1. 100С da reaksiya 16 minutda, 700С da 15 sekundda tugaydi. Reaksiya qanday temperaturada (0С)1 minutda tugaydi? A)50 B)30 C)40 D)60 А(г)+В(г)=2С(г) sistemada boshlang’ich moddalardan 4mol/l dan olingan


Download 17.58 Kb.
Sana08.10.2020
Hajmi17.58 Kb.
#132847
Bog'liq
test


1.100С da reaksiya 16 minutda , 700С da 15 sekundda tugaydi . Reaksiya qanday temperaturada (0С)1 minutda tugaydi? A)50 B)30 C)40 D)60

2. А(г)(г)=2С(г) sistemada boshlang’ich moddalardan 4mol/l dan olingan . Ushbu sistemada kimyoviy muvozanat (KM=4) qaror topgandan C moddaning konsentratsiyalarini (mol/l) aniqlang? А) 2,5 В) 2 С) 4 Д) 1,53. 5 litrli idishda 3,8 mol A va 6,8 mol B modda aralashtirildi. 87 sekunddan so’ng 1,2 mol C modda xosil bo’lsa , reaksiyadan so’ng ortib qolgan B modda konsentratsiyasini (mol/l sekund) va o’rtacha tezligini (mol/l minut) toping? A)1,12;0,165; B)0,52;0,027; C)5,6; 0,165; D)2,6; 0,027

4.Temperatura koeffitsenti 3/2 va 5/2 bo’lgan ikkita reaksiyaning 23 0С dagi tezligi bir xil. Temperatura 530С gacha ko’tarilganda , ikkinchi reaksiya tezligi birinchi reaksiya tezligidan necha marta katta bo’ladi?

A)5,8; B)4,6; C)1,4; D)3,3;

5.Temperatura koeffitsentlari 3 va 9 bo’lgan ikkita reaksiyaning boshlang’ich temperaturalari tegishli ravishda 400С va 500С ga teng . Qanday temperaturada (0С) ularning tezliklari tenglashadi? A)80; B)60; C)70; D)50;

6. 130,4 g kalsiy karbonat va magniy karbonat aralashmasi qizdirilganda magniy karbonatning yarmi parchalandi, kalsiy karbonatning to’rtdan uch qismi qoldi. Natijada 108,4 g qoldiq qoldi. Hosil bo’lgan aralashmadagi oksidlar massasini yig’indisini aniqlang? A) 24,8 B) 28,8 C) 23,2 D) 24,0

7. Birinchi (γ=3) va ikkinchi (γ=4) reaksiyalarning tezligi 50◦C da teng bo’lsa, 30◦C da ikkinchi reaksiya tezligi birinchisidan necha marta katta bo’ladi? A) 2,37 B) 0,42 C) 1,77 D) 0,56

8. Is gazi va kisloroddan karbonat angidrid olish reaksiyasida kimyoviy muvozanat qaror topganda is gazining konsentratsiyasi 2,4 mol/l, kislorodniki 1,2 mol/l, karbonat angidridniki 0,6 mol/l bo‘lsa, reaksiyadan avvalgi is gazining konsentratsiyasini toping. A) 2,4 B) 3 C) 3,6 D) 2,9

9.Ammiak olish reaksiyasida kimyoviy muvozanat qaror topganda NH3 ning konsentratsiyasi 0,7 mol/l, vodorodniki 4,2 mol/l, azotniki 1,4 mol/l bo‘lsa, ammiakning hosil bo‘lish unumi nechaga teng? A) 0,7 B) 0,8 C) 0,5 D) 0,2

10. Ammiakning kislorodda oksidlanish reaksiyada ammiak va kislorodning boshlang‘ich konsentratsiyalari mos ravishda [NH3] = 2; [O2] = 3 ga teng. [NH3] ni 50% miqdori sarflanganda muvozanat qaror topgan bo‘lsa, muvozanat konstanta va barcha moddalarni muvozanat konsentratsiyalarini yig‘indisini toping. A) 0,25; 5,25 B) 7,0; 52,5 C) 0,5; 3,25 D) 5,25; 0,7

11..CH4(g) + H2Og → CO(g) + H2(g) reaksiyada CH4 ning 50% i sarflanganda muvozanat qaror topdi. Reaksiya uchun olingan CH4 va H2O larning konsentratsiyalari mos ravishda 1,7 va 2,3 mol/l bo‘lsa, CO va H2 larning muvozanat konsentratsiyalari (mol/l) yig‘indisini aniqlang. A) 1,2 B) 0,4 C) 3,4 D) 1,6

12. A(g) + B(g) = C(g) + D(g) sistemadagi moddalarning muvozanat holatdagi konsentratsiyalari mos ravishda 6, 3, 2 va 9 (mol/l) ga teng. Sistemaga B moddadan 3 mol qo‘shilgandan keyin A va C moddalarning yangi muvozanat konsentratsiyalarini (mol/l) hisoblang. (Reaksiya hajmi 1 l bo‘lgan idishda olib borildi.) A) 4,87; 9,78 B) 2,78; 2,64 C) 5,22; 2,78 D) 4,36; 8,54

13. Etanga nisbatan zichligi 0,575 bo’lgan metan va suv bug’idan iborat 3,2 mol gazlar aralashmasi yopiq sistemada (hajmi 1 l) reaksiyaga kirishdi (CH4(g)+H2O(g)=CO(g)+H2(g)) va muvozanat qaror topdi. Hosil bo’lgan gazlar aralashmasini neonga nisbatan zichligi 0,69 ga teng bo’lsa, muvozanat konstantasini (KM) aniqlang. A) 1,04 B) 1,85 C) 0,96 D) 0,54

14. Atsetilenga nisbatan zichligi 1,2 ga teng bo’lgan azot (II) oksid va kisloroddan iborat 1,5 mol gazlar aralashmasi yopiq sistemada (hajmi 1 l) reaksiyaga kirishdi (NO(g)+O2(g)=NO2(g)) va muvozanat qaror topdi. Hosil bo’lgan gazlar aralashmasini neonga nisbatan zichligi 1,8 ga teng bo’lsa, muvozanat holatidagi azot (II) oksidni hajmiy ulushini (%) aniqlang. A) 53,8 B) 15,4 C) 33,3 D) 30,7

15. Neonga nisbatan zichligi 1,65 ga teng bo’lgan vodorod sulfid va kisloroddan iborat 2,4 mol gazlar aralashmasi yopiq sistemada (hajmi 1 l) reaksiyaga kirishdi (H2S(g)+O2(g)=SO2(g)+H2O(g)) va muvozanat qaror topdi. Hosil bo’lgan gazlar aralashmasini geliyga nisbatan zichligi 9 ga teng bo’lsa, muvozanat konstantasini (KM) aniqlang. A) 5,4 B) 0,12 C) 0,18 D) 8,33

16. Kislorodga nisbatan zichligi 0,25 bo’lgan azot va vodoroddan iborat 2,6 mol gazlar aralashmasi yopiq sistemada (hajmi 1 l) reaksiyaga kirishdi (N2(g)+H2(g)=NH3(g)) va muvozanat qaror topdi. Hosil bo’lgan gazlar aralashmasini atsetilenga nisbatan zichligi 0,4 ga teng bo’lsa, muvozanat holatidagi ammiakni hajmiy ulushini (%) aniqlang. A) 20,0 B) 15,0 C) 55,0 D) 30,0

17.Neonga nisbatan zichligi 1,65 ga teng bo’lgan vodorod sulfid va kisloroddan iborat 2,4 mol gazlar aralashmasi yopiq sistemada (hajmi 1 l) reaksiyaga kirishdi (H2S(g)+O2(g)=SO2(g)+H2O(g)) va muvozanat qaror topdi. Hosil bo’lgan gazlar aralashmasini geliyga nisbatan zichligi 9 ga teng bo’lsa, muvozanat holatidagi kislorodni hajmiy ulushini (%) aniqlang. A) 36,4 B) 27,3 C) 18,2 D) 50,0

18. A + B → 2C reaksiyada B moddaning konsentratsiyasi 2 minut davomida 0,4 mol/l dan 0,15 mol/l gacha kamaygan bo‘lsa, shu reaksiya tezligi (mol/l·s) B moddaning konsentratsiyasi bo‘yicha qancha bo‘ladi? A) 2,1·10−3 B) 1,2·10−3 C) 1,5·10−3 D) 2,5·10−3

19. Birinchi (γ=2) va ikkinchi (γ=3) reaksiyalarning tezligi 50◦C da teng bo’lsa, 0◦C da ikkinchi reaksiya tezligi birinchisidan necha marta katta bo’ladi? A) 7,593 B) 0,131 C) 0,197 D) 5,0625

20. 549. Birinchi (γ=2) va ikkinchi (γ=3) reaksiyalarning tezligi 50◦C da teng bo’lsa, 30◦C da ikkinchi reaksiya tezligi birinchisidan necha marta katta bo’ladi? A) 1,5 B) 0,66 C) 2,25 D) 0,44

21. Birinchi (γ=2) va ikkinchi (γ=3) reaksiyalarning tezligi 50◦C da teng bo’lsa, 40◦C da ikkinchi reaksiya tezligi birinchisidan necha marta katta bo’ladi? A) 1,5 B) 0,66 C) 2,25 D) 0,44

22. A2 +B2 = 2AB3 reaksiya 500◦C da 11,25 minut davom etgach boshlang‘ich moddalarning muvozanat konsentratsiyalari 1 mol/l ga, muvozanat doimiysi 9 ga teng bo‘ladi. Shu reaksiyaning 450◦C da tezligi 0,5 mol/l·soat bo‘lgandagi temperatura koeffitsientini toping. A) 2 B) 3 C) 4 D) 1,5

23. A + B=C + D + Q to‘g‘ri reaksiyaning −10◦C dagi tezligi 4 mol/l·sek bo‘lsa, shu reaksiyaning 20◦C dagi tezligi (mol/l·min) qanday bo‘ladi? To‘g‘ri reaksiyaning temperatura koeffitsienti 2 ga teng. A) 30 B) 0,5 C) 1,92 D) 8

24. 517. Agar 200C 40 sekunddan keyin modda konsentratsiyasi 2 marta kamayasa, moddaning dastlabki konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang. Shu reaksiya 400C dagi tezligi 2,4 mol/l.min (γ=3)

25. 600C dagi tezligi 2,7 mol/l.min bo’lgan reaksiyani 500C da 20 sekunddan keyin modda konsentratsiyasi 1,5 marta kamaysa, reaksiyaga kirishgan modda konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang. (γ=3)

A) 0,9 B) 0,3 C) 0,6 D) 1,8

26. 600C dagi tezligi 3,6 mol/l.min bo’lgan reaksiya necha gradusda 40 sekunddan keyin 0,6 mol/l modda konsentratsiyasi 2 marta kamayadi? (γ=2)

A) 40 B) 30 C) 20 D) 90

27. 600C dagi tezligi 3,6 mol/l.min bo’lgan reaksiya 300C da 40 sekunddan keyin modda konsentratsiyasi 2 marta kamaysa reaksiyaga kirishgan modda konsentratsiyasini (mol,l) aniqlang. (γ=2)

A) 0,6 B) 0,3 C) 0,9 D) 1,2

28. NO+O2 = NO2 reaksiya hajmi 5 l bo’lgan idishda olib borildi. NO ning 70 % sarflanganda muvozanat qaror topdi. Reaksiya uchun [NO]=6 mol va [O2] =8 mol olingan bo’lsa, barcha moddalar muvozanat konsentratsiyalarining (mol/l ) yig’indisini aniqlang.


A) 2.38 B) 3.2 C) 1.2 D) 0.9

29. 700C dagi tezligi 1,2 mol/l.min bo’lgan reaksiya 400C da necha sekunddan keyin 0,6 mol/l modda konsentratsiyasi 1,2 marta kamayadi? (γ=2)

A) 3,33 B) 0,67 C) 20 D) 40

30. 700C dagi tezligi 1,2 mol/l.min bo’lgan reaksiya 400C da 40 sekunddan keyin modda konsentratsiyasi 1,2 marta kamaysa moddaning dastlabki konsentratsiyasini (mol,l) aniqlang. (γ=2)

A) 0,6 B) 0,5 C) 0,1 D) 7,2

31. NH3(g)+Cl2(g)=N2(g)+HCl(g) reaksiya hajmi 2 l bo’lgan idishda olib borildi. Kimyoviy muvozanat qaror topganda moddalar konsentrtasiyalari [NH3] -02 mol/l; [Cl2]-0.4 mol/l; [N2]-0.2 mol/l bo’lsa, reaksiay uchun olingan NH3 va Cl2 larning dastlabki, miqdorini (mol) hisoblang
A) 0.2; 0.6 B) 0.6; 1 C) 1.2; 2 D) 1;0.6

32. 700C dagi tezligi 1,2 mol/l.min bo’lgan reaksiya 400C da 40 sekunddan keyin modda konsentratsiyasi 1,2 marta kamaysa reaksiyaga kirishmagan modda konsentratsiyasini (mol,l) aniqlang. (γ=2)

A) 0,6 B) 0,1 C) 0,5 D) 7,2

33. 2A2+B2= 2A2B sistemada A modda konsentratsiyasini 4 marta kamaytirganda reaksiya tezligi o’zgarmasligi uchun B modda konsentratsiaysini necha marta oshirish kerak ?


A) 4 B) 2 C) 16 D) 8

34.A(g)+B(g)=C(g)+D(g) sistemada moddalar konsentratsiyalari mos ravishda 8,2,4,4,(mol/l) bo’lgan. Sistemada muvozanatga kelganda C moddadan 4 mol/l chiqarib yuborilgan. A va D larning yangi konsentrtasiyalarini (mol/l) hisoblang.

A) 5.93; 6.07 B) 6.82 ; 5.18 C) 6.74; 5.26 D) 6.86; 5.14

35. Hajmi 5 l bo’lgan idishda 15 mol CO2 va no’malum miqdorda H2 solindi. va 45 sekunddan keyin (CO2+H2=CO+H2O reaksiya boyicha) muvozanat qaror topdi (Km=1) reaksiyaning o’rtacha tezligi 1.6 mol/l*min bo’lsa H2 ning dastlabki miqdorini (mol) aniqlang.

A) 10 B) 6 C) 4 D) 9

36. Hajmi 5 l bo’lgan idishga no’malum miqdorda CO2 va 10 mol H2 solindi va 45 sekunddan keyin (CO2+H2=CO+H2O reaksiya boyicha) muvozanat qaror topdi. (Km=1). Reaksiyaning o’rtacha tezligi 1.6 mol/l*min bo’lsa. CO2 ning dastlabki miqdorini (mol) aniqlang.


A) 4 B) 6 C) 9 D) 15

37. A(g)+B(g)= C(g)+ D(g) sistemada moddalarning muvozanat holatdagi konsentrtasiyalari (mol/l) mos ravishda 2,4,8,3 ga teng. Muvozanat haltdagi sistemaga 3 mol A modda qo’shildi. A va D moddalarning yangi muvozanat konsentratsiyalarini (mol/l) hisoblang. (reaksiya hajmi 1 l bo’lgan idishda olib borildi.)


A) 3; 4 B) 3.2; 4.8 C) 4.4; 3.6 D) 4; 4

38. Hajmi 5 l bo’lgan idishda 15 mol CO2 va 10 mol H2 solindi va 45 sekunddan keyin (CO2+H2=CO+H2O reaksiya boyicha) muvozanat qaror topsa (Km=1) reaksiyaning o’rtacha tezligini (mol/l*min) aniqlang.

A) 2*67 *10-2 B) 0.02 C)n 1.6 D) 4*10

39. Hajmi 5 l bo’lgan idishda 15 mol CO2 va 10 mol H2 solindi. (CO2+H2=CO+H2O reaksiya boyicha) raeaksiyaning o’rtacha tezligi 1.6 mol/l*min bo’lsa, necha sekunddan keyin muvozanat (Km=1) qaror topadi ?
A) 0.5 B) 45 C) 0.75 D) 30

40. No’malum hajmli idishga 12 mol CO2 va 4 mol H2 solindi. va 50 sekunddan keyin (CO2+H2 = CO + H2O reaksiya bo’yicha) keyin muvozanat (Km=1) qaror topdi. Reaksiyaning o’rtacha tezligi 0.36 mol/l*min bo’lsa idish hajmini aniqlang.


A) 5 B) 15 C) 8 D) 10

41. Hajmi 10 l bo’lgan idishga no’malum miqdorda CO2 va 4 mol H2 solindi. va 50 sekunddan keyin (CO2+H2 = CO + H2O reaksiya bo’yicha) keyin muvozanat (Km=1) qaror topsa. Reaksiyaning o’rtacha tezligi 0.36 mol/l*min bo’lsa. CO2 ning dastlabki miqdorini (mol ) aniqlang.


A) 4 B) 9 C) 3 D) 12

42. Temperatura koeffitsienti 2 ga teng bo‘lgan AB2 + A= AB3 + AB reaksiyaning 20◦C dagi tezligi 1 mol/l·min ga teng. Temperatura 40◦ C gacha oshirilganda reaksiya 45 sekund davom etdi va muvozanat qaror topdi. 20◦C dagi konsentratsiyalari mos ravishda 12, 4, 6, 3 mol/l ga teng bo‘lgan sistema muvozanat konstantasi qiymatini toping. A) 2,34·10−2 B) 2,7·10−2 C) 3,75·10−1 D) 2,6·10−3

43. Neonga nisbatan zichligi 1,65 ga teng bo’lgan vodorod sulfid va kisloroddan iborat 2,4 mol gazlar aralashmasi yopiq sistemada (hajmi 1 l) reaksiyaga kirishdi (H2S(g)+O2(g)=SO2(g)+H2O(g)) va muvozanat qaror topdi. Hosil bo’lgan gazlar aralashmasini geliyga nisbatan zichligi 9 ga teng bo’lsa, muvozanat qaror topishi uchun kislorodni necha foizi sarflangan? A) 66,6 B) 27,3 C) 33,3 D) 50,044. Neonga nisbatan zichligi 1,65 ga teng bo’lgan vodorod sulfid va kisloroddan iborat 2,4 mol gazlar aralashmasi yopiq sistemada (hajmi 1 l) reaksiyaga kirishdi (H2S(g)+O2(g)=SO2(g)+H2O(g)) va muvozanat qaror topdi. Hosil bo’lgan gazlar aralashmasini geliyga nisbatan zichligi 9 ga teng bo’lsa, muvozanat qaror topishi uchun vodorod sulfidni necha foizi sarflangan? A) 66,6 B) 36,4 C) 33,3 D) 50,0


Download 17.58 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling