Pdf ko'rish
bet37/59
Sana11.11.2017
Hajmi5.63 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   59

Ekinlarni  q o 'sh im ch a   oziqlantirish. 

M a ’lumki,  sug'oriladigan 

dehqonchilik  sharoitida,  shuningdek,  nam  iqlimli  regionlarda  azotli 

o'g'itlarni,  ayniqsa  nitratli va ammiakli-nitratli azotli o'g'itlarni,  asosiy 

o'g'itlash  vaqtida  qo'llab  bo'lmaydi.  Azotli  o'g'itlarning  70—80%  i,


kaliyning  yarmi  va  fosforning  kamroq  qismi  tuproqqa  qo‘shim cha 

oziqlantirish  sifatida  kiritiladi.

U m u m an   olganda,  qo'shim cha  oziqlantirish  quyidagi  h ollarda 

amalga  oshiriladi:

—  kuzgi  g‘alla  ekinlari  va  ko‘p  yillik  o ‘tlarni  azot  bilan  oziqlan- 

tirishda;

—  yengil  mexanikaviy  tuproqlarda,  shuning dek,  sug'oriladigan 

sharoitlarda  yetishtiriladigan  chopiqtalab  ekinlarni  azot  va  kaliy bilan 

ta ’minlashda;

— tuproqdagi tuzlar konsentratsiyasining oshib ketishiga o ‘ta sezgir 

ekinlardan  yuqori  hosil  yetishtirish  rejalashtirilganda;

—  mevali  daraxtlar  va  butalarni  oziqlantirishda;

—  ayrim  sabablarga  ko‘ra  yillik  o ‘g ‘it  m e ’yorining  tegishli  qismi 

asosiy  o ‘g‘itlash  davrida  kiritilmaganda.Qishloq  x o ‘jalik  ekinlariga  o ‘g‘it  m e’yorlarini 

belgilash

Respublikamizda ekinlardan  mo‘1 va sifatli  hosil olish uchun  qishloq 

x o ‘jaligiga  ko ‘p  m iqdorda  minerai  va  m ah a lliy   o ‘g ‘itlar  yetkazib 

berilmoqda.  0 ‘g‘it  m e ’yorlarini  to ‘g‘ri  belgilash  agrokimyo  fani  va 

a m aliy otin in g  asosiy  vazifasi  b o ‘lib  q o l m o q d a . O ‘g ‘it  m e ’y o rin i 

belgilashda  tuproq,  o ‘simlik,  o ‘g‘it,  iqlini  va  agrotexnikaviy  tadbirlar 

o ‘rtasidagi  bogMiqlik  hisobga olinishi  lozim.  Turli  ekinlar uchun  o ‘g ‘it 

m e’yorini  belgilashda  mahalliy  qishloq  x o ‘jalik  va  ilmiy  muassasa- 

larning tavsiyalaridan yoki m a’lumotnoma adabiyotlarida  ko'rsatilgan 

miqdorlardan  foydalanish  mumkin.  Tavsiya  etiladigan  o ‘g‘it  m e ’yor- 

lariga  muayyan  tuporoq,  xo‘jalik  sharoitlari  ha m da   rejalashtirilgan 

hosil  asosida  tegishli  aniqlik  va  tuzatishlar  kiritiladi.  0 ‘g‘it  m e ’yorini 

rejalashda  xo‘jaliklarning  minerai  o ‘g ‘itlarni  sotib  olishga  b o ‘lgan 

nioliyaviy  ahvoli  ham da  to‘planadigan  mahalliy  o ‘g‘itlar  miqdoriga 

ham  alohida  e ’tibor  beriladi.

A grokim yoda  o ‘g ‘itlashning  m aq b ul,  o q i lo n a   va  eng  y u q o ri 

m e’yorlari  farqlanadi.  0 ‘g‘itlashning 

m a q b u l   m   e  ’ yo  r   i

 

deb har ga  maydondan  tuproq unumdorligini  saqlagan  yoki  oshirib borgan 

holda  m o‘l  va  sifatli  hosil  hamda  eng  yuqori  darajada  sof  darom ad  

olish  uchun  kerak  bo'ladigan  o ‘g‘it  m iqdoriga  aytiladi.  M a ’lumki, 

o ‘g‘it  m e’yorining  cheksiz ortib borishiga bogMiq  ravishda  qo'sh im ch a 

hosil  miqdori  ham   oshib  boravermaydi,  m a ’lum  darajadan  keyin


qo'shimcha  hosil  miqdorining  kamayishi  kuzatiladi.  Shuning  uchun 

agar xo'jalikda  mineral  o ‘g‘it  miqdori  kam  b o ‘lsa,  kamroq  maydonga 

ynqori  m e’yorda  o ‘g ‘it  q o ‘llashdan  ko‘ra,  k o ‘proq  maydonga  o ‘rtacha 

m e’yorda  qo'llab  yalpi  hosil  miqdorini  oshirgan  m a’qul.

0 ‘g‘itlashning 

o  q  i  I о  n  a  m  e  ' y o  r   i

  —  ishlab  chiqarishning 

muayyan  tashkiliy-xo‘jalik  sharoitida bir ga  maydondan  imkon  qadar 

yuqori  hosil  olishni  va  shu  bilan  bir  qatorda  m a ’lum  miqdordagi 

iqtisodiy  samaradorlikni  ta ’minlaydigan  o ‘g ‘it  m e ’yoridir.

0 ‘g‘itlashning e n g   y u  q  o  r  i  m  e  ’  y o  r   i

  deganda,  talab 

darajasidagi  sifatga ega bo ‘lgan,  maksimal  miqdordagi  hosil yetishtirish 

uchun  qoMlaniladigan  o ‘g‘it  m e’yori  tushiniladi.  0 ‘g‘itlashning  bu 

usuli  x o ‘jaliklar  o ‘g ‘it  bilan  ju d a   yuqori  darajada  t a ’m inlangan 

hollardagina o'zini oqlashi  mumkin.  Hozirgi  davrda o ‘g‘it  m e ’yorlarini 

belgilashning  bir  n echta  usuli  mavjud.

0 ‘g‘it  me'yorini  dala  tajribalarining  natijalari  va  agrokimyoviy 

xaritanoma  ma’lumotlari  asosida  belgilash

Respublikamizdagi  ilmiy-tadqiqot  muassasalari tomonidan o'tkazil- 

gan  dala  tajribalari  natijalarini  umumlashtirish  asosida  turli  ekinlar 

uchun  umumlashtirilgan  o'g'it  me’yorlari  ishlab chiqilgan  (79-jadval).79-jadval

S ab zavot,  poliz  ekinlari  va  kartoshka  uchun  tavsiya  etiladigan 

mineral  o ‘g ‘it  me’yorlari

(R e s p u b lik a   qishloq  xo'jalik  vazirligi)

Ekin  turi

H o sil,

s /g a

B o ‘z  tuproqlar

0 ‘tloqi  va o ‘tloqi-botqoq 

tuproqlar

azot

fosfor

kaliy

azot

fosfor

kaliy

Kartoshka

1 2 0 - 1 5 0

1 2 0 - 1 5 0

100

6 0

1 0 0 - 1 2 0

1 2 0 - 1 5 0

6 0 - 8 0

P o m id o r

2 8 0 - 3 0 0

1 8 0 - 2 0 0

14 0 -1 5 0

9 0 - 1 0 0

1 4 0 - 1 8 0

1 4 0 - 1 5 0

100

Kara m

2 5 0 - 3 0 0

1 5 0 - 2 0 0

100-150

7 5 - 1 0 0

1 2 0 - 1 5 0

1 2 0 - 1 5 0

8 0 - 1 0 0

Piv o z

2 0 0 - 2 2 0

200

150

75

160

160

80

Bod ring

2 0 0 - 2 5 0

1 5 0 - 2 0 0

1 00-150

5 0 -7 5

1 2 0 - 1 5 0

1 2 0 - 1 5 0

6 0 -7 5

Sab zi

1 5 0 - 2 0 0

1 2 0 - 1 5 0

8 0 -1 0 0

4 0 - 5 0

8 0 - 1 0 0

100- 12 0

5 0 - 6 0

P o li z

ekinlari

2 5 0 - 3 0 0

1 0 0 - 1 5 0

1 00-150

50

8 0 - 1 0 0

100 -1 2 0

5 0 - 6 0

Dala tajribalaridan  olinadigan  natijalar  ishlab  chiqarish sharoitida 

olinadigan  hosildorlikdan  sezilarii  darajada  yuqori  bo'lishi  (masalan, 

g'alla  ekinlarida—30%,  kartoshkada—50%  gacha)  ni  albatta  hisobga 

olish  kerak

Tavsiya  qilingan  fosforli  va  kaliyli  o ‘g ‘it  m e ’yorlariga  tu p ro q -  

larning  harakatchan  fosfor  va  a lm ash inuvchan  kaliy  bilan  t a ’m in -  

langanligiga  qarab  tegishlicha  tu za tish   koeffitsientlari  kiritiladi. 

Tuproqdagi  azot  miqdori  b o 'y ich a   agrokim yoviy  xaritanom a  tu - 

zilmasligi  sababli  azot  m e’yoriga  tuzatish  fosfor  miqdori  asosida 

belgilanadi  (8 0 ,8 1-jadvallar).0 ‘g ‘itlar  m e’yorini  balans  usulida 

aniqlash

Rejalashtirilgan  hosil  uchun  o ‘g‘it  m e ’yorini  hisoblashlar  yo'li 

bilan ham aniqlash mumkin.  M azkurusul  asosida hosilning shakllanishi 

uchun sarflanadigan oziq elementlari  hamda  tuproq va o ‘g'it tarkibidan 

o ‘zlashtiriladigan  oziq  elementlari  miqdorini  taqqoslash  yotadi.

Hosil  birligi  bilan  tuproqdan  olib  ketiladigan  oziq  moddalarining 

miqdori  doimiy b o ‘lmasdan,  yetishtirish  sharoitlariga  bog‘liq  ravishda 

o ‘zgaradi.

Shuning  uchun  hisoblash  ishlarida  olib  chiqib  ketiladigan  oziq 

elementlari  miqdorini  ko'rsatish  uchun  x o ‘jalikda  yoki  unga  yaqin 

ilmiy  muassasalarda  olingan  n ia’lum o tlardan  foydalanish  maqsadga 

muvofiqdir.  G o ‘ng  va  mineral  o 'g ‘itlar  tarkibidagi  azot,  fosfor  va 

kaliyning  o ‘zlashtirilish  koeffitsientlari  h am   ekin  turi,  tuproq-iqlim  

sharoitlari,  o ‘g‘itlarni  qoMlash  dozasi,  m u d d ati  va  usullari  t a ’sirida 

sezilarii  darajada  o'zgaradi.

0 ‘g‘it  m e’yorini  belgilashda  albatta  o ‘g ‘itsiz  (qiyosiy)  sharoitda 

shakllanadigan  hosil  miqdori  yoki  shu  davrgacha  q o ‘llanilib  keli- 

nayotgan  o'rtacha  o ‘g‘it  me’yori  m a ’lum  b o ‘lishi  kerak.

Rejalashtirilgan  hosil  uchun  o ‘g ‘it  m e ’yorini  hisoblashda  tuproq 

tarkibidagi  harakatchan  shakldagi  oziq  elem entlarining  olib  chiqib 

ketiladigan  qisrni  ham  nazarda  tutiladi.  Lekin  tuproqdagi  harakatchan 

oziq  elementlaridan  foydalanish  koeffitsienti  doimiy  kattalik  b o ‘l- 

masdan  fosfor uchun  2  dan  20%  gacha,  kaliy  uchun  esa  10  dan  55% 

gacha  o'zgarib  turadi.  Shuning  uchun  bu  kattaliklardan  faqat  eksperi- 

mentlarning  m a ’lumotlari  mavjud  bo'Igan  hollardagina  foydalanish 

mumkin.


Tupro

qla


rn

inh

a

rak

a

tch

a

n 

fo

sfor

 

bila

ta’m

in

lang

a

nlig

bo

‘y 


¡c

ha

 8

0

-j

a

d

v

a

l 

fos


fo

rli


 

o

‘g‘i

me

’y

orig

kiriti

lad


ig

an 


tu

za

tish

 

ko

e

ffit

si

en

tl

ari

(

0

‘z

b

e

k

is

to

n

 

d

a

v

laagrosan

oat 

q

o

'm

it

a

s

i)

F

osfo

rlo

‘g‘


it 

m

e’y

o

rig

tuza

ti

sh 

k

oeff

it

sien

ti

sDчО

o '


чС

o ’


ГЧ

чО

o 'SO

o'

0 4o '


Г -

i n


sO

i n


o'

i n


о

fN

•Пo '

Щ,

o 'ON

T f


o '

t**«*


o '

4 0


o '

W

'Q

ГЧ

o' o '0 4

r o


o '

0.3


7

P

2Os 

m

iqd

o

rimg/


kg

r o


Ш

43

-4 0

r --


T f

0 0


0 4

"d-


о

mUO

CO

i n» nso

i n


Г-

i n


0 0

>n

0 4* n

о

4 0F

os

forl

o‘g‘

it 


m

e’

yorig

tuza

ti

sh 

k

oef

fi

tsie

n

tiчО

° \

O

no '

m

04ON

o"

o^oo

o '


oo

0 0


o '

sO

0 0o'

DC

оГЧ

ОС

o ’*Э0

о"

0 4г-

o '


r-

r-*


o '

4 0


Г--

o '


r--

o'

rsr-

o '


f

:

o'0 4

чО

o 'r-»

40_


o '

P

Am

iq

dori

mg/kg

i n


fN

чО

гчГ-*

ГЧ

0 0rN

0 4


СЧ

о

r oс о

fN

r oс о

r o


CO

«П

CO4 0

CO

r-ГО

0 0


r o

0 4


r o

о

'it*fN

'^r


F

os

forl

o‘g

‘it


 

m

e’yorig

tuza

ti

sh 

k

oeff

is

iyen

ti

unCN fN

ГЛ

CN ÍN0 4

0 0


4 0

CO

sОС

o^

4 0o^ s

CO

оо

o^

0 4o'

ОС

0 4o '

M

i

i

o -


oo

0 4


О

-

ГЧс о

t o


4 0

r -


0 0

0 4


о

n

fNfN

ГЧ

COГЧ

rN


T

u

p

r

o

q

la

r

n

in

g

 

a

lm

a

sh

in

u

v

c

h

a

n

 

k

al

iy

 

b

il

an

 

ta

’m

in

la

n

g

a

n

li

gbo'y

ic

ha 

k

a

li

v

li

 

o‘g

‘im

e

’yo

rlariga 

ki

ritiladigan

 

tuza

tisk

o

e

ff

it

s

ie

n

tl

a

r

i

(

0

‘z

b

e

k

is

to

n

 

d

a

v

laa

gro

sa

no

at

 

q

o

‘m

it

a

s

i,

2

0

0

7

)

ÛO

Kal

iy

li 

o

‘g‘i

me

’y

ori

g

a 

tu

zati

sh

 k

o

eff

it

sie

n

ti0

,6

50

,6

4m

sO

O0

,6

1O

vO

o"ON

in

o '0

,5

84 0

сТm

«п

о"тГ

»n

о '0

,5

3гм

in

о"О

in

o '6

fr

‘0оо

тг

о ж9

^

‘0О   E.*   о 

eri

2

90

2

95

3

00

3

05

3

10

3

15

3

20

3

25

3

30

3

35

3

40

3

45

3

50

3

55

3

60

3

65

K

aliy

li

 o

‘g

‘im

e’y

o

rig

a

 tu

za

tish

 

koef

T

itsi

en

tiON

o '0

,9

4r n

ON

o '0

,9

1o

ON

o "6

8

‘0ОО

оо

о "0

,8

60

,8

5Tf

0 0


о "

ГО

ООо "

0 0


о "

О

00^o '

ON

О *0 0

г - .


© "

0

,76

кm

iq

do

ri

,mg

/k

g170

17

51

8

018

5

06

1

19

5

20

0

20

5

21

0

21

5

22

0

22

5

23

0

23

5

24

0

24

5

Kal

iy

li 

o

‘g‘i

me

’y

ori

g

a 

tu

zati

sh

 ko

ef

Tit

si

enti

1

nГМ

1

,23

<4

1

,20

ON

ОО1

,1

61

,14

1

,11

1

.10

O

nС

ОО

90

'1

K.O

m

iqd

o

ri,m

g

/kg

5

05

5

09

6

57

0

758

0

850

6

95

001


105

О

«п1

2

01

2

58

I-ja

dv

aln

ind

a

v

o

m

i

0

,45

го

сГ0

,4

1о

-3-


о '

O'

гоо '

ОС

гоo '

3

70

3

75

3

80

3

85

3

90

3

95

ГО

ОO'

00

чОr-

h-

1— Г"-Г"-

чО

ч очО

o

Оо

о

оО

о

оо

m

оm

о

un о«/“>

in

чОvO г-

Г-

эо ооГМ гм гч

гм

гм гм гмг м

ur,


fO

ГО

оОС

с о


ЧЛ

О

ОО

о

огь

ON

г>о

о

о©

m

оUO

о

оГО

го

1/0• п

ч о


чО

0 ‘g‘itlar  me’yorini  qoplama  koeffitsientlar  asosida  hisoblash

Qoplama  koeffitsientlar (Kq)

  o'g'it  qo'llash  b o ‘yicha  o'tkazilgan 

dala  tajribalarining  natijalari  asosida  hisoblab  topiladi:

M

K

 

= ------s—4{NPK) 

X "  . C h   ,

bunda:


Ma  —

  o ‘g‘itning  amaldagi  m e’yori;  kg/ga;Xa

  —  shu  asosda  olingan  hosil,  t/ga;

Ch  —  hosil  birligi  (tonna)  bilan  olib  ketiladigan  oziq  moddalari 

miqdori,  kg  (asosiy va oraliq mahsulotlarning  kimyoviy analizi  asosida 

topiladi).

Qoplash koeffitsientidan foydalanib minerai o'g'itlar m e’yori aniqlanadi: M m

  =   X P - C h K q - C

bunda:


M

  —  hisoblab  topiladigan  o ‘g‘it  m e’yori,  kg/ga;Xp

  —  rejalashtirilgan  hosil,  t/ga;

C — tuproqning agrokimyoviy xossalari asosida kiritiladigan tuzatish 

koeffitsienti.
Download 5.63 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   59
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling