1. Matritsa haqida tushincha. Matritsalar ustida amallar


Download 0.51 Mb.
Pdf ko'rish
Sana24.10.2020
Hajmi0.51 Mb.

1-mavzu. Chiziqli tenglamalar sistemasini yechishning Gauss usuli. Matritsa 

va ular ustida amallar. 

Reja: 

1.  Matritsa haqida tushincha. 

2.  Matritsalar ustida amallar. 

3.  Ikki noma‘lumli ikkita chiziqli tenglamalar sistemasi. 

           4. Chiziqli tenglamalar sistemasini yechishning Gauss usuli. 

Tayanch iboralar: matritsa, xos marritsa, xosmas matritsa, birlik matritsa, teskari 

matritsa. 1.  Matritsa haqida tushuncha. 

Malum sonlardan tuzilgan 2221

12

11а

а

а

а

,   


2423

22

2114

13

1211

а

а

а

а

а

а

а

а

,   
33

3231

23

2221

13

1211

а

а

а

а

а

а

а

а

а

    (1) 


kabi  jadvallar  matritsa  deb  ataladi.  а

11 


,а

12 


,  ...  sonlar  esa  matritsaning  elementlari 

deyiladi.  Jadvalning  gorizantal  qatorlari  matritsaning  satrlari,  vertikal  qatorlari  esa 

uning ustunlari deyiladi. Satrlari soni ustunlari soniga teng matritsa kvadrat matritsa 

deyiladi  va  satrlari  yoki  ustunlarining  soni  shu  matritsaning  tartibi  deyiladi.  Masalan 

(8.1)  dagi  birinchi  matritsa  ikkinchi  tartibli,  uchinchi  matritsa  esa  uchinchi  tartibli 

kvadrat  matritsadir.  Satrlari  soni  ustunlari  soniga  teng  bo’lmagan  matritsa    to’g’ri burchakli deyiladi. m ta satrli va n ta ustunli to’g’ri burchakli matritsa mxn o’lchamli 

matritsa deyiladi. Masalan (8.1) dagi ikkinchi matritsa 2х4 o’lchamli to’g’ri burchakli  

matritsa.  Yagona  satrga  ega  bo’lgan  matritsa  satr-matritsa,  yagona  ustunga  ega 

bo’lgan matritsa ustun-matritsa deb ataladi.  Masalan (а

11 а

12 а

13

) satr-matritsa, 21

11

аа

esa ustun-matritsadir. 

Kvadrat matritsaning elementlaridan matritsa belgisini determinant belgisi bilan 

almashtirish  natijasida  hosil  bo’lgan  determinant  shu  matritsaning  determinanti 

deyiladi.  Matritsani  qisqacha  bitta  А  harf  bilan  belgilasak  uning  determinanti  det  А 


yoki  А  kabi  belgilanadi.  Masalan  А=22

21

1211

а

а

а

а

 matritsaning  determinanti А

=

2221

12

11а

а

а

а

  bo’ladi. 

Determinanti  noldan  farqli  kvadrat  matritsa  xosmas,  determinanti  nolga    teng 

kvadrat matritsa xos matritsa deyiladi.  

Masalan: 

А=8

6

43

   matritsa xos matritsa chunki А

=

86

4

3=24-24=0,  

В=5

1

23

 esa xosmas matritsa chunki   В

=

51

2

3=15-2=13

0                Matritsalarning tengligi. Bir xil o’lchamli А va В matritsalarning barcha mos 

elementlari o’zaro teng bo’lganda ular teng (А=В) deb ataladi. 

Masalan:  А=23

22

2113

12

11а

а

а

а

а

а

     va          В=2322

21

1312

11

bb

b

b

b

b

   matritsalar а

b11

11

,   


а

b12

12

а

b13

13

,

аb21

21

,

а

b22

22

 , 

а

b23

23

bo’lganda teng bo’ladi ( А

В .

)

 

          2.Matritsalar ustida amallar.          Matritsalarni qo’shish. Ikkita bir xil o’lchamli matritsaning yig’indisi deb 

ularning mos elementlarini qo’shish natijasida hosil bo’lgan matritsaga aytiladi, ya‘ni 

А=

23

22

2113

12

11а

а

а

а

а

а

   va    В=2322

21

1312

11

bb

b

b

b

b

  matritsaning yig’indisi deb  

С=А+В=

23

23

2222

21

2113

13

1212

11

11b

а

b

а

b

а

b

а

b

а

b

а

       


matritsaga aytiladi. 

        1-misol0

1

32

 va 
2

11

3

 matritsalarning yig’indisi topilsin. Yechish: 0

1

32

+

2

1

13

=

20

1

11

3

32

=2

02

5

     Matritsalarning yig’indisi uchun А+В=В+А,  (А+В)+С=А+(В+С) tengliklar o’rinli. 

Barcha elementlari nollardan iborat matritsa nol matritsa deb ataladi va (0) yoki 

0 kabi belgilanadi. Istalgan А matritsa uchun А+0=А bo’ladi, bu yerdagi 0 matritsa А 

bilan bir xil o’lchamli nol matritsa.    Matritsani songa ko’paytirish. Matritsani songa ko’paytmasi deb matritsaning 

barcha elementlarini shu songa ko’paytirish natijasida hosil bo’lgan matritsaga aytiladi. 

Masalan, А=23

22

2113

12

11а

а

а

а

а

а

 bo’lsa     mA=Am=2322

21

1312

11 

bo’ladi. Matritsani nolga ko’paytirish natijasida nol-matritsa hosil bo’ladi.           2-misol.  

24

3

13

1

    matritsa 3 ga ko’paytirilsin.         Yechish.     

 3


2

43

1

31

=23

4

33

3

)1

(

33

3

13

=  


6

129

3

93Matritsalarni ko’paytirish.А=33

32

3123

22

2113

12

11а

а

а

а

а

а

а

а

а

matritsaning   В=

33

3231

23

2221

13

1211

b

b

b

b

b

b

b

b

b

 

matritsaga  ko’paytmasi  deb  elementlari  quyidagicha  aniqlanuvchi  С=АВ  matritsaga aytiladi  АВ=

33

3323

32

1331

32

3322

32

1231

31

3321

32

1131

33

2323

22

1321

32

2322

22

1221

31

2321

22

1121

33

1323

12

1311

32

1322

12

1211

31

1321

12

1111

b

а

b

а

b

а

b

а

b

а

b

а

b

а

b

а

b

а

b

а

b

а

b

а

b

а

b

а

b

а

b

а

b

а

b

а

b

а

b

а

b

а

b

а

b

а

b

а

b

а

b

а

b

а

 

Matritsalarni  bu  xilda  ko’paytirish  satrlarni  ustunga  deb  yuritiladi.  Matritsalarni ko’paytirish qoidasi birinchi ko’payuvchining ustunlari soni ikkinchi ko’payuvchining 

satrlari soniga teng bo’lgan har qanday to’g’ri burchakli matritsalar uchun o’rinlidir.          3-misol. А=

1

1

12

1

1    va     В=1

11

2

 matritsalarning ko’paytmasi topilsin. 

Yechish.  АВ  ko’paytma  mavjud,  chunki  А  matritsaning  ustunlari  2  ga  teng,  В 

matritsaning satrlari soni ham 2 ga teng. 

АВ=11

1

21

1

1

1

12

=

2

1)

1

()

1

(1

1

21

2

1)

1

(2

1

12

2

21

)

1(

1

11

2

1=

31

0

51

3ВА  ko’paytma  mavjud  emas,  chunki  В  matritsaning  ustunlari  soni  2  ga,  А 

matritsaning  satrlari  soni  esa  3  ga  teng.  Bu  misol  umumiy  holda  matritsalarni 

ko’paytirish  o’rni  almashtirish  xossasiga  ega  emasligini  ko’rsatadi,  ya‘ni  umumiy 

holda АВ


ВА. 


Matritsalarni ko’paytirish quyidagi xossalarga ega. 

1) (АВ)С=А(ВС);   2) (А+В)С=АС+ВС;  3) ()В=m(АВ);  

4)  det(АВ)=detAdetB

Bu  yerdagi  А,В,С  lar  matritsalar  bo’lib  ular  uchun  yuqoridagi  ko’paytirish  va 

qo’shish amallari o’rinli, m-biror son. 

     Birlik matritsa.Bosh diagonalida turgan barcha elementlari 1 ga teng bo’lib qolgan 

elementlari dan iborat kvadrat matritsa birlik matritsa deb ataladi va  Е orqali 

belgilanadi. 

Masalan   Е=10

0

1  ikkinchi tartibli birlik matritsa, 

   Е=


1

0

00

1

00

0

1   esa uchinchi tartibli birlik matritsadir. 

Birlik matritsaning determinanti   1ga teng, ya‘ni |Е|=1. 

Istalgan  А  kvadrat  matritsani  uning  tartibiga  mos  birlik  matritsaga  ko’paytirish  

natijasida o’sha matritsaning o’zi hosil bo’ladi, ya‘ni  АЕ=ЕА=А.  

Ikkita  sonlardan  kamida  bittasi  nol  bo’lgandagina  ularning  ko’paytmasi  nol 

bo’lishi  ma‘lum.  Matritsalarni  ko’paytmasi  bunaqa  xossaga  ega  emas,  ya‘ni  ikkita 

noldan farqli matritsalarning ko’paytmasi nol matritsa bo’lishi ham mumkin.  Masalan: 1

1

1111

1

1=1

1

11

1

11

1

11

1

11

1

11

=0

00

0

                    3.Ikki noma‘lumli ikkita chiziqli tenglamalar sistemasi. 

Ikki noma‘lumli ikkita chiziqli tenglamalar sistemasi. 

                            

,1

12

112

22

21b

у

а

х

а

b

у

а

х

а   (1) ni  qaraymiz.  Bu  yerdagi  x  va    y  noma‘lum  sonlar,  qolgan  barcha  sonlar  esa  ma‘lum. 

,

22,

21

,12

,

11a

a

a

a

 lar  sistema  koeffitsientlari,  b

1

  va  b2

  sonlar  esa  ozod  had  (son)lar  deb 

ataladi. 

Chiziqli  tenglamalar  sistemasini  yechish  degan  so’z,  noma‘lum  sonlarning 

shunday  qiymatlari  to’plamini  topish  demakki,  ularni  sistema  tenglamalarining  har 

biriga  mos  noma‘lumlarning  o’rniga  qo’yilganda  ular  ayniyatlarga  aylanadi.  Bunday 

sonlar  to’plami  sistemaning  yechimi  deyiladi.  Kamida  bitta  yechimga  ega  bo’lgan 

sistema  birgalikdagi  sistema  deb  ataladi.  Birgina  yechimga  ega  bo’lgan  birgalikdagi 

sistema aniq  sistema deb ataladi. Cheksiz ko’p yechimlarga ega bo’lgan birgalikdagi 

sistema  aniqmas  sistema  deb  ataladi.  Birorta  ham  yechimga  ega  bo’lmagan  sistema birgalikda bo’lmagan sistema deyiladi. 

Izoh. Keltirilgan ta‘riflar istalgan sistema uchun o’rinlidir. 

(1)  sistema  bizga  o’rta  maktab  kursidan  ma‘lum  .  Uni  yechishning  o’riniga 

qo’yish, qo’shish va grafik usullari bilan tanishmiz. 

Uch noma‘lumli uchta chiziqli tenglamalar sistemasi.   Uch  noma‘lumli  uchta 

chiziqli tenglamalar sistemasi  

                      3

33

3231

2

2322

21

113

12

11,

,

bz

а

у

а

х

а

b

z

а

у

а

х

а

b

z

а

у

а

х

а

     (2) 

ni  qaraymiz.  Bu  yerdagi  х,у  va  z  noma‘lum  sonlar,  qolgan  barcha  sonlar  ma‘lum 

sonlar. а

11

а12

,...,а

33 

sistemaning koeffitsientlari, b1

,b

2

, va b3

  ozod sonlar. Barcha ozod 

sonlar nolga teng bo’lganda (2) sistema bir jinsli deyiladi.  

 

     

 


         Izoh.,

,2

23

2221

1

1312

11

bz

а

у

а

х

а

b

z

а

у

а

х

а

  sistema  

2

1

2313

22

1221

11

bb

а

а

а

а

а

а shartda aniqmas bo’ladi.           n    noma‘lumli  n  ta  chiziqli  tenglamalar  sistemasi.  Umumiy  holda  n  

noma‘lumli n ta chiziqli tenlamalar sistemasi  

 

.........

..........

..........

..........

..........

,

,2

2

11

2

22

22

121

1

12

12

111

n

n

nn

n

n

n

n

n

n

b

x

а

x

а

х

а

b

х

а

х

а

х

а

b

х

а

х

а

х

а

     (3) 

ko’rinishga ega bo’ladi. Bu yerdagi х

1

,х2

, ..., х

lar noma‘lumlar, b1

,b

2, ..., b

n

 ozod had (son) lar hamda а

11

,а12

, ..., а

nn

 koeffitsientlar ma‘lum sonlar.  4.Chiziqli tenglamalar sistemasini yechishning Gauss usuli 

      Gauss  usuli  tenglamalardan  noma‘lumlarni  ketma-ket  yo’qotishga  asoslangan 

bo’lib  oxirgi  tenglamada  bitta  noma‘lum  qoladi  xolos.  Undan  noma‘lumni  topib 

oxirgidan  oldingi  tenglamaga  qo’yib  ikkinchi  noma‘lum  topiladi  va  hokazo  shu 

jarayon  davom  ettirilib  topilgan  noma‘lumlarning  qiymatlarini  birinchi  tenglamaga 

qo’yib undan birinchi noma‘lum aniqlanadi. 

         Gauss usuli bilan misolda tanishib chiqamiz. 

        2-misol.   

12

,

22

2

,3

3

23

,

23

2

tz

y

x

t

z

y

х

t

z

y

х

t

z

у

х

       (4)  sistema yechilsin. Yechish. Sistemani Gauss usuli bilan yechamiz.  

1-qadam ushbu  11

1

21

2

21

1

23

3

21

3

21

1

32

    (4.1) 

Matritsani birinchi ustunini ikkinchi satridan boshlab barcha elementlarini nolga 

aylantiramiz. Birinchi satrni ikkiga bo’lib  
1

11

2

12

2

11

2

33

2

13

1

21

2

12

3

1 (4.2) 

ko’rinishida yozamiz. 

a)  (4.2)  matritsaning  birinchi  satrinini  -3  ga  ko’paytirib  ikkinchi  satriga 

qo’shsak,  birinchi satrinini -2 ga ko’paytirib uchinchi satriga qo’shsak, birinchi satrini 

-1 ga ko’paytirib  to’rtinchi satriga qo’shsak:  



22

3

23

2

70

4

10

2

00

2

92

7

211

0

12

1

21

2

31

 (4.3) 

hosil bo’ladi. 2-qadam.  (4.3)  matritsaning  uchinchi  satrining  ikkinchi  ustuni  elementidan 

boshlab  qolgan barcha elementlarini nolga aylantiramiz.  Ikkinchi  satrini      -

2

11

  ga bo’lib  ushbu  



2

23

2

32

7

04

1

02

0

011

9

117

1

01

2

12

1

23

1

 (4.4) 

 ko’rinishda yozamiz. 

 (4.4)  matritsaning  ikkinchi  satrini  +2  ga  ko’paytirib  uchinchi  satriga 

qo’shsak,ikkinchi satrini    

2

7     ga ko’paytirib to’rtinchi satrga qo’shsak: 211

15

118

0

04

11

2911

14

00

0

119

11

71

0

12

1

21

2

31

 (4.5) 

3-qadam.  (4.5)  matritsaning  to’rtinchi  satrini  uchinchi  ustun  elementini  nolga 

aylantiramiz.Dastlab buning uchun matritsani uchinchi satrini 

11

14 ga bo’lib  

2

....11

15

118

0

07

22

1429

1

00

0

.....11

9

117

1

01

..

21

2

12

3

1 

ko’rinishda  yozamiz.  Bu  matrirsaning  uchinchi  satrini 

11

8

 ga  ko’paytirib  to’rtinchi satriga qo’shsak : 

72

7

10

0

07

22

1429

1

00

0

.....11

9

117

1

01

..

21

2

12

3

1 (4.6) 

matritsaga ega bo’lamiz. Bu matritsaga mos sistema qo’yidagicha bo’ladi. 7

27

1

,7

22

1429

,

011

9

117

,

12

1

21

2

3t

t

z

t

z

y

t

z

у

х

  (4.7) 


oxirgi  tenglamasida  bitta  t  noma‘lum,  undan  oldingisida  ikkita  z  va  t  noma‘lumlar, 

ikkinchi  tenglamasida  uchta  y,  z,  t  noma‘lumlar  va  birinchi  tenglamasida  barcha 

noma‘lumlar - xyzt lar qatnashadi. 

Endi noma‘lumlarni topish unchalik qiyin emas. 4-qadam. (4.7) sistemaning to’rtinchi tenglamasi 

7

27

1

t

 dan t ni topamiz. t=

.

27

1

:7

2 5-qadam.  t  ning  topilgan  qiymati  2  ni  (4.7)  sistemaning  uchinchi  tenglamasiga 

qo’yib z noma‘lumni topamiz: 

;

7

222

14

29z

    


1

7

77

22

729

z

.       


6-qadam.  t=2,  z=1  qiymatlarni  (4.7)  sistemaning  ikkinchi  tenglamasi   

0

119

11

7

t

z

y

 ga qo’yib   noma‘lumni topamiz:  

;

0

211

9

111

7y

  y+1=0,  y=-1. 7-qadam.  Topilgan  y=-1,  z=1,  t=2  qiymatlarni  (4.7)  sistemaning  birinchi 

tenglamasi 

1

2

12

1

23

t

z

y

x

 ga qo’yib x noma‘lumni aniqlaymiz: 

;

1

22

1

12

1

)1

(

23x

   


0x

 

Shunday qilib 0x

y=-1, z=1, t=2  ya’ni (0; -1; 1; 2) sonlar to’plami berilgan 

sistemaning yechimi bo’lar ekan. 

Gauss usulining muhim tomoni shundan iboratki sistemani yechishdan oldin uni 

birgalikda yoki birgalikda emasligini aniqlashning hojati yo’q. 

Agar  sistema  birgalikda  va  aniq  bo’lsa  bu  usul  xuddi  yuqoridagi  misoldagi 

singari yagona yechimga olib keladi. 

Agar  sistema  birgalikda  bo’lmasa  bu  usulning  qaysidir  qadamida  yo’qotilishi 

lozim bo’lgan noma‘lum bilan birgalikda barcha noma‘lumlar ham  yo’qolib ketadi va 

tenglikning o’ng tomonida esa noldan farqli ozod son qoladi. 

      

3-misol.      8

2

35

,

32

,

64

3

zу

х

z

у

х

z

у

х

  (5)  


sistema Gauss usuli bilan yechilsin. 

Yechish1-qadam. Birinchi va ikkinchi tenglamalarni o’rin almashtirib birinchi 

tenglamadagi  x oldidagi koeffitsientni 1 ga keltiramiz:  82

3

5,

6

43

,

32

z

у

х

z

у

х

z

у

х

       (5.1) 

a) bu sistemaning birinchi tenglamasini –3 ga ko’paytirib ikkinchi tenglamasiga 

qo’shamiz: 3

7

7.

6

43

,

93

6

3

z

y

z

y

x

z

у

х

 

b)  (5.1)  sistemaning  birinchi  tenglamasini  –5  ga  ko’paytirib  uchinchi tenglamasiga qo’shsak  

7

77

.

82

3

5,

15

510

5

zy

z

y

x

z

у

х

 

hosil bo’ladi.   Shunday qilib (5.1) sistema 

.

77

7

,3

7

7,

3

2z

y

z

y

z

у

х

   (5.2) 

ko’rinishga ega bo’ladi. 

     

2-qadam.  (5.2)  sistemaning  ikkinchi  tenglamasini  –1  ga  ko’paytirib 

uchinchisiga  qo’shsak  uchinchi  tenglamasidagi  yo’qotilishi  lozim  bo’lgan  у  bilan  bir 

qatorda  z noma‘lum ham yo’qolib ketadi, ya‘ni. 

4

07

7

7,

3

77

z

y

z

у

 

hosil bo’ladi. Shunday  qilib  Gauss  usuliga  binoan  sistema  birgalikda  emas,  ya‘ni  yechimga 

ega emas ekan. 

Agar  sistema  birgalikda,  ammo  aniqmas  bo’lsa  Gauss  usulining  qandaydir 

qadamida ikkita bir xil tenglamalarga ega bo’lamiz. 

      Ya‘ni bu holda tenglamalar soni noma‘lumlar sonidan bittaga kam bo’ladi. 


        4-misol12

2

35

,

32

,

64

3

zу

х

z

у

х

z

у

х

  sistema Gauss usuli bilan yechilsin.           Yechish.  Birinchi  tenglamadagi  х  oldidagi  koeffitsientni  1  ga  keltirish 

maqsadida sistemadagi birinchi va ikkinchi tenglamalarni o’rinlarini almashtirib uni 122

3

5,

6

43

,

32

z

у

х

z

у

х

z

у

х

 

ko’rinishda yozamiz.  a)  4)  sistemaning  birinchi  tenglamasini  –3  ga  ko’paytirib  sistemaning  ikkinchi 

tenglamasiga qo’shamiz: 

3

7

7.

6

43

,

93

6

3

z

y

z

y

x

z

у

х

 

b) (3.34) sistemaning birinchi tenglamasini –5 ga ko’paytirib uchinchi tenglamaga qo’shamiz: 

3

77

.

122

3

5,

15

510

5

zy

z

y

x

z

у

х

 

Shunday qilib    

3

77

,

37

7

,3

2

zу

z

у

z

у

х

 

sistemaga ega bo’lamiz. Bu sistema uch noma‘lumli ikkita tenglamalar sistemasi 

3

77

,

32

z

у

z

у

х

 

ga teng kuchli. Oxirgi sistema esa cheksiz ko’p yechimlarga ega. O’z-o’zini tekshirish uchun savollar. 

1.Matritsa deb nimaga aytiladi? 

2.Kvadrat matritsa nima? Uning determinantichi? 

3.Xos va xosmas matritsalar deb qanday matritsalarga aytiladi? 

4.Birlik matritsa nima? 

5.Satr-matritsa nima? 

6.Ustun-matritsa nima? 

7.Matritsalar qachon teng bo’ladi? 

8. Chiziqli tenglamalar sistemasini yechishning Gauss usuli nima? 

 

 Download 0.51 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling