1. Chizma geometriyadan o’zbek tilida birinchi bo’lib kim darslik yaratgan?


Download 0.56 Mb.
Sana03.02.2022
Hajmi0.56 Mb.
#560314
Bog'liq
100 ta test
2 5417835582996875070, soglom-turmush-tarzi-asoslari-va-tamoyillari, soglom-turmush-tarzi-asoslari-va-tamoyillari, 2-topwiriqni 3-savollariga javob, 17-90 Манопов Р психология 4ж (2), 17-90 Манопов Р психология 4ж (2), 17-90 Манопов Р психология 4ж (2), 57248383, МТА 9мавзу 1-презент, МТА 9мавзу 1-презент, Course Ma’lumotlar bazasi 2 - kurs, Презентация 11, elektron tijorat 1-topshiriq, elektron tijorat 1-topshiriq, Предлог

1. Chizma geometriyadan o’zbek tilida birinchi bo’lib kim darslik yaratgan?
А)Murodov Sh.K.;
В)Qirgizboev Yu.K.;
С)Xorunov R.X.;
Д)Sobitov E.S.;
2. «Ortogonal» so’zi nimani anglatadi?
А)Qiyshiq burchakli
В)To’g’ri burchakli
С)Aksonometrik
Д)Perespektiva
3. Markaziy proektsiyalashda to’g’ri chiziq kesmasi proektsiyalovchi nur bilan mos tushsa, kesma N tekislikka qanday ko’rinishda tasvirlanadi?
А) Nuqta
В)Xaqiqiy ko’rinishda
С)Kattalashib
Д)Qisqarib
4. N tekislikdagi nuqtani aniqlang.
А)Т (0,5,10);
В)Т (10,5,15);
С)Т (15,0,20);
Д)Т (20,15,0);
5. Qaysi nuqta V ga tegishli?
А)(5,10,15);
В)(10,15,0);
С)(20,0,30);
Д)(15,30,20);
6. To’g’ri chiziq kesmasi V ga perpendikulyar bo’lsa, u qanday chiziq deyiladi?
А)frontal
В)umumiy vaziyatdagi
С)gorizontal proektsiyalovchi
Д)frontal proektsiyalovchi
7.Tasvirda qanday proektsiyalash usuli ko’rsatilgan?
А)parallel
В)aksonometrik
С)markaziy
Д)ortogonal8.Т nuqta Н tekislikka tegishli bo’lsa, uning frontal proektsiyasi Т" qayerda tasvirlanadi?
А)х o’qdan yuqorida
В)х o’qdan pastda
С)х o’qda
Д)Т1 bilan birga9.K nuqta qaysi chorakda tasvirlangan?
А)birinchi
В)ikkinchi
С)uchinchi
Д)to’rtinchi10.М nuqtaning geometrik o’rnini aniqlang.
А)fazoda
В)Н da
С)V da
Д)W da11.To’g’ri chiziq Н tekisligiga perpendikulyar bo’lsa, uning shu tekislikdagi ortogonal proektsiyasi qanday ko’rinishda bo’ladi?
А)xaqiqiy uzunlikda
В)nuqta ko’rinishida
С)qisqarib
Д)kattalashib
12.O’zaro parallel to’g’ri chiziklarning ortogonal proektsiyalari Qanday kurinishda tasvirlanadi?
А)o’zaro uchrashmas (aykash)
В)o’zaro kesishuvchi
С)kesma va nukta kurinishda
Д)o’zaro parallel.
13.To’g’ri chiziq Н ga parallel vaziyatda bo’lsa, uning frontal proektsiyasi x uqqa nisbatan Qanday kurinishda tasvirlanadi?
А)x o’qqa parallel
В)x o’qqa perpendikulyar
С)x o’qqa og’ma
Д)x o’qqa nisbatan 450 burchak ostida
14. To’g’ri chizikning proektsiyalar tekisligi bilan kesishgan nuktasi nima deyiladi?
А)Proektsiya
В)tasvir
С)shakl
Д)iz
15.ABS tekisligi barcha proektsiyalar tekisliklariga nisbatan og’ma vaziyatda bo’lsa, qanday tekislik deyiladi?
А)proektsiyalovchi
В)umumiy vaziyatdagi
С)gorizontal
Д)frontal
16. Tekislik gorizontal proektsiyalovchi vaziyatda bo’lsa, uning frontal izi qanday tasvirlanadi?
А)х o’qda parallel
В)x o’q bilan qo’shilib ketadi
С)x o’qqa perpendikulyar
Д)x o’qqa og’ma
17. Qanday to’g’ri chiziq tasvirlangan?
А)frontal
В)profil
С)gorizontal
Д)umumiy vaziyatdagi18. Qanday chiziklar tasvirlangan?

А)o’zaro parallel
В)o’zaro kesishuvchi
С)o’zaro kesishmaydigan
Д)o’zaro perpendikulyar


19. Qanday to’g’ri chiziq tasvirlanagan?
А)profil
В)frontal
С)gorizontal
Д)frontal proektsiyalovchi20. To’g’ri chiziqning qanday izi xosil qilingan?
А)Frontal
В)profil
С)gorizontal
Д)Frontal va profil21.Biror tekislik proektsiyalar tekisliklaridan biriga perpendikulyar bo’lsa, u qanday tekislik deyiladi?
А)proektsiyalovchi
В)umumiy vaziyatdagi
С)gorizontal
Д)frontal22. АВС uchburchakning qaysi tomoni xususiy vaziyatda?
А)АВ
В)ВС
С)АС
Д)ВА23. Qanday vaziyatdagi tekislik berilgan?
А)umumiy vaziyatdagi
В)gorizontal proektsiyalovchi
С)parallel vaziyatdagi
Д)xususiy vaziyatdagi24. Tekislik frontalining gorizontal proektsiyasi f' berilgan. uning frontal proektsiyasi f" qanday tasvirlanadi?А)х o’qqa parallel
В)РV ga parallel
С)РН ga parallel
Д)х o’qqa perpendikulyar
25. Tekislikning qanday chizig’i tasvirlangan?
А)frontal
В)gorizontal
С)profil
Д)eng katta og’ma26. Chizmada nima tasvirlangan?
А)jism
В)tekislik
С)tetraedr
Д)oktaedr27. Umumiy vaziyatdagi P tekislikning frontal izidagi A nuqtaning gorizontal proektsiyasi qaerda bo’ladi?
А)РV da
В)РН da
С)х o’qda
Д)РН bilan x oralig’ida28. AВS uchburchakning xaqiqiy kattaligi qanday usulda aniqlangan?
А)aylantirish
В)to’g’ri burchakli uchburchak
С)jipslashtirish (ustma-ust qo’yish)
Д)proektsiyalar tekisligini almashtirish.29. А nuqta СDE uchburchak tekisligining qanday chizig’ida tasvirlangan?
А)gorizontalida
В)frontalida
С)profilida
Д)eng katta og’ma chizig’ida30. Qanday ko’pyoqlik tasvirlangan?
А)prizma
В)kub
С)piramida
Д)oktaedr31. Ko’pyoqlikning AB elementi frontal proektsiyalar tekisligi V ga qanday ko’rinishda proektsiyalanadi?
А)xaqiqiy uzunlikda
В)qisqarib
С)kattalashib
Д)nuqta ko’rinishida32. Qanday sirt tasvirlangan?

А)qaytish qirrali
В)konus
С)sfera
Д)tsilindr


33. Qanday sirtning yoyilmasi
tasvirlangan?
А)konusning
В)prizmaning
С)piramidaning
Д)tsilindrning34. Kesim chizig’ida qancha burchakli ko’pburchak hosil bo’ladi?
А)uchta
В)to’rtta
С)beshta
Д)oltita35. Egri chiziqning A nuqtasi nima deyiladi?
А)Qo’sh nuqta
В)egilib o’tish (bukilish) nuqtasi
С)qaytish nuqtasi
Д)sinish nuqtasi36. Yasovchi а to’g’ri chiziq aylanish uqi i atrofida unga parallel xolda ОА radiusda aylantirilsa, qanday sirt hosil bo’ladi?
А)konus
В)sfera
С)tor
Д)tsilindr37. Chizma geometriyaning asosiy usulini ko’rsating.
А)ifodalash;
В)bevosita;
С)bilvosita;
Д)tasvirlash;
38. Geometrik masalalarni yechishda asosiy geometrik tushunchalar sifatida nima o’rganiladi?
А)geometrik figura;
В)matematik ifoda;
С)ta‘rif;
Д)teorema;
39. Proektsiyalash xossasiga mos javobni ko'rsating.
А)nuqtaning proektsiyasi nuqta bo’ladi;
В)nuqtaning proektsiyasi to’g’ri chiziq bo’ladi;
С)to’g’ri chiziq kesmasining proektsiyasi uning xaqiqiy uzunligidan Д)katta bo’ladi;
proektsiyalash yo’nalishiga parallel bo’lmagan to’g’ri chiziqning proektsiyasi nuqta bo’ladi;
40. Proektsiyalovchi nur proektsiyalar tekisligiga perpendikulyar bo’lsa, bunday proektsiyalashni qanday proektsiyalash usuli deyiladi.
А)markaziy proektsiyalash usuli;
В)to’g’ri burchakli proektsiyalash usuli;
С)sonlar bilan belgilangan proektsiyalar;
Д)aksonometrik proektsiya;
41. Bir nuqtadan bir xil uzoqlikda joylashgan nuqtalar to’plami qanday geometrik figura deyiladi?
А)To’g’ri chiziq;
В)tekislik;
С)shar;
Д)konus;
42. I va II choraklarda joylashgan koordinatalari ishoralari orqali berilgan nuqtalarni aniqlang.
А)М (х; у; z;); N (х; -у; -z;);
В)L (х; -у; +z;); K (х; у; -z;);
С)FC (х; -у; -z;); G (х; у; -z;);
Д)M (х; у; z;); K (х; у; -z;);
43. VIII oktantda joylashgan koordinatalari ishoralari orqali berilgan nuqtani aniqlang.
А)М (х; у; z;);
В)N (х; -у; -z;);
С)К (х; -у; -z;);
Д)F (-х; -у; -z;).
44. Gorizontal proektsiya tekisligiga tegishli nuqtani ko’rsating.
А)F (20; 30; 0);
В)L (-40; -30; 20);
С)K (0; 30; 30);
Д)G (30; 0; 20);
45. Epyurda berilgan F nuqta qaysi chorakda joylashgan?
А)I chorakda ;
В)II chorakda;
С)III chorakda;
Д)IV chorakda;46. Berilgan epyurda III chorakda joylashgan nuqtani ko’rsating.
А)L;
В)M;
С)N;
Д)K;47. Tartibli ketma-ket joylashgan nuqtalar to’plami nima deyiladi.
А)tekislik;
В)to’g’ri chiziq;
С)proektsiya tekisligi;
Д)proektsiyalovchi tekislik;
48. Gorizontal proektsiya tekisligiga parallel to’g’ri chiziq qanday ataladi?
А)frontal;
В)profil;
С)gorizontal;
Д)proektsiyalovchi;
49. Qanday to’g’ri chiziqlar xususiy vaziyatdagi to’g’ri chiziqlar deyiladi?
А)proektsiyalar tekisligiga parallel to’g’ri chiziqlar;
В)proektsiyalar tekisligiga perpendikulyar to’g’ri chiziqlar;
С)proektsiyalar tekisliklari bilan kesishuvchi to’g’ri chiziqlar;
Д) proektsiyalar tekisligiga parallel va perpendikulyar to’g’ri chiziqlar;
50. Qaysi epyurda frontal chiziq ko’rsatilgan?
А)1-epyurda;
В)2-epyurda;
С)3-epyurda;
Д)1 va 2-epyurlarda;51. Qaysi epyurda gorizontal proektsiyalovchi to’g’ri chiziq ko’rsatilgan?
А)1-epyurda;
В)2-epyurda;
С)3-epyurda;
Д)4-epyurda;52. Tugri chizikning proktsiya tekisliklari bilan kesishgan nuqtalari to’g’ri chiziqning nimasi deyiladi?
А)soyasi;
В)izlari;
С)perspektivasi;
Д)izometriyasi;
53. Quyida keltirilgan to’g’ri ta‘rifni ko’rsating.
А)to'g’ri chiziqning proektsiyalari ham to’g’ri chiziq bo’ladi;
В)fazoda parallel joylashgan to’g’ri chiziqlarning mos proektsiyalari ham o’zaro parallel bo’ladi.
С)fazoda kesuvchi to’g’ri chiziqlarning kesishuv nuqtalari proektsiyalari proektsiyalar o’qiga perpendikulyar bir bog’lanish chizig’ida yotadi;
Д) to'g’ri chiziqning proektsiyalari ham to’g’ri chiziq bo’ladi. Fazoda parallel joylashgan to’g’ri chiziqlarning mos proektsiyalari ham o’zaro parallel bo’ladi.
54. Qaysi epyurda ayqash to’g’ri chiziqlarning proektsiyalari ko’rsatilgan?
А)1-epyurda
В)3-epyurda;
С)2-epyurd
Д)barcha epyurlarda;55. Berilgan epyurda qaysi nuqta frontal proektsiya tekisligiga eng yaqin joylashgan.
А)М nuqta
В)N nuqta
С)L nuqta
Д)K nuqta56. Ortogonal proektsiyalarda tekisliklar qanday usullarda beriladi?
А)bir to’g’ri chiziqqa tegishli bo’lmagan uchta nuqtalar proektsiyalari orqali.;
В)bir to’g’ri chiziq va unga tegishli bo’lmagan nuqta proektsiyalari orqali.;
С)ikki parallel to’g’ri chiziqlar proektsiyalari orqali;
Д)barcha javoblar to’g’ri.
57. Ikkita nuqtadan bir xil uzoqlikda joylashgan nuqtalar to’plami nima deyiladi?
А)To’g’ri chiziq;
В)Egri chiziq;
С)aylanish sirti;
Д)tekislik;
58. Berilgan tekislikning proektsiya tekisliklar bilan kesishgan chiziqlari shu tekisligikning nimasi deyiladi.
А)proektsiyalari;
В)aksonometrik proektsiyasi;
С)izlari;
Д)perspektivasi
59. Epyurda berilgan tekislikga tegishli nuqtani ko’rsating.
А)faqat M nuqta;
В)faqat N nuqta;
С)faqat L nuqta;
Д)barcha nuqtalar tegishli;60. Keltirilgan ta‘riflardan noto’g’risini ko’rsating.
А)berilgan tekislikga tegishli va gorizontal proektsiya tekisligiga parallel to’g’ri chiziq shu tekislikning gorizontal chizig’i deyiladi;
В)berilgan tekislikga tegishli va frontal proektsiya tekisligiga parallel to’g’ri chiziq shu tekislikning frontal chizig’i deyiladi;
С)berilgan tekislikga tegishli ikkita parallel to’g’ri chiziqlarning mos proektsiyasi ham parallel bo’ladi;
Д)berilgan tekislikga tegishli ikkita to’g’ri chiziqlarning proektsiyalari o’zaro kesishadi;
61. Qaysi epyurda berilgan tekislikga tegishli to’g’ri chiziq ko’rsatilgan?А)1-epyurda;
В)2-epyurda;
С)barcha epyurlarda;
Д)3-epyurda;
62. Qaysi epyurda proektsiyalar tekisligini almashtirish usuli qo’llanilgan?А)1-epyurda;
В)2-epyurda;
С)3-epyurda;
Д)barcha epyurlarda;
63. Qaysi epyurda aylantirish usuli qo’llanilgan?А)1-epyurda;
В)2-epyurda;
С)3-epyurda;
Д)2 va 3-epyurlarda;
64. To’g’ri konus aylanish o’qiga perpendikulyar tekislik bilan kesilganda qanday kesim kontur chizig’i xosil bo’ladi?
А)ellips;
В)oval;
С)aylana;
Д)kupburchak;
65. Aylanish sirtlari qaysi javobda to’g’ri va to’liq keltirilgan
А)uchburchak, konus, piramida;
В)aylana, tsilindr, prizma;
С)parabaloid, konus, tetraedr;
Д)konus, tsilindr, shar;
66. Ko’pyoqliklar qaysi javobda to’g’ri va to’liq keltirilgan?
А)konus, tsilind, shar ;
В)piramida, prizma, oktaedr ;
С)konus, prizma, piramida;
Д)paralelipiped, prizma, shar;
67. Agar ikki to’g’ri chiziq fazoda o’zaro parallel bo’lsa quyida keltirilgan ifodalardan qaysi biri o’rinli bo’ladi?
А) а ║ b; bo’lsa, а′║b′; а″║b″;
В)а║b; bo’lsa, а′║b″; а″║b′;
С)а║b; bo’lsa, а′ b′; а″║b″;
Д)а║b; bo’lsa, а′║b′; а″║b″;
68. P tekislikga tegishli gorizontal chiziq uchun quyidagi ifodalardan qaysi biri o’rinli.
А)Hcp bo’lsa, h′ЄPН; h″CPV;
В)hCP bo’lsa, h′СPН; h″║OX;
С)hCP bo’lsa, h′ PН=1′; h″║PV;
Д)hCP bo’lsa, PЭ1Єh, h″ PV=1″; 1′1″ ┴ ОХ;1′Є h′; h′║ PН;
69. Xususiy vaziyatdagi tekisliklar qanday tekisliklar?
А)proektsiya tekisliklariga parallel tekisliklar;
В)proektsiya tekisliklariga perpendikulyar tekisliklar;
С)proektsiya tekisliklari bilan kesishuvchi tekisliklar;
Д)proektsiya tekisliklariga parallel va perpendikulyar tekisliklar;


70.А to’g’ri chizig’i gorizontal proektsiya tekisligiga parallel bo’lsa, uning frontal proektsiyasi qanday tasvirlanadi?
А) ОХ o’qiga parallel;
В)ОУ o’qiga parallel;
С)ОZ o’qiga parallel;
Д)ОХ o’qiga perpendikulyar;
71. ℓ to’g’ri chizig’i frontal proektsiya tekisligiga perpendikulyar bo’lsa, uning frontal proektsiyasi qanday tasvirlanadi.
А)ОХ o’qiga parallel;
В)To’g’ri chiziq;
С) nuqta bo’lib;
Д)OU o’qiga perpendikulyar;
72. Epyurda qanday geometrik figuraning proektsiyasi ko’rsatilgan.
А)konus;
В)tsilind;
С)prizma;
Д)piramida.73. Narsalarni bir-biriga perpendikulyar ikkita tekislikda to’g’ri burchakli proektsiyalari bilan tasvirlash usuli qanday proektsiyalash usuli deyiladi?
А)markaziy;
В)ortogonal;
С)sonlar bilan berilgan;
Д)perspektiva;
74. А (А′,А′′) nuqta qaysi chorakda joylashgan?
А)birinchi;
В)ikkinchi;
С)uchinchi;
Д)to’rtinchi;75. Epyurda berilgan В (В',В") nuqta qaysi chorakda joylashgan.
А)birinchi;
В)ikkinchi;
С)uchinchi;
Д)to’rtinchi;


76. Birinchi chorakda joylashgan nuqtani aniqlang.
А)-К (К′,К′′);
В)М (М′,М′′);
С)N(N′,N′′);
Д)L(L′,L′′);


77. Gorizontal proektsiya tekisligida yotgan nuqtani aniqlang.
А)М(20,30,5);
В)N(40,10,0);
С)K(40, 0, 20);
Д)L (0, 15, 45);
78. Frontal proektsiya tekisligida yotgan nuqtani aniqlang.
А)М (-20, 10, -40);
В)N (20, 15, 0);
С)K (10, 30, 20);
Д)L (25, 0, 30);
79. х o’qida yotuvchi nuqtani aniqlang.
А)М (0, 0, 20);
В)N (0, 30, 0);
С)K (0, 20, 10);
Д)F (30, 0, 0).
80. у o’qida yotuvchi nuqtani aniqlang.
А)М (0, 20, 10);
В)N (20, 0, 30);
С)K (0, 0, 40);
Д)L (0, 20, 0);
81. z o’qida yotuvchi nuqtani aniqlang.
А) М (0, 0, 20);
В)N (0, 10, 0);
С)K (25, 0, 0);
Д)L (20, 10, 0);
82. Epyurda proektsiyalari tasvirlangan K nuqta qaysi oktantga tegishli?
А)To’rtinchi;
В)beshinchi;
С)oltinchi;
Д)birinchi;83. Frontal proektsiya tekisligiga nisbatan parallel to’g’ri chiziq qanday chiziq deyiladi?
А)gorizontal;
В)frontal;
С)profil;
Д)umumiy vaziyatdagi;
84. Qaysi epyurda gorizontal chiziq ko’rsatilgan.
А)1- epyurda;
В)2- epyurda;
С)3- epyurda;
Д)1 va 2 epyurlarda;


85. Qaysi epyurda frontal proektsiyalovchi to’g’ri chiziq ifodalangan.
А)1- epyurda;
В)2- epyurda;
С)3- epyurda;
Д)4-epyurda;86. Qaysi epyurda o’zaro kesishuvchi to’g’ri chiziqlar proektsiyalari keltirilgan?
А)С;
В)В;
С)А,Е;
Д)B,D.87. Ushbu epyurda qanday chiziqning proektsiyalari tasvirlangan?
А)frontal;
В)gorizontal;
С)profil;
Д)umumiy vaziyatdagi88. Qaysi epyurda o’zaro uchrashmas (ayqash) to’g’ri chiziqlar proektsiyalari keltirilgan?
А)A,C;
В)A,D
С)C;
Д)B,E.89. Qaysi epyurda C nuqta AB kesmaga tegishli.
А)C;
В)A,D;
С)B;
Д)E.90. To’g’ri chiziqning proektsiyalar tekisligi bilan kesishish nuqtasi to’g’ri chiziqning nimasi deyiladi.
А)tasviri;
В)izi;
С)gorizontali;
Д)frontali;
91. O’zaro parallel bo’lmagan va kesishmaydigan to’g’ri chiziqlar o’zaro qanday chiziqlar deyiladi.
А)perpendikulyar;
В)kesishgan;
С)uchrashmas (ayqash);
Д)parallel va uchrashmas (ayqash)
92. Fazoda bir umumiy nuqtaga ega bo’lgan ikki to’gri chiziq o’zaro qanday chiziqlar deyiladi.
А)parallel;
В)kesishgan;
С)uchrashmas (ayqash);
Д)uchrashmas (ayqash) va perpendikulyar;
93. Qaysi javobda tekislikning epyurda berilish usullari to’g’ri keltirilgan?
А)bir to’g’ri chiziqda yotmagan uchta nuqtaning proektsiyalari bilan;
В)bir to’g’ri chiziq va unda yotmagan nuqtaning proektsiyasi bilan;
С)kesishgan ikki to’g’ri chiziqning proektsiyalari bilan;
Д)hamma javoblar to’g’ri.
94. H, V va W proektsiya tekisliklariga nisbatan og’ma tekisliklar qanday tekislik deyiladi?
А)umumiy vaziyatdagi;
В)gorizontal proektsiyalovchi;
С)proektsiya tekisliklariga nisbatan parallel;
Д)frontal proektsiyalovchi;
95. Epyurda qanday tekislik ifodalangan.
А) izlari bilan berilgan umumiy vaziyatdagi;
В)gorizontal proektsiyalovchi tekislik;
С)frontal proektsiyalovchi tekislik;
Д)profil proektsiyalovchi tekislik;96. Epyurda qanday tekislik ifodalangan?
А)frontal proektsiyalovchi tekislik;
В)gorizontal proektsiyalovchi tekislik;
С)profil proektsiyalovchi tekislik;
Д)umumiy vaziyatdagi tekislik;97. Qaysi chiziqlar tekislikning bosh chiziqlari xisoblanadi?
А)gorizontal, profil, tekislikning frontal izi;
В)frontal, profil, tekislikning gorizontal izi;
С)profil, gorizontal, tekislikning profil izi;
Д)gorizontal, frontal, profil, eng katta og’ma (qiyalik);
98. Epyurda qanday masala yechilgan?А)ikki tekislikning kesishuv chizig’ini yasash;
В)ikki to’g’ri chiziqning uchrashuv nuqtasini qurish;
С)to’g’ri chiziq bilan tekislikning kesishish nutqasini yasash;
Д)parallel tekisliklarni qurish;
99. Epyurda qanday masala yechilgan?А)To’g’ri chiziqlarning kesishuv nuqtasini yasash;
В)To’g’ri chiziq bilan tekislikning kesishuv nuqtasini yasash;
С)tekislikda yotgan nuqtaning proektsiyalarini yasash;
Д)izlari bilan berilgan tekisliklarning kesishish chizig’ini yasash;
100. Agar ikki tekislik bir-biri bilan kesishib ikki yoqli to’g’ri burchaklar xosil qilsa, bunday tekisliklar qanday tekisliklar deyiladi?
А)O’zaro parallel;
В)O’zaro uchrashmas;
С)O’zaro perpendikulyar;
Д)O’zaro kesishuvchi;
Download 0.56 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling