1. Avtobiografik xarakterg aega hujjatlar to’plami, individual papka qanday nomlanadi?


Download 22.53 Kb.
Sana22.11.2021
Hajmi22.53 Kb.
#176798
Bog'liq
ИННОВАЦИОН ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ дан ТЕСТ 30 та LOTINCHA
Кириш 111111, Mikroprotsessorli kontrollerlar. TRM-101 , Yarimoʻtkazgich (1), Yarimoʻtkazgich (1), Yarimoʻtkazgich (2), Yarimoʻtkazgich (3), Yarimoʻtkazgich (4), Yarimoʻtkazgich (6), Yarimoʻtkazgich (7), Yarimoʻtkazgich (7), Yarimoʻtkazgich (8), printsipy-rascheta-gidravlicheskogo-udara-i-ih-razvitie, 123 12.06.2009, EXCEL dd4e4, Энкодер

1. Avtobiografik xarakterg aega hujjatlar to’plami, individual papka qanday nomlanadi?

{

~ test= portfolio;

~ sillabus;

~ assesment.

}

2. Talabaning individual ta’limiy muvaffaqiyatlari aksettiru vchi diplom, faxriyyorliq, guvohnoma va boshqalar jamlanadiga nportfolio qanday nomlanadi?{

~ baholovchi portfolio;

~ natijalar portfoliosi;

~ ishlar portfoliosi;

= hujjatlar portfoliosi.

}

3. Talaba tomonidan bajarilgan ijodiyishlar, loyihalar, tadqiqotlar, ularning natijalarin iaksettiruvch I reyting daftarchasi, ijodiy ish daftari, electron hujjatlar, modellar, loyihalar, ijtimoiy, ishlab chiqarish, pedagogic amaliyotga doi rhisobotlar, talaba tomonidan mustaqil yoki guruhdoshlar bilan hamkorlikda to’plagan adabiyotlar, davriy nashrlarning kseronusxalari, illyustratsiya1ar joyoladigan portfolio – bu ...{

~ baholovchi portfolio;

~ taqriz portfoliosi;

= ishlar portfoliosi;

~ hujjatlar portfoliosi.

}

4. Talabaning o’zi yoki pedagoglar tomonidan jamlangan talabalarning eng yaxshi ishlari o’rin oladigan portfolio qanday nomlanadi?{

~ baholovchi portfolio;

= taqrizlar portfoliosi;

~ishlar portfoliosi;

~ hujjatlar portfoliosi.

}

5. Talabaning bilim, ko’nikma va malakalarini nazorat ilish maqsadi da shakllantirilib , nazorat ishlari, testlar, chizmalar, krossvordlar va boshqalardan tarkib topadigan portfolio – bu ...{

= baholovchi portfolio;

~ natijalar portfoliosi;

~ taqrizlar portfoliosi;

~ On-line portfolio.

}

6. Talabatomonidanerishganyutuqlarnibaholashgadoirxulosa, taqriz, rezyume, esse, tavsiyanomavatavsifnomalarjamlanadiganportfolioqandaynomlanadi?{

~ baholovchi portfolio;

= natijalar portfoliosi;

~ taqrizlarportfoliosi;

~ On-line portfolio.

}

7. 1) talabala rtomonidan oily ta’lim muassasas iyok ifakulg’tet saytiga materiallarni qo’shish; 2) shaxsiy veb-saytlarni yaratish; 3) semester yakunlari bo’yicha hisobot tayyorlash kabi shakllarda namoyon bo’ladi gan portfolio – bu ...{~ baholovch I portfolio;

~ natijalar portfoliosi;

~ taqrizlar portfoliosi;

= On-line portfolio.

}

8. Istiqbolli ish o’rniga ega bo’lish, ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish, fan olipiadalarda ishtiroketish, nomdor hamda Prezident stipendiyasiga talabgor bo’lish hamda shaxsiy maqsad1arini amalga oshirishda amaliy ahamiyat kasb etuvchi hujjatlar to’plami qaysI j av obda to’g’ri ko’rsatilgan?{

~ pedagoglar portfoliosi;

= talabalar portfoliosi;

~ rahbarlar portfoliosi;

~ ekspertlar portfoliosi.

}

9. Talabalar portfoliosining yaratilishi necha bosqichda amalga oshadi?{

~ 2 bosqichda;

= 3 bosqichda;

~ 4 bosqichda;

~ 5 bosqichda.

}

10. Lug’aviy jihatdan “innovatsiya” tushunchasi qanday ma’noni ifodalaydi?{

~ o’zgartirish kiritish;

~ qo’shimcha kiritish;

= yangilik kiritish;

~ takli f kiritish.

}

11. Muayyan tizimning ichki tuzilishin o’zgartirishga qaratilganFaoliyat qanday nomlanadi?

{

=innovatsiya;~ novatsiya;

~ gravitatsiya;

~ gradatsiya.

}

12. Yangi g’oyalar, tizim yoki faoliyat yo’nalishini o’zgatirishga qaratilgan aniq maqsadlar, noanhanaviy yondashuvlar, odatiy bo’lmagan tashabbuslar, ilg’or ushuslublari. Ularnimaning ko’rinishlar isanaladi?{

~ texnologiyaning;

~ metodikaning;

= innovatsiyaning;

~ loyihalashning.

}

13. Ta’lim sohasi yoki o’quv jarayonida mavjud muammoni yangicha yondashuv asosida yechish maqsadida qo’llanilib, avvalgidan ancha samarali natijani kafolatlay oladigan shakl, metod va texnologiyalar qan day nomlanadi?{

~ ta’lim vositalari;

~ ta’lim texnologiyalari;

~ ta’lim metodlari;

= ta’lim innovatsiyalari.

}

14. “Innovatsionta’lim” tushunchasi dastlab qaerda asoslangan?{

~ 1919 yilda Berlinda;

= 1979 yilda Rimda;

~ 1920 yilda Vashingtonda;

~ 1995 yilda Moskvada.

}

15. Ta’lim innovatsiyalari necha turgabo’linadi?{

~ 2 turga;

= 4 turga;

~ 6 turga;

~ 8 turga.

}

16.Kiritilgan o’zgarishlarning tavsifiga ko’ra ta’lim innovatsiyalar iqanday turlarga bo’linadi?{

~ tarmoq (lokal), modu l va tizimi innovatsiyalari;

= radikal, modifikatsiyalangan va kombinatsiyalangan innovatsiyalar;

~jamoa tomonidan bevosita yaratilgan y oki o’zlashtirilgan innovatsiyalar;

~ d pedagogic jarayonda yoki ta’lim tizimini boshqarishda qo’llaniladigan innovatsiyalar.

}

17. Faoliyat yo’nalishiga ko’rata’lim innovatsiyalari qanday turlarga bo’linadi?{

~ tarmoq (lokalg’), modu lva tizim innovatsiyalari;

~ radikal, modifikatsiyalangan hamda kombinatsiyalangan innovatsiyalar;

~ jamoat tomonidan bevosita yaratilgan yokio’zlashtirilgan innovatsiyalar;

= pedagogic jarayonda yoki ta’lim tizimini boshqarishda qo’llaniladigan innovatsiyalar.

}

18.O’zgarishlarning ko’lamiga ko’ra ta’lim innovatsiyalari qanday turlarga bo’linadi?{

= tarmoq (lokalg’), modul va tizim innovatsiyalari;

~ radikal, modifikatsiyalangan va kombinatsiyalangan innovatsiyalar;

~ jamoa tomonidan bevosita yaratilgan yoki o’zlashtirilgan innovatsiyalar;

~ pedagogic jarayonda yok ita’lim tizimini boshqarishda qo’llaniladigan innovatsiyalar.

}

19. Kelib chiqish manbaiga ko’ra ta’lim innovatsiyalari kanday turlarga bo’linadi?{~ tarmoq (lokalg’), modulvatiziminnovatsiyalari;

~ radikal, modifikatsiyalanganhamdakombinatsiyalanganinnovatsiyalar;

= jamoatomonidanbevositayaratilganyokio’zlashtirilganinnovatsiyalar;

~ pedagogic jarayonda yoki ta’lim tizimini boshqarishda qo’llaniladigan innovatsiyalar.

}

20. Faoliyat qisqa muddatli, yaxlit tizim xususiyatiga ega bo’lmay, faqatgina tizimdagi ayrim elementlarni o’zgartirishga xizma qilsa u nima deb yuritiladi?{

= novatsiya;

~ evrika;

~ innovatsiya;

~ intuitsiya.

}

21. Muayyan tizimning rivojlanishiga yoki uni tubdan o’zgartirishga xizmat qiladigan faoliyt na tijas qa nday nomlanadi?{

~ novatsiya;

~ evrika;

= innovatsiya;

~ intuitsiya.

}

22. Yangi ijtimoiy talablarning anhanaviy mehyorlarga moskelmasligi yoki yangi g’oyalarning eski g’oyalarni inkor etishi natijasida vujudga keladigan majmuali muammolarni yechishga qaratilgan faoliyat qanday nomlanadi?{

~ pedagogic faoliyat;

~ ijodiy faoliyat;

~ innovatsion f aoliyat;

= ijtimoiy faoliyat.

}

23. Ijodiyfaollik, yangilikni kiritishga texnologik va metodologik tayyorgarlik, yangicha fikrlash, yuksak muomala madaniyati. Innovatsion faoliyatning ushbu tarkibiy elementlar kim tomonidan ko’rsatilgan?{

= V.Slastenin;

~ U.Nishonaliev;

~ M.Klarin;

~ V.P.Bespalg’ko.

}

24. Ta’lim innovatsiyalarini pedagogic jarayonga tatbiq etish necha bosqichda kechadi?{

~ 2 bosqichda;

= 4 bosqichda;

~ 6 bosqichda;

~ 8 bosqichda.

}

25.Pedagogda ta’lim jarayoniga innovatsion yondashuvni qaror toptirish necha bosqichda kechadi?{

~ 2 bosqichda;

= 4 bosqichda;

~ 6 bosqichda;

~ 8 bosqichda.

}

26. Talabaning fikrlash va harakat strategiyasini inobatga olgan holda unings haxsi, o’ziga xos xususiyatlari, qobiliyatini rivojlantirishga yo’naltirilgan ta’lim qanday nomlanadi?{

~ shaxsni tarbiyalovchi ta’lim;

~ shaxsni rivojlantiruvchi ta’lim;

= shaxsga yo’naltirilgan ta’lim;

~ shaxsni ijtimoiylashtiruvchi ta’lim.

}

27. O’quv jarayonida talabalarning jamoada, kichik guruh va juftlikda bilimlarni birgalikda o’zlashtirishlari, o’zaro rivojlanishlari, “pedagog-talaba(lar)” munosabatining hamkorlikda tashki1 etilishini ifodalovchi ta’lim qanday nomlanadi?{

~ innovatsion ta’lim;

~ loyiha ta’limi;

= hamkorlik ta’limi;

~ interfaol ta’lim.

}

28. O’quv jarayonida talabalarning jamoada, kichik guruh vajuftlikda bilimlarn ibirgalikda o’zlashtirishlari,o’zaro rivojlanishlari, shuningdek,“pedagog-talaba(lar)” munosabatining hamkorlikda tashkil etilishini tahminlovchi ta’limiy xarakterdag texnologiyala r qanday nomlanadi?{

~ interfao lta’lim texnologiyalari;

~ loyiha ta’limi texnologiyalari;

~innovatsion ta’lim texnologiyalari;

= hamkorlik ta’limi texnologiyalari.

}

29.Juftlik va kichik guruh azolarining o’zaro birligi; juftlik va kichik guruhda har bir a zoning shaxsiy va guruh muvaffaqiyait uchun javobgarligi kichik guruhda hamkorlikka asoslangan o’quv-bilish faoliyatini tashkil etish ;guruh va jamoaishining umumiy baholanishi. Ushbu tamoyillar ka nday ta’lim texnologiyalarining mohiyatini ifodalaydi?{

~ interfaol ta’lim texnologiyalarining;

~ loyiha ta’limi texnologiyalarining;

= hamkorlik ta’limi texnologiyalarining;

~ innovatsion ta’lim texnologiyalarining.

}

30. Yaxlit mavzuni bir nechta qismlarga ajratgan holda mazmunini yoritish asosida talabalarning uni puxtao’zlashtirishi, o’z bilimlarini boshqalarga yetkazib berish layoqatiga ega bo’lishni tahminlovchi strategiya qanday nomlanadi?{

= “Ajurli arra”;

~ “Aqliy hujum”;

~ “Zinama-zina”;~ “Qora quti”.

}
Download 22.53 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling