1. Manba- o. Fayzullayev. Analitik kimyo bob 1, paragraf 1; Qiyinlik darajasi-1


Download 205.77 Kb.
bet4/9
Sana26.09.2020
Hajmi205.77 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

57. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 16, paragraf 16.5; Qiyinlik darajasi-1

Permanganatometriyada ishchi eritmasining titri qaysi moddaning standart eritmasi yordamida aniqlanadi?

H2C2O4.2H2O:

Cr2(SO4)3.6H2O;

FeSO4.7H2O;

Na2S2O3.5H2O.

58. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 16, paragraf 16.5; Qiyinlik darajasi-1

Permanganometriyada titrlashning oxirgi nuqtasini aniqlash quyidagiga asoslangan.

permanganat eritmasining pushti rangga bo’yalishi:

difenilamin kshk rangining paydo bo’lishi;

metiloranj rangining sariqdan qizilga o’tishi;

fenolftaleinning qizil rangga kirishi.

59. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 16, paragraf 16.5; Qiyinlik darajasi-1

Yodometrik aniqlashlar negiziga quyidagi reaksiya qo’yilgan.

2Na2S2O3+J2=2NaJ+Na2S4O6:

KJ+K2Cr2O7+H2SO4=J2+K2SO4+Cr2(SO4)3+H2O;

Na2SO3+HJ=NaJ+NaHSO3;

CuSO4+Na2S2O3=Cu2S+S+Na2SO4.

60. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 16, paragraf 16.5; Qiyinlik darajasi-3

Xromatometrik aniqlashda ekvivalentlik nuqtasida potensial 0,82 B bo’lsa, oxirgi nuqtani aniqlash uchun qaysi indikatorni olish kerak?

difenilamin E=0,76 B:

N-fenilantralin kislota E=1,08B;

ferroin E=1,111 B;

temir 5-nitro -2,10 -fenantramat E=1,25 B.

61. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 17, paragraf 17.1; Qiyinlik darajasi-1

Quyidagi usullardan qaysilari cho’ktirish reaksiyalariga asoslangan titrimetrik usullarga kiradi?

argentometriya, rodanometriya, merkurometriya:

asidimetriya, alkalimetriya;

markurimetriya, ftorometriya, kompleksometriya, kompleksonometriya;

permanganatometriya, yodometriya, xromatometriya, bromatometriya va boshqalar.

62. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 18, paragraf 18.1; Qiyinlik darajasi-1

Kompleksimetrik titrlash usullarida titrlashning oxirgi nuqtasini aniqlash uchun qanday indikatorlar ishlatiladi?

metalloxrom:

oksredmetrik;

redoksometrik;

protolitometrik, tashqi.

63. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 18, paragraf 18.2; Qiyinlik darajasi-2

Quyidagi indikatorlardan qaysilari metalloxrom indikatorlarga kiradi.

erioxrom qorasi T,mureksid:

metiloranj,fenolftalein;

difenilamin, ferroin;

kraxmal, fenantrolin.

64. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 20, paragraf 20.1; Qiyinlik darajasi-1

Elektr kimyoviy reaksiya deb qanday reaksiyaga aytiladi?


elektrodlar sirtida ionning oksidlanish darajasi elektrodlar oralig’idagi bo’shliqda elektrik kattaliklarning o’zgarishi bilan sodir bo’ladigan reaksiyalar:

elektrodlar yaqinida sodir bo’ladigan har qanday reaksiya elektr kimyoviy reaksiya bo’la oladi;

elektrod va eritma sirtida sodir bo’ladigan almashinish reaksiyalari elektr kimyoviy reaksiyalardir;

eritmaning elektroddan o’zoq sohalarida sodir bo’lib, elektrodni eritadigan reaksiyalar.

65. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 20, paragraf 20.1; Qiyinlik darajasi-2

Quyidagi usullardan qaysilari elektr kimyoviy tahlil usullariga kiradi?

1. Kulonometriya; 2. Potensiometriya; 3. Kolorimetriya; 4. Konduktometriya; 5. Polyarogafiya; 6. Nefelometriya; 7. Amperometriya; 8. Asidimetriya; 9. Merkurimetriya.1, 2, 4, 5, 7:

1, 2, 3, 6, 8;

3, 4, 6, 8, 9;

1, 2, 3, 6, 8, 9.

66. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 20, paragraf 20.1; Qiyinlik darajasi-2

Elektr kimyoviy jarayonlarda reaksiyalarning tezligi qanday bosqichlar bilan belgilanadi?

1. reaksiyaga kirishadigan moddaning eritilishi;

2. reaksiyaga kirishuvchi moddaning qattiq sirtga tomon diffuziyasi;

3. reaksiyaga kirishadigan moddaning elektrod sirtidan qochishi;

4. reaksiyaga kirishadigan moddaning elektrod sirtiga tortilishi;

5. sirt yuzasida elektronlarning (ionlarning) tashilishi;

6. moddalarning sirt yuzasidagi va eritmadagi harakati;

7. moddalarning elektrod ichiga o’tishi;

8. reaksiya maxsulotlarining elektrod sirt yuzasidagi diffuziyasi.

9. reaksiya mahsulotlarining elektrod ichidan tashqarisiga chiqishi;

10. tayyor moddalarning elektroddan ajratib olinishi;


2, 4, 5, 6, 8:

1, 2, 3, 4, 5, 6;

3, 6, 8, 9, 10;

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

67. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 20, paragraf 20.2; Qiyinlik darajasi-3

Galvanik elementda elektr toki qanday paydo bo’ladi?

1. galvanik element tarkibiga kiradigan kimyoviy moddalar orasida sodir bo’ladigan reaksiyalar natijasida:

2. galvanik elementdagi elektrod ustida eritmaga kiritiladigan moddalarning o’zaro ta’sir reaksiyalari natijasida;

3. galvanik element tarkibidagi konsentrasiyalari turlicha bo’lgan bir xil elektrolit ionlarining bir idishdan ikkinchisiga o’tishi natijasida;

4. galvanik elementga kiradigan elektrodning qaytarilib, eritmaga o’tishi natijasida.


1,3;

2, 3;

3, 4;

1, 2.

68. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 23, paragraf 23.1; Qiyinlik darajasi-2

Boltamper egri chiziqlari elektr kimyoviy tahlilda quyidagi maqsadlarda ishlatiladi:

1. elektr kimyoviy reaksiyalarning tezligi va sodir bo’lish sharoitlarini o’rganish;

2. obyektlarning sifat va miqdor tarkibini aniqlash;

3. reaksiyalarning mexanizm bo’yicha turlarni aniqlash;

4. reaksiyalarning qaytar yoki qaytmasligini tekshirish;

5. reaksiyalarning kimyoviy turlarini aniqlash;

6. reaksiyalarning soddaligini aniqlash.


1, 2, 4:

2, 3, 5;

1, 2, 3;

3, 4, 5.

69. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 20, paragraf 20.1; Qiyinlik darajasi-2

Quyidagi usullardan qaysilari elektr kimyoviy tahlil usullarga kiradi?

1. Kulonometriya; 2. Potensiometriya; 3. Kolorimetriya;

4. Konduktometriya; 5. Polyarogafiya

6. Nefelometriya; 7. Amperometriya; 8. Asidimetriya; 9. Merkurimetriya1, 2, 4, 5, 7:

1, 2, 3, 6, 8

3, 4, 6, 8, 9

1, 2, 4, 8, 9.

70. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 21, paragraf 21.1; Qiyinlik darajasi-2

Potensiometrik tahlil usulining mohiyati.

1. eritmaning elektr o’tkazuvchanligini o’lchash;

2. eritmaning elektrod potensialini o’lchash;

3. eritmadan o’tayotgan elektr miqdorini o’lchash;

4. eritmadagi modda konsentrasiyasiga mutanosib bo’lgan diffuzion tokni o’lchash;

5. eritmadagi ionlarning mutlaq tezliklarini o’lchash.2:

1, 3, 5;

1, 4;

1, 2, 5.

71. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 21, paragraf 21.2; Qiyinlik darajasi-2

Ionselektiv elektrodning membranalari bo’yicha asosiy turlari:

1. suyuq membranali; 2. qattiq membranali; 3. gaz membranali;

4. aralash membranali

5. kapron membranali; 6. asbest membranali;1, 2:

1, 3, 4;

1, 2, 4, 5;

1, 2, 4, 5, 6.

72. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 21, paragraf 21.5; Qiyinlik darajasi-2

Potensiometrik titrlashda ishlatiladigan reaksiyalar:

1. kislotali-asosli; 2. parchalanish; 3. birikish;

4. oksidlanish-qaytarilish; 5. cho’ktirish;

6. o’rin olish; 7. kompleks hosil qilish.
1, 4, 5, 7:

1, 2, 3, 4;

1, 4, 5, 6, 7;

1, 2, 3, 5, 6.

73. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 21, paragraf 21.3; Qiyinlik darajasi-3

Potensiometriyada ishlatiladigan elektrodlarning ta’sir mexanizmi bo’yicha turlari

1. elektron almashinish; 2. proton almashinish; 3. neytron almashinish

4. ion almashinish; 5. potensial almashinish; 6. tok almashinish; 7. elektron-ion almashinish


2, 4, 5, 6:

1, 4, 7;

1, 3, 4, 6, 7;

1, 2, 4, 6.

74. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 21, paragraf 21.5; Qiyinlik darajasi-1

Membranali indikator elektrodi ishtirokida eritma-elektrod chegarasida qanday almashinish sodir bo’ladi?

ion almashinish:

proton almashinish;

neytron almashinish

modda almashinish.

75. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 21, paragraf 21.3; Qiyinlik darajasi-2

Potensiometrik titrlashda ishlatiladigan reaksiyalarga qo’yiladigan talablar:

1. reaksiya qat’iy stexiometriyada miqdoriy to’liq o’tishi kerak

2. asosiy kimyoviy va indikator reaksiyalarining muvozanati tez o’rnatilishi kerak;

3. eritmadagi barcha moddalar titrant bilan to’liq ta’sirlashishi kerak;

4. tekshiriladigan reaksiyaga to’g’ri keladigan elektrod tanlanishi va u sodir bo’ladigan hodisalarni qayd qilishi kerak;

5. eritmada hyech qanday yonaki reaksiyalar sodir bo’lmasligi kerak;

6. taqqoslash elektrodining potensiali reaksiyaga ta’sir ko’rsatmasligi kerak.


1, 2, 4, 5:

1, 2, 3, 4;

1, 3, 5, 6;

1, 2, 3, 4, 5, 6

76. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 21, paragraf 21.1; Qiyinlik darajasi-2

Titrlashning oxirgi nuqtasini potensiometrik aniqlashning qanday usullari bor?

1. hisoblash; 2. chizma-integral; 3. chizma-differensial;

4. chizma-ikkinchi tartibli hosila

5.chizma-sakrashli; 6. chizma-cho’qqili; 7. chizma-ikkinchi tartibli integral

8. chizma-egri chiziqlarni to’g’rilash; 9. Gran usuli;


1, 2, 3, 4, 8, 9:

1, 2, 3, 4, 9;

1, 2, 6, 7, 8;

2, 3, 4, 5, 8, 9.

77. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 21, paragraf 21.2; Qiyinlik darajasi-2

Potensiometrik titrlashning vizual titrlashga ko’ra asosiy afzalliklari nimada?

1. sezuvchanligi yuqori; 2. subyektiv xato yo’qoladi;

3. titrlash vaqtida potensialning o’zgarishi shart emas;

4. titrlash to’liq avtomatlashtirilgan;

5. tahlilchining titrlashni o’tkazish uchun ishtiroki talab qilinmaydi;

6. tahlilga ko’p vaqt talab qilinmaydi;

7. rangli va loyqa eritmalarni titrlash mumkin;

8. xato kichik bo’ladi; 9. bir necha modda aralashmasini aniqlash mumkin;

10. olinadigan tahlil natijasi avtomatik ravishda yozib borilishi va u haqdagi signal tahlil markaziga avtomatik ravishda berilishi mumkin.


1, 2, 6, 7, 8, 9, 10:

1, 2, 5, 7, 9;

1, 2, 3, 4, 7;

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

78. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 22, paragraf 22.1; Qiyinlik darajasi-2

Kulonometrik tahlil usuli boshqa tahlil usullaridan nimalar bilan farqlanadi?

1. aniqlash jarayonini avtomatlashtirish imkoniyati; 2. yuqori sezuvchanlik (10-9 M);

3. aniqlikning yuqoriligi (xato <0,5 %); 4. aniqlashning tezkorligi;

5. ko’p tarkibli aralashmalarni aniqlash imkoniyati;

6. har qanday tarkibli moddalarni osongina aniqlash mumkinligi;

7. istalgan turdagi erituvchi, elektrolit yoki boshqalarni tahlil uchun ishlatish imkoniyati.

1, 2, 3, 4:

1, 2, 3, 6

2, 4, 5, 6, 7;

2, 3, 4, 5, 6, 7.

79. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 22, paragraf 22.1; Qiyinlik darajasi-2

Kulonometriya usulining qanday ko’rinishlari mavjud va ularda qaysi kattalik nazorat qilinadi?

1.potensiostatik kulonometriya; 2. amperostatik kulonometriya; 3. potensiometrik kulonometriya; 4. amperometrik kulonometriya; 5. konduktostatik kulonometriya; 6. polyarometrik kulonomotriya; 7. tok kuchi; 8. potensial; 9. elektr o’tkazuvchanlik;

10. optik o’qning burilishi.


1-8, 2-7:

3-8, 4-7;

5-10, 6-9;

1-7, 2-8

80. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 22, paragraf 22.2; Qiyinlik darajasi-1

Kulonometriyada asosiy elektrod reaksiyasi qaysi elektrodda sodir bo’ladi?

ishchi:

simob;

yordamchi;

taqqoslash

81. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 22, paragraf 22.4; Qiyinlik darajasi-3

Titrantni generasiya qilishning qanday usullari bor?

1. ichki generasiya; 2. ustki generasiya; 3. pastki generasiya;

4. tashqi generasiya 5. yon generasiya; 6. konduktogenerasiya;


1, 4:

1, 3, 4, 6;

1, 2, 3, 4, 5, 6;

2, 4, 5, 6.

82. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 22, paragraf 22.1; Qiyinlik darajasi-3

Elektrod reaksiyasining tezligini oshirish uchun nima qilish kerak?

1. elektrodning potensialini kamaytirish; 2. elektrodning potensialini oshirish;

3. elektrodning o’lchamini oshirish; 4. elektrodning o’lchamini kamaytirish;

5. eritmaning hajmini oshirish; 6. eritmaning hajmini kamaytirish;

7. elektrodning yuzasini o’zgartirish; 8. elektrodning yuzasini kamaytirish;

9. eritmani aralashtirib turish.3, 6, 9:

2, 5, 7;

1, 4, 6;

4, 7, 8.

83. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 22, paragraf 22.4; Qiyinlik darajasi-1

Kulonometrik titrlashda qanday titrant ishlatiladi?


elektroliz natijasida hosil bo’lgan:

titrlangan eritma;

byuretkadagi titrant;

titri o’rnatilgan titrant.

84. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 23, paragraf 23.1; Qiyinlik darajasi-2

Boltamperometriya usuliga quyidagi elektr kimyoviy usullar kiradi.

1. potensiometriya; 2. kulonometriya; 3. konduktometriya; 4. polyarografiya;

5. amperometriya; 6. ionometriya; 7. xromatometriya; 8. argentometriya;

9. dielkometriya; 10. biamperometriya; 11. inversion voltamperometriya;

12. xronopotensiometriya; 13. xronoamperometriya.


4, 5, 10, 11, 12, 13:

2, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13

6, 7, 9, 10, 11, 13


Download 205.77 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling