1. Glitserin tarkibidagi


Download 24.5 Kb.
Sana02.05.2020
Hajmi24.5 Kb.

1.Glitserin tarkibidagi

sp³ gibridlangan atomlarni gibridlanmagan orbitallarga nisbati qanday ?

A)3:1 B) 3:4

C)3:2 D) 2:3

2.Yopiq idishda spirt 100°C dan 160° C gacha asta qizdirildi bunda bunda massa 100% ga kamaydi va 90°C gacha tushurilganda 36 g murakkab modda hosil bo'ldi bu dastlabki massadan 1.02×10² g ga kam bo'lsa spirtni toping (alken va efir 3:3 nisbatta bo'lgan)

A) Karbinol

B) Prapargil

C) Etil spirt

D) Novshadil spirt

3.Popov reaksiyasida asetondan hosil bo'lgan kislota (keton) larni aktivligi ortib borishda trivial nomlang.

A)chumoli,sirka

B)sirka,chumoli

C)metan k, etan kis

D)etan k, metan kis

4. Asfalt asosli neftning solishtirma og'irligi qanday oraliqda bo'ladi ?

A) 0.77-1.02

B) 0.73-1.06

C) 0.70- 0.97

D) 0.95-1.12

5.Achigan olma hidli moddani qaytarib olingan moddani chumoli kislota bilan hosil qilgan birikmasi qanday hid taratadi?

A) rom hidi

B) banan hidi

C) Jasmin essensiyasi

D) nok hidi

6. Toluolga ketma ket 3 ta radikal qo'shilgandan keyin 4 chi radikal CH3- ga qanday holatda joylashadi?

A) o'rta


B) para

C) meta


D) meta yoki o'rta

7. HCOOH da gibridlangan orbitallarda nechta elekton harakatlanadi?

A) 15 B) 16

C) 10 D) 12

8. 35 g 80 % li eritmaga qancha suv qo'shsak tuzning konsentratsiyasi ozining nim chorak qismigaca kamayadi?

A) 35 g B) 15g

C) 215g D) 245g

9. Sirka kislotaning molekular massasini aniqlang

A) 60g/mol B) 60 g

C) 60 D) 60g/mol-¹

10. X g HCOOH ning 100% li eritmasiga H2SO4 ning 70% li 82g g eritmasi qo'shilganda 57.4 % li eritma hosil bo'ldi X ni aniqlang?

A) 72g C) 92g

B) 46 g D) 18 g

11. Alkenga suv birikkanda uning massasi 23/14 marta ortgan bo'lsa alkenni nechta izomeri bor ?

A) 1 B) 0 C) 2 D)3

12. 12 g sirka kislotaga 12 g NaOH qo'shilganda hosil bo'ladigan etan kislotaning Na li tuzini massasini toping?

A) 16.4g B) 8.2g

C) 4.1 g C) 24 g

13. Teng massadagi ishqoriy metall va suv reaksiyaga kirishganda 2.24 l gaz ajraldi va 1 g suv ortib qoldi metallni anilang?

A)K B)Rb C) Na D) Cs

14. O'rtacha molar massasi 34.6 va 25.4 bolgan ikki gazning 2 xil aralashmasi aralashtirildi xosil bolgan gazlar aralashmasini D(H)

ni toping?

A) 15 C) 30

B) 60 D) aniqlab bolmaydi

15. Kanisarro reaksiyasida 5.6 g ishqor reaksiyaga kirishganda xosil bolgan karbinolning massasini toping?

A) 3.2 g B) 6.4 g

C) 6 g D) 3 g

16. Sholg'om sharbatida qaysi kislota boladi ?

A) Chumoli kislota

B) Sirka kislota

C) Malon kislota

D) Adipin kislota

17. Tartarat kislota( 2 ,3- diol butan dikarbon kislota ) sp³ gibritlangan atomlar nechta?

A) 6 ta B) 12 ta

C) 24 ta D) 8 ta

18. Lavsan tolasini olishda ishlatiladigan reagentlar qaysilar ?

A) Qaxrabo kislota va etilen glikol

B) Adipin kislota va etandiol -1,2

C) Adipin kislota va glitserin

D) tereftal kislota va etilen glikol

19. Non isi hidli moddani aniqlang?

A) Furfrol

B) Etil butanoat

C) Etil formiat

D) Chumoli-amil efir

20. Nonan dikarbon kislotani nomini aniqlang?

A) Palmitin

B) Olein


C) Azealin

D) Araxin

21. 23 g moddani yondirganimizda 1 mol CO2 va 1.5 mol H2O hosil bo'lsa nomalum moddani aniqlang?

A) Etan B) Etil spirt

C) Asitilen D) Etilen

22. Urotropinning nitrat kislota bilan hosil qilgan portlovchi moddasini nomini toping ?

A)Geksogen

B) Nitrogen

C) Kalseks

D) Urein


23. Asetosirka efir kimning usuli bilan olinadi ?

A) Klayzen

B) Seyze

C) Markovnikov

D) Vyoler

24.Quyidagi moddani sistematik nomlang?

CH2(Cl)CH2CH(C2H5)CH2-CH(CH3)CH3

A) 2-metil 4-etil 6-xlor geksan

B) 4-etil 2-metil 6-xlor geksan

C) 1-xlor 3-etil 5-metil geksan

D) 3-etil 5-metil 1-xlor geksan

25. Izopropil benzolni sp³ gibritlangan orbitallari sonini gibridlanmagan sp3 gibridlanmagan atomlarga nisbati qanday ?

A) 1:4 B) 2:3

B) 1:1 D) 3:2

26. Idishdagi etan va etilenning massa farqi 88 g ulardagi oddiy etanning moli etilennikidan 2 marta ko'p bo'lsa etilen tarkibidagi oddiy bog'lar sonini toping ?

A) 4 ta B) 5 ta

C) 8 ta D) 10 ta

27. Oddiy bog'ga sarf bo'ladigan energiyadan va qo'sh bog'ga sarf bo'ladigan energiyaning farqini toping .

A) 59 kkal B) 65 kkal

C) 81 kkal D) 16 kkal

28. Purgen nima maqsadda ishlatiladi ?

A) Ko'r qilish uchun modda

B) Zaxarlash ,maxsulotlarnig sifatini

C) Surgi dori sifatida

D) Purkovchi moddalar olishda

29. Na asetat tarkibidagi qutbli kovalent bog'lar soni nechta

A) 6 ta B) 5ta

C) 4 ta D) 7 ta

30. Idishda 3 ta modda C2H2, HCOH , va CH4 bor gazlarni kislorod ishtirokida yoqanimizda 8.96 l(n.sh) CO2 chiqdi Ag2O ning NH3 dagi eritmasi bilan tasirlashganda 69.6 g cho'kma tushdi. Aralashmadagi oddiy bog'lar soni 1 Na ( avagadro soni) bolsa aralashmadagi CH4 ning massasini toping?

A) 1.6 g B) 0.8gC) 3.2 g D) 4.8 g
Download 24.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling