1. Quyida berilgan hayvonlami qon aylanish sistemalariga doirlarini nechtasi to‘g‘ri


Download 30.75 Kb.
bet1/4
Sana01.11.2021
Hajmi30.75 Kb.
#429476
  1   2   3   4
Bog'liq
36 Talik test(1)
Lesson 1, tva-2017-malaka-ishi-mavzulari, tva-2017-malaka-ishi-mavzulari, tva-2017-malaka-ishi-mavzulari, Testlar, 4-5, 1dreiser theodore an american tragedy, Working in pair-WPS Office, fizika masalalar, fizika masalalar, fizika masalalar, fizika masalalar, KMF-Magistratura-2019-2020 lotincha, F-Y4NsEIqBzB8NC9tfeJNhvrF0SVjz4i, fizika labaratotiya Suyunova

1.Quyida berilgan hayvonlami qon aylanish sistemalariga doirlarini nechtasi to‘g‘ri (I) va noto‘g‘ri (II) ?

1) qizil chuvalchang terisida va ichak devorida kapillyar qon tomirlari ko‘p; 2) zaxkashning qon aylanish sistemasi tutash; 3) midiyaning yuragida 3 ta klapan mavjud; 4) nereidaning tanasida qon orqa tomir bo'ylab tanasining orqa tomoniga, qorin qon tomiri bo‘ylab esa, oldingi tomonga oqadi; 5) suv shillig‘ining yurak oldi bolmasiga kislorodga to'yingan qon quyiladi; 6) taroqchaning qon aylanish sistemasi ochiq

A) I-2; II-4 B) I-3; II-3 С) I-4; II-2 D) I-5; II-1

2.Tut daraxtining yo‘ldosh hujayarasi bilan lub parenximasi orasida (I) va o’tkazuvchi nayi bilan yog‘ochlik tolasi orasida (II) joylashgan qismlar mavjud poya qavatlariga xos ma’lumotlami aniqlang.

1) elaksimon naylarga ega bo'ladi; 2) ostida novdaning yog'ochlashgan oq rangli qismi joylashgan; 3) markazida o‘zak mavjud; 4) tolda yaxshi rivojlangan; 5) o‘tkazuvchi naylarga ega; 6) qayrag'ochda qattiq A) I-1,3,4; II-2,5,6 B) I-1,2; II-3,4,5,6

C)I-1,2; II-3,4,5 D) I-1, 2,4; II-3, 4,5

3.Ostki va ustki qanotlari bir xilda tuzilgan hasharotlarga xos umumiy ma’lmotlar qaysi javobda berilmagan?

1) to‘liq o‘zgarish bilan rivojlanadi; 2) yirtqich hayot kechiradi; 3) g'umbagi tuproqda rivojlanadi; 4) chala o'zgarish bilan rivojlanadi; 5) yurakdan bosh tomonga qarab bitta qisqa qon tomir ketadi; 6) bitta umumiy ajdoddan kelib chiqqan; 7) og'iz organlari kemiruvchi tipda; 8) qanotlari tinch holatda ham kotarilib tushib turadi

A) 1,2, 3,6, 7 B) 2, 4, 5, 7, 8 C) 1,2, 3,4, 7, 8 D) 2, 4, 7, 8

4.Ayirish sistemalari o'zaro o'xshash hayvonlarni juftlang.

1) planariya; 2) zohid; 3) nereida; 4) bitiniya; 5) yomg'ir chuvalchangi; 6) lansetnik; 7) dafniya; 8) ko‘p tukli halqalilar lichinkasi; 9) kiprikli chuvajchanglar; 10) odam askaridasi;

A) 1,5:2,3; 5,6; 8,10; 2,7 B)4, 5:8,10:3,5,6:1,8

C) 1,10:2, 3, 7:4, 5: 2, 7 D) 3,4, 5: 8,10: 3, 5, 6; 1, 8

5.Quydagilarning bir guruhga mansublarini birlashtring.

1) qulupnay jingalagi; 2) zirk tikani; 3) no'xot gajagi; 4) bodring gajaklari; 5) akatsiya tikani; 6) do'lana tikani; 7) piyozning seret barglari

A) 1,3,4: 2, 5, 6, 7 B) 1,4,6: 2, 5: 3, 7

C) 1,4,6: 2, 3, 5, 7 D) 1,3,4: 2, 5: 3, 7

6.Quyida berilgan xossalaming qaysi biri etli bargga ega o'simlik uchun mos keiadi?

A)bargi qor tagida qishlab qoladi: qo'zoq meva hosil qiladi

B)tikani bargining o'zgarishidan hosil bo'lgan; zirk o'simligi bilan bitta guruhga mansub

C)qurttana bilan bir xil meva turiga ega; ildiz meva hosil qiladi

D)barglari oddiy yonbargsiz; gulqo'rg'oni murakkab tuzilishga ega

7.Qaysi to‘pgul turi boshqa to'pgullarga qaraganda mustahkam himoyalangan bo'ladi?

A) kuchala B) oddiy soyabon C) savatcha D) murakkab shingil8.Himoya qilish organi yo‘li ovqat hazm qilish sistemasidan o'tadigan hayvonga xos belgini aniqlang.

A)o‘g‘zi boshining ostki tomonida joylashgan

B)tanasida bir necha jujt nerv tugunlari bor

C)paypaslagichlarida so‘rg‘ichlari ko‘p

D)ko'ndalang yo'lli nerv stvoliga ega

9.Odam o‘pkasidan daqiqasiga o'tayotgan qon hajmi yurakdan daqiqasiga o‘tayotgan qon hajmining 25 % ni tashkil qilsa va buyrakdan daqiqasiga otayotgan qon 5 daqiqada o'pkadan o'tayotgan qon hajmining 30 % ni tashkil qilsa, bir daqiqada jami buyrak va o‘pkadan oqib o'tadigan qon hajmi yurakdan daqiqasiga o‘tayotgan qon hajmidan qanchaga farq qiladi?

A) 4,5 I B) 1,875 I C) 3,125 I D) 1,25110.16 yoshli o'smirning katta va kichik oziq tishlarining umumiy soni qaysi suyaklar soniga mos keladi?

1) yelka kamari suyaklari; 2) o‘ng oyoqning boldir suyaklari; 3)soxta qovurg'alar; 4) o'mrov suyagi; 5) bilak suyagi; 6) yetim qovurg'alar; 7) tizza qopqog'i suyagi; 8) tirsak suyagi

A)2,4, 5, 7 B) 1,2, 3,6 C)1,3, 6, 8 D) 1,4, 5, 611.Qaysi jarayonlar olimlarning irsiyatni maqsadga muvofiq o'zgartirishga bo'lgan intilishlarini rivojlantirdi?

1)ko'chib yuruvchi genetik molekulalarning kashf etilishi; 2)DNK molekulasidagi nukleotidlar izchilligini aniqlashning kashf etilishi; 3) mutatsiyon jarayonning barcha organizmlar uchun umumiyligi; 4) irsiy molekulalarning tashqi muhitga javoban o'zgarishi; 5) dastur bo'yicha genlarni sintez qiluvchi uskunalaming kashf qilinishi; 6) mutatsiyon jarayonni eksperimental usullar bilan boshqarish mumkinligi; 7) irsiy belgilaming mutatsion o'zgarishlar kabi naslga berilishi

A)1,4, 7 B)3,6 C)2, 3,6 D) 5, 712.Qaysi hayvonlarning uchrash joyi bir-birinikidan keskin farq qiladi?

1)elektr skat; 2) dengiz toshbaqasi; 3) yo'lbars; 4) terili toshbaqa; 5) dengiz toshbaqasi; 6) botqoq toshbaqasi; 7)gorbusha; 8) tillyapiya; 9) korall riflari

A) 1, 5, 9 B) 2, 3, 4 C)4, 5, 6, 9 D)2,5,6,813.Odam ajdodlarining iyagi tuzilishiga xos bolgan ma’lumotlar bilan juftlang.

I) iyagi rivojlanmagan; II) iyagi zaif rivojlangan; III) iyagi bo‘rtib chiqqan.

1)avstrolopitek; 2) sinantrop; 3) neandertal; 4) kromanyon;

5)afar avstrolopitek

A) I-1, 5; II-2, 3; III-4 В) I-2; II-3; III-4

С) I- 2; II- 3; III- 4 D) I-1, 2, 5; II- 3; III- 4

14.Odam evolyutsiyasiga doir to‘g‘ri ma’lumotni aniqlang.

A)odam evolyutsiyasining o‘rta bosqichida yashash uchun kurash, tabiiy tanlanish muhim rol o'ynagan va tashqi muhitga moslashganlari yashab, moslashmaganlari qirilib ketgan

B)pishirilgan ovqatni iste’mol qilish oqibatida chaynash muskullarini biriktiradigan chakka suyagining qirrasi o'zining biologik ahamiyatini yo'qotgan

C)odam tashqi signallami so‘z orqali qabul qiladi. Bu odam va hayvonlar oliy nev faoliyatining sifat jihatdan farq qiluvchi belgisidur

D)aralash ovqatlanish ichaklarning ko'payishiga sabab bo'lgan

15.Yuragida uch juft teshigi mavjud hayvonlar kelib chiqqan davrga xos aromorfozlami belgilang.

1) dastlabki o'rmonlaming paydo bo'lishi; 2) boshoyoqli mollyuskalaming nihoyatda ko‘payishi; 3) ko‘p hujayrali suvotlarning quruqlikka chiqishi; 4) dengizlar sathining nihoyatda ortib borishi; 5) zamburug'larning paydo bo’lishi; 6)tog‘ayli baliqlar rivojlanishining avjolishi;7)tog‘ hosil bo‘lish jarayonining susayishi; 8) qizil suvoilaming paydo bolishi.

A) 1,3,4 B) 2, 5, 6 C)2, 3,5 D)1,4,616.Odam tanasida joylashishiga ko‘ra bir xil muskullar va ulaming vazifalami juftlang.

1) deltasimon muskul; 2) tishsimon muskul;

3)umurtqa pog‘onasini bukuvchi muskul;

4)trapetsiyasimon muskul; 5) tikuvchi muskul;

6) to‘g‘ri muskul; 7) rombsimon muskul;

8)aylana muskul; 9) kipriksimon muskul.

a)ko‘z qorachig'ining harakatlanishida ishtirok etadi;

b)akkamodatsiyani ta’minlashda ishtirok etadi; c) gavdani rostlab turadi; d)yassi va kalta g‘ovaksuyaklaming harakatini ta’minlaydi; e) oyoq muskullarining harakatlanishida muhum ahamiyatga ea; f) nafas olishda ishtirok etadi; j) yelka muskullarining harakatlanishida muhum ahamiyatga ega.

A)2, 3,4, 7-c, d; 5, 6- e; 8, 9- a, b B)1, 2, 3,4, 7- c; 5, 6- e; 6, 8, 9- a, b

C)2, 3, 4, 7- c, d; 5, 6- e; 8, 9- a D)1, 2, 4, 7-c-5, 6-e; 6, 8-a

17.Chala dominantlikda ikki belgisi bo'yicha digeterozigotali organzimlar chatishtrilganda birinchi avlodda genotip va fenotip jihatdan bir xil (I), genotip va fenotip jihatdan har xil (II) nisbatda ajralish kuzatilishiga sabab bo‘luvchi omillami aniqlang.

1)belgilarning chala birikkan holda irsiylanishi;

2)olingan ota-ona belgilarining faqat bittasi chala dominat geniga egaligi; 3) krossingover hodisasining kuzatilmasligi; 4)olingan ota-ona belgilarining ikkalasi ham chala dominat holda irsiylanishi; 5) genetik jihatdan sof bo'lmagan organizmlar chatishtrilganligi uchun.

A) I- 3; II- 5 В) I-2; II-4 C)I-4;II-2 D) I-1; II- 318.Quyidagi jarayonlar qachon yuz beradi?

a) xromatidalaming juft-juft bo‘lib hujayra markaziga joylashishi; b) gametalarda ikki muqobil omillardan faqat birining o‘rin olishi; c) poliplodiya hodisasi; d) F2 bo‘g‘inida retsessiv belgili organizmning paydo bo'lishi; e) dominant genlaming qulay o'zaro ta’siri

1) geterozis hodisasi kuzatilganda; 2) metafaza II da; 3) duragaylar urchish paytida; 4) hujayra bo‘linish anafazasida xromasomalrning ikki qutbga tarqalmasligi oqibatida; 5) profaza II da; 6) duragaylarda irsiy omil o'zgarmasdan saqlangan holda; 7) xromasomalar disperllashgan paytda; 8) bir juft allellar irsiylanganda

A) a-2; b-3; c-7; d-8; e-1 B) a-2; b-3; c-4; d-6; e-1

C) a-5; b-6; c4; d-7; e-8 D) a-5; b-3; c-4; d-6; e-8


Download 30.75 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling