1. Manba- o. Fayzullayev. Analitik kimyo bob 1, paragraf 1; Qiyinlik darajasi-1


Download 205.77 Kb.
bet7/9
Sana26.09.2020
Hajmi205.77 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

136. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 8, paragraf 8.4;

Qiyinlik darajasi-3

CaCO3 ning eruvchanligi 0,013gl ga teng bo‘lsa, uning eruvchanlik ko‘paytmasini aniqlang?

1,69· 10-8:

1,7·10-4;

1,69·10-10;

1,3·10-4;

137. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 5, paragraf 5.3;

Qiyinlik darajasi-2

Kislota asosli muvozanatda termodinamik muvozanat konstantasi qanday omillarga bog‘liq bo‘ladi?

Modda tabiati va eritmaning temperaturasiga:

Moddalar konsentratsiyasiga, temperatura va ion kuchiga;

Eritmaning konsentratsiyasiga, ion kuchiga va modda tabiatiga;

Eritmadagi begona ionlar ishtirokiga, temperatura va modda tabiatiga;

138. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 5, paragraf 5.3;

Qiyinlik darajasi-2

Kislota-asosli muvozanatda shartli muvozanat konstantasi qanday omillarga bog‘liq bo‘ladi?

Eritmaning temperaturasi, ion kuchiga va modda tabiatiga va eritmadagi begona ionlar ishtirokiga:

Eritmaning konsentratsiyasiga, ion kuchiga va modda tabiatiga;

Eritmaning temperaturasi, ion kuchiga va modda tabiatiga;

Modda tabiati va eritmaning temperaturasiga;

139. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 5, paragraf 5.3;

Qiyinlik darajasi-1

Kislota-asosli muvozanatda konsentratsion muvozanat konstantasi qanday omillarga bog‘liq bo‘ladi?

Modda tabiati,eritmaning ion kuchi va temperaturaga:

Modda tabiati va eritmaning ion kuchi;

Modda tabiati va eritmaning temperaturasiga

Eritmaning temperaturasi, ion kuchiga va eritmadagi begona ionlar ishtirokiga

140. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 5, paragraf 5.3;

Qiyinlik darajasi-1

Quyidagi keltirilgan qonuniyatlardan qaysi biri suyultirish qonunini ifodalaydi?

Eritmaning konsentratsiyasi ortishi bilan birikmaning dissotsilanish darajasi kamayadi, dissotsiatsiya konstantasi esa o‘zgarmaydi:

Eritmaning konsentratsiyasi ortishi bilan birikmaning dissotsilanish darajasi ortadi;

Eritmaning konsentratsiyasi kamayishi bilan birikmaning dissotsilanish darajasi ortadi, dissotsilanish konstantasi esa kamayadi;

Birikmaning dissotsilanish darajasi ortishi bilan dissotsilanish konstantasi ortadi;

141. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 5, paragraf т 5.1;

Qiyinlik darajasi-3

Qanday hollarda eritmaning aktivligi uning konsentratsiyasiga teng bo‘ladi?

Kuchli elektrolitlarda agarda eritmaning konsentratsiyasi 10-4M dan kichik bo‘lsa va ideal eritmalarda:

Faqat ideal eritmalarda;

Kuchli elektrolitlarda agarda eritmaning konsentratsiyasi 10-4 M dan katta bo‘lsa.

Kuchsiz elektrolitlarga konsentratsiyasiga bog‘liq bo‘lmagan xolda.

142. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 5, paragraf 5.2;

Qiyinlik darajasi-3

Kuchsiz kislota eritmalarida vodorod ionlari [H+] konsentratsiyasini hisoblash formulasini ko‘rsating?

[H+]=:

[H+]=;

[H+]=Ck-ta

[H+]=

143. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 5, paragraf 5.2;

Qiyinlik darajasi-3

Kuchsiz asos eritmalarida vodorod ionlari [H+] konsentratsiyasini hisoblash formulasini ko‘rsating?

[H+]=:

[H+]=[OH-]-Kasos

[H+]=[OH-]-Ksuv.

[H+]=;

144. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 5, paragraf 5.2;

Qiyinlik darajasi-3

Kuchsiz kislota eritmasining pHi qanday formula yordamidaa hisoblanadi?

pH=pK-lgC:

pH=pK+lgC;

rN=lgK;

pH=pK-lgC;

145. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 5, paragraf 5.2;

Qiyinlik darajasi-3

Ionning aktivlik koeffitsienti eritma konsentratsiyasi bilan qanday bog‘lanishda bo‘ladi?

Eritma konsentratsiyasi kamayishi bilan aktivlik koeffitsienti 1 ga intiladi:

Eritma konsentratsiyasi ortishi bilan aktivlik koeffitsienti ham ortadi.

Aktivlik koeffitsienti konsentratsiyaga bog‘liq emas.

Aktivlik koeffitsienti konsent-ratsiyaning ion zaryadi kvadrati ko‘paytmasiga to‘g‘ri proporsional.

146. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 8, paragraf 8.4;

Qiyinlik darajasi-3

Cho‘kmaning eruvchanlik ko‘paytmasi EK harorat bilan qanday bog‘lanishda bo‘ladi?

Cho‘kmaning xossasiga bog‘liq ravishda EK ortishi ham kamayishi ham mumkin:

EK haroratiga bog‘liq emas

Haroratning ortishi bilan cho‘kmaning EK si ortadi.

Haroratning ortishi bilan EK avval ortadi.So‘ngra esa kamayadi.

147. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 16, paragraf 16.5;

Qiyinlik darajasi-2

Kislotali muhitda qaysi ionlar Cr2O72 ioni bilan oksidlanadi?

Fe2+

Mn2+

SO42

Cl-

148. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 5, paragraf 5.6;

Qiyinlik darajasi-2

Quyidagi tuzlarning qaysi biri suvda yomon eriydi?

KHC4H4O6

NaHC4H4O6

K2C4H4O6

Na2C4H4O6

149. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 4, paragraf 4.3;

Qiyinlik darajasi-2

Eritmada Mn+2 ionlarini ochish uchun quyidagi reaksiyalarning qaysi biri eng yaxshi natija beradi.

2Mn2++5BiO3- +14H+®2MnO4-+5Bi3+ +7H2O

Mn2++2OH-®Mn(OH)2

2Mn2++[Fe(CN)6]-4®Mn2[Fe(CN)6]

Mn2++4OH- +Cl2®MnO(OH)2+ 2Cl-+H2O

150. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 4, paragraf 4.3;

Qiyinlik darajasi-3

Quyidagi reaktivlar-ning qaysi biridan foydalanib rux ionini temir(III) va mangan ionlaridan ajratib olish mumkin?

NH4OH

Na2CO3

BaCO3

K4[Fe(CN)6

151. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 4, paragraf 4.3;

Qiyinlik darajasi-3

Xrom (III) ionini Fe(III) va Fe(II) ionlaridan ajratib olish uchun quyidagi reaksiyalar-ning qaysi biridan foydalanish kerak?

NaOH+H2O2

Na2H4PO4

NH4OH

Na2CO3

152. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 8, paragraf 8.4;

Qiyinlik darajasi-2

Cho‘ktiruvchining ortiqcha miqdori cho‘kmaning eruvchanligiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

Cho‘ktiruvchining ortiqcha miqdori avval eruvchanlikni kamaytiradi, so‘ngra esa oshirib yubordi:

Eruvchanlikni kamaytiradi.

Eruvchanlikni oshiradi.

Eruvchanlikka ta’sir etmaydi.

153. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 8, paragraf 8.4;

Qiyinlik darajasi-2

Qaysi omillar cho‘kmalarning eruvchanligiga kuchli ta’sir ko‘rsatadi?

Muhitning kislotali bo‘lishi va cho‘kma tarkibidagi kation bilan begona ionlarning kompleks hosil qilganda:

Cho‘kma tarkibidagi kation bilan kompleks birikma hosil qilinganda.

Cho‘ktirish haroratini oshirilganda.

Cho‘kma tarkibiga kirmagan ionlar qo‘shilganda.

154. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 4, paragraf 4.8;

Qiyinlik darajasi-3

Kimyoviy reaksiya muvozanat konstantasi qiymatiga qarab qanday xulosa chiqarish mumkin?

Muvozanat sistemasida to‘g‘ri yoki teskari reaksiyaning ustunligi haqida:

O‘rish olish reaksiyasi ketayotganligi to‘g‘risida.

Reaksiyaning qaytar tabiatga ega ekanligi to‘g‘risida

Almashinish reaksiyasi ketayotganligi to‘g‘risida.

155. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 8, paragraf 8.1;

Qiyinlik darajasi-3

Konsentratsion eruvchanlik ko‘paytmasi nima?

Qiyin eriydigan tuz to‘yingan eritmasidagi shu tuz ionlari konsentratsiyalari ko‘paytmasiga:

Elektrolitlarning eritmadagi dissotsiatsiyasi

Tuzlarning eritmadagi ion kuchiga aytiladi.

Ionlar aktivliklari ko‘paytmasiga

156. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 19, paragraf 19.2;

Qiyinlik darajasi-3

Kinetik analiz metodlarida analitik signal (xabar) tariqasida nima o‘lchanadi?

Indikator reaksiya tezligi:

Eritma massasi;

Eritma qovushqoqligi;

Eritma qaynash temperaturasi;

157. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 4, paragraf 4.3;

Qiyinlik darajasi-3

IV va V guruh kationlarini ajratishda asosiy qanday xususiyatdan foydalaniladi?

Guruxlar aralashmasi gidroksid xolidagi cho‘kmadan V guruh kationlarining ammiakat holida erishidan:

IV guruh kationlarining amfoterlik xususiyatidan.

V guruh kationlarining amfoterlik xususiyatidan.

IV guruh kationlari gidroksidlarining eruvchanligidan

158. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 13, paragraf 13.2

Qiyinlik darajasi-2

Gravimetrik tortma analizda analitik signal (xabar) sifatida nima o‘lchanadi?

Quritilgan cho‘kma massasi:

Eritma rang intensivligi.

Cho‘kmaning rang intensivligi.

Eritma xajmi.

159. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 13, paragraf 13.5;

Qiyinlik darajasi-3

Konsentratsiyasi 0,02mgml bo‘lgan BaCl2 ning standart eritmasidan 2l tayyorlash uchun uning tuzidan necha gramm olish kerak bo‘ladi?

0,04

0,02

0,05

0,416

160. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 5, paragraf 5.3;

Qiyinlik darajasi-2

Ostvaldning suyultirish qonuni qaysi modda uchun to‘g‘ri keladi?

CH3COOH

HCl

H2SO4

KOH

161. Manba- O.Fayzullayev. Analitik kimyo. bob 1, paragraf 1;

Download 205.77 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling