1. Atash,ifodalash bilan birga leksemaning nutqda o’zaro birika olishini belgilaydigan semalari qanday nomlanadi?


Download 12.96 Kb.
Sana11.11.2021
Hajmi12.96 Kb.

Leksikologiya.Test

1.Atash,ifodalash bilan birga leksemaning nutqda o’zaro birika olishini belgilaydigan semalari qanday nomlanadi?

A.Atash semalari C.Vazifa semalari

B.Ifoda semalari D.Determinlashish

2.Quyidagi atamalardan qaysi biri yunonchadan olingan bo’lib haqiqat degan ma’noni anglatadi?

A.Nomema C.Referent

B.Etimon D.Denotat

3.Hozirgi o’zbek adabiy tili leksikasida arab tilidan o’zlashtirilgan leksemalarning ko’pchiligi qaysi so’z turkumlariga mansub?

A.Ot,son,fe’l C.Ot,sifat,ravish

B.Fe’l,olmosh,ravish D.Fe’l,ravish,sifat

4.Graduonimiya hodisasining ilk tadqiqotchisi kim?

A.Boduen de Kurtene C.Alisher Navoiy

B.Mahmud Koshg’ariy D.Ferdinand de Sossyur

5.Yozilishi bir xil,talaffuzi har xil bo’lgan leksemalar qanday nomlanadi?

A.Omofon C.Kvaziomonimlar

B.Omoforma D.Omograf

6.Bir fonemasi bilan farqlanadigan ikkita so’z,ya’ni minimal juftlik qanday nomlanadi?

A.So’z variantlari C. Omograf

B.Kvaziomonimlar D.Leksik omonimlar

7.Qasi tilshunos opa va singil,aka va uka,tog’a va xola kabi so’zlar antonim emas,ular korrelativ so’zlardir deb baholagan?

A.Sh.Rahmatullayev C.B.Isabekov

B.A.Nurmonov D.N.Mamatov

8.Mantiqiy markaz tushunchasini tilshunoslikka qaysi olimlar kiritgan?

A.N.Mamatov,A.Nurmonov,A.Hojiyev

B.A.Sobirov,Sh.Rahmatullayev,A.Nurmonov

C.Sh.Rahmatullayev.R.Sayfullayeva.H.Ne’matov

D.Sh.Rahmatullayev.N.Mamatov.R.Shukurov

9.Frazemaning umumlashgan ko’chma ma’nosi shu frazema tarkibidagi so’zlar ma’nosi bilan izohlash mumkin bo’lgan ibora bu-

A.Frazeologik butunlik C.Frazeologik polisemiya

B.Frazeologik chatishma D.Frazeologik sinonimiya

10.Quyidagi qaysi atamalardan biri tur tushunchasini ifodalaydigan leksema hisoblanadi?

A.Giperonim C.Giponim

B.Paronim D.Sinonim

11.Quyidagi tushunchalardan qaysi biri H.Ne’matov, R.Rasulov, E.Qilichev,B.Qilichev kabi tilshunoslarning ishlarida o’z talqinini topgan?

A.Graduonimiya C.Giponimiya

B.Partonimiya D.Paronimiya

12.Ayrim shaxs nutqida voqe bo’lgan neologizm bu-

A.Umumtil neologizm C.Leksik neologizm

B.Individual nutq neologizm D.Neologizm semema

13.Leksemalarning ma’no guruhlarida butun-bo’lak munosabatlarining ifodalanishi qanday nomlanadi?

A.Graduonimiya C.Paronimiya

B.Partonimiya D.Giponimiya

14.Argotizm va jargotizmlar yana qanday nomlanadi?

A.Ijtimoiy dialektlar C.Professionalizm

B.Grammatik dialektlar D.Dialektizmlar

15.Qaysi so’z turkumlarida ishlatilish doirasi chegaralangan so’zlar yo’q?

A.Ot va fe’l C.Son va olmosh

B.Sifat va son D.Ravish va fe’l

16.Shakl jihatdan teng bo’lgan frazemalar qanday nomlanadi?

A.Omofrazemalar C.Frazeologik sinonimiya

B.Prafrazemalar D.Frazeologik omonimiya

17.,,Taqdirga tan bermoq’’ frazemasi zamonaviylik belgisiga ko’ra frazemaning qaysi turiga mansub?

A.Arxaizm-frazema C.Dialektizm-frazema

B.Istorizm-frazema D.Neologizm-frazema

18.Lug’atlar ko’zlangan maqsadiga ko’ra necha tipga bo’linadi?

A.3tipga C.2tipgaB.4tipga D.5tipga
Download 12.96 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling