1 Bob. C++ dasturlash tilining zamonaviy dasturlash tili sifatida C++ dasturlash tilining ishchi muhiti


Download 0.81 Mb.
bet1/28
Sana21.01.2023
Hajmi0.81 Mb.
#1106185
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Bog'liq
C
савол, EH mustaqil ish, The provided picture compares the plans of a particular museum in the years of 1957 and 2007, The provided picture compares the plans of a particular museum in the years of 1957 and 2007, The provided picture compares the plans of a particular museum in the years of 1957 and 2007, 2-amaliy, moliya mustaqil ish, moliya mustaqil ish, moliya mustaqil ish, 9 sinf algebra Hodisaning ehtimolligi, 611-II 29.04.2004 (1), kurs ishi (2), Jaloliddin Manguberdi va Temurmalik jasoratlari, 1910941, ielts-band-9-vocab-secrets

MUNDARIJA
Kirish ………………………………………………….
1.1


1 Bob. C++ dasturlash tilining zamonaviy dasturlash tili sifatida
C++ dasturlash tilining ishchi muhiti…………………….
1.2

C++ dasturlash tilining boshqaruvchi strukturalari………..
1.3

C++ dasturlash tilida massivlar………………………….2.1


2 Bob. Akademik litseylarda C++ dasturlash tili bo’yicha o’quvchilarning dasturlash bo’yicha bilim va ko’nikmalarini shakillantirish metodikasi
C++ dasturlash tilida boshqaruvchi strukturalarni o’qitish metodikasi………………………………………


2.2

C++ dasturlash tilida massivlar mavzusini o’qitish metodikasi…………………………………………….Xulosa ..................................................................................Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati.......................................Izohli lug’at............................................................................

Kirish

Mavzuning dolzarbligi. Yangi tamoyillar asosida rivojlanayotgan ta’lim tizimi yosh avlodni barkamol, ma’naviy yetuk inson sifatida shakllantirishda qarata olgandir ”- deyiladi kadrlar tayorlash milliy dasturida. Hozirgi kunda ta’lim tizimida jumladan informatika darslarida pedagogik texnalogiyalarni qo’llashning nazariy hamda amaliy asoslarni yaratish zarurdir 2011 yil O‘zbekiston Respublikasida “Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili” deb e’lon qilinganligi. Mulkdorlarning o‘rta sinfini shakllantirish, ichki bozorni raqobatbardosh va sifatli mahsulotlar bilan to‘ldirish, yangi ish o‘rinlari yaratish va shu asosda aholi daromadlarini ko‘paytirish va farovonligini oshirishning muhim omili, mamlakat taraqqiyoti yo‘lidagi faol harakatlantiruvchi kuch sifatida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish bo‘yicha aniq maqsadga yo‘naltirilgan keng chora-tadbirlar kompleksini amalga oshirish maqsadida, shuningdek, o’quv jarayoniga yangi axborot va pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish, bolalarimizni komil inson etib tarbiyalashda jonbozlik ko’rsatadigan o’qituvchi va domlalarga e’tiborimizni yanada oshirish, qisqacha aytganda, talim-tarbiya tizimini sifat jixatidan butunlay yangi bosqichiga ko’tarish diqqatimiz markazida bo’lishi darkor. ” – dedilar. Shu sababli zamon talablariga to’liq javob bera oladigan pedagogik texnalogiyalarni o’quvchilarga informatika darslarida joriy qilish ishlari hozirgi davr talabidir .


Mamlakatimiz kelajagi uchun Oliy Majlisning 9-sessiyasida qabul qilingan kadrlar tayyorlash milliy dasturinig amalga oshirilashi juda muhim ahamiyatga ega. Bu dasturni bajarish uchun javobgar kishilar oldiga prezidentimiz quydagi vazifalarni qo’yadi.
Birinchidan. Yangi o’quv yili boshlanguncha qadar ta’lim tizimida maskur tajriba qanday o’tayotgani va uning dastlabki natijalarini chuqur tahlil etib, ta’lim andozalari o’quv rejalarini va dasturlari mazmuniga plakatlarning bosh maqsadidan kelib chiqqan holda ya’ni yangi avlodni kamol toptirishga qaratilgan zarur tuzatishlar kiritish darkor.
Ikkinchidan. Yangi darsliklarni, zamonaviy pedagogic va axborot texnologiyalari o’z vaqtida ishlab chiqish va joriy etishni ta’minlashni alohida nazorat ostiga olish zarur.
Uchinchidan. Yuqori malakali pedagogic kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlashga alohida e’tibor berish lozim. Kadrlar tayyorlashning sifati, erkin fikirlovchi shaxs-fuqoroni kamol toptirishi, ertaga sinf xonalar va undagi barcha qulayliklar yaratilgan yangilikdan samarali foydalanishni juda yaxshi bilish lozim. Buning uchun yosh avlodni ishbu texnikadan foydalanishga o’rgatish va ularda kerakli boshlang’ich ko’nikmalarni hosil qilish uchun o’quv jarayonida kompyuterlardan yanada kengroq foydalanish maqsadga muvofiqdir.
Hozirgi vaqtda har bir tashkilot qaysi sohada ish olib bormasin dunyo bozoriga chiqish uchun o’z faoliyatida internitdan foydalanish zarurligiga e’tibor qaratmoqda.
O’zbekiston Respublikasining bozor iqtisodiyotiga bosqichma-bosqich o’tish davrida ta’lim tizmida, qolaversa rivojlangan yangi texnologiyalarga (asoslangan) yangi pedagogik yondashuvlarga ko’p e’tiborini qaratadilar.
Chunki, ta’limga e’tibor berish mamlakat kelajagini belgilash hammaga jahom tajribasidan ma’lum.
Mamlakatimiz Prezidenti I.A. Karimov tomonidan ishlab chiqarilib tadbiq etilganligi va puxtaligi hozirgi zamondagi molyaviy inqiroz davrida yana o’z aksini topmoqda.Misol, sifatida Prezidenti I.A. Karimovning jahon inqirozi davrida O’zbekistoning tutgan o’rni to’g’risida “jahon molyaviy-iqtisodiy inqirozi O’zbekiston sharoitida uni bartarof etishining yo’llari va choralari ” kitobida quydagilarni keltirib o’tish mumkin. “Biz istiqlol dastlabki yillarida qabul qilingan ichtimoiy yo’naltirilgan erkin bozor iqtisodiyotiga o’tish modeli yildan-yilga ilgarlab borganimiz sari o’zini amalda oqlab, naqadar to’g’ri va puxta ekanligini isbotlamoqda”.Yurtboshimizning ushbu fkirlaridan mamlakatimizning rivojlanish yo’lida ildam harakatlar to’g’ri kelayotganligini his qilish mumkin.
Hozirgi davrda biror-bir sohada ish yuritish, uni boshqarishni kompyutersiz tasavvur qilish qiyin. XXI-asr savodxon kishisi bo’lishi uchun avvalo kompyuter savodxoni bo’lishi, axborot texnologiyalarini puxta egallamoq lozim. Har bir mutaxasis u qaysi sohada ishlashidan qat’iy nazar, o’z vazifasini zamon talabi darajasida bajarishi uchun axborotga ishlov beruvchi vositalarni, ularni ishlatish uslubiyotini bilish va ularda ishlash ko’nikmasiga ega bo’lishi zarur. Shu sababli bugungi kunda mudtaqil Respublikamizda ta’lim sohasida amalgam oshirilayotgan tub islohatlarning mazmun mohiyati, maqsadi va vazifalari aniq belgilab olingan. Jumladan “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”da “Kadrlar tayyorlash tizimi va mazmunini mamlakatning ishtimoiy va iqtisodiy taraqqiyoti istiqbollarida, jamiyat ehtiyojlaridan, fan, madaniyat, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuqlaridan kelib chiqqan holda qayta qurish nazarda tutiladi” deb belgilab qo’yilgan.
Yuqoridagilar asosida ta’lim tizimidagi fanlarni o’qitishda uzviylik va uzliksizligini ta’minlash maqsadida, har bir fanning mazmunini qayta tahlildan o’tkazish, Davlat ta’lim sandartlari va o’quv dasturlarini takomillashtirish, ta’lim bosqichlari bo’yicha uning uzviyligi va uzluksizligini ta’minlash asosida tubdan islah qilish zarur bo’ladi. Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari o’quv rejasida umumta’lim predmeti sifatia kiritilgan informatika predmeti ham bundan mustasno emas.
Akademik litsey ta’limi bosqichida informatika fanini o’qitishning bosh maqsadi ta’lim muassasalarida(akademik litseylarda) tahsil olayotgan o’quvchi talabalarga informatikaning kasbga yo’naltirilgan va amaliy jihatlari haqida bilim berish, zamonaviy kompyuterlarning dasturiy ta’minoti, shu jumladan, amaliy va xizmat ko’rsatuvchi dasturlar bilan ishlash malakasini hosil qilish, zamonaviy axborot texnologiyalari haqida umumiy ma’lumot berishdan iborat.
Fanning vazifasi informatikani kasbiy faoliyatida samarali foydalana oladigan darajasida o’rgatishdan iborat bo’lib, o’rta maxsus ma’lumotli mutaxasislarga shu sohada mukammal to’liq bilim berilishini ta’minlaydi.
Bugungi kunda Akademik litseylarning zamonaviyligi ularning kompyuterlashtirilganlik va texnik ta’limotlarning yuqori darajada ekanligi bilan o’lchanmoqda. Shu bois informatika va axborot texnologiyalarining jamiyatimiz ijtimoiy va iqtisodiy hayotiga jadal sur’atlarda kirib kelganligi zamonamizning xos xususiyatlaridan biri bo’lsa, informatika fanini o’zlashtirish davr talabidir. Shuning uchun bu fanni Akademik litseylarda o’qitish, talabalarning ta’limiy, tarbiyaviy va kasbiy tayyorgarligidagi roli yuqori darajada bo’lib, ular keyingi faoliyatlarida albatta kompyuterlar yordamida amaliy ishlarni bajarishlariga to’g’ri keladi Buning uchun talabalarning informatekadan olgan bilim va ko’nikmalari ayniqsa kampyo’tirning dasto’rlash tillaridan foydalanish darajasi yuqori bo’lishi lozim Informatika umumtalim fanini o’qitish va undagi dasto’rlash tillaridan foydalana olishga o’rgatish muhim masalalardan biri hisoblanadi
Bitiruv malakaviy ishning maqsadi. Akademik litseylardagi informatika faning namunaviy o’quv dasturidan kelib chiqqan holda “Dasturlash asoslari” bo’limining mazmunini ishlab chiqish va o’qitish metodikasini tavsiya etishdan iborat.
Bitiruv malakaviy ishning ob’ekti. “Avtomatlashtirilgan tizimlarni ta’minlash va sozlash” mutaxasisligini egallayotgan Akademik litseylardi talabalariga zamonaviy dasturlash tillari haqida ma’lumot sifatida o’qitish jarayoni.
Bitiruv malakaviy ishning predmeti. Akademik litseylarda informatika faninig”Dasturlash asoslari” bo’limining mazmuni va o’qitish metodikasi.
Bitiruv malakaviy ishning vazifalari quydagicha hal qilinadi.:
Akademik litseylarda informatika fanini mazmunida”zamonaviy dasturlash tillari” bo’limining C++ dasturlash tilida boshqaruvchi strukturalar, massivlar va ulardan foydalanish mavzularining mazmuni, o’rni, mohiyati, o’qitish holatini tahlil qilish;
C++ dasturlash tilida boshqaruvchi strukturalar va ulardan foydalanish mavzulariga oid amaliy-labaratoriya ishlari mazmunini ishlab chiqish;
C++ dasturlash tilida massivlarga oid amaliy-labaratoriya
ishlari mazmunini ishlab chiqish;
“Kadirlar tayyorlash milliy dasturi” talablaridan kelib chiqqan holda
nazariy va amaliy labaratoriya mashg’ulotlarini o’tkazishning
metodikasini tavsiya etish;
O’quv rejasi bo’yicha “Zamonaviy dasturlash tillari” fanidan 24 soat nazariy va 36 soat amaliy mashg’ulot o’tkazish nazarda tutilgan bo’lsa, shundan “C++dasturlash tilida boshqaruvchi strukturalar tizimi” mavzusiga jami 10soat, shundan 4soat nazariy, 4soat amaliy va 2soat lasaratoriya mashg’ulotlari uchun vaqt ajratilgan. “C++dasturlash tilida massivlar” mavzusiga esa 8soat 10soat, shundan 2soat nazariy, 4soat amaliy va 2soat lasaratoriya mashg’ulotlari uchun vaqt ajratilgan.
«Inson-kompyuter» muloqotining yangi darajasi matematika ta`limida ijobiy samaralar berishi aniqlanmoqda, jumladan berilayotgan materialni chuqurroq va mukammalroq o’zlashtirish imkoniyati, o’zlashtirilgan bilim o’quvchi xotirasida uzoq muddat saqlanishi va kerak bo’lganda amaliyotga qo’llash imkoniyati darajasi ortadi. Fan va texnolologiyalar rivojanish davrida ta`lim jarayonida o’qitishning yangi shakllari va usullarini qidirish hamda aniqlash ob`ektiv qonuniyatlarga ko’ra zarur bo’lgan jarayon hisoblanadi. Biz kutayotgan va qurayotgan tizimda o’quvchi o’zining shaxsiy imkoniyatlarini to’la ishga soluvchi shaxsga aylanmog’i zarur. Shuning uchun ta`lim tizimida o’quvchiga o’zini-o’zi kamolotga etishishi va texnologiyalarining rolini nixoyatda muhim. rivojlanishi uchun imkoniyatlar yaratilishi zarur. O’quvchining o’zi mustaqil bilim olishida o’yin shaklidagi


Download 0.81 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling