1. ko’phad ga qoldiqsiz bo’linadi m+n ni toping tenglama kesmada nechta ildizga ega? J: 6


Download 496.5 Kb.
Sana29.06.2022
Hajmi496.5 Kb.
#780494
Bog'liq
Variant-2012
11D 6 mak, Principles of publication CTFO (1), tOYGA, Enter, 8-MAPT bayrami, ХАБАР АЛЫҢ, biz uchun, prezentaciya, Xo, обложка 2022, 1.«O‘zbekiston tarixi» fanining predmeti, nazariy- metodologik t, makro kursovoy, 2-ameliy shinigiw 91c8cbcf7549e6c1f987eaf97a5401d5, ANALITIK MEXANIKA MASALALARI VA ULARNI YECHISH USULLARI

1-variant
1. ko’phad ga qoldiqsiz bo’linadi.m+n ni toping.
2. tenglama kesmada nechta ildizga ega? J:6
3. Agar va bo’lsa, ni toping? J:
4. Qavariq o’nburchakning nechta dioganali bor? J: 35 ta
5. funksiyaning grafigiga absissasi nuqtada o’tkazilgan urunmaning tenglamasini tuzing? J:
6. tengsizlikning barcha butun yechimlari yig’indisini toping? J:1
7. Agar bo’lsa, x+y ning qiymatini toping? J:46
8. 6 ga karrali va 340 dan katta bo’lmagan natural sonlar yig’indisini toping? J:9576
9. Agar x=e va bo’lsa ning qiymatini hisoblang.J:1
10. Yasovchisi 15 ga, balandligi 9 ga teng bo’lgan konus asosidan 3 ga teng masofada shu asosga parallel tekislik bilan kesildi. Hosil bo’lgan kesimning yuzini hisoblang. J:
11. Teng yonli uchburchakning uchidagi burchagi 700 ga teng. Yon tomonga o’tkaizlgan balandlik va asosi orasidagi burchakni toping. J:350
12. Aylanaga tashqi chizilgan teng yonli trapetsiyaning o’rta chizig’i 8 ga teng. Shu trapetsiyaning yon tomonini toping. J:8
13. Xodimning oylik maoshi ketme – ket ikki marta bir xil foizga oshirilgandan so’ng dastlabki maoshdan 48. 84% ga oshgan bo’lsa, maosh har gal necha foizdan oshirilgan? J:22
14. 104 va 28 ning umumiy bo’luvchilari nechta? J:4
15. Aylanadan tashqaridagi nuqtadan o’tkazilgan ikki urinmaning urinish nuqtalari aylanani 1:9 nisbatdagi ikki yoyga ajratadi. Urinmalar orasidagi burchakni toping. J:1440
16. funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping. J:
17. x1 va x2 x2+2x-12=0 tenglamaning ildizlari ekanligi ma’lum. ning qiymatini toping. J:28
18. Teng yonli trapetsiyaning yon tomoni 41 ga, balandligi 40ga va o’rta chizig’I 51 ga teng. Trapetsiyaning katta asosini toping. J:60
19. ni hisoblang. J:
20. To’rtburchakli muntazam piramida asosining tomoni 3 marta kattalashtirildi, balandligi esa 3 marta kichiklashtirildi. Hosil bo’lgan piramida hajmining dastlabki piramida hajmiga nisbatini toping. J: 3:1
21. Radiusi 13 ga teng bo’lgan doiraning markazidan 5 ga teng bo’lgan masofada M nuqta olindi. M nuqtadan uzunligi 25 ga teng bo’lgan AB vatar o’tkazildi.M nuqta AB vatarni qanday uzunlikdagi kesmalarga ajratadi? J: 16;9
22. (x+3) (x2-3x+9) ifodaning x=1/2 dagi qiymatini hisoblang. J: 27,125
23. tengsizlikni yeching. J: yechiga ega emas
24. Quyidagilardan qaysi biri funksiyaning qiymatlar sohasi? J:
25. ifodaning eng katta qiymati bilan ning eng kichik qiymati ko’paytmasini toping.
J: -0.(45)
26. x-? J: x=5
27. Tekislikka o’tkazilgan perpendikulyar bilan og’ma orasidagi burchak 600 , perpendikulyarning uzunligi esa 20 ga teng. Og’maning uzunligini toping. J:40
28. Quyidagilarning qaysi biri juft funksiya? J:
29. ni soddalashtiring. J: 5
30. Teng yonli trapetsiyaning burchaklaridan biri ikkinchisidan to’rt marta katta bo’lsa, shu burchaklarni toping. J: 360;1440
31. tenglamani yechig. J:3
32. x1 va x2 x2-px+p-1=0 tenglamaning ildizlari. p ning qanday qiymatlarida yig’indi eng kichik qiymatni qabul qiladi? J:1
33. ni hisoblang. J:4
34. ni hisoblang. J:1/11
35. Ikkita toq sonning yig’indisi 5ga qoldiqsiz bo’linadi. Bu sonlar kublarining yig’indisi qanday raqam bilan tugaydi? J:0
36 tenglamaning ildizi qaysi oraliqda yotadi? J: [-1;1)

2-variant


1. a>2b>0 shartni qanoatlantiruvchi a va b sonlar uchun quyidagi munosabatlardan qaysilari o’rinli?
J: a3>7b3; ;
2. To’g’ri to’rtburchakning yuzi 72 ga teng. Uning tekislikdagi orthogonal proyeksiyasi kvadratdan iborat. Tekislik va to’g’ri to’rtburchak yotgan tekislik orasidagi burchak 600 ga teng. Kvadratning perimetrini toping. J:24
3. tenglamaning ildizlari yig’indisini toping. J:6
4. proporsiyaning noma’lum hadini toping. J:0.75
5. Agar xy = 6, yz =12 va xz = 8 bo’lsa, x+y+z ning qiymatini toping. J: -9 yoki 9
6. To’rtburchakli muntazam piramida asosining tomoni 4 marta kattalashtirildi, balandligi esa 4 marta kichiklashtirildi. Hosil bo’lgan piramida hajmining dastlabki piramida hajmiga nisbatini toping. J: 4:1
7. Tomonining uzunligi 1 ga teng muntazam sakkizburchakka ichki chizilgan doiraning yuzini toping.
J:
8. sonlarni o’sish tartibida joylashtiring. J: c9. Natural sonlardan iborat ketma-ketlikning ikkinchi hadidan boshlab har bir hadi o’zidan oldingi handing kvadratidan 5ning ayrilganiga teng. Agar shu ketke-ketlikning uchunchi hadi 116 ga teng bo’lsa, uning birinchi hadi nechaga teng? J: 4
10. Konusning balandligi 6 ga teng. Konusning asosidan 4 ga teng masofada unga parallel tekislik o’tkazilgan. Hosil bo’lgan kesim yuzining konus asosi yuziga nisbatini toping. J: 1/9
11. 20 dan katta bo’lmagan barcha natural sonlarning ko’paytmasi n (nєN) ning qanday eng katta qiymatida ga qoldiqsiz bo’linadi. J:16
12. (1-k)x2-2kx+k-1 kvadrat uchhadning qiymati 113. O’tkir burchakli uchburchak tomonlarining uzunliklari natural sonlardan iborat va ular ayirmasi 4 ga teng bo’lgan arifmetik progressiyani tashkil qiladi. Shu uchburchak kichik tomonining eng kichik qiymati nechaga teng bo\lishi mumkin? J:13
14. Agar bo’lsa, a ni b orqali ifodalang. J:
15. Radiusi R gat eng bo’lgan doiraning markazidan bir tomonda ikkita bir-biriga parallel vatar o’tkazildi. Bu vatarlardan biri 1200 li, ikkinchisi 600li yoyni tortib turadi. Parallel vatarlar orasida joylashgan kesimning yuzini toping. J:
16. ni hisoblang. J:18
17. tenglamani yeching. J: 2
18. Uchburchakli muntazam prizmaning balandligi 32 ga, asosining yuzi ga teng. Prizma yon yog’ining yuzini toping. J:48
19. funksiyaning aniqlanish sohasini toping. J:
20. funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping.
J:
21. 1 dan 120 gacha bo’lgan sonlar orasida 3 ga ham, 5 ga ham bo’linmaydiganlari nechta? J:64
22. cos2x-cos6x-sin4x=0 tenglama kesmada nechta ildizga ega? J:7
23. sin2x=(cosx-sinx)2 tenglamaning kesmada nechta ildizi bor? J:10
24. x ning y ga nisbati 9:7 kabi, y ning z ga nisbati 11:15 kabi. z ning necha foizini x tashkil etadi? J:120
25. ni hisoblang. J:
26. oraliqdagi maxraji 3 ga teng bo’lgan barcha qisqarmaydigan kasrlarning yig’indisini toping. J:8
27. funksiyaning hosilasini toping. J:
28.
29. a ning qanday qiymatlarida tengsizlikning yechimlar to’plami oraliqdan iborat bo’ladi? J:a<0
30. -2a2-2b2 ni a+b va ab orqali ifodalang. J: 4ab-2(a+b)2
31. ni soddalashtiring. J:
32. Qavariq ko’pburchak ichki burchaklarining bitta tashqi burchagining yig’indisi ga teng. Ko’pburchakning nechta tomoni bor? J:13
33. Lagerda dam olayotgan o’g’il bolalar va qizlarning soni teng. 13 yoshgacha bo’lgan bolalar soni 13 yoshdan katta bolalardan 2 marta ko’p. Agar 3 sonining o’ng va chap tomoniga bir xil raqan yozilsa, lagerdagi bolalar soni hosil bo’ladi. Bu qanday raqam? J:6
34. ABC o’xshash A1B1C1 , SABC=24, =36 va ABC uchburchakning BC tomoni 4 ga teng bo’lsa A1B1C1 uchburchakning BC ga mos B1C1 tomonini toping. J:
35. ni ko’paytuvchilarga ajrating. J:
36. Agar bo’lsa, ni hisoblang. J:-1
3-variant
1. a ning qanday qiymatida a; va 2a+5 sonlar geometric progressiyaning ketme-ket hadlari bo’ladi? J:1
2.
3. ABC uchburchakning AK medianasi AC tomon bilan 300 burchak tashkil qiladi.Agar va 0 bo’lsa, BC tomonning uzunligini toping. J: 6.5
4. mn2=18 va m2k=20 bo’lib, m,n,k natural sonlar bo’lsa n ni toping. J: 3
5. tengsizlikni yechig. J: (2;4)
6. funksiyaning grafigi M(1;4) nuqtadan o’tuvchi boshlang’ich funksiyasini toping.
J:
7. ni hisoblang. J: 0
8. To’g’ri burchakli uchburchakning o’tkir burchaklari uchun tenglik o’rinli bo’lsa, ning qiymatini toping. J:300
9. Yig’indisi 38 va 62 sonlarining arifmetigiga teng bo’lishi uchun 62 ning 60% I olinsa, 38 ning necha foizini olish kerak? J:
10.
11. Agar y2>x>0 bo’lsa tenglik y ning qanday qiymatlarida o’rinli bo’ladi? J:
12. To’rtburchakli muntazam piramida asosining tomoni 3 marta kattalashtirildi,balandligi, esa 3 marta kichiklashtirildi.Hosil bo’lgan piramida hajmining dastlabki piramida hajmining dastlabki piramida hajmiga nisbatini toping.J: 3:1
13. Agar bo’lsa, x+y ning qiymatini toping? J:46
14. tenglamada x ning qabul qilish mumkin bo’lgan qiymatlar to’plamini ko’rsating. J:
15. Aylanadan tashqaridagi nuqtadan o’tkazilgan ikki urinmaning urinish nuqtalari aylanma 1:9 nisbatdagi ikkita yoyga ajratadi.Urinmalar orasidagi burchakni toping. J:1440
16. ni soddalashtiring. J:1
17. Funksiyaning x=3 nuqtadagi hosilasini aniqlang.J:27
18. funksiyaning aniqlanish sohasini toping. J:
19. Teng yonli uchburchakning uchidagi burchagi ga ,unga tashqi chizilgan aylananing radiusi R gat eng.Uchburchakning yuzi nimaga teng? J:
20. funksiyaning kesmadagi eng katta qiymatini toping.J:-3,5
21. To’rtburchakli muntazam piramida asosining tomoni 4 marta kattalashtirildi,balandligi esa 4 marta kichraytirildi .Hosil bo’lgan piramida hajmining dastlabki piramida hajmiga nisbatini toping.J: 4:1
22. Agar bo’lsa , ning qiymatini hisoblang. J: 254.
23. Agar x,y,z va L ketma-ket natural sonlar bo’lsa, quydagilarning qaysi biri albatta juft son bo’ladi?
J:
24. Agar va bo’lsa, F(x) ni toping. J:
25. ni hisoblang. J: 110
26. tenglamani yeching. J:16
27. tenglamani yeching. J: 3
28. ABCD (BC||AD) trapedsiyaning diagonallari O nuqtada kesishadi. Agar BO=2, DO=4 va BOC uchburchakning yuzi 6 ga teng bo’lsa, shu trapedsiya yuzini toping. J:54
29. ni hisoblang. J: 13
30. qo’sh tengsizlikni qanoatlantiruvchi sonlar nechta? J:2
31. Rombning kichik diogonali ga, yuzi 1.5 ga teng. Uning o’tkir burchagini toping. J:600
32.
33. Sharga ichki chizilgan konusning o’q kesimi teng yonli to’g’ri burchakli uchburchakdan iborat. Konusning hajmi shar hajmining qanday qismini tashkil qiladi? J: 0.25
34. funksiya kesmada nechta nollarga ega bo’ladi? J:6
35. tengsizlikni qanoatlantiruvchi butun sonlar nechta? J: 5
36. parabolaning uchi (-4;-5) nuqtada joylashgan. Bu funksiya nollarining o’rta arifmetigini toping. J:-4
4-variant

1.
2.


3.
4. To’g;ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi 18 ga, gipotenuzaga tushirilgan balandligi 6 ga teng. Katta katetning gipotenuzadagi proyeksiyasini toping. J:9
5. tenglamani yeching. J:
6. Muntazam oltiburchak nuqtadan uning tomonlari yotgan to’g’ri chiziqlargacha bo’lgan masofalar yig’indisi 9 ga teng bo’lsa, shu oltiburchakning yuzini toping. J:
7. ni hisoblang. J: -4
8. ni soddalashtiring. J:
9. To’g’ri to’rtburchakning to’g’ri burchagi uchidan uning diagonaliga tushirilgan perpendikulyarlar to’g’ri burchakning3:2 kabi nisbatda bo’ladi. Shu perpendikulyar bilan boshqa diagonal orasidagi burchakni toping. J:
10. bo’lsa, ni hisoblang. J:
11. funksiyaning aniqlanish sohasini toping. J: Ø
12. Radiusi 8 ga teng aylananing radianga teng bo’lgan yoyining uzunligini aniqlang. J:π
13. x=? J: 41
14. Uchburchak ikkita burchagining qiymatlari nisbati 5:9 kabi, uchinchi burchagi shu burchaklarning kichigidan 290 ga kichik. Uchburchakning eng kichik burchagini toping. J:260
15. Sinfda o’qiydigan o’g’il bolalar soninig barcha o’quvchilar soniga nisbati gat eng bo’lsa, qiz bolalar sonining o’g’il bolalar soniga nisbati nechaga teng bo’ladi. J:
16. funksiyaning grafigi M(1;4) nuqtadan o’tuvchi boshlang’ich funksiyasini toping.
J:
17. 59 ni bo’lganda, qoldiq 9 chiqadigan barcha natural sonlarning yig’indisini toping. J: 85
18.Muntazam to’rtburchakli kesik piramida asoslarining tomonlari 14 va 10 sm, diagonali sm. Kesik piramidaning balandligi necha sm ? J:8
19. funksiyaning eng kichik va eng katta qiymatlari ayirmasini toping. J:-0.2
20. Radiusi 6 ga teng bo’lgan aylanaga teng yonli trapetsiya ichki chizilgan. Uning diagonali katta asosi bilan 300 li tashkil qiladi hamda yon tomoniga perpendicular. Rtapetsiyaning perimetrini toping. J:
21. To’g’ri chiziq bo’ylab qonun bo’yicha harakatlanayotgan modiy nuqta harakat boshlangandan necha sekund keyin to’xtaydi? J: 3
22. tenglamaning nechta haqiqiy ildizi bor ? J:2
23. tenglamaning turli ildizlari sonini aniqlang. J:1
24. p ning qanday qiymatida tenglamaning ildizlaridan biriboshqasidan 4ga kam? J:6
25. Agar va bo’lsa, ning qanday qiymatlarida va vektorlar perpendicular bo’ladi? J:
26. ni soddalashtiring. J:0
27. tengsizlikni yeching. J:
28.
29. 1 l dengiz suvida o’rtacha 0.00001 mg oltin bor. 1 km3 dengiz suvida necha tonna oltin bor? J: 0.01
30 chiziqlar va Oy o’qi bilan chegaralangan haklning yuzini toping. J:
31.
32. Sirtining yuzi ga teng bo’lgan sharning hajmini toping. J:
33.
34.
35. va sonlar uchun qaysi munosabat o’rinli. J: c>d
36. tenglamani yeching. J: -1;2
5-variant

1.
2.


3.
4.
5.
6. va bo’lsa, ni qiymatini hisoblang. J:
7. tenglamaning yechimi nechta? J:0
8. tenglama kesmada nechta ildizga ega? J:5
9. O’lchamlari 22m x 15m bo’lgan zalni tomoni 20 sm bo’lgan kvadrat shaklidagi plitkalardan nechtasi bilan qoplash mumkin? J:8250
10. ABC uchburchakda 0, AC=6 va BD balandlik 2 ga teng. ABD uchburchakning yuzini toping.
J:8
11. tenglamani yeching. J:
12. Aylanaga ichki chizilgan muntazam oltiburchakning tomoni 12 ga teng. Shu aylanaga kvadrat ham ichki chizilgan. Kvadratga ichki chizilgan doiraning yuzini toping. J:
13. Tekislikka o’tkazilgan perpendicular bilan og’ma orasidagi burchak 600 perpendikulyarning uzunligi esa 20 ga teng. Og’maning uzunligini toping. J: 40
14. ni soddalashtiring. J: -y
15.
16.
17. tenglamaning nechta haqiqiy ildizi bor? J: Ø
18.
19. Uchlari A(3;-2;1), B(3;0;2) va C(1;2;5) nuqtalarda bo’lgan uchburchakning BD medianasi va AC tomoni orasidagi burchakning kattaligini toping. J:
20. b ning qanday qiymatlarida tenglamalar sistemasi yagona yechimga ega? J: b=2
21. 1 dan 106 gacha bo’lgan sonlar orasida 2 ga ham 3ga ham bo’linmaydiganlari nechta ? J: 35
22.
23.
24. Uchburchak ikkita burchagining kattaliklari nisbati 3:2 teng. Uchinchi burchagi shu burchaklarning kattasidan 760 ga kichik. Uchburchakning eng kichik burchagini toping. J: 20
25.
26. ABCD trapetsiyada AB=5, BC=2, CD=5, DA=10 (AD||BC) BAD burchakning bissektrisasi BC tomonning davomini K nuqtada kesib o’tadi. ABK uchburchakning ABK burchagi bissektrisasini toping. J:
27.
28.
29. funksiya y=f(x) funksiyaning boshlang’ich funksiyasi y=f(x) funksiyaning hosilasini toping. J:
30.
31. Agar bo’lsa, ning qiymatini toping. J:
32. Konus asosining radiusi 6 ga, balandligi 8 ga teng. Konus yoyilmasining uchidagi burchagini toping.
J:2160
33.
34. Muntazam to’rtburchakli piramidaning yon qirrasi ga, yon qirra va asos tekisligi orasidagi burchak 450 ga teng. Piramidaning hajmini toping. J:144
35.
36
6-variant
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. tengsizlikni yeching. J:
9. ni hisoblang. J:
10. tenglama ildizlari yig’indisini toping. J:
11. a ning qanday haqiqiy qiymatlarida tenglama ildizlari kvadratlarining yig’indisi eng kichik bo’ladi. J:
12. O’tkir burchagi 450 bo’lgan to’g’ri burchakli uchburchakning kateti sm gat eng. Shu uchburchakka tashqi chizilgan aylana radiusini (sm) toping. J:
13. tengsizlikni yeching. J:
14. Muntazam oltiburchakning tomoni gat eng. Shu ko’pburchakka tengdosh bo’lgan teng tomonli uchburchakni tomonini toping. J:
15. tenglamani yeching. J: 2
16. Kutubxonada ingliz, fransuz va nemis tillaridagi kitoblar bor. Ingliz tilidagi kitoblar barcha xorijiy tildagi kitoblarning 36% ini, fransuz tildagi kitoblar ingliz tildagilarning 75% ini tashkil etadi. Qolgan 740 dona kitob esa nemis tilida. Kutubxonada xorijiy tildagi jami kitoblar soni qancha? J:1000
17. ab va ba ikki xonali sonlar berilgan. Agar bo’lsa, 3a+b =? J:11
18. Aylana tashqarisidagi nuqtadan aylanaga ikkita urinma o’tkazilgan. Agar urinmalar orasidagi burchak 720 bo’lsa, aylananing urinish nuqtalari orasidagi katta yoyni toping. J:
19. Parabola Ox o’qini (2;0) va (-3;0) nuqtalarda kesib o’tadi. Oy o’qini esa -12 nuqtada kesib o’tadi. Bu parabola tenglamasini ko’rsating. J:
20. Sistemani yeching: J:
21. funksiyaning aniqlanish sohasini toping. J:
22. tengsizliklar sistemasini yeching. J:
23. ko’phad eng kichik qiymatga erishganda, xy ning qiymati qanday bo’ladi? J:1
24. ni hisoblang. J:
25. funksiyaning eng katta qiymatini toping. J:
26. Agar bo’lsa, ni toping. J:
7-variant
1.
2.
3.
4.
5. Qisqarmaydigan oddiy kasrning maxraji suratidan 6 birlikka katta. Agar kasrning surat va maxrajiga 5 ni qo’shsak, hosil bo’lgan kasrning qiymati ga teng bo’ladi. Berilgan kasrning suratini toping. J:19
6. Qisqarmaydigan oddiy kasrning maxraji suratidan 11 taga ko’p. Agar kasrning suratiga 16 ni, maxrajiga 13 ni qo’shsak, berilgan kasrgateskari kasr hosil bo’ladi. Berilgan kasrning suratini toping. J:2
7.
8. Qirrasi 5 ga teng kub A,B va C nuqtalardan o’tuvchi tekislik bilan 2 bo’lakka bo’lingan. Kichik bo’lakning hajmi nimaga teng? J:
9. Quyidagi sonlarning qaysi biri tenglamaning ildizi emas ? J:2000
10. funksiyaning ekstremum nuqtalaridagi qiymatlari yig’indisini hisoblang. J:-6
11.
12.
13.
14. Konusning yasovchisi 20ga, asosining diametri 24 ga teng. Unga ichki chizilgan shar sirtini yuzini toping. J:144π
15. a ning qanday qiymatlarida sistema yagona yechimga ega? J:a=-3
16. x ning shunday qiymatlarini topingki, abssisasi shu nuqtalardan iborat bo’lgan nuqtalarda va funksiyalarning grafiklariga o’tkazilgan urinmalar parallel bo’lsin. J:2πn
17. q ning qanday qiymatida tenglamaning ildizlaridan biri boshqasidan 3marta katta bo’ladi? J:27
18. Qaysi javobda toq funksiya ko’rsatilagn? J:
19. tenglamani yeching. J:16
8-variant

1.
2. tengsizlikni yeching. J:


3.
4. b ning qanday qiymatida b(2-x)=8 tenglamaning ildizi manfiy bo’ladi? J:
5.
6. funksiyaning qiymatlar sohasini toping. J: (-3;1)
7. tengsizlikni yeching. J:
8. funksiyaning eng kichik qiymati 5 ga teng bo’lsa, a ning qiymati nechaga teng? J:
9. yig’indining qiymatini toping. J:
10. ABC uchburchakda 0 , AC=6 va BD balandlik 2 ga teng. ABD uchburchakning yuzini toping. J:
11. α tekislik va uni kesib o’tmaydigan AB=11sm kesma berilgan. Agar kesmaning uchlaridan α tekislikkacha bo’lgan masofalar AA1=4sm, BB1sm bo’lsa, AB kesma yotuvchi to’g’ri chiziqning α tekislik bilan tashkil qilgan burchak sinusini toping. J:
12. Muntazam oltiburchakka tashqi chizilgan aylananing uzunligi ga teng. Shu ko’pburchakning yuzini toping. J:
13. tengsizlikni yeching. J:
14. tenglamani yeching. J:3
15.
16. Doiraga ichki chizilgan uchburchakning bir tomoni uning diametriga teng. Doiraning yuzi 289π ga teng, uchburchak tomonlaridan birining uzunligi 30 ga teng. Shu uchburchakka ichki chizilgan doiraning yuzini toping. J:
17. 3,1 va 2 raqamlari yordamida yozilgan turli raqamli barcha uch xonali sonlar yig’indisini toping. J:
18. Ikki xonali son bilan uning raqamlari o’rinlarini almashtirishdan hosil bo’lgan son quydagilardan qaysi biriga qoldiqsiz bo’linadi? J:
19. , x=-2 va y=8 chiziqlar bilan chegaralangan figuraning yuzini toping. J:
20.To’g’ri chiziq bo’ylab qonuniyat asosida harakatlanayotgan jismning t=2 bo’lgan ondagi tezligini toping. J:
21. Agar bo’lsa nimaga teng. J:0
22.
23. a ning qanday qiymatida ifoda eng kichik qiymatga ega bo’ladi? J:
24. Teng yonli trapedsiyaning burchaklaridan biri 1200 bo’lsa, shu tarpedsiyaning kichik asosining yon tomoniga nisbatini toping. J:
25.
26. tenglama ildizlari ko’paytmasini toping. J:
27. tenglama nechta ildizga ega ?
28. tenglamaning [0; 9.5π] kesmada nechta ildizi bor? J:
29. Kubning hajmi 12 ga teng. Uchlari kub yoqlarining markazlarida bo’lgan ko’pyoqning hajmini toping. J:
30. Ikki toq sonning yig’indisi 5 ga qoldiqsiz bo’linadi. Bu sonlar kublarining yig’indisi qanday raqam bilan tugaydi. J:
31.
32. Teng yonli trapedsiyaning asoslari 12 va 6 ga teng. Uning diagonallari o’zaro perpendikulyar bo’lsa, trapedsiyaning yuzi qanchaga teng bo’ladi? J:
33. ni hisoblang. J:
34. ABC to’g’ri burchakli uchburchakda gipotenuzaga CD balandlik o’tkazilgan. Agar 0 va BD=2 bo’lsa, gipotenuzaning uzunligini toping. J:
35. vektorlar berilgan. X ning qanday qiymatida tenglik o’rinli bo’ladi? J:
36. , , va funksiyalardan qaysilari juft ham toq ham bo’lmagan funksiyalardir? J:

Download 496.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling