1. ab to‘g‘ri chiziq bo‘yicha yugurib ketayotgan quyon a nuqtaga kelganda d nuqtadagi bo‘ri uni ko‘rib


Download 120.36 Kb.
Pdf ko'rish
Sana12.06.2020
Hajmi120.36 Kb.

KINEMATIKA

1. AB to‘g‘ri chiziq bo‘yicha yugurib ketayotgan quyon

A nuqtaga kelganda D nuqtadagi bo‘ri uni ko‘rib

qoldi va DB trayektoriya bo‘yicha quva boshladi.

Quyon 12 m ni o‘tgach bo‘ri uni B nuqta tutib oldi.

Agar bo‘rining ko‘chishi 13 m bo‘lsa, bo‘ri quyonni

ko‘rib qolgan momentda ular orasidagi masofa

qanday bo‘lgan (m)?

A) 5. B) 7. C) 8. D) 10.

2. Jism to‘g‘ri chiziq bo‘ylab 5 m masofani o‘tgach,

harakat yo‘nalishiga nisbatan 120

0

ga burildi va yana5 m masofani o‘tdi. Jismning ko‘chish modulini

toping (m). A) 50. B) 5. C) 5

3. D) 7.


3. Daryoda oqimga qarshi yo‘nalishda suvga nisbatan 4

m/s tezlikda suzayotgan qayiq ustidagi odam oqim

yo‘nalishida qayiqqa nisbatan 1 m/s tezlikda

harakatlanmoqda. Agar oqim tezligi 2 m/s ga teng

bo‘lsa, odamning qirg‘oqqa nisbatan tezligining

modulini toping (m/s).

A) 4. B) 1. C) 2. D) 3.

4. Kengligi 200 m bo‘lgan daryoni qayiq eng qisqa yo‘l

bo‘yicha qancha vaqtda kechib o‘ta oladi (s).

Qayiqning suvga nisbatan tezligi 5 m/s, oqim tezligi

3 m/s. A) 60. B) 50. C) 40. D) 30.

5. Rasmda ko‘rsatilgan trayektoriya bo‘yicha

harakatlanayotgan jismning 130 s vaqtdagi o‘rtacha

ko‘chish tezligini toping (cm/s).

A) 1. B) 10. C) 0,1. D) 15.

6. 60


0

shimoliy kenglik chizig‘i bo‘ylab Grinvichdan

sharqqa tomon uchayotgan samolyot sharqiy uzunlik

bo‘yicha 10

0

da va 1000

da joylashgan meridian

chiziqlari orasini qancha vaqtda o‘tadi (soat)?

Samolyot tezligi 314 km/h. Yer radiusi 6400 km.

A) 24. B) 16. C) 32. D) 64.

7. Ikkita jism harakat tenglamasi mos ravishda

y = 10 − 15t (m) va x = 30 + 20t (m). Bu

jismlarning nisbiy tezligini toping (m/s).

A) 25. B) 35. C) 30. D) 20.

8. Rasmda keltirilgan υ = υ(t) grafikdan foydalangan

holda jismning tekis harakatda bosib o‘tgan yo‘lini

toping (m).

A) 35. B) 20. C) 25. D) 30.

9. 10 m/s tezlik bilan harakatlanayotgan avtomobil

tormozlanib to‘xtadi. Tezlanish -5 m/s

2

ga tengbo‘lsa, avtomobilning tormozlanish davomiyligini

aniqlang (s).

A) 2. B) 1. C) 5. D) 3.

10. Bir nuqtadan qarama-qarshi yo‘nalishda bir xil 10

m/s boshlang‘ich tezliklar bilan yo‘lga chiqqan ikkita

avtomobil 2 s vaqt o‘tgach ular orasidagi masofa

qanday bo‘ladi (m)? Avtomobillardan biri tekis

tezlanuvchan, ikkinchisi esa tekis sekinlanuvchan

harakatlanmoqda. Ularning tezlanishlari modullari

bir xil.


A) 20. B) 40. C) 50. D) 30.

11. Jismning to‘g‘ri chiziqli harakati s = 3t + 2t

2

tenglama bilan ifodalanadi. Jismning t1

= 1 s dan

t

2

= 3 s gacha bo‘lgan vaqt intervalida o‘rtacha tezliktopilsin.

A) 6 m/s. B) 7 m/s. C) 8 m/s. D) 11 m/s.

12. Tekis o‘zgaruvchan harakatlanayotgan jism 5 s da o‘z

tezligini -10 m/s dan 20 m/s gacha o‘zgartirdi.

Jismning vaqt birligi ichida tezlik o‘zgarish modulini

toping. A) 6 m/s

2

. B) 6 m/s. C) 5 m/s2

. D) 0.


13. Parashutchi 500 m balandlikdan 100 s da tushdi.

Havoning qarshilik kuchi parashutchining tushish

vaqtini necha sekundga oshirmoqda? g=10 m/s

2

.A) 100. B) 10. C) 90. D) 110.

14. Quduqqa tosh tashlandi. Tosh quduq tubiga tekkach

uning ovozi 1 s o‘tgach eshitilgan bo‘lsa, toshning

quduqqa erkin tushish vaqtini toping (s). Tovushning

havoda tarqalish tezligi 320 m/s. Havoning qarshilik

kuchini hisobga olmang.

A) 9. B) 10. C) 11. D) 8.

15. Tosh gorizontal yo‘nalishda otilgan. Harakat

boshlanishidan

3 s o‘tgach tosh tezligini qiymatiuni boshlang‘ich tezligiga nisbatan 2 marta katta

bo‘lgan. Toshning boshlang‘ich tezligi topilsin (m/s).

Havoning qarshiligi e’tiborga olinmasin.

A) 10. B) 15. C) 9. D) 5.

1

@FizikaLife16. Minoradan gorizontal yo‘nalishda 20 m/s tezlik bilan

jism otilgan. Agar u minoraning balandligi h dan

ikki barobar katta masofada (minora asosidan) yerga

tushgan bo‘lsa, minoraning balandligi topilsin (m).

A) 35. B) 30. C) 20. D) 25.

17. 4h balandlikdan gorizontal otilgan jism vertikal

yo‘nalishda birinchi h masofani t

1

vaqtda, qolganiniesa t

2

vaqtda o‘tdi. t1

/t

2ni toping.

A) 2. B) 0,5. C) 3. D) 1.

18. Balandlikdan gorizontal otilgan jismning

boshlang‘ich tezligini 3 marta oshirib, otilish

balandligi 4 marta kamaytirilsa, jismning uchish

uzoqligi necha foiz (%) ga ortadi?

A) 50. B) 60. C) 150. D) 25.

19. Jism 10 m/s tezlik bilan gorizontga burchak ostida

otildi. Jismni bu tezlik bilan maksimal qanday

uzoqlikgacha otish mumkin (m)? g=10 m/s

2

.

A) 5. B) 10. C) 15. D) 8.20. Jism birinchi marta gorizontga 60

0

burchak ostida,ikkinchi marta gorizontga 30

0

burchak ostida otildi.Birinchi marta otilganda jism necha marta

balandroqqa ko‘tariladi, agarda birinchi marta jism

otilganda ikki marta uzoqroqqa borib tushgan bo‘lsa?

A) 4. B) 5. C) 6. D) 8.

21. Gorizontga burchak ostida otilgan jism harakatida

qanday kattalik nolga teng bo‘ladi?

A) vertikal tezlanish. B) eng yuqoridagi tezlik.

C) gorizontal tezlanish. D) yerga urilishdagi tezlik.

22. Yuk, diametri 18 cm bo‘lgan chig‘ir yordamida

ko‘tarilmoqda. Agar yuk 0,9 m/s tezlik bilan

ko‘tarilayotgan bo‘lsa, chig‘irning burchak tezligini

toping (rad/s).

A) 5. B) 10. C) 15. D) 20.

23. Ikki shkiv tasmali uzatma orqali ulangan.

Yetaklovchi shkiv 600 ayl/min tezlik bilan

aylanganda yetaklanuvchi shkiv 3000 ayl/min

tezlikka ega bo‘lishi uchun yetaklovchi shkivning

radiusi qanday bo‘lishi kerak (cm)? Yetaklanuvchi

shkivning radiusi 10 cm.

A) 30. B) 60. C) 40. D) 50.

24. Diametri 100 cm bo‘lgan g‘ildirak gardishidagi nuqta

5 m/s tezlik bilan harakatlanayotgan edi.

Tormozlanish natijasida nuqta 2 m/s

2

tangensialtezlanish bilan harakat qila boshladi. Tormozlanish

boshlanganidan 2 s o‘tgach nuqtaning tezlik vektori

bilan to‘la tezlanish vektori orasidagi burchak necha

gradusga teng bo‘ladi?

A) 90

0

. B) 1350

. C) 120


0

. D) 60


0

.

25. 4 cm li ipga osilgan sharcha rasmdagi mexanizmda Oo‘q atrofida ω = 2 rad/s burchak tezlikda

aylantirilmoqda. Agar mazkur holatda ip vertikaldan

30

0

burchakka og‘ib aylanayotgan bo‘lsa, sharchaningchiziqli tezligini toping (cm/s).

A) 12. B) 2,4. C) 24. D) 4.

26. Jismning tezlik vektori bilan tezlanish vektori

orasidagi burchak π/12 ga teng bo‘lsa, jismning

harakat turi qanday bo‘lishini aniqlang.

A) egri chiziqli notekis harakat.

B) aylana bo‘ylab tekis tezlanuvchan harakat.

C) aylana bo‘ylab tekis harakat.

D) to‘g‘ri chiziqli harakat.

27. Balandlikdan gorizontal otilgan jismning tangensial

tezlanishi harakati davomida qanday o‘zgaradi?

A) ortadi. B) kamayadi. C) o‘zgarmaydi.

D) nolga teng bo‘ladi.

28. Tayyorlov kursiga kelayotgan abituriyent oldin

yo‘lning 3 km ni 20 min da bosib o‘tdi va yo‘lda

uxlab qoldi. Uyg‘ongach qolgan 3 km yo‘lni yana 20

min da bosib o‘tib darsga kechikib yetib keldi. Agar

abituriyentning butun yo‘ldagi o‘rtacha tezligi 3

km/h bo‘lsa, u yo‘lda necha minut uxlab qolgan?

A) 90. B) 70. C) 80. D) 60.

29. Bir nuqtadan bir yo‘nalishda ikki jism

harakatlanishni boshladi. Birinchisi tekis 5 m/s

tezlik bilan, ikkinchisi 2 m/s

2

tezlanish bilanharakatlanishni boshlagan bo‘lsa, u necha sekunddan

so‘ng birinchi jismni quvib yetadi?

A) 5. B) 2. C) 3. D) 4.

30. Shamolsiz havoda yomg‘ir tomchilari avtobus

derazalari oynasida qanday shakldagi iz qoldiradi:

1) avtobus tekis harakatlanganda; 2) tekis

tezlanuvchan harakatlanganda?

A) 1-parabola; 2-parabola.

B) 1-parabola; 2-to‘g‘ri chiziq.

C) 1-to‘g‘ri chiziq; 2-to‘g‘ri chiziq.

D) 1-to‘g‘ri chiziq; 2-parabola.

Tuzuvchi:

Jumaniyazov Temur”XORAZM ILM ZIYO” NTM dan maxsus.

2

@FizikaLifeJavoblar:

1. A


2. B

3. B


4. B

5. B


6. B

7. A


8. D

9. A


10. B

11. D


12. A

13. C


14. D

15. A


16. C

17. D


18. A

19. B


20. C

21. C


22. B

23. D


24. B

25. C


26. B

27. A


28. C

29. A


30. D

3

@FizikaLifeDownload 120.36 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling