1. Manba- o. Fayzullayev. Analitik kimyo bob 1, paragraf 1; Qiyinlik darajasi-1


Download 205.77 Kb.
bet6/9
Sana26.09.2020
Hajmi205.77 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Qiyinlik darajasi-2

Moddani elektron oqimi bilan bombardimon qilinganda qanday lyuminessent nurlanish sodir bo‘ladi?

Katodolyuminessensiya:

Tribolyuminessensiya;

Xemilyuminessensiya;

Fotolyuminessensiya;

110. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 27, paragraf 27.5;

Qiyinlik darajasi-3

Moddaning kimyoviy reaksiyalar energiyasi ta’sirida sodir bo‘ladigan nurlanish turini ko‘rsating?

Xemilyuminessensiya:

Tribolyuminessensiya;

Katodlyuminessensiya;

Fotolyuminessensiya;

111. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 26, paragraf 26.4;

Qiyinlik darajasi-3

"Past haroratli" nurlanishning qaysi turi qo‘zg‘atuvchi manba olingandan keyin to‘xtaydi ?

Fluoressensiya:

Tribolyuminessensiya;

Katodolyuminessensiya;

Fotolyuminessensiya;

112. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 8, paragraf 8.4;

Qiyinlik darajasi-1

Amorf cho‘kmalarni cho‘ktirishda qanday sharoitlarga e’tibor berish kerak?

Konsentrlangan eritmalardan cho‘ktirish:

Sovuq eritma-lardan cho‘ktirish;

Suyultirilgan eritmalardan cho‘ktirish;

Cho‘kmani filtrlash oldidan bir necha soat o‘zini eritmasida quyib qo‘yish kerak;

113. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 8, paragraf 8.4;

Qiyinlik darajasi-2

MgNH4PO4 cho‘kmasini tortish shakli qanday bo‘ladi?

Mg2P2O7:

Mg3(PO4)2;

Mg3(PO4)2;

MgP2O6;

114. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 15, paragraf 15.3;

Qiyinlik darajasi-2

Qaysi holda neytrallanish nuqtasi ekvivalent nuqtasiga mos keladi?

Kuchli kislotani kuchli asos bilan titrlaganda:

Kuchli kislotani kuchsiz asos bilan titrlaganda;

Kuchsiz kislotani kuchli asos bilan titrlaganda;

Kuchsiz kislotani kuchsiz asos bilan titrlaganda;

115. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 16, paragraf 16.4;

Qiyinlik darajasi-2

Quyidagi moddalarning qaysi biri analizda oksidlovchi-qaytaruvchi indikator sifatida ishlatiladi;

Fenilantranil kislota:

Metilqizili;

Fenolftalein;

Erioxrom qorasi;

116. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 21, paragraf 21.4;

Qiyinlik darajasi-2

Potensiometrik analiz metodida odatda qanday element standart tariqasida ishlatiladi?

Veston elementi:

Yakobi elementi;

Faradey elementi;

Lens elementi;

117. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 21, paragraf 21.6;

Qiyinlik darajasi-2

CdSO4 konsentratsiyasi kamaytirilganda CdSO4 eritmasining diffuzion tok kuchi qiymati qanday o‘zgaradi?

Kamayadi:

O‘zgarmaydi;

Oldin ortadi va undan keyin o‘zgarmasdan qoladi;

Ortadi;

118. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 23, paragraf 23.1;

Qiyinlik darajasi-3

Nima sababdan voltamperometrik analiz metodida tok kuchi chekli qiymatga ega bo‘ladi?

Konsentratsiya gradienti mavjudligi tufayli depolyarizator harakat tezligi faqat diffuzion kuchlarga bog‘liqligi:

Depolyarizator va elektrod orasida elektrostatik ta’sir mavjudligi;

Berilayotgan potensialning o‘zgarmas bo‘lganligi;

Yacheykadagi tok kuchi o‘zgarmas bo‘lganligi uchun;

119. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 23, paragraf 23.10;

Qiyinlik darajasi-3

Amperometrik titrlash nima?

Eritmaning tok kuchining keskin o‘zgarishi asosida metall ionlari va boshqa moddalarning miqdorini aniqlash usuli:

Moddanig ionlarini to‘lqin balandligini aniqlash usuli;

O‘zgarmas potensialda yacheykadan metall ionlari va boshqa moddalarning aniq konsentratsiyasini topish usuli;

Metall ioni zaryadini aniqlash usuli;

120. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 21, paragraf 21.5;

Qiyinlik darajasi-2

Suvli eritmada pH qiymatini potensiometrik aniqlash uchun qaysi indikator elektrodlar ishlatiladi? 1) Platina; 2) Kumush xloridli; 3)Qo‘rg‘oshin 4) Vodorod; 5) Kalomel; 6) Xingidron; 7)Shisha.

7.6.4:

2.4.6;

3.5.4.7;

4.5.6.1;

121. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 14, paragraf 14.2;

Qiyinlik darajasi-3

Konsentratsiyasi 0,02mgml bo‘lgan BaCl2 ning standart eritmasidan 2l tayyorlash uchun uning tuzidan necha gramm olish kerak bo‘ladi?

0,04:

0,0040;

0,050;

0,416;

122. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 14, paragraf 14.3;

Qiyinlik darajasi-2

Ostvaldning suyultirish qonuni qaysi modda uchun to‘g‘ri keladi?

CH3COOH:

HCl;

H2SO4;

KOH;

123. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 3, paragraf 3.6;

Qiyinlik darajasi-3

AgCl, AgClO3, Ag2CrO4, Ag3PO4, AgBO2 tuzlarining eruvchanlik kupaytmalari mos ravishda 1,1 10-10, 2,3 10-8, 1,61 10-12, 1,46 10-21, 3,6 10-3 ga teng. Bu tuzlarning qaysi birining to‘yingan eritmasida kumush ionlari eng kam bo‘ladi?

AgCl:

Ag3PO4;

Ag2CrO4;

AgClO3;

124. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 8, paragraf 8.4;

Qiyinlik darajasi-2

Cho‘ktiruvchini ortiqcha miqdori cho‘kmaning eruvchanligiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

Cho‘ktiruvchining ortiqcha miqdori qo‘shilganda eruvchanlik dastlab kamayadi, so‘ngra oshadi:

Eruvchanlikni kamaytiradi.

Eruvchanlikka ta’sir etmaydi.

Eruvchanlikni oshiradi.

125. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 15, paragraf 15.1;

Qiyinlik darajasi-2

Qanday holda neytral nuqta ekvivalent nuqtaga mos keladi?

Kuchli kislotani kuchli asos bilan titrlashda:

Kuchli kislotani kuchsiz asos bilan titrlashda.

Kuchsiz kislotani kuchsiz asos bilan titrlashda.

Neytral nuqta ekvivalent nuqtaga mos kelmaydi.

126. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 8, paragraf 8.4;

Qiyinlik darajasi-3

Kalsiy ionini ammoniy oksalati bilan cho‘ktirishda magniy ionlarining birgalashib cho‘kmasligi uchun qanday chora ko‘riladi?

Cho‘ktirishda ammoniy oksalatning mo‘l miqdori qo‘shiladi:

Cho‘ktirishni kuchsiz ishqoriy sharoitda amalga oshiriladi.

Cho‘kma CaC2O4 ni xlorid kislota eritmasi bilan yaxshilab yuviladi.

Cho‘ktirishni sovuq eritmada amalga oshiriladi.

127. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 21, paragraf 21.7;

Qiyinlik darajasi-3

0,5 M natriy atsetati eritmasidagi vodorod elektrodi potensialini hisoblang? (KCH3COOH =1,74 10-5)

-0,545 V:

-0,445 V.

0,135 V.

0,035 V.

128. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 14, paragraf 14.3;

Qiyinlik darajasi-3

0,151 gr kaliy bixromatni suyultirilgan HCl da eritiladi. Ustiga mo‘l miqdorda KJ qo‘shiladi va ajralib chiqqan iodni 46,1 ml natriy tiosulfat bilan titrlanadi. Natriy tiosulfat eritmasini normalligini aniqlang?

0,668 n:

0,0148 n,

0,0368 n,

0,0998 n,

129. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 14, paragraf 14.3;

Qiyinlik darajasi-3

25,00ml kaliy xlorid eritmasini titrlash uchun 0,1050 n kumush nitrat eritmasidan 34,00 ml sarflanadi. Berilgan 250ml eritmada necha gramm kaliy xlorid bor?

2,660 gr:

0,7452 gr.

3,4408 gr.

5,4417 gr.

130. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 5, paragraf 5.1;

Qiyinlik darajasi-3

Konsentratsiyasi 0,005M bo‘lgan sulfat kislota eritmasining pHi nechaga teng?

2,0:

2,5;

3,5;

3,98;

131. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 8, paragraf 8.1;

Qiyinlik darajasi-3

AgBrO3 tuzining eruvchanlik ko‘paytmasi 5,77 10-5 ga teng bo‘lsa, uning eruvchanligi necha gl ga teng? (fAg+=fBrO3-=0,90)

1,99:

1,91;

2,91;

3,98;

132. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 4, paragraf 4.7;

Qiyinlik darajasi-2

Massalar ta’siri qonunidagi muvozanat konstantasi (K) ning fizik ma’nosi nima?

Konsentratsiyalar bir xil bo‘lganda teskari reaksiyaning tezligi, to‘g‘ri reaksiyaning tezligidan necha marta katta ekanligini ko‘rsatuvchi kattalik:

To‘g‘ri va teskari reaksiyalar tezliklari o‘zaro tenglashganda holatni ko‘rsatuvchi kattalik;

Eritmadagi umumiy molekulalarning qancha qismi ionlarga ajralganligini ko‘rsatuvchi kattalik;

Reaksiyaga kirishayotgan moddalardan birining konsentratsiyasi o‘zgartirilganda reaksiya tezligining o‘zgarishini ko‘rsatuvchi kattalik;

133. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 5, paragraf 5.3;

Qiyinlik darajasi-2

Kuchsiz elektrolit uchun Ostvaldning suyultirish qonuni matematik ifodasini ko‘rsating?

:

;

;

;

134. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 7, paragraf 7.3;

Qiyinlik darajasi-2

Nernst tenglamasi yordamida berilgan juftning qaysi xossasi aniqlanadi?

Berilgan juftning oksidlanish-qaytarilish potensiali aniqlanadi:

Berilgan juftning qaytarish potensiali aniqlanadi;

Berilgan juftning oksidlanish darajasi aniqlanadi;

Berilgan juftning standart potensiali aniqlanadi;

135. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 1, paragraf 1;

Qiyinlik darajasi-3

250С BaSO4 ning eruvchanlik ko‘paytmasi EK(BaSO4)=1,1·10-10ga teng. Uning eruvchanligini (gl) aniqlang?

2,45·10-3:

1,45·10-3;

1,05·10-5;

0,234;

Download 205.77 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling