1. Kimyoviy kinetikaning roli? (p. 358)


Download 25.35 Kb.
Sana02.03.2020
Hajmi25.35 Kb.

1-variant

1. Kimyoviy kinetikaning roli? (p. 358)

A. kimyoviy jarayonlarning tezligini belgilaydi; B. kimyoviy reaktsiyalarning issiqlikl ta'sirini o'rganadi;

C. reaktsiyalarning tezligi va mexanizmiga ta'sir qiladi;

D. kimyoviy jarayonlarning tezligini belgilovchi qonunlarni belgilaydi va reaktsiya tezligi va mexanizmiga ta'sir qiluvchi turli omillarning rolini aniqlaydi,

2. Farmatsiya uchun kinetika qanday ahamiyatga ega? (p. 358)

A. turli dorivor moddalarning ta'siri organizmda sodir bo'lgan reaktsiyalarning tezligidan kelib chiqadi;

B. dori-darmonlarni saqlashda turli reaktsiyalar yuzaga kelishi mumkin, ularning tezligi dori-darmonlarning yaroqlik muddatini aniqlaydi;

C. A va B javoblar

D. reaktsiyalarning tezligi va mexanizmiga ta'sir qiladi;

3. Kimyoviy kinetika qancha bo’limdan iborat? (p. 358)

A. 2, B. 3; C. 4; D. 5;

4.Kimyoviy kinetika bo'limlari: (358-sahifa)

A. formal va molekulyar, B. formal va atom; C. Molekulyar va atom; D. formal, atom va molekulyar;

5. Formal kinetika nimani o’rganadi? (p. 358)

A. reaksiya mexanizmini hisobga olmagan holda reaktsiya tezligining matematik tavsifini beradi,

B. kimyoviy ta'sir o'tkazish mexanizmini o'rganadi;

C. kimyoviy o'zaro ta'sirlarning tezligini belgilaydi;

D. reaktsiyalarning tezligi va mexanizmiga ta'sir qiluvchi turli omillarning rolini aniqlaydi;

6. Molekulyar kinetika nimani o’rganadi? (p. 358)

A. reaksiya mexanizmini hisobga olmagan holda reaktsiya tezligining matematik tavsifini beradi;

B. kimyoviy ta'sir o'tkazish mexanizmini o'rganadi,

C. kimyoviy o'zaro ta'sirlarning tezligini aniqlang;

D. reaktsiyalarning tezligi va mexanizmiga ta'sir qiluvchi turli omillarning rolini aniqlaydi;

7. Elementar kimyoviy reaktsiya nima? (p. 358)

A. bir bosqichda sodir bo'lgan reaktsiya, B. ikki bosqichda sodir bo'lgan reaktsiya;

C. bir necha bosqichda sodir bo'lgan reaktsiya; D. to'g'ri javob yo'q;

8. Reaksiya tezligini amalda qanday ifodalash mumkin? (p. 359)

A. boshlang'ich moddalardan birining kontsentratsiyasini o'zgartirish tezligi orqali;

B. reaktsiya mahsulotlaridan birining kontsentratsiyasini o'zgartirish tezligi orqali;

C. boshlang'ich moddalar va reaktsiya mahsulotlaridan birining kontsentratsiyasini o'zgartirish tezligi orqali;

D. boshlang'ich moddalar yoki reaktsiya mahsulotlaridan birining kontsentratsiyasini o'zgartirish tezligi orqali

9. Reaksiya tezligini nima aniqlaydi? (p. 359)

A. birlik hajm bo'yicha bir vaqtning o'zida reaksiyaga kirishgan modda miqdori,

B. bir vaqtning o'zida reaksiyaga kiradigan modda miqdori;

C. doimiy hajmda bir vaqtning o'zida reaksiyaga kirishgan modda miqdori;

D. doimiy haroratda bir vaqtning o'zida reaksiyaga kiradigan modda miqdori;

10. Vaqt o'tishi bilan reaktsiyaga kirishgan moddalarining konsentratsiyasi bilan nima sodir bo'ladi? (p. 359)

A. ortadi; B. kamayadi, C. o'zgarishsiz qoladi; D. to'g'ri javob yo'q;

11. Reaksiya tezligi qanday omillarga bog'liq? (p. 360)

A. reaksiyaga kirishgan modda tabiati va katalizatorning mavjudligi;

B. harorat, kontsentratsiya, bosim; C. harorat va kontsentratsiyadan;

D. reaksiyaga kirishgan modda tabiati, harorat, katalizator mavjudligi, konsentratsiyasi va boshqa omillar,

12.Agar barcha kontsentratsiyalarni teng deb hisoblasak, tezlik konstantasining fizik ma'nosi nechaga teng: (p. 360)

A. bir; B. nol; C. birga, v= k, D. nol, v= k;

13. Tezlik konstantasi nimaga bog’liq? (p. 360)

A. tezlik qanday omillarga bog’liq bo’lsa shunga;

B. tezlig kabi, reaktsiyaga kirishgan moddalarining tabiati, harorati, katalizatorning mavjudligi, lekin konsentratsiyaga bog'liq emas,

B. tezligi kabi, reaktsiyaga kirishgan moddalarining tabiati, konsentratsiyasi, katalizatorning mavjudligi, lekin haroratga bog'liq emas;

D. reaktsiyaga kirishgan moddalarining tabiati, konsentratsiyasi, harorati, katalizatorning mavjudligi, ammo bosimga bog'liq bo'lmagan tezlik kabi;

14. Kimyoviy reaktsiyaning molekulyar tarkibi qanday aniqlanadi? (p. 368)

A. reaksiya elementar harakatida ishtirok etuvchi molekulalar (zarralar) soni,

B. reaktsiyada ishtirok etgan molekulalarning (zarralarning) miqdori;

C. reaktsiya mahsulotida hosil bo'lgan molekulalar (zarralar) soni;

D. suv molekulalarining soni;

15. Molekulyar tabiatiga ko’ra reaktsiyalar qanday bo’ladi? (p. 368)

A. bitta molekulyar va ikki molekulyar;

B. bir molekulyar, ikki molekulyar va uch molekulyar,

C. bir molekulyar, ikki molekulyar, uch molekulyar va undan ko'p;

D. ikki molekulyar va undan ko'p;

16. Reaktsiya tartibi qanday aniqlanadi? (p. 361)

A. kimyoviy reaksiya tezligining kinetik tenglamasiga kiritilgan konsentrasiyalarda daraja ko'rsatkichlarining miqdori,

B. reaktsiyada ishtirok etgan molekulalarning miqdori;

C. reaktsiya mahsulotida hosil bo'lgan molekulalarning soni;

D. elementar reaktsiya harakatida ishtirok etadigan molekulalar soni;

17. Reaktsiya tartibida qanday reaktsiyalar farqlanadi? (p. 361)

A. birinchi, ikkinchi va uchinchi; B. birinchi, ikkinchi, uchinchi va nol;

C. birinchi, ikkinchi, uchinchi va kasr; D. birinchi, ikkinchi, uchinchi, shuningdek, nol va kasr,

18. Kasrli tartib: (p. 361)

A. oraliq bosqichlar orqali yuzaga keladigan murakkab reaktsiyalarga xosdir,

B. bir bosqichda sodir bo'lgan elementar bosqichlarga xosdir;

C. oddiy reaktsiyalarga xosdir;

D. bir necha bosqichda yuzaga keladigan murakkab reaktsiyalarga xosdir;

19.Nolinchi tartib: (p. 361)

A. bunday geterogen reaktsiyalarda kuzatiladi, unda moddaning ta'minot darajasi uning sarflanish tezligidan kattaroqdir,

B. bunday gomogen reaktsiyada kuzatiladi, unda moddaning ta'minot darajasi uning sarflanish tezligidan kattaroqdir;

C. bunday gomogen tizimlarda kuzatiladi, unda moddaning ta'minot darajasi uning sarflanishidan kamroq;

D. moddaning ta'minot darajasi uning sarflanishiga teng bo'lgan gomogen reaktsiyalarda kuzatiladi;

20.Nolinchi tartibdagi reaktsiyalarida tezlik: (p. 361)

A. doimiy qiymat, v= k, B. birga teng;

C. birga teng, v= k; D. o'zgarishi mumkin;

21. Elementar kimyoviy harakat deb nimaga aytamiz? (p. 378)

A. reaksiya mahsulotlarining yoki oraliq birikmalarning yangi zarralarini hosil qiluvchi zarrachalarning o'zaro ta'siri yoki birlik harakati,

B. reaksiya mahsulotlarining yangi zarralari va oraliq birikmalar hosil bo'lishiga olib keladigan zarrachalarning o'zaro ta'siri va birlik harakati;

C. reaksiya mahsulotlarining yangi zarralari hosil bo'lishiga olib keladigan zarrachalarning o'zaro ta'sirining birlik harakati;

D. zarrachalarning birlik harakati natijada oraliq birikmalar hosil bo'ladi;

22. Faollanish energiyasi nima? (p. 368)

A. ortiqcha energiya;

B. reaksiya kirishayotgan moddalarning o'rtacha energiyasiga nisbatan ortiqcha energiya;

C. reaksiyaga kirishayotgan moddalarning o'rtacha energiyasiga nisbatan ortiqcha energiya, bu ta'sirning samarali bo'lishini ta'minlash uchun zarur,

D. ta'sirlanish uchun zarur bo'lgan reaksiyaga kirishayotgan moddalarning o'rtacha energiyasiga nisbatan ortiqcha energiya;

23. Faollanish energiyasi nimaga bog’liq? (p. 388)

A. reaksiyaga kirishayotgan moddalarning tabiati, ammo haroratga bog'liq emas,

B. haroratga bog’liq, lekin reaksiyaga kirishayotgan moddalarning tabiatiga bog'liq emas;

C. reaksiyaga kirishayotgan moddalarning tabiatiga va haroratiga;

D. haroratga bog’liq, lekin konsentratsiyaga bog'liq emas;

24.Faol tebranish nazariyasi rivojlanishi kim tomondan yaratilgan? (386-sahifa)

A. Vant-Goff; B. I. F. Grotgus; C. Le-Shatelye; D. C. Arrenius,

25. Kinetika nazariyasini rivojlantirishda yangi yo'nalish qanday nomlangan? (p. 389)

A. kimyoviy reaktsiyalarning absolyut tezligi nazariyasi,

B. kimyoviy reaktsiyalarning nisbiy tezligi nazariyasi;

C. oraliq holat nazariyasi;

D. yangi aloqalar nazariyasi

3-variant

1. Reaksiyaning tartibiga va molekulyarligiga faqat nimalar to'g'ri keladi? (p. 361)

A. oddiy reaktsiyalar B. oddiy bir bosqichli reaktsiyalar,

C. murakkab reaktsiyalar; D. oraliq bosqichlar bilan reaktsiyalar;

2. Reaksiyaning tartibiga va molekulyarligiga qanday sabablar tog’ri kelmaydi? (p. 361)

A. reaktsiyaning bir yoki bir nechta ishtirokchilarining kontsentratsiyasining barqarorligi; reaktsiyaning bosqichma-bosqich xarakteri,

B. bir yoki bir necha reaktsiya ishtirokchilarining haroratining barqarorligi; reaktsiyaning bosqichma-bosqich xarakteri;

C. bir yoki bir nechta reaktsiya ishtirokchilarining kontsentratsiyasining barqarorligi;

D. reaktsiya bosqichma – bosqich xarakteri;

3. Odatda reaktsiyalar nima bilan xarakterlanadi? (p. 368)

A. kinetik tenglama, bu uning boshidan har qanday vaqtda tezlik konstantasini hisoblash imkonini beradi;

B. reaksiyaga kirishuvchi moddalarning dastlabki kontsentratsiyasini ikki barobarga kamaytirish paytini belgilaydigan yarim aylanish davri;

C. A va B javoblar,

D. reaksiyaga kirishuvchi moddalarning dastlabki kontsentratsiyasini ikki barobarga oshirish paytini belgilaydigan yarim aylanish davri;

4. Nolinchi tartibdagi reaktsiyalari uchun yarim aylanish davri: (p. 362)

A. moddaning boshlang'ich miqdoriga proportsional,

B. dastlabki kontsentratsiyaga bog'liq emas;

C. reaksiyaga kirishuvchi moddalarning dastlabki kontsentratsiyasiga teskari proportsionaldir;

D. reaksiyaga kirishuvchi moddalarining dastlabki konsentratsiyasi kvadratiga teskari proportsionaldir;

5. Birinchi tartibdagi reaktsiyalar uchun yarim aylanish davri: (p. 363)

A. moddalarning boshlang'ich miqdoriga proportsional;

B. dastlabki kontsentratsiyaga bog'liq emas,

C. reaksiyaga kirishuvchi moddalarning dastlabki kontsentratsiyasiga teskari proportsionaldir;

D. reaktsiyaga kirishuvchi moddalarining dastlabki konsentratsiyasi kvadratiga teskari proportsionaldir;

6. Ikkinchi tartibdagi reaktsiyalar uchun yarim aylanish davri: (p. 365)

A. moddalarning boshlang'ich miqdoriga proportsional;

B. dastlabki kontsentratsiyaga bog'liq emas;

C. reaksiyaga kirishuvchi moddalarning dastlabki kontsentratsiyasiga teskari proportsionaldir,

D. reaktsiyaga kirishuvchi moddalarining dastlabki konsentratsiyasi kvadratiga teskari proportsionaldir;

7.Uchinchi tartibdagi reaktsiyalar uchun yarim aylanish davri: (p. 365)

A. moddalarning boshlang'ich miqdoriga proportsional;

B. dastlabki kontsentratsiyaga bog'liq emas;

C. reaksiyaga kirishuvchi moddalarning dastlabki kontsentratsiyasiga teskari proportsionaldir;

D. reaktsiyaga kirishuvchi moddalarining dastlabki konsentratsiyasi kvadratiga teskari proportsionaldir,

8. Xususiy tartib nima? (p. 365)

A. reaksiyaga kiradigan moddalardan birining kontsentratsiyasining o'zgarishi bilan xarakterlangan tartib,

B. reaksiyaga kiradigan ikki modda konsentratsiyasining o'zgarishi bilan xarakterlangan tartib;

C. xususiy tartib miqdori;

D. birinchi, ikkinchi, uchinchi, nol, kasr reaktsiyalarning yig'indisi;

9. Umumiy tartib nima? (p. 365)

A. xususiy tartib miqdori, B. birinchi, ikkinchi, uchinchi, nol, kasr reaktsiyalarning yig'indisi;

C. reaksiyaga kiradigan moddalardan birining kontsentratsiyasining o'zgarishi bilan xarakterlangan tartib;

D. reaktsiyaga kiradigan ikki modda kontsentratsiyasi o'zgarishi bilan xarakterlanadigan tartibi;

10. Reaktsiyalar tartibini aniqlash uchun qanday usullar ishlatiladi? (p. 365)

A. integral va differensial, B. integral va grafik; C. differensial va grafik; D. integral, differensial va grafik;

11.Integral usullar: (p. 365)

A. qo’yish usuli, grafik usul; B. qo’yish usuli, grafik usul, yarim aylanish davri tartibini aniqlash,

C. Vant-Goff usuli, grafik usuli, qo’yish usuli; D. Vant-Goff usuli, yarim aylanish davri tartibini aniqlash;

12.Differensial usul: (p. 366)

A. qo’yish usuli; B. grafik usuli; C. yarim aylanish davri tartibini aniqlash; D. Vant-Goff usuli,

13.Tezlik konstantasi haroratning taxminiy bog'liqligi quyidagicha ifodalanadi: (p. 385)

A. Vant-Goff qoidasi, B. Paulining printsipi; C. Le-Schatele printsipi; D. massa ta’siri qonuni;

14.Want-Goff qoidasiga ko'ra: (p. 385)

A. haroratni 10 gradusga ko'tarilishi, reaktsiya tezligi konstantasini 2-4 martaga oshiradi,

B. haroratni 2-4 marta ko'tarilishi, reaktsiya tezligi konstantasini 10 martaga oshiradi;

C. haroratni 15 gradusga ko'tarilishi, reaktsiya tezligi konstantasini 2-4 martaga oshiradi;

D. haroratni 10 gradusga ko'tarilishi, reaktsiya tezligi konstantasini 5-6 martaga oshiradi;

15.Reaksiya tezligi konstantasining haroratga nisbatan aniqroq bog'liqligi quyidagicha ifodalanadi: (p. 386)

A. Arrenius tenglamasi Ink=B –A/T, B. Arrhenius tenglamasi Ink=BA / T;

C. Pauly printsipi; D. Le-Shatelye printsipi;

16. Murakkab reaktsiyalarning kinetikasi nimaga bog'liq va nimaga asoslangan? (p. 368)

A. oddiy reaktsiyalar orasidagi aloqa shakliga bog'liq va oddiy reaktsiyalarning erkinligi printsipiga asoslanadi;

B. ularning tezligi nisbati bilan bog'liq va oddiy reaktsiyalarning erkinligi printsipiga asoslanadi;

C. oddiy reaktsiyalar orasidagi aloqa shakliga va ularning tezligi nisbati bilan bog'liq;

D. oddiy reaktsiyalar o'rtasidagi aloqalarning shakliga, ularning tezligi nisbatlariga bog'liq va oddiy reaktsiyalarning erkinligi printsipiga asoslanadi,

17. Qanday reaktsiyalar qaytar reaksiyalar deb ataladi? (p. 369)

A. ikki qarama-qarshi yo'nalishda bir vaqtning o'zida sodir bo'lgan reaktsiyalar,

B. bir yo'nalishda sodir bo'lgan reaktsiyalar;

C. ikki yoki undan ortiq reaktsiyalardan iborat reaktsiyalar;

D. bir-birinidan keyin keladigan bir necha bosqichdan iborat reaktsiyalar;

18. Qanday reaktsiyalar ketma-ket keladigan reaksiyalar deb ataladi? (p. 370)

A. bir-birinidan keyin keladigan bir necha bosqichdan iborat reaktsiyalar,

B. ikki qarama-qarshi yo'nalishda bir vaqtning o'zida sodir bo'lgan reaktsiyalar;

C. radikallar, atomlar yoki ionlarni o'z ichiga olgan bir qator muntazam takrorlanadigan elementar reaktsiyalar orqali sodir bo'lgan reaktsiyalar;

D. spektrning ko'rinadigan yoki ultrabinafsha hududlarining elektromagnit tebranishlari ta'siri ostida amalga oshiriladigan reaktsiyalar;

19. Qanday reaktsiyalar parallel deb ataladi? (p. 372)

A. agar boshlang'ich moddalar bir vaqtning o'zida bir necha yo'nalishda reaksiyaga kirishsa,

B. bir-birinidan keyin keladigan bir necha bosqichdan iborat reaktsiyalar;

C. bir qator muntazam takrorlanadigan elementar reaktsiyalar orqali sodir bo'lgan reaktsiyalar;

D. elektromagnit tebranishlar ta'siri ostida amalga oshiriladigan reaktsiyalar;

20. Qanday reaktsiyalar sopryajon reaksiyalar deb ataladi? (p. 372)

A. A+B=M, A+C=D kabi reaktsiyalar, ulardan biri, masalan, ikkinchisi, birinchi bilan birgalikda ketadi,

B. bir-birinidan keyin keladigan bir necha bosqichdan iborat reaktsiyalar;

C. ikki yo'nalishda bir vaqtning o'zida sodir bo'lgan reaktsiyalar;

D. ikki yoki undan ortiq reaktsiyalardan iborat reaktsiyalar;

21. Qanday reaktsiyalar zanjir deb ataladi? (p. 373)

A. radikallar, atomlar yoki ionlarni o'z ichiga olgan bir qator muntazam takrorlanadigan elementar reaktsiyalar orqali sodir bo'lgan reaktsiyalar,

B. bir-birinidan keyin keladigan bir necha bosqichdan iborat reaktsiyalar;

C. ikki yo'nalishda bir vaqtning o'zida sodir bo'lgan reaktsiyalar;

D. elektromagnit tebranishlar ta'siri ostida amalga oshiriladigan reaktsiyalar;

22. Qanday reaktsiyalar fotokimyoviy deb ataladi? (p. 378)

A. spektrning ko'rinadigan va ultrabinafsha hududlarining elektromagnit tebranishlari ta'siri ostida amalga oshiriladigan reaktsiyalar,

B. radikallar, atomlar yoki ionlar ishtirokida muntazam ravishda takrorlanadigan elementar reaktsiyalar orqali sodir bo'lgan reaktsiyalar;

C. bir-birinidan keyin keladigan bir necha bosqichdan iborat reaktsiyalar;

D. reaktsiyalar ikki yo'nalishda bir vaqtning o'zida sodir;

23. Fotokimyoviy jarayonlarning asosida nechta qonun yo’tadi? (p. 378)

A. 1; B. 2, C. 3; D. 4;

24.Fotokimyoviy jarayonlarning ikkita qonuni: (p. 378)

A. birinchi qonun-I. F. Grotgus, ikkinchi qonun-A. Eynshteyn;

B. birinchi qonun A. Eynshteyn, ikkinchi qonun-I. F. Grotgus;

C. birinchi qonun A. Eynshteyn: har bir yutilga yorug'lik kvantasi bitta molekula aylanishiga olib keladi, ikkinchi qonun-I. F. Grotgus: kimyoviy aylanish modda tomonidan yutilgan nurlanishga olib keladi;

D. birinchi qonun-I. F. Grotgus: kimyoviy aylanish modda tomonidan yutilgan nurlanishga olib keladi, ikkinchi qonun-A. Eynshteyn: har bir yutilgan yorug'lik kvantasi bitta molekula aylanishiga olib keladi,

25. Qaysi qonun fotokimyoviy ekvivalentlik qonuni deb ataladi? (p. 378)

A. A. Eynshteyn tomonidan taklif etilgan fotokimyo ikkinchi qonuni,

B. I. F. Grotgus tomonidan taklif etilgan fotokimyo birinchi qonuni;

C. F. Grotgus tomonidan tavsiya etilgan fotokimyo ikkinchi qonuni;

D. A. Eynshteyn tomonidan taklif etilgan fotokimyo birinchi qonuni;

2-variant

1.Reaktsiyanin’ ortasha tezligi degenimiz ne? Olimov 179b

A)Zat konsentratsiyasinin’ waqit o’zgeriwine salistirg’anda o’zgermewi

B)Zat konsentratsiyasinin’ waqit o’zgeriwine salistirg’anda o’zgeriwi

C)Reaktsiya tezligi konstantalarin esaplaw ximiyaliq kinetikanin’ tiykarin quraydi.

D)Reaktsiya probirkada tajriybe atqarilip atirg’anda bir qiyli ma’niske iye.

2.Reaktsiya tezliginin’ formulasin tabin’? Olimov 179b

A)v=C2-C1/t2-t1
B)v=t2-t1/C2-C1
C)v=m/M
D)v=mRT/M

3.Ximiyaliq kinetikanin’ tiykarg’i nizami qaysi? Olimov 180b

A)gaz nizamlari

B)zat massasinin’ saqlaniw nizami

C)massalar ta’sir nizami

D)ekvivalentler nizami

4.aA+bB↔cC+dD reaktsiyanin’ tezlik ma’nisi massalar ta’sir nizamina ko’re qanday jaziladi? Olimov 180b

A) v=ta-tb/Cc-Cd

B) v=mRT/M

C) v=Ca-Cb/ta-tb

D)vhaq=KCaA∙CbB

5.Reaktsiyalar kinetik ta’repten neshege bo’linedi? Olimov 181b

A)4
B)3
C)2
D)1

6.Eger reaktsiyanin’ tezligi reagent konsentratsiyasina baylanisli bolmasa, bunday reaktsiyanin’ ta’rtibi neshege ten’? Olimov 181b

A)nol
B)bir
C)eki
D)u’sh

7.Iod penen atseton arasindag’i reaktsiya kinetic ta’repten reaktsiyanin’ qaysi tu’rine kiredi? Olimov 181b

A)Polimolekulyar reaktsiya

B)No’linshi ta’rtipli monomolekulyar reaktsiya

C)Bimolekulyar reaktsiya

D)Trimolekulyar reaktsiya

8. I-ta’rtiptegi reaktsiyalar ushin reaktsiya tezligi formulasin tabin’? Olimov 182b

A) vhaq=KCaA∙CbB

B) T1/2=1/k2a

C)-dc/dt=kl

D)T1/2=3/2K3a2

9.Yarim jemiriliw da’wiri degenimiz ne? Olimov 182b

A) Reaktsiya tezligi konstantalarin esaplaw ximiyaliq kinetikanin’ tiykarin quraydi.

B) Zat konsentratsiyasinin’ waqit o’zgeriwine salistirg’anda o’zgeriwi

C) reaktsiya ushin aling’an zattin’ yarim jemiriliwi ushin ketken mug’dar

D)reaktsiya ushin aling’an zattin’ yarim jemiriliwi ushin ketken waqit

10.Yarim jemiriliw dawiri qaysi formula ja’rdeminde esaplaniladi? Olimov 184b

A) vhaq=KCaA∙CbB

B) T1/2=1/k2a

C)-dc/dt=kl

D)T1/2=3/2K3a2

11.2N2+O2=2NO2 reaktsiyasi kinetik ta’repten reaktsiyanin’ qaysi tu’rine kiredi? Olimov 184b

A)Polimolekulyar reaktsiya

B)No’linshi ta’rtipli monomolekulyar reaktsiya

C)Bimolekulyar reaktsiya

D)Trimolekulyar reaktsiya

12. U’shinshi ta’rtiptegi reaktsiyalar ushin yarim jemiriliw dawiri qaysi formula ja’rdeminde esaplaniladi? Olimov 184b

A) vhaq=KCaA∙CbB

B) T1/2=1/k2a

C)-dc/dt=kl

D)T1/2=3/2K3a2

13.Reaktsiya ta’rtibin qanday tu’sinesiz? Olimov 185b

A) Zat konsentratsiyasinin’ waqit o’zgeriwine salistirg’anda o’zgeriwi

B) reaktsiya tezliginin’ temperaturag’a baylanislilig’in ko’rsetedi

C)reaktsiya tezliginin’ qaysi da’rejedegi kontsentratsiyasina baylanislilig’in ko’rsetedi

D)reaktsiya ushin aling’an zattin’ yarim jemiriliwi ushin ketken waqit

14.O’ter halat teoriyasin qaysi alimlar jaratti? Olimov 191b

A)Eyring ha’m Polyani

B)Maksvell-Bolsman

C)Shilov ha’m Bodenshteyn

D)Semyonov ha’m Xinshelvud

15.Shinjir reaktsiyalar degenimiz ne? Olimov 191b

A) reaktsiya tezliginin’ qaysi da’rejedegi kontsentratsiyasina baylanislilig’in ko’rsetedi

B)Valentlikleri toyinbag’an aktiv bo’leksheler qatnasinda izbe-iz basqishlar menen baratug’in reaktsiyalar

C)Shinjir reaktsiyada bir aktiv oray ju’zege keltirgen a’piwayi reaktsiyalardin’ sani

D)Reaktsion sistemag’a qosilg’an bazi zat ta’sirinde ximiyaliq reaktsiyanin’ tezlesiwi

16.Aktivleniw energiyasi degenimiz ne? Olimov 188b

A)Shinjir reaktsiyada bir aktiv oray ju’zege keltirgen a’piwayi reaktsiyalardin’ sani

B)Qaytimli reaktsiyada bir aktiv oray ju’zege keltirgen reaktsiyalardin’ sani

C)Reaktsion sistemag’a qosilg’an bazi zat ta’sirinde ximiyaliq reaktsiyanin’ tezlesiwi

D) soqlig’isiwda ximiyaliq reaktsiya ju’z beriwi ushin soqlig’isip atirg’an molekula sistemadag’i barliq molekulalardin’ ortasha energiyalarina qarag’anda artig’iraq energiyag’a iye boliwi

17.Vant-Goff qag’iydasin ko’rsetin’? Olimov 188b

A) reaktsiyanin’ tezligi temperatura ha’r 30o ko’terilgende 2-4 ma’rte artadi

B) reaktsiyanin’ tezligi temperatura ha’r 20o ko’terilgende 2 ma’rte artadi

C)reaktsiyanin’ tezligi temperatura ha’r 10o ko’terilgende 2-4 ma’rte artadi

D) reaktsiyanin’ tezligi temperatura ha’r 10o ko’terilgende 3-5 ma’rte artadi

18.Aktiv komplekslerdin’ payda boliwi molekulalardin’ qaysi nizamina muwapiq tezlik ha’m impuls ta’repten bo’listiriliwine qarsi emes. Olimov 192b

A) Maksvell Bolsman

B) Vant-Goff

C) Eyring va Polyani

D) Bodenshteyn

19.Shinjir reaktsiyalar quramina qaysi reaktsiyalar kiredi? Olimov 193b

1.janiw 2.partlaw 3.fotoximiyaliq 4.birigiw 5.tarqaliw 6.polimerleniw

A)1,3,5 B)2,4,6


C)1,2,3
D)4,5,6

20.Shinjir reaktsiyasinin’ bar ekenligin kimler xlorid kislotanin’ jaqtiliq ta’sirinde payda boliw reaktsiyasi na’tiyjesinde ko’rsetti. Olimov 193b

A)Eyring ha’m Polyani

B) Shilov ha’m BodenshteynC) Maksvell-Bolsman

D)Semyonov ha’m Xinshelvud
Download 25.35 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling