1 Fan bobi 2; Fan bo`limi 1; qiyinchilik darajasi 2


Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2


Download 63.76 Kb.
bet9/10
Sana12.02.2020
Hajmi63.76 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
166 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Nasadkali skrubberlarda nasadkaning vazifasi nimadan iborat?

suyuq faza bilan gaz fazaning kontakt yuzasini oshirish

suyuqlikni taqsimlab berish

kolonnadan bo’sh hajmni to’ldirish

chang zarralarini o’zida saqlab qolish

167 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Changli gazlarni suv yoki boshqa suyuqlik bilan yuvib tozalash uchun ishlatiladigan apparatning nomini ko’rsating.

skrubber -

gidrosiklon, ekstraktor

siklon, ektraktor

sentrefuga, nasos

168 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Filtrlash jarayonida filtrlovchi material sifatida nimalar ishlatiladi?

turli gazlamalar, sochiluvchan materiallar

Rezina

Plastina

Plyonka

169 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Quyidagi tenglama nimani ifodalaydi?

Stoks tenglamasi ifodalaydi

Kulon qonuni

Raul qonuni

Joul qonuni

170 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Cho’ktirish jarayonining harakatlantiruvchi kuchi nima?

og’irlik va ko’tarish kuchlari o’rtasidagi farq

bosimlar farqi

konsentrasiyalar farqi

muhitning harorati

171 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Uzluksiz ishlaydigan cho’ktirgichdagi val yordamida aylanib turadigan taroqlarning vazifasi nimadan iborat?

cho’kayotgan zarralarni tushish teshigiga siljitib turish

suyuqlikning harorati bir hil bo’lishi

apparatning sirtini tozalash

suyuqlikni aylantirish

172 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Gidrosiklonda suyuqliklarni tozalash nimaga asoslangan?

markazdan qochma kuch ta`siriga

Arximed kuchiga hisobiga

elastiklik hisobiga

zarralarning o’zaro tortushuviga

173 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Filtrlash jarayonining qanday usullari mavjud.

cho’kma hosil qilish yo’li bilan va filtrlovchi

adsorbsiya

bug’latib filtrlash

cho’kma hosil qilish yo’li bilan

174 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Filtrlash tezligi nimalarga bog’liq?

filtrlash rejimiga, filtrning hossasiga; ajratilayotgan suspenziyaning, fizik- kimyoviy xossalariga

filtr o’lchamlariga

filtr ish unumdorligiga

filtr quvvatiga

175 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Barabanli vakuum – filtrlarning qanday kamchiligi bor?

ish yuzasi tez ifloslanadi, barabanni aylantirish katta energiya talab qiladi

ish unumdorligi past

gabarit o’lchamlari katta

filtrlash yuzasi katta bo’lgani uchun katta joyni egallaydi

176 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Sentrifugalarning asosiy qismi nimadan iborat?

katta tezlikda aylanuvchi barabandan

aylanuvchi parraklardan

aralashtirgichlardan

porshendan

177 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Sentrifugalar qanday turli jinsli sistemalarni ajratish uchun ishlatiladi?

emulsiya va suspenziya

Chang

Tutun

ko’pik

178 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Filtrlovchi sentrifugalarning tuzilish qanday?

yuzasi filtr – mato bilan qoplangan, g’ovaksimon metaldan tayyorlangan baraban

yaxlit metal plastikadan tayyorlangan baraban

konussimon aylanuvchi baraban

aralashtirgichli baraban

179 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Filtrlovchi sentrifugadagi filtr matoning asosiy vazifasi nimadan iborat?

qattiq zarralarni o’tkazmay, suyuq fazani filtrlash

metall barabanni korroziyadan saqlash

hosil bo’lgan cho’kmani olish

muhit haroratini saqlash

180 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Qattiq zarralardan tozalangan suyuq faza nima deb nomlanadi?

Fugat deyiladi

Ekstrakt

Cho’kma

Reformat

181 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Qattiq moddalarning ezish, yanchish maydalanish, elash bilan amalga oshiriladigan jarayon…. deyiladi.

mexanik jarayoni

gidromexanik jarayoni, modda almashinish jarayoni

issiqlik almashinish jarayoni, modda almashinish jarayoni

modda almashinish jarayoni, mexanik jarayoni

182 Fan bobi - 6; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Materiallarni maydalash nima uchun kerak?

kontakt yuzasining katta bo’lishi, fazalarning ichidagi modda tarkalishini va bir fazadan ikkinchi fazaga modda utishini tezlatish uchun

issiqlik almashinish yuzasini kengaytirish uchun

quvurlarni korroziyadan saklash uchun

idishlarda saklashda kichik hajmini egallash uchun

183 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Qаttiq, sochiluvchаn mаteriаllаrni g‘аlvirdа elаb, kаttаligigа qаrаb sinflаrgа аjrаtish jаrаyoni nimа deb аtаlаdi.

Sаrаlash

mаydаlаsh, uzatish

yanchish, uzatish

ulushlаsh, ekstraktor

184 Fan bobi -6; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Qattiq fazani yuzasi qanday usul bilan ko’paytiriladi?

Yanchish, maydalash usullari bilan

Qoplаmа qilish

Grаnullаsh

Frаksiyalаsh

185 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Qаttiq, sochiluvchаn mаteriаl bo‘lаkchа vа donаlаr kаttаligigа qаrаb sinflаrgа аjrаtish jаrаyoni nimа deb аtаlаdi.

klаssifikаsiyalаsh

qoplаmа qilish

grаnullаsh, bug’latish

mаydаlаsh, isitish

186 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Qаytа ishlаnаyotgаn qаttiq mаteriаl yuzаsini qаysi usuldа oshirish mumkin?

mаydаlаsh, bo’laklarga bo’lish

qoplаmа qilish

grаnullаsh

frаksiyalаsh

187 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Cho’ktirgichlar qaysi qatorda ko’rsatilagan?

cho’ktirgichlar, cho’ktiruvchi sentrafugalar, gidrosiklonlar va separatorlar

gidrosiklon, separator, reboyler, skrubber

skrubber, separator, gidrosiklon cho’ktiruvchi sentrafuga

reboyler, skrubber, separator, sentrafugalar

188 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Filtr – pressning asosiy kamchiliklari nimadan iborat?

og’ir jismoniy qo’l mehnatini talab qiladi, boshqa jarayonlarni bajarishda ish ciklining 30 % ga yaqin vaqti ketadi, ko’p miqdorda gazlamalar sarf bo’ladi.

avtomatlashtirish qiyin

ish unumdorligi past

gabarit o’lchamlari katta

189 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Nima uchun centrifugalash jarayoni cho’ktirish filtrlashga nisbatan samarali hisoblanadi?

sentrifugalash apparatlari kam joyni egallaydi, centrifugalash paytida hosil bo’lgan markazdan qochma kuchlar cho’ktirishdagi ogirlik kuchi va filtrlashdagi gidrostatin kuchlarga nisbatan ko’proq ta`sir qiladi

apparat gabarit o’lchamlari katta

apparat tannarxi arzon

sentrifugalash konstruktiv jihatdan oddiy tuzilgan

190 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Markazdan qochma kuch turli jinsli aralashmaga qanday ta`sir qiladi?

zichligi kattaroq komponent barabanning ish yuzasiga yig’iladi, zichligi kamroq bo’lgan komopnent aylanish o’qiga yaqin joyda yig’iladi.

aylanish o’qida suyuq faza, barabanning ish yuzasida qattiq faza yig’iladi

hosil bo’lgan cho’kmani apparatdagi chiqishiga yordam beradi

cho’kmani suyuq faza bilan aralashishga yordam beradi

191 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Siklonlar ishlash prinsipi nimaga asoslangan?

markazdan qochma kuch

bosimlar farqi

og’irlik kuchi

temperatura

192 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Turbinali aralashtirgichning asosiy ishchi organi nima bo‘lib hisoblanadi?

turbina g‘ildiragi

parrak

yakor

propeller

193 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

… - suspenziya va emulsiyalarni markazdan qochma kuch ta'sirida ajratishdan iborat. nuqtalar o'rniga mos jumlani qo'ying.

sentrifugalash

aralashtirish, ekstraktor

haydash, ekstraktor

sintez, haydash

194 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Qanday harakatlantiruvchi kuch hisobiga sentrifugalash jаrаyoni amalga oshadi?

mаrkаzdan qochmа kuch

ishqalanish kuchi

og‘irlik kuchi

bosimlаr fаrqi

195 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Qanday harakatlantiruvchi kuch hisobiga filtrlаsh jаrаyoni amalga oshadi?

fitr to’siq ustidagi va ostidagi bosimlаr fаrqi

mаrkаzdan qochmа kuch

ishqalanish kuchi

og‘irlik kuchi

196 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Cho‘ktirish jаrаyoni qаndаy kuch yordаmidа аmаlgа oshirilаdi?

og‘irlík kuchi,

mаrkаzdan qochmа kuch

bosimlаr fаrqi

ishqalanish kuchi

197 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

… - suyuq va gazsimon aralash-malarni g'ovaksimon to'siq yordamida ajratishdan iborat. nuqtalar o'rniga mos jumlani qo'ying.

filtrlash usuli

Sentrifugalash

aralashtirish

haydash

198 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

O'z tarkibiga gaz pufakchalarini tutgan suyuq sistema nima deb ataladi?

ko’piklar

Chang

Tuman

Tutun

199 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

O'z tarkibiga qattiq moddaning mayda zarrachalarini tutgan gaz sistemalari nima deb ataladi?

Changlar

ko’pik

tuman

emulsiya

200 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Turlicha fazalardan tarkib topgan aralashmalarga qanday sistema deb nomlanadi?

Turli jínsli sistema

Chang

Gazturli

ko’pik

201 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Quyidagi mulohazalardan qaysi biri to`g’ri?

trubadan oqadigan suyuqlik tezligini oshirsak, uni uzatish uchun sarflanadigan energiya sarfi ortadi;

neft tezligini oshirsak, gidravlik qarshilik ham ortadi;

suyuqlik tezligini oshirsak, trubani tayyorlash xarajatlari ortadi;

gidravlik qarshiliklarni kamaytirish uchun rostlovchi organlarni ko`proq o`rnatish kerak.

202 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Katalizatorning mavhum qaynash holatida –

qatlamning gidravlik qarshiligi kamayib fazalarning kontakt yuzasi ortadi

gidravlik qarshilik ortadi

fazalarning kontakt yuzasi kamayadi

jarayonning tezligi kamayadi

203 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Suyuqlikka ta`sir qiladigan kuchning turiga ko’ra dinamik nasoslar qanday turlarga bo’linadi?

parrakli va ishqalanish kuchi yordamida ishlaydigan nasoslar

parrakli va porshenli nasoslar

plastinkali, parrakli va porshenli nasoslar

porshenli va plunjerli nasoslar

204 Fan bobi - 2; Fan bo`limi - 1; qiyinchilik darajasi - 2;

Markazdan qochma kuch ta`sirida ishlovchi nasosning asosiy ish bajaruvchi jihozini qaysi?

parrakli ishchi g’ildirak

Truboporvod

Gorelka

Tarelka


Download 63.76 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling