1. Kurak, o'mrov suyaklari bu


Download 18.78 Kb.
Sana23.06.2022
Hajmi18.78 Kb.
#773246
Bog'liq
odam. boshidan suyak va mushakkacha
Sog’lik oliy qadriyat, 1 Laboratoriya 64759, С аидахон 10 А, С аидахон 10 А, Jaloliddin Manguberdi-yurt himoyasi yo’lidagi jasorati, Abdijabbarov Khumoyunbek metralogiya mus ishi1, abror covid sertifikat, abror covid sertifikat, psixologik parvarish, Tizimlar va signallar MI-1, 1351879541 26587, 2 5402278356752273744, Maъруза 15 КА, Маъруза 14 КА, 5 лаборатория иши

1.Kurak, o'mrov suyaklari - bu ...
A) qo’lning erkin suyaklari; B) yelka kamari suyaklari; C) g'ovak suyaklar; D) yassi suyaklar.
2.Harakatsiz va harakatchan birikkan suyaklarni belgilang:
A) yonoq va yuqori jag; chakka va pastki jag'; B) bo'yin umurtqalari; tepa va ensa suyaklari;
C) miya qutisi suyaklari; barcha umurtqalar; D) yuz suyaklari; elka kamari suyaklari.
3.Odamning tik yurishi bilan qaysi o'zgarishlar yuzaga kelgan ?
A) miya qutisi kattalashgan; B) tovon yuzasi kengaygan;
C) qo'l va oyoq suyaklari rivojlangan; D) chanoq suyaklari, chanoq bo'shlig'i kattalashgan.
4.Odamdagi harakatli birikkan suyaklarni ajrating.
A) kaftusti, ensa; B) tirsak, kaftusti; C) chakka, tizza; D) tirsak, chakka.
5.Bosh suyagi (a) va bolaning bo’yiga (b) o’sishi necha yoshda tezlashadi ?
1) 3 yoshgacha; 2) 3-4; 3) 5-7; 4) 6-8; 5) 11-15; 6) 12-16.
A) a – 1,3, 6; b - 2,4,5; B) a - 2,4,5; b - 1, 3, 6; C) a – 1, 3, 5; b - 2, 4, 6; D) a – 1, 4, 5; b - 2, 3, 6.
6.Tananing qaysi qismida qiyshiq muskullar joylashgan?
A) chakka; B) qorin ; C) ko’krak; D) son.
7.Statik ishni aniqlang.
1) tik turish; 2) yurish; 3) yugurish; 4) qo’lni oldinga ko’tarish; 5) sakrash; 6) qo’lni yuqoriga ko’tarish; 7) gapirish.
A) 2, 3, 5, 7; B) 1, 4. 6, 7; C) 2, 4, 6, 7; D) 1, 4, 6.
8.Odam organizmida ikki boshli (a) va uch boshli(b) muskullar qayerda joylashgan ?
1) bilak sohasida; 2) tirsak sohasida; 3) yelkaning oldingi sohasida; 4) yelkaning orqa sohasida; 5) sonning oldingi sohasida; 6) sonning orqa sohasida; 7) boldirning orqa sohasida.
A) a- 1, 3; b-2, 4; B) a - 3, 6; b - 4, 7; C) a - 2, 5; b - 4, 7; D) a - 3. 5; b- l, 4.
9.Suyaklarning ichki qavati qanday tuzilgan.
A) zich plastinkasimon; B) g’ovaksimon; C) qattiq; D) g’alvirsimon.
10.Yelka kamari muskulini aniqlang.
A) kurak sohasidagi muskuli; B) yelkaning uch boshli muskuli;
C) trapetsiyasimon muskul; D) yelka muskuli.
11.Periost nima va u qaysi to’qimalardan iborat ?
A) yurakning tashqi qavati, biriktiruvchi; B) akson usti pardasi, biriktiruvchi parda;
C) suyak usti pardasi, biriktiruvchi to’qima; D) suyak usti pardasi, kop qavatli epiteliy to’qima.
12.Dinamik ishni aniqlang.
1) tik turish; 2) yurish; 3) yugurish; 4) qo’lni oldinga ko’tarish; 5) sakrash; 6) qo’ini yuqoriga ko’tarish; 7) gapirish.
A) 1, 4, 6, 7; B) 2, 4, 6,7; C) 2, 3, 5, 7; D) 1, 4, 6.
13.Chanoq suyaklarining va chanoq bo’shlig’ining kattalashuviga sabab .. .
A) jismoniy mehnat va sport; B) tik yurish; C) sport; D) jismoniy mehnat.
14.Qo’l kaftining suyakka aylamshi necha yoshgacha davom etadi ?
A) 16-20; B) 15-16; C) 17-25; D) 11-15.
15.Suyaklarning biriktiruvchi to’qimadan iborat pardasi qanday ataladi ?
A) fassiya; B) ossein; C) suyak xaltasi; D) periost.
16. Neyronning qaysi qismi po`st bilan o`ralgan bo`ladi ?
A) neyron tanasi; B) kalta o`simta; C) uzun o`simta; D) neyron tanasi, uzun o`simta.
17.Qaysi organlar devori faqat bir qavat epiteliy hujayraiardau iborat ?
A) teri, bayrak, ichak vorsinkalari; B) ichak vorsinkalari, alveola, kapillyar;
C) arteriya, vena, kapillarlar; D) alveola, kapilkriar, hiqildoq.
18.Qaysi kasallikda oyoqlar, umurtqa pog’ona, ko’krak qafasi, chanoq egilib qoladi ?
A) skolioz; B) raxit; C) lordoz; D) kifoz.
19.Bosh skeletini qaysi suyaklar tashkil etadi ?
A) kalta; B) yassi; C) kalta yassi; D) naysimon.
20.Kalta g’ovaksimon suyaklar berilgan qatorni ko’rsating.
1) qovurg’a; 2) umurtqa; 3) to’sh; 4) o’mrov; 5) kaft-ust.
A) 1,2,3; B) 1,3,5; C) 2,4; D) 2,5.
21.Axill payi odam tanasining qaysi sohasida joylashgan?
A) bo’yin; B) ko’krak; C) son; D) boldir.
22.O’zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasining ……. Sog’lom avlod davlat dasturi tasdiqlandi.
A) 2000 yil 15 fevraldagi 589 – sonli qarori bilan;
B) 1994 yil 3 dekabrdagi 586 – sonli qarori bilan;
C) 2000 yil 15 fevraldagi 46 – sonli qarori bilan;
D) 1993 yil 3 dekabrdagi 589 – sonli qarori bilan.
23.Chanoq ………tashkil topgan ?
A) dumg’aza, bilak tirsak, nursimon suyaklar;
B) tos, tirsak suyagi, kaft panja suyaklari;
C) son, nursimon suyaklar, kaft panja suyaklar;
D) 3 tomondan nomsiz suyaklardan orqa tomondan dug’aza va dum umurtqa suyaklari.
24.Tishsimon muskullar gavdaning qaysi qismida joylashgan ?
A) ko’krak; B) qorin; C) orqa; D) A, C.
25.V.Voxidov va U.Oripovlar tibbiyot soxasining qaysi yo’nalishiga o’z hissalarini qo’shganlar ?
A) oftalrnologiyaga; B) kardiologiyaga; C) nevrologiyaga; D) jarrohlikka.
26.Qovurg’a (1), o’mrov (2) suyaklari qaysi suyaklar turiga mansub ?
a) naysimon; b) uzun g’ovak; c) yassi; d) g'alvirsimon.
A) l-a,2-d; B) l-c,2-a; C) 1-b, 2-c; D) 1-b, 2-b.
27.Muskul to'qimasming asosiy xususiyatini belgilang.
A) o’tkazuvchanlik; B) qisqaruvchanlik; C) berilganlarning barchasi; D) tez ko'payish.
28.Anatomiya fanining rivojlanishiga hissa qo'shgan olimlarni ko’rsating.
1) Xudoyberdiev R.; 2) Qodirov U.; 3) Raximov K.; 4) Oripov U.; 5) Voxidov V.; 6) Zufarov K.; 7) Asqarov A.; 8) Ismoilov L.; 9) Asomov S; 10) Maxmudov E.
A) 5,8; B) 2,4,7; C) 6,9,10; D) 1,9;
29.Bosh qutisining qaysi suyaklari bola o’sgan sari chok yordamida birikadi ?
A) peshona, tepa, chakka, ensa; B) tepa, ensa, chakka; C) chakka, peshona; D) miya qopqog’i.
30.Fiziologiya fanining rivojlanishiga hissa qo’shgan olimlarni ko'rsating.
1) Xudoyberdiev R; 2) Qodirov U.; 3) Raximov K.; 4) Oripov U.; 5) Voxidov V.; 6) Zufarov K.; 7) Askarov A.; 8) Ismoilov I.; 9) Asomov S; 10) Maxmudov E.
A) 1,5,8; B) 2,4,7; C) 6,9,10; D) 2,10,3.
31.Epiteteliy (1), muskul (II), nerv (III), biriktiruvchi (IV) to’qimalar qanday asosiy xususiyatlarga ega ?
a) xujayralari zich; b) xujayralararo moddasi bor; c) qo‘zg'aluvchanlik; d) qisqaruvchanlik; e) o’tkazuvchanlik;
A) l-c,d: II-a,b ; III-e; IV-c; B) l-b,d; II-a,c; III-d,e; IV-b,e; C) l-b,c; 2-e,d; 3-a; IV-c,d; D) 1-a; II-c,d; III-c,e; IV-b.
32. I.Musaboev tibbiyotning qaysi soxasida ishlar olib borgan ?
A) yuqumli kasaliklarning tarkalish sabablarini aniqlash; B) oftalmologiya soxasida ishlar;
C) O'rta Osiyoda endemik bo'koq kasalligi sabablari; D) virusli gepatkt tarkaJish sabablari.
33. K.Zufarov tibbiyot sohasida qaysi yo'nalishida ishlar olib borgan?
A) xujayralarda kechadigan o'zgarishlarni o'rganish; B) oftalmologik jarrohlik soxasida;
C) saraton xastaligining kelib chikish omillari; D) Urta Osiyoda endemik bo’qoq kelib chiqish omillari;
34.Kalta naysimon (1), kalta g'ovak (2), yassi (3), galvirsimon (4) suyaklar turiga mos suyaklarni jufflang.
a) barmoq; b) kaft; c) umurtqa: d) kaft usti; e) ensa; f) ponasimon suyak; j) kurak; h) peshona.
A) l-f,b; 2-c,d; 3-j; 4-a,h; B) l-a,b; 2-c,d; 3-j; 4-f,h; C) l-h,b; 2-c,d; 3-j, 4-f,a; D) l-a,c; 2-b,d; 3-j; 4-f,h.
35.Muskul to’qimasining qaysi turi odam tinch turganda ham o’z vazifasini bajaraveradi ?
A) ko’ndalang-targ’il; B) yulduzsimon; C) silliq; D) odam tinch turganda muskul ish bajarmaydi.
36.Barmoqlarning (1) va ko'l kaftining (2) suyakka aylanishi necha yoshgacha davom etadi ?
a) 17-25; b) 20-25; c)15-16; d) 16-20.
A) 1-a, 2-b; B) 1-c, 2-d; C) 1-b, 2-a; D) 1-d, 2-c.
37. Suyakning anorganik tarkibini ... tashkil etadi?
l) fosfat tuzlari; 2) kalsiy karbonat;
a) 50%; b) 59%; v) 60%; g) 5,9%; d) 12%.
A) l-a,2-v; B) l-a, 2-b; C) l-v, 2-g; D) l-g, 2-b.
38.Muskullar charchashining asosiy sabablari nimada ?
A) nerv hujayralarda qo'zg'alish pasayib, tormozlanish holatiga o'tadi;
B) miyaning muskul ishini boshqaradigan nerv hujayralar charchaydi;
C) barchasi
D) muskul tolalaridagi ATF, KF, giikogen moddalarning zohirasi tugaydi, kislorod yetishmaydi.
39.Suyaklar birikishidan hosil bo'lgan bo'g'im qanday qismlardan iborat ?
A) ba'g'im xaltasi, fibroz parda, suyak boshchasi;
B) bo’g’im xaltasi, suyaklarning bírikish yuzasi, bo’g’im bo'shlíg'i;
C) bo'g'im xaltasì, suyak boshchasi, sinovial qavat;
D) bo’g’im xaltasì, fibroz parda, sinovial suyuqlik.
40.Qaysi to'qima hujayralari tez ko'payish va regeneratsiya xususiyatiga ega ?
A) epiteliy; B) silliq muskul; C) biriktiruvchi; D) nerv.
41.Birinchi mikroskop qaysi olim tomonidan nechanchi yilda ixtiro etilgan ?
A) F.Stelluti, 1625 y; B) R.Guk, 1665 y; C) Ya.Purkinye, 1830 y; D) A.Levenguk, 1680 y.
42.Orqa miyada joylashgan nerv markazlarining ishi buzilsa, muskullarda nima ro'y beradi ?
A) periferik shol yuzaga keladi; B) markaziy shol yuzaga keladi;
C) oyoqlar qotib qoladi; D) sezgi a'zolari faoliyati ishdan chiqadi.
43.Uzoq vaqt poshnasiz oyoq kiyim kiyish oyoq kaftida qanday o'zgarishga oiib kelishi mumkin ?
A) tovonning qalinlashishi; B) katta barmoq suyagining qiyshayishi;
C) yassioyoqlik; D) butun kaftning qiyshayishi.
44.Miyelin parda qaysi hujayraga xos ?
A) tog'ay; B) suyak; C) muskul; D) nerv.
45.Bosh suyagi (a) va bolaning bo’yiga (b) o’sishi necha yoshda tezlashadi ?
1) 3 yoshgacha; 2) 3-4; 3) 5-7; 4) 6-8; 5) 11-15; 6) 12-16.
A) a-1,3,6; b-2,4,5; B) a-2,4,5; b-1,3,6; C) a-1,3,5; b-2,4,6; D) a-1,4,5; b-2,3,6.
46. Odamdagi skelet suyaklariga birikmaydigan muskullarni toping.
1) teri osti muskuli; 2) og`izning aylana muskuli; 3) chakka muskuli; 4) qoshlarni bir-birga yaqlashtiruvchi; 5) robmsimon; 6) ko`zning aylana muskuli.
A) 1,2,4; B) 1,4,6; C) 2,4,6; D)1,3,5.
47. Qo`lning erkin suyaklariga kirmaydigan suyaklarni belgilang.
a) yelka; b) bilak-tirsak; c) kaft usti; d) panja; e) o`mrov; f) kurak.
A) c,d; B) a,b,c,d; C) a,e; D) e,f.
48. Umurtqa suyaklari qaysi yoshda suyakka aylanib bo`ladi ?
A) 18; B) 17-25; C) 14-16; D) 5-10.
48. Muskullarning kontrakturasi deb nimga aytiladi
A) charchagan muskul tollalari boshasha olamasligi;
B) charchagan muskullarda g`ayriixtoyori qo`zg`alishning paydo bo`lishga;
C) charchagan muskul tollarning juda sekin qisqarib bo`shashiga ;
D) charchagan muskul tolalarning modalarning kam borishga.
49. Magnit bo`rni bo`lgan paytda odamlar qanday qoidalariga rioya qilishlari kerak ?
1) ko`p yurmaslik; 2) asbiylashmaslik; 3) issiq hammomda cho`milmaslik; 4) kaloriyali ovqatlar yeyish; 5) jismoniy mashqlar bajarmaslik; 6) tinchlantruvchi dorilar qabul qilish; 7) quyosh vanasni qabul qilish.
A) 1,4,5,6; B) 2,4,5,6; C) 1,3,5,6; D) 4,5,6,7.
50. Qon qaysi to`qima xiliga kirishini belgilang.
A) epiteliy to`qima; B) biriktiruvchi to`qima; C) ko`ndalang tudima; D) nerv to`qima.Download 18.78 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling