1 savol Tarix fani metodologiyasi nimani o’rganadi?


Download 165.26 Kb.
bet1/16
Sana12.05.2022
Hajmi165.26 Kb.
#667152
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Bog'liq
Microsoft Word Document
2690-Article Text-6794-1-10-20200605-501609317912390, 3 mavzu Bemor gigienasi., 1-Maruza Taqdimot, 1-Maruza Taqdimot, 1-Maruza Taqdimot, 2, Software Architecture In Practice, V8, Biosferada modd, Mustaqil ish, uyushmagan yoshlar jadvali ruyxati, Presentation (1), 410-17 Anvarov Sarvar Diplom ishi (2) (2) (2)

1 savol Tarix fani metodologiyasi nimani o’rganadi?
J Тарих фани методологияси илмий билиш фаолияти булиб, тарихий тадкикотларнинг амалга оширилиши, тахлили ва урганилишига каратилган фаолиятдир.Методология илмий муаммоларнинг куйилиши характерини аниклайди, уларнинг ечилишидаги энг макбул принциплар ва йуналишларни аниклайди, тадкикот методларини танкидий бахолайди
ва тахлил килади.
2 madot va uning asosiy xususiyatlari nimadan iborat
Метод-тарихий тадкикотлар жараёнида аник максадга олиб борувчи тадкикот усуллари ва жараёнлар йигиндисидан иборат, методнинг узи назариядан, тадкикот методикаси ва техникасидан таркиб топади. Хар кандай метод назарий жихатдан асосланган булиб, бир вактнинг узида объектив ва субъектив хусусият касб этсада, объектив асосга эга. Бирок шунга алохида ахамият бериш лозимки, хар кандай метод хам объектив хулосапарга олиб келмаслиги мумкин. Бунда методнинг танланиши, унинг тугри кулланилиши ва танкидий хулосаларнинг чикарила олиниши тадкикотчининг бевосита узига боглик ва унинг урни асосий ахамият
касб этади.Маълумки, тарихчи тадкикотчи методлар йигиндисидан_ илмий
муаммони хал этиш ва ечимини топишда фойдаланади. Тарихий тадкикотлар методларининг туртта даражаси ва ёндашувлари мавжуд: 1 Фалсафий (хар бир фалсафий ёндашув тарихга нисбатан узкзраштарига эга) 2. Умумфан i ■ ва гуманитар фанларда кулланилади) 3. Махсус-гарихиа (факатгина тарич. фани тадкикотларида кулланилади)
4. Аиик-муаммовий (тор доирадаги тадкикотлар учун).
Тадкикот методларининг юкоридаги хар турталаси ^заро бир-бири билан богланган булиб, аник-муаммовий ва махсус-1тарихий услублар умумфан ва фалсафий услубларга асосланади. >^озирги вактда тарихчилар фанлараро ёндашув бошка фанлар методларини хам тарихий тадкикотларда кулламокдалар.
3 tarixiy tadqiqot metodlari darajalari va yondashuvlari?
4 Klassik metodologoya tushunchasi?
Классик” методология. Бунда тарихий вокелик объектларини урганиш, утмиш хакидаги далилларни тиклаш, тарихий тадкикот
жараёнида талкмкотчининг урнини йук килиш ёки сездирмаган холда тарихий хакикатни излашга асосий эътибор кдратилди.
5 klassik bolmagan metodologiya?
“Классик булмаган” (ноклассик) методология аввалги. тарихий тадкикот назарияси ёндашувлари изчиллигидан воз кечган холда,тарихий билимларнииг киёсийлигига асосланади, тарихни эса “тарихчи окгининг иньикоси” (тарихчи томонидан вокеликлар ва тарихий жараёнларнинг кетма-кетликда тузиб чикилган холати) сифатида курсатишга харакат килади. Структурализм (тизимлилик, узаро богликдик, системалилик) да тарих ижтимоий-маданий майдонда инсонлар тарихини оикиб куйди ва биринчи уринга турли тизимлар (структуралар) куйилди.

Annallar maktabi haqida tushuncha bering?


Франнияда “Анналлар мактаби” (“йилномачилик мактаби” - кадимги Миср, Юнонистон, Рим, Хитой ва бошка давлатларда мавжуд булган. йилномачилик) карашлари таъсирида “янги’" тарих фани пайдо булди.Француз тарихчиси Ф.Бродел минтакавий ва глобал (умумжа*он) тарихи буйича бир катор самаради фикрлар ва методларни илгари сурди.Булар орасида фанлараро ёндашув, тизимли тарих, гарихий вактнкнг турли “тезликлари" ва бошкаларни куриш мумкин.

Download 165.26 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling