1. Molekulaning o’rtacha energetik xususiyatlari Ionlar turtkisi vositasida energiya berish


Download 68.5 Kb.
bet1/2
Sana15.12.2022
Hajmi68.5 Kb.
#1007758
  1   2
Bog'liq
xoll hodisasi moddalarning maginit xususiyatlari molekuller toklar maginitlanish vektori
5-sinf-ona-tili yilik konspekt, axborot tizimlari haqida tushuncha (1), маъруза Web дастурлаш, 84scHNasjzdqH5FzAETxsBxU1dTMOvcY, 6-sinf-, Маълумотнома охиргиси, 4 - variant, мураббийлик соати, MO-fevral normal-ya qilish-2, file(3), Amaliy optika, Variant 2, yatrogeniya, менежментнинг ривожланиш тарихи, ZOOM

xoll hodisasi moddalarning maginit xususiyatlari molekuller toklar maginitlanish vektori

Reja1.Molekulaning o’rtacha energetik xususiyatlari

2.Ionlar turtkisi vositasida energiya berish.

3.Mexanik ta’sir qilish yo`li bilan energiya berish.

4.Elektronlar turtkisi vositasida energiya berish.

Lyuminestensiya spektri. Makroskopik sistemalar, ya’ni jismlar qizdirilgan paytda ular faqat issiqliknigina tarqatmasdan undan tashqari yana lyuminestensiya spektri nomi bilan yuritiluvchi yorug`lik energiyasini ham ajratib chiqarishi mumkin. Lyuminestensiyani ro`yobga chiqarish uchun energiya zapasi mazkur temperaturaga mos keluvchi issiqlik zapasidan kattaroq bo`lgan tashqi energiya manba bilan lyuminestensiyalana oluvchi jismga ta’sir qilish kerak.


Tashqi energetic ta’sir quyidagilardan birortasi bo`lishi mumkin:
Ionlar turtkisi vositasida energiya berish.

 1. Mexanik ta’sir qilish yo`li bilan energiya berish.

 2. Elektronlar turtkisi vositasida energiya berish.

 3. roentgen nurlari va radiatsiyadan foydalanib energiya berish.

 4. yorug`lik bilan ta’sir qilib energiya berish.
 5. Kimyoviy hodisalar tufayli energiya berish. 6. Elektr hodisalari vaqtida chiqadigan energiyadan foydalanish.

Lyuminestensiyaning o`ziga xos tomoni shundan iborat sistemaga energiya berish bilan (ayniqsa ionic kuzatish hollarida) uning nur chiqarishi boshlanguncha qandaydir oraliq hodisalar amalgam oshishidir, ro`y berishidir.

Nur chiqarishning davomiyligi nuqtai nazaridan lyuminestensiya – qisqa davr mobaynida nurlanish va fosforestensiya uzoq davom etuvchi nurlanish.

Nur chiqarish vaqtida ro`y beradigan elementlar jarayonlarining mexanizmiga asoslangan va eng jazmon (ratsional) klassifikatsiya Vavilov tomonidan berilgan edi.


To`satdan (spontan) nurlanish (lyuminestisiyalanish)

 1. Majburiy nurlanish.

 2. Rekombinatsion nurlanish

 3. Rezonans nurlanish.

1. Favqulotda (to`satdan) nurlanishdan avval aksariyat hollarda nur chiqarmaydigan o`tish ro`y beradi, so`ngra bu energetik pog`onadan nurlanish ro`y beradi. Lyuminestisiyaning bu turi bug` holda turgan yoki erigan holda bo`lgan murakkab molekulali moddalarga xosdir. (1 xol)
2. Majburiy o`tish vaqtida modda tashqaridan energiya qabul qilganidan keyin o`z –o`zicha metactabil, (beqaror) holda o`tadi. Metastabil holatda turgan bunday sistemaga qo`shimcha turgan energiya berilsa (bu energiya lyaminoforning ichki energiyasining hisobiga yoki yorug`likning infraqizil sohasidagi tashqaridan berish xisobiga) u norlanish pog`onasiga o`tadi va lyuminestensiya spekterini chiqaradi. (2 hol)
3. Rezonans o`tish (lyuminestensiyalanish). Metal atomlarining bug`larida va oddiy molekulali (ba’zan molekula murakkab bo`lishi ham mumkin) moddalarda kuzatiladi. Nurlanishni spontak harakterga ega bo`ladi va energiya qabul qilib qo`tarilgan sohadan qaytish hisobiga ro`y beradi. (3 xol).
4. Rekombinatsion nurlanishi kuzatiladi holga
energiyani qabul qilish natijasida hosil bo`lgan murakkabligi qayta qo`shilishi (tiklanish, rekombinatsiyalanish) neytron chiqadigan nurga rekombinatsion nurlanish deyiladi.
Murakkab molekula energiyasi bog`lar va energetik pog`onalar o`rtasida uzluksiz ravishda qayta taqsimlana – turadigan statistic sistemadir. Tebranma pog`onalarning o`zaro kuchli ta’sirlashuvi natijasida energetik pog`onalarning surkalganday bo`lishi (har hil tomonga siljishi) va yuqori darajada angarmonikligi kuzatiladi. Shu sababdan lyuminestensiya spektri butkul uzluksiz ko`rinishga ega bo`ladi. Lyuminestision nurning kvantlari qo`zg`atuvchi nurnikidan kichik ham, katta ham bo`lishi mumkin.
Stoks chiziqlarining paydo bo`lishni berilayotgan energiyaning bir qismini issiqlikka aylanishi bilan tushuriladi. Ko`zg`algan molekula o`z energiyasining bir qismini sifatida atrofga tarqatib neytron
yerdan nur chiqarib asosiy (normal) holatga o`tadi.
Antistoks chiziqlarining paydo bo`lishi issiqlik energiyasini qamrab olish natijasida molekulani yuqoriroq energitik pog`onaga o`tib so`ngra u yerdan lyuminestensiya spektrini chiqishining natijasidir. Lyuminestesiya spektrini paydo bo`lishini ahamiyati juda katta. Svetotexnikada bunday moddalar sari ko`proq darajada materiallarni yorug`lik ta’sirini saqlashga qo`llanilmoqda.
Molekulalarning optik spektroskopiyasi.
Molekuladagi harakatning ko`rinishlari va molekulyar spektrlarining xillari.

Molekulalar atomlarga qarama –qarshi o`laroq ikki yoki undan ortiq atomlardan tashkil tonganligi uchun ularning harakati atomlardagidan murakkabroq bo`ladi:

 1. Elektronlarning molekuladagi holatini o`zgarishga olib keluvchi elektron o`tishlar.

 2. Yadrolarning nisbiy joylashishining davriy o`zgarishi bilan bog`liq bo`lgan tebranma harakat.

 3. Fazoviy yo`nalish (orientatsiya) ning davriy o`zgarishi bilan bog`liq bo`lgan tebranma harakat. Molekula yaxlit bir sistema sifatida o`zining fazoviy yo`nalishini davriy ravishda o`zgartirib turadi. Bunday harakatga aylanma o`tish deyiladi.

Atomning optik spektri chiziqli tuzilishga molekulalarniki esa yo`lli tuzilishga ega. Molekulaning energiyasi yuqorida aytilgan uch xil energiyaning additiv yig`indisiga teng deb hisoblash mumkin, chunki o`zaro ta’sir hisobga olingudek bo`lsa, masala atomli molekulaning energetic pog`onalari sxematik ravishda keltirilgan:


v – tebranma kvant soni
j – aylanish kvant soni
e – elektron energetik pog`onalar
v – tebranma energetik pog`onalar
j – aylanma energetik pog`onalar
bu pog`onalar to`plami o`rtasida turli tuman o`tirishlar berilganligi uchun molekulaning optic spektri PK sohada yaqin UG – sohagacha intervaldagi oraliqqa to`g`ri keluvchi qabul qilish yoki chiqarish tufayli sodir bo`ladi.
AEayk – AE tebr < AFel
Agar molekulada ham aylanma, ham tebranma va ham elektron o`tish ro`y berayotgan bo`lsa, bunday o`tishlar majmuasiga to`g`ri kelgan spektrga to`liq o`tish spektri deyiladi. Murakkab molekulalarning to`liq spektrini tahlil qilish ancha qiyin. Bunday xollarda optic spektroskoniya harakteristik guruhlarning bor yoki yo`qligi, ko`p yoki kamligi to`g`risida ma’lumot berish bilan chegaralanadi.
Molekulalarning aylanma harakat spekterlari.
Aylanish vaqtida yadrolar o`rtasidagi masofa o`zgarmaydi desak, aylanayotgan molekulani ozod o`qli qattiq qarash mumkin.
Ozod qattiq rotator uchun potensial energiya U=0 (tashqi ta’sir yo`q); W – U = T. bu yerda T – kinetik energiya, W – umumiy energiya:
Aylanma harakat uchun imnulisning kvadrati p2 emas, implus momentining kvanti muhim ahamiyatga ega.
Massa o`rnida esa inersiya momenti qo`llaniladi. Demak, 2 m o`ringa 210 – 2m0qo`yilishi o`rinlidir.
Shunday qilib kelib chiqadi Qattiq rotator uchun Shrefinter yechimi yo`li bilan umumiy energiya W
W hB0I(I+l) ifoda topilgan.
Demak, aylanma harakat energiyasi kvantlangan ekan
kvant soni deyiladi, y 0. 1. 2 kabi butun son qiymatlariga ega bo`ladi.

Bu ifodadan foydalanib, aylanma o`tishlar spektrlari vositasida qattiq rotatorning atomlarining yadrolari o`rtasidagi masofa r0 ni xisoblab topamiz.


Umuman olganda aylanayotgan 2 atomli molekulani qattiq rotator deb bo`lmaydi. Uning atom yadrolari orasida masofa aylanish kvant soni ortib borishi bilan o`zgaradi ortadi. Bu esa aylanma pog`onalar energiyasining o`zgarishga olib keladi.
o`rniga
Formulasidan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Aylanma harakat molekula harakatlaridan energiyani eng kam talab qilganlaridan bo`lganligi uchun juda past temperaturalarda birinchi bo`lib vujudga keladi. U molekula qo`llarining aylanishi sifatida namoyon bo`ladi. Fizik xususiyatlar bu moddaning haqiqiy tarkibini o'zgartirmasdan kuzatilishi va o'lchanishi mumkin bo'lgan narsalardir. O'lchash usulidan qat'i nazar, kimyoviy va molekulyar tarkibi bir xil bo'lib qoladi.
Kimyoviy reaktsiyani amalga oshirmasdan aniqlanishi va o'lchanishi mumkin bo'lgan har qanday mulk shu tarzda jismoniy xususiyatdir.
Jismoniy o'zgarishlar yuz berishi mumkin, masalan. holatlar o'zgarishi, lekin bu faqat fizik shaklni moddaning kimyoviy tuzilishini yoki molekulyar tarkibini o'zgartirmaydi. Masalan, suv muzlaganida, uning kimyoviy tabiati o'zgarmaydi, shuning uchun muzlash nuqtasi boshqa jismoniy xususiyatdir.
Moddaning holati, shuningdek, jismoniy xususiyatdir, chunki barcha moddalar energiya yo'qotish yoki tushishiga qarab qattiq, suyuq yoki gaz fazasida mavjud bo'lishi mumkin.
Xuddi shu element o'zgarishlardan keyin va butun jarayon davomida mavjud. Jismoniy o'zgarishlar jismoniy xususiyatlar bilan bog'liq.
Fizik xususiyatlari keng yoki intensiv bo'lishi mumkin:

 1. Keng - o'lchanadigan modda miqdoriga, masalan, massa, hajm va uzunlikka bog'liq.

Keng xususiyatlar tashqi xususiyatga ega, ya'ni ulardan foydalangan holda moddani aniqlash mumkin emas va mavjud moddalar miqdoriga qarab qiymat o'zgaradi. Masalan, siz 10 g yog 'yoki 10 g suvni o'lchashingiz mumkin, ammo bu sizga moddaning yog' yoki suv ekanligini aniqlashga imkon bermaydi.

 1. Intensiv - o'lchanadigan moddaning miqdoriga bog'liq bo'lmang, masalan: rang, zichlik, yopishqoqlik, namlik, erish nuqtasi, muzlash nuqtasi.

Intensiv xususiyatlar har doim bir xil va moddaning nima ekanligini aniqlash uchun foydalanish mumkin. Masalan suyuq suv zichligi 1g / ml, qaynoq harorati 100o, muzlash nuqtasi 0oC.
Birgalikda bir nechta intensiv xususiyatlardan foydalanish moddani aniqlashga imkon beradi. Moddalar, shuningdek, jismoniy xususiyatlariga ko'ra tasniflanishi va guruhlanishi mumkin.
Fizik xususiyatlarga misollar quyidagilardan iborat.

 • arorat
  Xiralik
  Tashqi ko'rinishi
  To'qimachilik
  Rangi
  Xushbo'y
  Shakl
  Eruvchanlik
  Elektr zaryadi
  Molekulyar og'irlik
  Qaynash nuqtasi
  Erish nuqtasi
  Muzlash nuqtasi
  Ovoz
  Massa
  Uzunlik
  Zichlik
  Eruvchanlik
  Polarite
  Viskozite
  Bosim
  Elektr zaryadi
  Qattiqlikimyoviy xususiyatlar nima?

Kimyoviy xususiyat ta'rifiga ko'ra mulkni o'lchash moddaning haqiqiy kimyoviy tuzilishini o'zgartirishga olib kelishini anglatadi. Moddaning kimyoviy o'zgarishi yoki reaktsiyasi sodir bo'lganda, kimyoviy xossalari aniq bo'ladi.
Kimyoviy xususiyatlar moddaning boshqa moddalar bilan birlashishi yoki boshqa mahsulotga aylanish qobiliyatini tavsiflaydi. Bu moddaning reaktsiyaga kirishishi yoki o'zgarishi mumkinligini tasvirlash usuli. Kimyoviy reaktsiya sodir bo'lganda, materiya butunlay boshqa modaga o'zgaradi.
Masalan, natriy havodagi suv bug'i bilan reaksiyaga kirishib, kuchli portlashi mumkin; temir va kislorod zang hosil qilish uchun birlashadi, shuning uchun temir zang hosil qilish uchun kimyoviy qobiliyatga ega; benzin yoqish qobiliyatiga ega (u yonib turadi).
Kimyoviy xususiyat - bu moddaning kimyoviy o'ziga xosligi o'zgarganda aniqlanadigan har qanday sifat. Biror narsaga tegish yoki uni ko'rish uning kimyoviy xususiyatlarini namoyish etmaydi. Moddaning yoki moddaning tuzilishini kimyoviy xususiyatni ko'rish uchun o'zgartirish kerak.
Kimyoviy xususiyatlarni bilish foydalidir, chunki bu noma'lum moddalarni aniqlashda yoki moddalarni ajratish yoki tozalashda yordam beradi va olimlarga aralashmalar kabi moddalarni tasniflashda yordam beradi.
Ushbu xususiyatlarni bilib, olimlar turli xil moddalar ishlatilishi mumkin bo'lgan dasturlarni topishlari mumkin.
Olimlar, shuningdek, agar moddalarning kimyoviy xossalari to'g'risida oldindan ma'lumotga ega bo'lsalar, namunalar kimyoviy reaktsiyada qanday ta'sir qilishini taxmin qilishlari mumkin.
Kimyoviy xususiyatlarga ba'zi misollar quyidagilarni o'z ichiga oladi.

  • Toksiklik Kimyoviy barqarorlik (agar aralashma suv yoki havo bilan reaksiyaga kirishsa) Yonish issiqligi Yonuvchanlik (aralashma olov yoqilganda yonib ketadimi) Reaktivlik (boshqa kimyoviy moddalar bilan reaksiyaga kirishish qobiliyati) Shakllanish enthalpi Oksidlanish holatlari (kislorod olish, vodorodni yo'qotish yoki elektronni yo'qotish va natijada moddaning oksidlanish soni o'zgaradi. Bunga misol zang bo'lishi mumkin). Yaratadigan kimyoviy bog'lanish turlari (kovalent, kovalovsiz yoki vodorod bo'lsin) Boylik Viskozite Siqish Radioaktivlik (atomdan nurlanish) Yarim hayot


Download 68.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling