1 no’xatshaklida, boshmiya ostki yuzasida joylashgan? a. Gipofiz


Download 29.5 Kb.
Sana04.11.2020
Hajmi29.5 Kb.

2.2 modul. 1 joriy nazorat

1.…no’xatshaklida, boshmiya ostki yuzasida joylashgan?

a. Gipofiz 

b. Epifiz

c. Qalqonsimonbez

d. Qalqonoldibezi2.Qaysi bezning secret chiqarish yo’li bo’lmaydi?

a. gipofiz 

b. so’lakbezi

c. ko’zyoshibezi

d. oshqozondevoribezlari3.Gomeostaz so’zining ma’nosi nima?

a. inglizcha “ gomeoastazis”- harakatsiz

b. lotincha “gomeoastazis”- harakatsiz

c. yunoncha “ gomeoastazis”- harakatlid. yunoncha “ gomeoastazis”- harakatsiz 

4.Organizmning ichki muhit tarkibi, funksiyasi va nisbiy doimiyligini saqlash xossasini madeyiladi?

a. Gomeostaz 

b. Gemolitikkasallik

c. Gumoralboshqarilish

d. Metabolizm5.Gipofiz bezi qayerda joylashgan?

a. Bosh miyaasosi

b. To’shustida

c. buyraklarustidad. Bosh miya ostki yuzasi 

6.Adrenokartikoidgormoni qaysi bezdan ishlab chiqariladi?

a. Epifizbezib. Gipofizbezi 

c. Buyrakustibezi

d. Ayrisimonbez

7.Timozingormoniningfunksiyasito’g’rikeltirilganqatornianiqlang?

a. jinsiybezlarfaoliyatinisusaytiradi,ertabalog’atgayetishnioldinioladi 

b. nervmuskulsistemasiniqo’zg’aluvchanliginipasaytiradi

c. organizmimmuntizimigasalbiyta’siretadi

d. pigmentalmashinishiniidoraetadi8.Qaysi bezning massasi chaqaloqlarda 12gr,14-15 yoshli bolalarda 30-40 grammni tashkil etadi?

a. Oshqozonostibezib. Ayrisimonbez 

c. Gipofiz

d. Epifiz

9.Somatotrop gormoni kata yoshli odam da me’yoridan ortiqishlab chiqarilganda, qanday kasallik yuzaga keladi?

a. Akromegaliya 

b. Tetaniya

c. Gigantizm

d. Nanizm10.Organizmdagihujayralar,to’qimalar,organlarvaorganlarsistemasio’zaro …holatidaishlaydi.

a. birbutunsistema 

b. qontomirlarbilanbog’liq

c. hujayralarorqali

d. nervagumoralboshqarilishorqali11.Qalqonsimonbezningmassasiyoshbolalardanechagrammnitashkiletadi?

a. 1-2gr


b. 25-30gr

c. 5-10mgrd. 10gr 

12.Gipofizdan ajraladigan qaysi gormon qalqonsimon bez faoliyatini boshqaradi?

a. Gonadotrop

b. Adrenalin

c. Tireotrop 

d. Somatotrop13.Teroksin gormoni yosh bolalarda miqdoriy kamayganda, qanday belgilar yuzaga keladi?

a. Endemik buqoq yuzaga keladib. O’sish,aqliy va jismoniy rivojlanish juda sekinlashadi 

c. Bemorningko’zlarinotabiiychaqchayadi

d. Miksedema paydo bo’ladi

14.Qaysigormonorganizmdaikkilamchijinsiybezlarrivojlanishigata’siretadi?

a. Estrogenb. Testesteron 

c. Adrenalin

d. Androgen

15.Buyrakustibeziqayerdajoylashgan?

a. o’ngva chap buyraklaro’rtasida,yong’oqshaklida

b. to’shsuyaginingorqayuzasida

c. o’ngva chap buyraklarustida,yassipiramidashaklida 

d. o’ngva chap buyraklarorqasida, yapaloqshaklda16.Gipotalamusfaollashganda,secretorhujayralargormonishlabchiqaradiva…?

a. Gipofizfaollashadi 

b. Epifizsusayadi

c. Stressyuzagakeladi

d. Epifizfaollashadi17.Katta yosh odamlada somatotrop gormon koʻp ishlab chiqarilishi natijasida qanday kasallik kelib chiqadi?

a. tetaniya

b. nanizm

c. gigantizmd. akromegaliya 

18.Tetaniya qachon sodir bo’ladi?

a. D vitamin ortiqchasintezlanganda

b. Melatoninmiqdoriortganda

c. Qalqonoldi bezi funksiyasi pasayganda 

d. Paratgarmonme’yoridanortiqchaishlabchiqarilganda19.Qalqonsimon bez funksiyasi kuchayganda,qaysi kasallik kelib chiqadi?

a. Endemikbuqoqb. Bazedov 

c. Miksedema

d. Tireotoksikoz

20.Adrenokartikoidgormoni qaysi bezdan ishlab chiqariladi?

a. Gipofizbezi 

b. Buyrakustibezic. Epifizbezi

d. Ayrisimonbez
Download 29.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling