1-ma`ruza: Matematika tarixi predmeti


Download 2.61 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/18
Sana13.10.2018
Hajmi2.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

 
 
 
1-ma`ruza:Matematika tarixi predmeti 
 
 
Avvalo  matematika  tarixi  matematik  fanlar  jumlasiga  kirishini  e’tirof  etish  joiz. 
Ma'lumki,  matematik  fanlarning  sohalari  turli-tuman  bo'lishiga  qaramay,  ular  umumiylik 
belgisi  ostida  bitta  predmetga  birlashtirilgan.  Bu  umumiylik  belgisini  quyidagi 
matematikaga  berilgan  ta'rifidan  yaqqol  ko'rish  mumkin.  «Matematika-haqiqiy  borliqning 
miqdoriy munosabatlari va fazoviy formalaridir». 
 
Matematikaning  turli  sohalari  mana  shu  miqdoriy  munosabatlar  va  fazoviy 
formalarning ayrim xususiy hollari bilan ish ko'radi. 
 
Matematika predmetining tarkibi quyidagilardan iborat: 
1.
 
Matematika rivojlanishi jarayonida yig'ilgan faktlar. 
2.
 
Gipotezalar,  ya'ni  ilmiy  farazga  asoslangan,  keyinchalik  tajribada  sinab 
ko'riladigan faktlar. 
3.
 
Umumiylashtirilgan  va  o'z  asosini  topgan  materiallar,  ya'ni  matematik  nazariya 
va qonun-qoidalar. 
4.
 
Matematika  metodologiyasi-matematika  predmetini  o'rganishga  yondashishni 
xarakterlovchi matematik qonunlar va nazariyalarni tushuntirishning umumiy usuli.  
 
Matematika  predmetining  sanab  o'tilgan  elementlari  o'zaro  bog'liq  va  rivojlanishda. 
Biror aniq davrda shu rivojlanish qanday ro'y bergan, keyinchalik bu rivojlanish qanday tus 
oladi,  shularni  o'rganish,  natijada  ularning  sabablarini  ochib  berish  matematika  tarixi 
predmeti zimmasiga yuklatiladi. 
 
Demak,  matematika  tarixi  matematika  rivojlanishining  obyektiv  qonunlari  haqidagi 
fan ekan. Shu sababli ham matematika tarixi juda katta masalalarni hal etishiga to'g'ri keladi. 
 
Bu  vazifalar  ro'yxatini  keltirish  ancha  mushkul  ish,  ammo  bo'lajak  matematika 
o'qituvchilari  matematika  tarixidan  nimalarni  bilishlari  zarur  ekanini  sanab  ko'rsatish 
mumkin. 
 
Birinchidan, 
bo'lajak 
matematika 
o'qituvchisi 
matematikaning 
rivojlanish 
bosqichlarini,  matematik  tushunchalar  qadim-qadim  zamonlarda  qanday  shakllanganini 
bilish,  ikkinchidan,  fan  sifatidagi  matematika  qanday  yo'llar  bilan  shakllanganligini  bilish, 
uchinchidan,  fan  sifatidagi  va  o'quv  predmeti  sifatidagi  geometriyaning  rivojlanish  tarixi 
bilan  tanish  bo'lish,  to'rtinchidan,  trigonometriya  tarixini  bilish,  beshinchidan,  algebraning 
vujudga  kelishi,  rivojlanishi,  hozirgi  kundagi  ahvoli  bilan  tanish  bo'lish,  oltinchidan, 
matematik tahlil predmeti, uning boshlang'ich tarixini bilish zarur. 
 
Bundan  tashqari,  matematika  tarixini  o'rganishda  hozirgi  zamon  mantiqiy 
strukturalarning  tarixiy  xarakteri,  ularning  rivojlanish  dialektikasi  sistemali  o'rganilishi 
kerak,  bu  esa  matematika  sohalarining  nisbati  va  ular  rivojlanishining  istiqbolini  bilib 
olishga yordam beradi. 
 
Matematika  tarixi  predmeti  ko'p  sondagi  boshqa  fanlar  va  ularning  tarixi  bilan 
bog'liq,  bu  esa  uning  muammolari  doirasini  yanada  kengaytiradi  va  tarixiy-matematik 
tekshirish metodlari rolini orttiradi.  
Matematika rivojlanishining asosiy davrlari 
 
Ko'pchilik  matematika  tarixchilari  matematika  rivojlanishining  A.N.Kolmogorov 
tomonidan  tavsiya  qilingan  davrlashtirishni  ma'qul  ko'radilar.  Buning  asosiy  sababi, 
Kolmogorovning davrlashida matematikaning muhim metodlari, g'oyalari va natijalari, ya'ni 
matematikaning  mazmunini  baholash  asos  qilib  olingan.  Matematika  rivojlanishini  bunday 
maxsus davrlarga bo'lish matematika tarixini mohiyatini butunlay hal qilib bermaydi, balki 
matematika rivojlanishining obyektiv qonunlarini yaxshiroq tushunish uchun qo'shimcha bir 

 

vosita  bo'ladi.  Uning  fikricha  matematika  rivojlanishini  quyidagi  to'rt  davrga  bo'lish 
maqsadga muvofiqdir: 
1.Matematikaning  vujudga  kelishi.  Bu  davr  eradan  oldingi  VI-Y  asrlargacha 
davom  etgan,  ya'ni  bu  davrda  matematika  o'zining  predmeti  va  metodlariga  ega  bo'lgan 
mustaqil  fanga  aylangan.  Davrning  boshi  eng  qadimgi  davr-ibtidoiy  jamoa  tuzumiga  borib 
taqaladi. Bu davrning xarakterli tomoni-matematik faktlarning yig'ilishidan iborat. 
2.Elementar  matematika  davri  (O'zgarmas  miqdorlar  matematikasi  davri).  U 
er.avv.  VI-V  asrlardan  XVII  asrgacha  davom  etgan.  Bu  davrda  o'zgarmas  miqdorlarni 
o'rganish  sohasida  katta  yutuqlarga  erishildi.  Bu  yutuqlar  haqida  hozirgi  kunda  o'rta 
maktablarda  o'qitiladigan  matematika  kurslari  ba'zi  tasavvurlarni  berish  mumkin.  Bunda 
o'zbek olimi Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy (780-850 yy.) tomonidan algebra fanining 
yaratilishi,  R.Dekart  tomonidan  analitik  geometriyaning  yaratilishi,  cheksiz  kichik 
miqdorlarning rivojlana boshlashini eslash lozim. Umuman olganda, elementar matematika 
tushunchasiga ta'rif berish qiyin, uning aniq bir ta'rifi ham  yo'q, ammo matematika tarixida 
mana shunday davrni farqlash to'g'ri va u tarixni o'rganishni qulaylashtiradi. 
3.O'zgaruvchi  miqdorlar  matematikasi  davri.  Bu  davr  R.Dekart  (1596-1650) 
tomonidan analitik geometriyaning uzul-kesil  yaratilishi,  I.Nyuton  (1642-1727) va  Leybnis 
(1646-1716)  lar  tomonidan  differensial  va  integral  hisobning  vujudga  kelishi  bilan 
boshlanadi.  Davrini  oxiri  XIX  asrning  yarmigacha  boradi.  Bu  davrda  matematika  hozirgi 
zamon  ko'ri-nishiga  keldi.  Xuddi  shu  davrda  klassik  matematika  deb  ataluvchi 
matematikaning hamma ilmiy asoslari hosil bo'ladi. 
4.Hozirgi  zamon  matematikasi  davri.  U  XIX  asrning  o'rtalaridan  boshlanadi.  Bu 
davr  matematik  abstraksiya  rolining  ortishi,  matematikada  matematik  modellash  keng 
ko'lamda  qo'llanilishi  bilan  xarakterlanadi.  Mana  shu  davrda  klassik  matematika  deb 
ataladigan  matematika  o'zi  uchun,  matematikaning  boshqa  sohalari  uchun  tatbiq  etishga 
ancha  torlik  qilib  qoldi.  Sababi,  matematika  juda  ko'p  tarmoqlarga  ajralib  ketdi,  unda 
aksiomatik metod keng rivojlandi, natijada yangi matematik tushuncha-matematik struktura 
vujudga  keldi.  Matematik  struktura  tushunchasi  bir  qaraganda  bir-biridan  juda  uzoq 
tuyulgan matematik faktlar va metodlarning birligini o'rgatishga yordam beradi. 
Ma’lumki,  matematika  elementlari  ixtiyoriy  bo'lgan  to'plamlar  ustida  amallar 
bajaradi  va  turli  munosabatlarni  qaraydi.  To'plamlarning  elementlari  ularni  boshqaruvchi 
aksiomalarga  bog'liq  ravishda  turli  matematik  strukturalar  hosil  qiladi.  Keyingi  paytlarda 
matematikaning turli bo'limlarini, hatto ayrim matematik predmetlarni o'sha strukturalarning 
modeli  sifatida  talqin  qilina  boshladi.  Shu  sababli  hozirgi  zamon  matematikasini  matematik 
strukturalar va ularning modellari haqidagi fan deb ta'riflash mumkin. 
Matematika hamma boshqa fanlar singari uzluksiz rivojlanib turadi. Buning quyidagi 
ikki  sababi  mavjud:  birinchidan,  uning  rivojlanishini  kundalik  hayot  va  amaliyot  taqozo 
qiladi; ikkinchidan, rivojlanishni matematikaning o'z ichki ehtiyoji talab qiladi. 
Matematikaning tez sura'tlar bilan rivojlanishi texnikani,  iqtisodni, ishlab chiqarishni 
boshqarishning  rivojlanishiga,  shuningdek  boshqa  qo'shni  fanlarning  ham  rivojlanishiga  katta 
ta'sir ko'rsatadi.  
Matematika  darslari  jarayonida  tarixiy  ma'lumotlardan  foydalanish  uni  yanada 
qiziqarli qiladi, o'quvchilarning o'rganilayotgan materialga qiziqishlarini orttiradi, bilimlarni 
mustahkam egallashlariga yordam beradi. 
BOSHLANG'ICH MATEMATIK TUSHUNCHALAR VA 
ELEMENTAR MATEMATIKA BO'LIMLARINING 
PAYDO BO'LISHI VA RIVOJLANISHI HAQIDA 
Son va figura tushunchalarining vujudga kelishi 
Bizning son va figuralar haqidagi tasavvurimiz juda qadim zamonlardan – tosh asridan, ya'ni 
paleolitdan boshlanadi.  Ma'lumki, kishilar bir necha  yillar  g'orlarda  yashagan, hayot uchun 

 

zaruriy narsalarni bevosita tabiatdan yig'ib olishgan. Ov uchun toshdan asboblar yasashgan. 
Oldinlari  ular  bir-birlari  bilan  imo-ishora  orqali  muomala  qilishgan,  keyinchalik  mehnat 
jarayonida  til  paydo  bo'lgan.  Sezgi  organlari  rivojlana  boshlagan,  miya  esa  hisoblash  va 
o'lchash uchun abstraksiya hosil qilgan. 
Son  va  figura  tushunchalarining  tarixini  o'rganish  faqat  matematika  tarixi  uchun 
emas, balki insoniyat tarixi uchun zarur. 
Ba'zi  olimlar  sodda  matematik  tushunchalar  hayvonlarda  ham  mavjud,  deb 
tasdiqlashadi  va  o'z  da'volarini  dalillash  uchun  misollar  keltirishadi.  Masalan,  nemis 
matematigi  M.Kantor:  «O'rdaklar  ham  o'z  bolalarini  sanaydi»-deydi.  Ba'zilari  esa 
hayvonlarda  ham  figura  tushunchasi  mavjud  deb  hisoblashadi  va  bunga  misol  qilib, 
asalarilarning  in  yasashlarini  keltirishadi.  Ma'lumki,  asalarilarning  inlari  muntazam 
oltioyoqli  prizmaga  o’xshaydi.  Demak,  ular  fazoni  muntazam  oltioyoqli  prizmalar  bilan 
to'ldirishni bilishsa, ularning oliy matematikadan ham xabari bor ekanda! 
Rus  olimi  Pavlovning  ta'limotiga  ko'ra  hayvonlarda  abstraksiya  hosil  bo'lmaydi, 
ulardagi «ko'p», «kam» tushunchalari instinkt va reflekslar natijasida hosil bo'ladi. 
Biz yuqorida misol qilib keltirgan tosh asboblar fikrlashsiz hosil bo'lmagan, albatta. 
Ammo shuni aytish lozimki, bu fikrlashlar o'sha sha-roitda chekli bo'lgan. Ibtidoiy jamiyat 
odami uchun 2 va 3 dan ortiq son ko'p edi. Ular o'zlarining ovchi itlarini sanamagan, balki 
ularning  biror belgisini  yodda tutgan. Ma'lumki,  yunon, semit  tillarida ikkilik  son saqlanib 
qolgan. Masalan, arab tilida bitta kitob-kitob, ikkita kitob-kitoboni. 
Avstraliyadagi bitta qabila birni-guna deb, ikkini-barkula deb ataydi, uchni barkula-
guna,  to'rtni-barkula  –  barkula  deyishadi.  Demak,  ko'plik  birlikni  takrorlash  bilan  hosil 
qilinadi.  Bunday  sanash  hozirgi  hindistonliklarda  ham  mavjud.  Masalan, ular  do'stni  bixay 
deyishadi, do'stlarni esa bixay-bixay deydi. 
Keltirilgan 
misollarning 
hammasi 
sanoq 
sistemaning 
asta-sekinlik 
bilan 
rivojlanganligidan  dalolat  beradi.  Dastlab  kishilar  ikkigacha,  so'ngra  beshgacha,  undan 
keyin  o'ngacha,  o'n  besh  va  yigirmagacha  sanashni  o'rganishgan.  O'zbeklarning  «ikki  o'n 
besh bir o'ttiz» degan maqolining tagida ham bir vaqtlar bizda o'n beshlik sanoq sistemasi 
mavjud  bo'lganligidan  dalolat  beradi.  Yaqin-yaqinlarda  ham  qishloqlarda  qariyalar  40 
o'rniga ikki yigirma deyishar edi. 
Umuman,  xalqlardagi  sonlarning  turli  belgilar  yordamida  yozilishi  (1,2  va  3-
jadvallarga qarang) va aytilishi quyidagi 3 prinsipga amal qiladi: 
1. Additivlik (additio-lotincha so'zdan olingan bo'lib, qo'shish degan ma'noni beradi). 
Misol: Rim raqamida 2, 3 ni yozilishi.  
2. Substraktivlik (substactio-ayirish). Masalan: Rim raqamidagi 4 va 9 ni yozish. 
3. Multiplikativlik (multiplicatio-ko'paytirish). Masalan o'z­bek tilida 200, 300, 400, 
500, 600, 700, 800 va hokazolarning aytilishi. 
Sanoqning  yuqori  chegarasi  keyinchalik  sanoq  sistemasining  asosi  uchun  qabul 
qilingan. Unga o'nli sanoq sistemasi misol bo'la oladi. 
Geometrik  figuralar  haqidagi  tushunchalarning  paydo  bo'lishi  va  rivojlanishi 
insoniyatning  mehnat  faoliyati  ya'ni  dehqonchilik,  kulolchilik,  to'quvchilik  va  qurilish 
ishlarining  rivojlanishi  bilan  bog'liq  bo'lgan.  Masalan,  dehqonchilikda  yerlarni  ekishga 
tayyorlash,  yig'ib  olingan  donlarni  saqlash  muammolari  geometriyaning  ba'zi  faktlarini 
yuzaga chiqaradi. Qurilish ishlarida esa qadimgi binolarning formalarini  - konus, silindr va 
prizma  ko'rinishda  yoki  uning  peshtoqlariga  solingan  turli  xil  ornament  va  figuralar, 
ularning tengligi, o'xshashligi va simmetriyasini ko'ramiz.  
Umuman  geometriyada  dastlab  geometrik  etalonlar  (masalan:  koptok-sharsimon 
predmetlar  uchun,  qarag'ay  mevasi-uchli  jismlar  uchun),  keyinchalik  abstrakt  geometrik 
figuralar  nomlari  hosil  bo'ldi.  Masalan:  «chiziq»  -  linea  (lotincha)  so'zdan  olingan  bo'lib, 
«kanop ip», «arqon» degan ma'noda keladi. 
 
Tarixdan  dastlabki  davrlarda  odamlar  toshdan  turli  xil  qurol  va  aslahalar  yasagani 
ma'lum  bo'lsa,  keyinchalik  mis  va  bronzadan  va  nihoyat,  temirdan  qurol-aslahalar 

 

yasashgani  ma'lum.  Temir  qurollar  vujudga  kelganidan  so'ng,  eramizdan  oldingi  VI  asrda 
quldorlik jamiyati vujudga keldi. U esa o'z navbatida xususiy mulkchilikni keltirib chiqardi. 
Quldorlar boylik orttirish yo'liga o'tishdi. Jamiyat tarixidan quldorlik jamiyati dastlab Misr, 
Bobil,  Xitoy  va  Hindistonda  vujudga  kelganligini,  G'arbiy  yarim  sharda  esa  ancha  keyin 
maya va ink qabilalarida paydo bo'lganligini bilamiz. 
Hunar  va  savdo-sotiqning  rivojlanishi  tufayli  shaharlar  vujudga  keldi.  Shaharlar 
qurilish  texnikasini  rivojlantirishni  taqozo  qildi.  Quldorlar  boyib  ketishi  natijasida,  boshqa 
elatlarning yer va shaharlariga ko'z olaytira boshlashdi. Bu esa urushsiz bo'lmas edi. Urush 
uchun  esa  texnika  kerak  edi.  Ma'lumki,  o'z  navbatida  harbiy  texnikalar  bilimsiz  vujudga 
kelmaydi. 
Xuddi  mana  shu  davrda  arifmetik  qoidalar  bilan  bir  qatorda  ba'zi  bir  amaliy 
masalalarni  yechish  usullari  ham  vujudga  keldi.  O'lchashga  doir  masalalardan  asta-sekin 
nazariy geometriya hosil bo'ldi. 
Juda qadim zamondagi bu ma'lumotlar qayerdan oligan? 
Bobilda  matematik  ma'lumotlar,  turli  xil  jadvallar  va  boshqa  yozuvlar  loydan 
yasalgan taxtachalarga  yozilib xumdonda pishirib olingan. Shu sababli bu ma'lumotlarning 
yozilganiga  bir  necha  asrlar  o'tganligiga  qaramay  ular  bizgacha  hech  qanday  o'zgarishsiz 
yetib  kelgan.  Biz  keyinroq  bobilliklarning  matematik  ma'lumotlaridan,  ularning  matematik 
bilimlari haqida ancha to'liq tasavvurga ega bo'lamiz. Qadimgi Misrda matematik qoidalar, 
jadvallar va boshqa yozuvlar papirusga, ya'ni papirus daraxti po'stlog'i tilimiga yozilgan. Bu 
material turli xil tabiiy sharoitlarga chidamsizligidan misrliklarning matematik ma'lumotlari 
va  bilimlari  haqida  kamroq  ma'lumotga  egamiz.  Xitoyda  esa  matematik  ma'lumotlar 
bambukka  yozilgan.  Xitoy  matematikasi  haqida  ham  ma'lumot  juda  oz.  Nega  turli 
ma'lumotlar  turli  narsalarga  yozilgan?  Qog'oz  yo'q  edimi?,  -degan  savol  tug'iladi.  -Qog'oz 
yo'q  edi,  u  bizning  eramizning  II  asrida  Xitoyda  kashf  etilgan.  Keyingi  asrlarda 
Samarqandda ham qog'oz tayyorlangan.  
2-ma`ruza:Qadimgi Misr va Bobilda matematik bilimlar 
Misr matematikasi 
Misrning  mashhur  piramidalari  qadimgi  podsholik  davri  (e.o.  3600-2700)  da 
qurilgan.  Bu  piramidalarning  ostiga  Misr  shoh  (firavn)larining  maqbaralari  joylashgan.  Bu 
piramidalar  o'sha  qadimgi  davrda  ham,  Misrda  matematika  ancha  yuqori  darajada 
bo'lganligidan  dalolat  beradi,  chunki  bunday  qurilishlar  anchagina  murakkab  arifmetik 
amallarni  va  geometrik  o'lchashlarni  talab  qiladi.  Bundan  tashqari,  tarixdan  o'sha  davrda 
Misrda  kanallar,  to'g'onlar  va  suv  omborlari  qurilganligi  haqida  ma'lumotlar  bor,  ular  ham 
quruvchilardan katta matematik  ma'lumot  talab etar edi.  Podshoh  o'z dehqonlariga  yerlarni 
bo'lib berardi, demak uning maxsus  tanobchilari bor edi.  O'sha  yerlarga  mos  qilib,  ulardan 
o'lpon  olishardi,  demak,  hisobchilar  darkor  edi.  Dehqonchilik  ishlarini  yaxshi  olib  borish 
uchun yaxshi tuzilgan taqvim (kalendar) lozim edi. Bu talab astranomiyani, shu bilan birga 
matematikani rivojlantirishni talab qiladi. 
Shunday  qilib,  qadimgi  Misrda  matematika  bilim  ancha  yuqori  darajada  bo'lgan 
deyish  mumkin.  Bizgacha  qadimgi  Misrning  arxitektori,  me’mori  va  matematigi 
Imxotepning  nomi  yetib  kelgan.  Ammo  bu  davrdan  faqat  sonlarning  yozilishi,  ba'zi  bir 
o'lchovlargina saqlanib qolgan. Biz Misrning qadimgi podsholigi davri matematikasi haqida 
ana shular bo'yicha hukm chiqaramiz. 
Misrliklarning sanoq sistemasi 
 Bizgacha  yetib  kelgan  ma'lumotlar  misrliklarda  o'nli  sanoq  sistemasi  mavjud 
bo'lganligini  bildiradi.  Ulardagi  ba'zi  belgilar  1  dan  10
7
  gacha  borgan.  Ular  birni  o'lchov 
cho'pi,  o'nni  bo'yunturuq,  yuzni  o'lchov  arqoni,  mingni  nilufar  guli,  o'n  mingni  ko'rsatgich 
barmoq, yuz mingni qushcha, millionni hayratdagi odam, o'n millionni quyosh ko'rinishida 
yozishgan (1-jadval, 1-ustunga qarang). 
Ular jadvalda keltirilgan belgilarni takrorlash bilan istalgan sonni yoza olishgan.  

 

Misrliklarning yozuvi turli belgilardan tuzilgan-iyeroglif, iyeratik va demotik yozuv 
turlaridan  iborat  bo'lgan.  Keyinchalik  ular  bu  belgilarni  harflarga  almashtirishgan.  Shunga 
ko'ra sonlarning belgilari ham o'zgargan. Sonlar yuqori-xona birligidan boshlab yozilgan. 
Misr piramidalarining o'lchamlari butun sonlarda |"tirsak"| ifodalangan. Ular qurilish 
ishlarida  butun  sonlardan  foydalanishgan,  yer  ustida  o'lchashlarda  esa  kasr  sonlar  ham 
uchraydi. 
Misrda matematik  ma'lumotlarni  va boshqa  yozuvlarni  qayd qilib  boruvchi  kitoblar 
bo'lgan. O'rta podshohlik davriga (er.avv. 2000-1700) doir turli xil xo'jalik yozuvlari bizning 
davrimizgacha  yetib  kelgan.  Ular  orasida  matematik  yozuv  bilan  birga  kichkina  maxsus 
matematik  qo'llanma  ham  bor.  Bu  qo'llanma  kotiblarga  mo'ljallangan.  Shunday  matematik 
papiruslardan ikkitasi saqlanib qolgan. 
1.
 
London  papirusi,  kotibi  Axmes,  shuning  uchun  uni  Axmes  papirusi,  ya'ni 
papirusning  londonlik  egasi  Rayndning  nomi  bilan  "Raynd  papirusi"  ham  deyishadi. 
Papirusning  bo'yi  5,25  m,  eni  33  sm,  unda  84  ta  matematik  masala  bo'lib,  u  e.o.  2000 
yillarda yozilgan. 
2.
 
Moskva papirusi-bo'yi 5,44m, eni 8 sm, unda 25 ta masala bor. Bu papirus ham 
Misrning o'rta podshohlik davri (e.o.2000-1700 yillar) ga to'g'ri keladi. 
London  papirusi  Eyzenlor  va  Baboninlar  o'rganishgan.  Moskva  papirusini  esa 
akademiklar  B.A.Turayev  va  V.V.Struvelar  tatbiq  qilishgan  va  1930  yili  rus  tilida  nashr 
qilishgan.  
Arifmetik amallar 
 
Yuqorida  eslatilgan  papiruslardan  misrliklar  musbat  sonlar  ustidagi  to'rt  amalni 
qanday  bajarganliklarini  bilamiz.  Oldin  eslatganimizdek,  ularda  o'nli  sanoq  sistemasi 
mavjud  bo'lganidan  qo'shish  amalini  bajarish  hozirgi  bizning  qo'shish  amalini 
bajarishimizdan hech ham farq qilmaydi. Ular ham bir xil xona birliklarini qo'shib, bunday 
birliklar soni 10 dan ortib ketsa, yuqori xona birligini bittaga orttirib qolganini birliklar xonasida 
qoldirgan. 
Ayirish amali ham hozirgi bizning usulda bajarilgan, ammo hamma vaqt katta sondan 
kichigi ayrilgan, chunki manfiy son tushunchasi bo'lmagan. 
Qo'shish  va  ayirish  amallari  uchun  maxsus  iyerogliflar  bo'lgan: 
(qo'shish), 
 
(ayirish). Bu iyerogliflar ilgari bir tomonga qarab "yurish"ni bildirgan. 
Ko'paytirish  amali  boshqacharoq  bajarilgan.  Ko'paytirishda  ular  sonlarni  ikki  hissa 
orttirishdan foydalanishgan. Ko'paytirish usulini biz quyidagi misolda namoyish qilamiz. 12 
ni 12 ga ko'paytirish lozim bo'lsa, ular ushbu jadvalni tuzishgan: 
1
 
12 
2
 
24 
 
/ 4  
 
 
 48 
 
/ 8  
 
 
 96 
   Birgalikda    
144 
 
Bu  jadvalning  har  biri  keyingi  qatoridagi  son  o'zidan  oldingi  sonni  o'z-o'ziga 
qo'shishdan yoki uni ikkiga ko'paytirishdan hosil bo'lgan. 
12
12

ko'paytmani  topish  uchun  chap  tomondagi  ustundan  yig'in­disi  12  ni 
beradigan sonlarni qidirmoq kerak. Bunday sonlar 4 va 8. Bu satrlardagi 48 va 96 sonlarning 
yig'indisi 
144
12
12


ni beradi. 
Bo'lish amalini ular ko'paytirishga teskari amal deb qarashgan (albatta, ular qoldiqsiz 
bo'lish  bilan  shug'ullanishgan).  London  papirusining  69-misolida  1120  ni  80  ga  bo'lish 
qaralgan. Uni yechish uchun quyidagicha ko'rsatma berilgan: 
"80 ni 1120 hosil bo'lguncha ko'paytir". Demak,  
 
                                                   1                      80 

 

                                                  / 2                    160 
                                                  / 4                    320                               
                                                  / 8                    640 
                  _____________________ 
                                           Birgalikda          1120 
 
Jadvalning chap ustunida oldiga chiziqcha qo'yilgan sonlar (2,4,8)ning yig'indisi 14 
soni 1120 ni 80 ga bo'lganda hosil bo'ladigan bo'linmani beradi. 
Misrlik  kotiblar  o'zlarining  xo'jalik  ishlarini  yuritishlarida  ikkiga  bo'lish  amalidan 
ham keng foydalanishgan. Masalan, 
8
:
2
 amalini bajarish uchun quyidagicha ish tutishgan: 
  
 
 
 
 1  
 
 

 ½  
 
 

 ¼  
 
 

      Demak,    
    
4
/
1
8
:
2

.  
Misr matematikasida kasrlar 
Kasrlar  asosan  yer  maydonlarini  o'lchash,  bu  maydonlarni  qismlarga  ajratish 
natijasida  vujudga  kelgan.  Shu  sababli  ham  kasr  birlikning  qismini  ifoda  etgan. 
Belgilanganda  ham  birlikning  qismi  sifatida  belgilangan.  Eng  qadimgi  kasrlar-ikkilangan 
kasrlar 
)
32
/
1
,
16
/
1
,
8
/
1
,
4
/
1
,
2
/
1
(
 hisoblanadi. Bu kasrlar uchun maxsus belgilar ham bo'lgan. 
Keyinchalik 
3
/
1
  va
3
/
2
  kabi  kasrlar paydo bo'lgan.  Borib-borib 
n
/
1
  ko'rinishdagi  kasrlar 
ham  qarala  boshlagan.  Bu  kasrlar  uchun 
  (og'iz)  iyeroglifi  ishlatilgan.  Uning  ostiga 
maxrajni ko'rsatuvchi son yozilgan. Masalan, 
10
/
1
 ni ular  

   ko'rinishda tasvirlashgan. 
Misrda kasr sonlarning keyingi rivojlanishiga kalendar yordam bergan. Ular bir yilni 
hammasi ham 30 kundan bo'lgan 12 oyga bo'lgan. 12 oy tugashi bilan yilga 5 ta qo'shimcha 
sutkani  qo'shib  qo'yishgan.  Misrliklar  oyning  kunlarini  oyning  qismi  sifatida  qarashgan. 
Masalan, 1 kun = 
30
/
1
 oy , 3 kun 
10
/
1

oy, 24 kun 
5
/
4

oy va hokazo. 
Misrliklar 
n
/
1
  ko'rinishdagi  kasrlarga  va 
3
/
2
ko'rinishdagi  kasrga  ega  bo'lsa  ham, 
har  bir  butun  sonni  qismlarga  ajratishni  bilishgan.  Masalan,  28  ni  5  ga  bo'lish  uchun 
yuqorida ko'rsatilgani kabi javdali tuzgan: 
                                           / 1                     5 
                                            2                    10 
                                           / 4                    20 
–––––––––––––––––––– 
                                     birgalikda          25 
 
28  ga  teng  emas,  ya'ni  unga  teng  bo'lish  uchun  3  yetishmaydi.  Shu-ning  uchun 
misrliklar  o'ng  ustundagi  sonni  ikki  hissalamasdan,  5  ning 
5
/
1
  va 
5
/
2
  sini  topishga 
kirishadi: 
 
/
5
/
1
  
 1 
 
/
5
/
2
    2 
Endi chap ustundagi hamma belgilangan sonlarni qo'shadi: 
5
3
5
5
2
5
1
4
1
 
IZOH: Misrliklar 
5
/
2
 kasrni 
15
/
1
3
/
1

kasr ko'rinishida tasvirlashadi. 


Download 2.61 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling