1. Gulli o’simliklar va o’simliklarni hayotiy shakllari. Ikki yillik o’simliklarlarga qaysi o’simliklar kiradi?


Download 0.61 Mb.
bet41/48
Sana17.09.2020
Hajmi0.61 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   48

b) ko’chib yuruvchi genetik elementlarni kashf etishgan

c) bir organizm irsiy bo’lagini bashqa organizm irsiy molekulasiga birikishini aniqlashgan

d) sun’iy sharoitda rekombinat DNK olish va genlarni klonlashni kashf etgan

46. Kallus to’qima deb nimaga aytiladi?

a) tronsformatsiya qilingan o’simlik hujayrasining bo’linishi natijasida ma’lum bir programma asosida rivojlanmaydigan hujayralar to’plami

b) tronsformatsiya qilingan o’simlik hujayrasining bir tekis bo’linadigan hujayralar to’plami

c) transformatsiya qilingan o’simlik hujayrasidan trasgen o’simlik olish

d) o’simlik embrionini hosil qiladigan hujayralar to’plami

47. Zamburug’larning zaharli toksinlarga chidamliligini nima ta’minlaydi?

a) plazmidlar

b) transpozonlar

c) klonlar

d) endonukleazalar

48. Plazmidlar qanday genlardan tuzilgan?

1. antibiotiklani parchalovchi, ferment sintez qiluvchi 2.toksinlarni parchalovchi fetment sintez qiluvchi 3. uglevodlarni parchalovchi fermentni sintez qiluvchi 4.oqsilni parchalovchi fermentni sintez qiluvchi 5. yog’ni parchalovchi fermentni sintez qiluvchi

a) 1.2

b) 2.3

c) 3.4

d) 4.5

49. Nima sababdan monoklonal antitanalar olish biotexnalogiyasi yaratildi?

a) restriktazalar

b) genlarni klonlash

c) restriktaza va ligaza fermentlarining kashf etilishi

d) gibridoma texnologiyasi

53. Yuksak hayvonar klonlarini yaratish biotexnologiyasini qaysi olim nechanchi yili ishlab chiqan ?

a) C. Kanash 1965

b) Griffit 1960

c) Lvov 1970

d) J. Gerdon 1977

54. Avtonom plazmidlarga xos xususiyatni aniqlang ?

1 asosiy xromosomga birikadi 2 asosiy xromosomaga birika olmaydi 3 o`z – o`zini replikatsiya qiladi 4 o`z – o`zini reolikatsiya qilolmaydi 5 nasldan nasilga o`tadi

a) 1.4

b) 2.3

c) 2.5

d) 4.5

55. Transpozonlarning ko`chib yurishi qaysi vaqitda oshadi ?

a) yashash muxiti keskin oshganda

b) ko`payish urchish davrida

c) oziqlanish keskin o`zgarganda

d) plazmidlar hosil bo`lagnda

56. gen terapiya …

a) genlarni ko`chib o`tishi

b) o`zgargan genlarni tuzatish

c) yangi genlar hosil qilish

d) gibridom hujayralar olish

56. Xalq ho`jaligida va meditsina ucun xar xil moddalar ishlab chiqarish maqsadida tirik o`rganizimlar va biologic jarayonlardan faydalanuvchi sanoat mrtodlari nima diyiladi ?

a) gen injenerligi

b) hujayra injenrligi

c) biotexnologiya

d) mikroorganizmlar seleksiyasi

57. Transpozonlar qanday tuzilishga ega ?

a) transpozonlar murakkab biologik tuzilma

b) trznspozonlarning ikki uch yopishqoq tuzilishga ega bo`lib

ligaza yordamida DNK ga ulanadi

c) ikki chetida nukleotidlar izchilligi markazidan bir nechta fermentlarni sintezlavchi genlar joylashgan

d) ikki cheti maxsus nukleotidlar ketma – ketligi markazidan transpozana fermentini sintez qiluvchi genlar joylashgan

58. Transpozon DNK molekulasiga qanday qilib birikadi ?

a) transpozaza fermenti DNK qopishqoq uchlar hosil qilib notekis kesadi va transpozon uchlariga qovishtiriladi

b) transpozon DNK molekulasiga bevosita birikadi

c) xromosoma DNK si bilan transpozon ligaza

d) A va c javoblar to’g’ri.

59. Bakteriya va tuban equrot hujayralardagi qo’shimcha xromosomalar nima deb ataladi?

a) klonlar

b) transpozonlar

c) plazmidlar

d) restriktazalar

60. E.Coli bakteriya xromosomasi va L.Fag molekulasining rekombinatsiyalanishi qanday ataladi?

a) duplikatsiya

b) trasformatsiya

c) trasduksiya

d) eksiziya

61. Ko’chib yuruvchi genetic elementlar molekulalarining markaziy qismidagi genni sintezlaydigan moddani belgilang.

a) transpozon

b) trnpozaza

c) integraza

d) ligaza

62. Bakteriya hujayrasiga kirgan virus ineksiyasidan qo’riqlash vazifasini nima bajaradi?

a) bakterofag

b) limfotsit

c) restriktaza

d) traspozaza

63. Getrolitik DNK bo’lagini plasmid tarkibiga klonlashda rekombinat plasmidli hujayra plazmidsiz bakteriyadan qaysi xususiyatiga qarab olinadi?

a) antibiotikka chidamliligiga ko’ra

b) molekulalarini og’irligi

c) gen kovaklardan o’tishi

d) suvda erishi

64. Antitana sintezlovchi limfasit hujayrasi bilan cheksiz bo’linuvchi rak hujayrasini bir-birga qo’shish natijasida olingan hujayra nima deyiladi?

a) kallus to’qima

b) gibridoma

c) genlarni klonlash

d) vector konstruksiya

65. Qaysi organism hujayralarida qo’shimcha xromosomalar bo’ladi?

a) viruslar, prokaroidlar

b) bakteriya va tuban ekaroidlarda

c) ko’k-yashil suvo’tlari va yuksak o’simliklarda

d) ko’k-yashil suvo’tlari va ochiq urug’lilarda

65. Transpozonlar deb nimaga aytiladi?

a) ko’chib yuruvchi genetic elementlar

b) DNK bo’lagining xromosoma bilan birikishi

c) DNK bo’lagining xromosomadan ajralib chiqishi

d) ofatdan qutilgan bakteriya

66.Quyda berilgan hujayralarning qaysi biri tadqiqotchilarda irsiyatni rejali o’zgartirish fikirini uyg’otdi?

1. DNK strukturasining kshf etilishi 2.DNK irsiyatining moddiy asosi ekanligini tan olinishi 3. transformatsiya

4. trnsduksiya 5. genetic elementlarni ko’chib yurishi

a) 1.4.5

b) 1.3.4

c) 1.2.3

d) 3.4.5

67. Qaysi usuldan foydalanib gibridoma hujayrasini olish biotexnologiyasi yaratildi?

a) gen injineriyasi

b) hujayra injineriyasi

c) xromosoma injineriyasi

d) DNK tuzilishini o’rganish

68.Bakteriyani klonlash usulini kashf etgan olimni toping.

a) L.Paster

b) Lvov

c) Griffit

d) Arrenus

69. Gen injineriyasi yo’li bilan plazmid tarkibiga DNK bo’lagi kiritiladi. Bu usul bilan nima hosil qilinadi?

a) shtamm

b) kallus to’qima

c) vektor konstruksiya

d) rekombinat plazmida

70. Gen injineriyasi yutuqlarini hujayra injineriyasi yutuqlari bilan uyg’unlashtirish natijasida qanday organizmlar olish biotexnologiyasi yaratildi?

a) transgen

b) mutagen

c) g’o’za

d) kartoshka

71. O`simlikda shish hosil bo`lishiga … sabab bo`ldi .

a) Ti – plazmidaning T – DNK geni
b) agrobakteriumning genofori

c) Ti – plazmidaning T – RNK geni

d) vector konstriksiyasi

72. Biologiya tarixida genetka faniga nechanchi yili asos solingan ?

a) 1886

b) 1930

c) 1935

d) 1900

73. Quydagi xromosoma kasalliklarining qaysi bir jinsiy xromosomalarining oshishi (1) jinsiy xromosomalarning kaayishi (2) autosomalar sonining (3) o`zgarishi bilan bog`liq

a. Daun sindromi b. Klaynfelter sindromi

c. Shereshevskiy - Trhyer sindromi

a) 1 – a 2 – b 3 – c

b) 1 – b 2 –c 3 – a

c) 1 – c 2 – a 3 – b

d) 1 – b 2 – a 3 – c

74. Poliklonal antitanga xos xususiyatni toping

a) faqat o`ziga tegishli antitan guruxini taniydi

b) turli antigen aralashmasidan ibarat

c) xar – xil antitana aralashmasidan iborat va faqat o`ziga tegishli antitgen guruppani taniydi

d) bir – xil antitana aralashmasidan iborat

75.R – Shtammning transformatsiyalanishida

S – Shtammning DNK molekulasi qatnashishini qaysi olim va qachon isbot qilgan ?

a) Lvov 1953 yil

b) Georgiev 1953 yil

c) Eyveri 1944 yil

d) Mok Kinton 1950 yil

76. Qaysi moslama yordamida DNK bo`laklari katta – kichikligiga qarab ajiratiladi, va bo`yaladi.

a) vekor konstruksiya

b) elektroforez

c) elektromagnit

77. Yuksak o`simliklarning klonlari qanday yo`l bilan olinadi?

a) urug`lar

b) sporalari orqali

c) sporangiyalari orqali

d) qalamchani payvandlash

78.Asos hujayralarini kim va qachon aniqlagan?

a) 1997-yil Roslin

b) 2000-yil Feld

c) 1998-yil Tomson

d) 1977-yil Gyordon

79.”Asos” hujayralarni A vitaminli muhitda o’stirishdan qanday to’qimalar sintezlash mumkin?

a) kallus to’qima

b) nerv to’qimasi

c) mushak to’qimasi

d) biriktiruvchi to’qima

80.Limfotsit va rak hujyralarini qo’shish natijasida qanday hujayra yaratildi?

a) gepotosit

b) fagosit

c) gibridoma

d) gibrid

81.Monoklonal antitana sintezida qaysi hujayralarning gibridomalari qo’llaniladi?

a) eritrotsit, mieloma

b) splenosit,mieloma

c) mieloma, granulosit

d) rak hujayrasi, suyak hujayrlari

82 .Gepatit B xastaligini davolash uchun vaksina yartishda qaysi rekombinant virusdan foydalaniladi?

a) NCB

b) poliedr

c) NBB

d) BCB

83.Gepatit B ni chaqiruvchi (1) jigarda rak xastaligini chaqiruvchi (2) va gepatit B ga qarshi vaksina olishda qo’llanilgan (3) viruslarni ko’rsating:a.NCB/ 2.NBB/ c) poliedr

a) 1-a/ 2-d/ 3-b

b) 1-b/ 2-a/ 3-d

c) 1-b/ 2-a, b/ 3-d

d) 1-d/ 2-a/ b, 3-b

84.Jigarda rak xastaligini chiqaruvchi virus-…

a) poliedr

b) NBB

c) NCB,NBB

d) rizosfera

85.Gen daktiloskopiya usuli-bu….

a) genning DNK izchilligi va genlar spektriga asosan noma’lum shaxsni aniqlash

b) genning RNK izchilligi va genlar spektriga asosan ixtisoslashgan hujayralarni aniqlash

c) genning DNK izchilligi va genlar spektriga asosan ixtisoslashgan hujayralarni aniqlash

d) genning DNK izchilligi va genlar spektriga asosan patologik genlarni aniqlash.

86. Peptonlar-bu….

a) oqsillarni to’la parchalanishi natijasida hosil bo’lgan mahsulotlar

b) oqsillarning chala parchalanishi natijasida hosil bo’lgan mahsulotlar

c) ferment tabiatiga ega bo’lgan oqsillar

d) oziqlik xususiyatiga ega bo’lgan oqsil

87.Taloqda hosil bo’luvchi va odam organizmning imunitet xususiyatini ta’mninlashda ishtirok etuvchi moddani belgilang.

a) leykotsitlar

b) eritrotsitlar

c) ovositlar

d) limfotsitlar

88. Ipak qurtida kasallik chaqiruvchi virus ... ...

a) poliedr virusi

b) NBB virusi

c) NCB virusi

d) rizosfera virusi

89. Trasgen kalamush olishda qaysi usuldan foydalanilgan?

a) zigotaga boshqa jinsiy hujayra yadrosi kiritiladi

b) zigotaga somatik hujayra yadrosi kiritiladi

c)zigotada boshqa kalamush embrional hujayrasidan olingan yadro kiritiladi

d) zigotaga har xil genlar mikroineksiya qilinadi

90. Qoramolda superovulyatsiyaning vujudga kelishiga qanday usul orqali erishiladi?

a) yuqori sifatli yem-xashak beriladi

b) gormon ineksiya qilinadi

c) vitamin ineksiya qilinadi

d) kun uzunligi uzaytiriladi

91. Metallar biotexnologiyasida qaysi organizmlardan foydalaniladi?

a) fag molekulalaridan

b) bakteriofag

c) avtotrof bakteriyalardan

d) E.coli

92. Pnevmokokning SvaR shtamlaridagi ,,S’’va,,R’’ harflari nimani ko’rsatadi?

a) pnevmokokkning patogen yoki nopatogenligini

b) pnevmokokk hujayra qobig’ining holatini

c) transformatsiyalanganligini

d) aktivligini

93. Qaysi molekula asosiy xromosomadan ajralgan holda ham mustaqil halqa molekula sifatida faoliyat yurita oladi?

a) transpozon

b) retrotranspozon

c) transmissibl plazmid

d) avtonom plazmid

94. Genomdan o’zini qirqib boshqa joyga ko’cha oladigan molekulalarni ko’rsating

a) transpozon

b) retrotranspozon

c) transmissibl plazmid

d) avtonom plazmid

95. DNK molekulasining neytral sharoitdagi zaryadi qanday bo’ladi?

a) musbat

b) manfiy

c) zaryadsiz

d) o’lchamiga qarab musbat yoki manfiy

96. Yot DNK bo’lagini plazmid tarkibiga klonlashda antibiotikka chidamlilik geni qayerda joylashadi?

a) plazmidada

b) agrobakteriumda

c) yot DNK bo’lagida

d) bunday gen yo’q

97. Elektroforez gelidan xohlagan kattalikdagi DNK bo’lagini qanday ajratib olish mumkin?

a) kuchli elektron maydon ta’sirida

b) kuchli qizdirib

c) gen tortuvchi uskunalar yordamida

d) suvda eritib

98. Kallus to’qimadan qanday qilib embrional to’qima olish mumkin?

a) o’simlik gormonlari va boshqa regulyatorlar vositasida

b) hujayraga maxsus programma kiritib

c) ma’lum vaqt oziqlantirishni cheklab

d) tuproqqa ekib

99. Vektor konstruksiya kiritishdan hosil bo’lgan rekombinant agrobakterium ma’lum muddat...bilan o’stirilganda vektor o’simlik genomiga rekombinatsiyalanadi.

a) о’simlik hujayrasi

b) o’simlik yadrosi

c) o’simlik protoplazmasi

d) o’simlik qobig’i

100. Qaysi biologik fanlarning rivojlanishi natijasida zamonaviy biotexnologiya kelib chiqdi?

1. evolutsion ta’limot 2. biokimyo 3. ekologiya 4. mikrobiologiya 5. gen injenerligi 6. genetika

a) 1.3.5

b) 2.4.6

c) 2.3.5

d. 1.4.6

101. Yangi organ yaratish biotexnologiyasi genetik injeneriyaning qaysi usuli orqali olindi?

a) teri

b) xromosoma

c) hujayra

d) gen va xromosoma

102. Retrotranspozonlar bir joydan ikkinchi joyga ko’chganda sintezlanadigan moddani ko’rsating?

a) i RNK

b) t-DNK

c) m RNK

d) r RNK.

103. Transgen banan o’simligini ahamiyati nima?

a) yuqumli kasaliklarga qarshi vaksina sintez qilish

b) vitaminlar sintezini tezlashtiradi

c) irsiy kasaliklarni davolaydi

d) yuqumli kasaliklarga qarsgi vaksina sintez qilish va irsiy kasalliklarni davolaydi

104. Retrotranspozon-bu mRNK vositasida o’z nusxasini sintezlab, genomning boshqa joyiga ko’chiradigan virussimon ... molekulasi

a) DNK

b) RNK

c) oqsil

d) nukleoproteid

105.Ekzon – bu...

a) genning ma’lumot yozilmagan qismi

b) genning ma’lumot yozilgan qismi

c) genning transkripsiyalanmaydigan qismi

d) distrofinda mutatsiya hosil qiluvchi modda

106. DNK ni yopishqoq uchlar hosil qilib kesuvchi fermentni aniqlang

a) interferon

b) integratsiya

c)integraza

d) transferaza

107.Profagning bakteriya genomidan chiqib ketish jarayoni nima deb ataladi?

a) induksiya

b) ekssiziya

c) litik reaksiya

d) lizogen reaksiya

108. Quyidagi kashfiyotlarning qaysi biri gen injenerligi fanining paydo bo’lishiga sabab bo’ldi?

1.DNKni spetsifik bo’laklarga bo’luvchi enzimlarning kashf etilishi

2.DNK nukleotidlarining spetsifik ketma ketligini aniqlash

3. elektroforez uskunasining kashf etilishi

4. DNK bo’laklarini ulovchi enzimlarning ochilishi

a) 1.2.3

b) 1.2.4

c) 1.3.4

d) 1.2.3.4

109. Vektor konstruksiya vositasida bakteriya hujayrasiga kiritilgan yot DNK bo’lagi nima deb ataladi?

a) geteroxromatin

b) geterologik

c) geterozigota

d) rekombinant DNK

110. Restriktazalar vositasida parchalangan DNK bo’laklari elektroforez moslamasida nimasiga binoan ajratiladi?

1. zaryadi 2. o’lchami 3.tuzilishi 4.tarkibi

a. 1.3

b. 2.4

c. 1.2

d. 1.2.3.4.

111. Profag holatidagi fagning aktiv holatga o’tib litik reaksiyaga kirishi nima deyiladi?

a) lizis

b) lizogeniya

c) induksiya

d) ekssiziya

112. Jigarda rak xastaligini keltirib chiqaruvchi qaysi virusning turli genotipi ajratib olindi va ularning soni nechta?

a) NCB, 6xil

b) NBB, 6xil

c) NCB 3 xil

d) NBB, 4 xil

113. Rizosfera bakteriyasiga qaysi bakteriyadan genlar oilasi ko’chirib o’tkazilgan?

a) T-DNK

b) E.coli

c) Nitrifikator

d) Psevdomonas

114. Kim rizosfera genomiga psevdomonas bakteriyasining genlarini ko’chirib otkazgan?

Download 0.61 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   48
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling