1. Psixologiya fani nimani o’rganadi?


Download 20.67 Kb.
Sana10.09.2022
Hajmi20.67 Kb.
#803888
Bog'liq
1. Psixologiya fani nimani o’rganadi-
Документ Microsoft Word (2), Документ Microsoft Word (2), file, 345804, Mavzu 61 (1), 11, 2 5465239712568445444, The acoustic classication of English vowels, The acoustic classication of English vowels, 7-sinf-kimyo-fanidan-testlar-11, 2 5474332892773485782, Asosiy va qoshimcha adabiyotlar, 2 5193118397239395604, 2 5193118397239395604, 21 мактаб кутубхона.xlsx

1.Psixologiya fani nimani o’rganadi?
●A) psixik jarayonlar va shaxsning individual psixologik xususiyatlarining umumiy qonuniyatlari, namoyon bo’lish mexanizmlari va faktlarini o’rganadi;
B) kishiga ta’lim-tarbiya berishning psixologik qonuniyatlarini o’rganadi;
C) turli yoshdagi odamlarning tug’ilgandan to umrining oxirigacha psixik rivojlanish jarayonini, shaxsning shakllanishi va o’zaro munosabatlari qonuniyatlarini o’rganadi;
D) odamlarning jamiyatda birgalikdagi ish faoliyatlari natijasida ularda hosil bo’ladigan tasavvurlar, fikrlar e’tiqodlar, xissiy kechinmalar va xulq-atvorlarni o’rganadi;
2.Turli yoshdagi odamlarning tug’ilgandan to umrining oxirigacha psixik rivojlanish jarayoni, shaxsning shakllanish va o’zaro munosabatlari qonuniyatlarini psixologiyaning qaysi tarmog’i o’rganadi?
A) savdo psixologiyasi;
●B) yosh davrlar psixologiyasi;
C) muxandislik psixologiyasi;
D) pedagogik psixologiya;
3.Ong bilan faoliyat bir-biriga qarama-qarshi emas, lekin ular bir-biriga aynan o’xshash ham emas, ammo birlikni tashkil etishni bildiradi. Bu psixologiya fanning qaysi printsipini ifodalaydi?
A) determenizm printsipi;
B) ong va faoliyat birligi;
C) psixika va ongning faoliyatda rivojlanishi;
●D) psixikani tadqiq etish insonning ongli faoliyatini o’rganishdir;
4.…… yuksak darajada tashkil topgan materiya, ya’ni miyaning xossasi bo’lib, bu xossa ob’ektiv borliqni, sub’ektiv aks ettirishdan iborat. Nuqtalar o’rniga kerakli so’zni qo’ying?
A) ong; B) faoliyat; C) psixika; ● D) xulq-atvor;
5.Kuzatish metodining turlari qaysi bandda to’g’ri sanab o’tilgan?
●A) obyektiv kuzatish va subyektiv kuzatish; C) ilmiy kuzatish, oddiy kuzatish
B) oddiy kuzatish, murakkab kuzatish; D) og’zaki kuzatish, yozma kuzatish;
6.Ijtimoiy va shaxslararo munosabatlarning maxsuli, ongli faoliyatning subyekti bo’lgan individ - bu…
●A) shaxs; B) individ; C) individuallik; D) yo’nalganlik;
7. Eksperiment metodining turlari qaysi bandda to’g’ri berilgan?
● A) Tabiiy va laboratoriya eksperiment
B) Laboratoriya eksperimenti
C) Individual va guruhiy eksperiment
D) Tabiiy eksperiment
8.Sezgining sifati - bu:
●A) sezgining boshqa sezgi turlaridan farqlaydi; C) sezgining miqdorini ifodalaydi;
B) sezgining vaqtinchalik xususiyati; D) sezgi a’zosining funktsional holatini ifodalaydi;
9.Sezgi organlarimizga bevosita ta’sir etib turgan narsa va hodisalarni noto’g’ri yoki buzib idrok qilinishi:
A) illyuziya; ● B) korvergentsiya; C) akkomodatsiya; D) idrokning konstantligi;
10.Obyektlarning shakli, hajmi va o’zaro birgalikda joylashuvi, ular sathi, olisligi va yo’nalishlarini idrok etish - bu:
●A) narsalar shaklini idrok qilish; B) vaqtni idrok qilish;
B) fazoni idrok qilish; D) harakatni idrok qilish;
11. Sezgining doimiyligi - bu:
A) axborotlarni qabul qilish, saralash va miyaga yetkazishdir;
B) sezgining uzoq davom etishidir;
C) ta’sir qilayotgan qo’zg’atuvchining kuchi va retseptorning funktsional holatidir;
●D) qo’zg’atuvchining ta’sir qilish vaqti va bu ta’sirning jadalligidir;
12.Qo’zg’olishning ustun va xukumronlik qiluvchi markazi dominanti printsipi kim tomonidan yaratilgan?
●A) Uxtomskiy B) Pavlov C) Lomov D) Leontyev
13.Subyekt ongining bir faoliyatdan ikkinchi bir faoliyatga, bir obyektdan ikkinchi obyektga, bir harakatdan ikkinchi bir harakatga o’tishi - bu:
A) Diqqatning o’zgaruvchanligi; C) Diqqatning taqsimlanishi;
B) Diqqatning ko’lami; ●D) Diqqatning ko’chishi
14.Inson ongining o’z subyektiv taassurotlariga, his-tuyg’ulariga, intilishlariga qaratilishi -
A) Ixtiyorsiz diqqat; ●B) Ixtiyoriy diqqat; C) Ichki diqqat; D) Tashqi diqqat;
15.Ehtiyoj qiziqish asosida qaysi diqqat vujudga keladi?
●A) Ixtiyorsiz diqqat B) Ichki diqqat; C) Ixtiyoriy diqqat; D) Tashqi diqqat;
16.Bir martagina juda qisqa vaqt oralig’ida idrok qilish va shu zag’otiyoq qaytadan xotirlashdan so’ng vujudga keladigan xotira bu:
●A) operativ xotira; B) uzoq muddatli xotira; C) qisqa muddatli xotira; D) ixtiyoriy xotira;
17. Psixikaning eng yuqori bosqichi nima?
A) Ong B) Tafakkur C) Xayol ● D) Idrok
18. Analizator necha qismdan iborat?
●A) 3 qismdan; B) 2 qismdan;
C) 4 qismdan; D) 5 qismdan;
19. Adaptatsiya bu:
●А) sezgi organlari sezgirligini qo’zg’atuvchi ta’siri ostida o’zgarishi
В) moddiy borliqdagi narsa va hodisalarning ayrim xususiyatlarini aks ettirish
С) ob’ektiv olamdagi narsa va hodisalarning bosh miya po’stida aks etishi
D) obrazning kishi shaxsiy tajribasi va hissiyotlariga bog’liqligi
20. Vaqtni idrok qilish bu:
А) ob’ektlarning davomiyligini idrok etish
В) ob’ektlarning shakli, hajmi va o’zaro birgalikda joylashuvi, ular sathi, olisligi va yo’nalishlarini idrok etish
С) ob’ektlarning fazoda egalagan holati o’zgarishining aks etishi
●D) voqelik hodislarining ob’ektiv ravishda davomiyligini, tezligini va izchiligini aks ettirish
21. Idrok bu:
А) sezgilar yig’indisidir;
В) kishining voqelikni oldin egallagan tajribalari asosida aks ettirishidir;
●С) analizatorlarga ta’sir etib turgan narsa va hodisalarni, ularning belgi va xususiyatlarini miyada yaxlit bir butunligicha aks ettirishdir
D) narsalarning ayrim belgilarini aks ettirishdir
22.Bir shaxs hissiyotlarining o’zga shaxsga ko’chishi va unda qayg’urish hissining paydo bo’lishini tushuntiruvchi psixologik hodisa – bu:
A) stress; B) kayfiyat; ● C) empatiya; D) qayg’u;
23.Iroda – bu:
●A) shaxsning ongli harakatlarida o’zini-o’zi puxta bilishi hamda maqsadga erishish yo’lida uchraydigan jismoniy va ruhiy qiyinchiliklarni yengishidir;
B) kishilarning ixtiyoriy harakatlari yiьindisi;
C) shaxsning yashash tartibi va sharoitlari bilan belgilanadigan aktivligi;
D) kishining ixtiyorsiz harakatlari majmuasidir;
24. Idrokning yaxlitligi bu:
А) obrazlarning anglanganlik darajasi
В) idrok obrazining bevosita
predmetga bog’liqligi
С) idrok obrazida yaxlitlik va bo’laklarning o’zaro bog’liqli
●D) sezgi a’zolariga ta’sir qiladigan narsaning xususiyati va belgilari haqida umumlashtirilgan bilimlar vujudga
kelish xususiyatidir
25. Muskullarda, paylarda, bo’g’inlarda joylashgan, organizmning turli harakatlari, fazodagi holati yoki ayrim organlardan keladigan qo’zg’alishlarni qabul qilib oladigan retseptorlar bu:
А) ichki-tashqi retseptorlar
В) interoretseptorlar
С) eksteroretseptorlar
●D) proprioretseptorlar
26. Ob’ektlarning shakli, hajmi va o’zaro birgalikda joylashuvi, ular sathi, olisligi va yo’nalishlarini idrok etish bu:
А) vaqtni idrok qilish
●В) narsalar shaklini idrok qilish
С) fazoni idrok qilish
D) harakatni idrok qilish
27. Retseptor bu:
А) organizmning tashki ta’siriga konuniy javob reaktsiyasi
В) tashqi quvvatni nerv jarayoniga o’tkazadigan periferik bo’lim
●С) kuchsiz qo’zg’atuvchining ta’siri ostida sezgirlikning ortishi
D) sezgilarning o’zaro munosabati
28.Kishining anglanilgan maqsad bilan boshqarib turiladigan ichki va tashqi faolligiga nima deyiladi?
●A) faoliyat; B) ehtiyoj; C) motiv; D) qiziqish;
29.Insonni xatti-harakatga undovchi ichki kuch, bosh sabab nima deyiladi?
A) faoliyat; B) ehtiyoj; C) malaka; ●D) motiv;
30.Kishi maqsadga erishishi yo’lida chindan ham yengib bo’lmaydigan yoki yengish mumkin emasdek ko’rinadigan to’siqlarga, g’ovlarga ro’para kelganda paydo bo’ladigan holat qanday nomlanadi?


A) refleksiya; B) shaxs istiqboli; ●C) frustratsiya; D) shaxs talablarining darajasi;
Download 20.67 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling