1. Sezgi a’zolari orqali olingan bilim qanday bilim hisoblanadi?


Download 162.8 Kb.
Pdf ko'rish
Sana11.09.2020
Hajmi162.8 Kb.
#129307
Bog'liq
Тестлар
Rangrasvir (Orif Muinov), Rangrasvir (Orif Muinov), 2 5240074810830096542, Г - ка Я Н(1), yanvar, yorug'lik diodi

TESTLAR 

1.Sezgi a’zolari orqali olingan bilim qanday bilim hisoblanadi? 

A. Hissiy 

B. Aqliy 

V. Tanstsendental 

G. Irratsional 

2.Bilish jarayonini, inson ongini o’tmish va kelajak bilan bog’lovchi, egallangan bilimlarni saqlovchi 

hodisa nima deyiladi? 

A. Xotira 

B. Tasavvur 

V. Xayol 

G. Idrok 

3.Qachonlardir insonning sezgi a’zolariga ta’sir ko’rsatgan va keyinchalik miyada saqlanib qolgan 

aloqalar bo’yicha gavdalanadigan narsalarning obrazlari bu - ... 

A. Tasavvur 

B. Xotira 

V. Xayol 

G. Idrok 

4.Yempirik bilim qaysi metodlar yordamida shakllanadi?  

A. Kuzatish va eksperiment 

B. Mavhumlashtirish va kuzatish 

V. Anketa va so’rovnoma 

G. Eksperiment va bayonnoma 

5.Ilmiy dalilning ikki muhim xossasi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?  

A. Ishonchlilik va bir variantlilik 

B. Ishonchlilik va invariantlilik 

V. Isbotlanganlik va betakrorlik 

G. Tasdiqlanganlik va bir variantlilik 

6. Haqiqat – mulohazalar va amaldagi holat o’rtasidagi muvofiqlikdir, deya haqiqatga ta’rif bergan 

faylasuf kim? 

A. Aristotel’ 

B. Platon 

V. Suqrot 

G. Demokrit 

1. 

Haqaqatni tushunishda intuitivizmga asos solgan faylasuf kim? A. Shopengauyer 

B. Kant 


V. Fixte 

G. Nitsshe 

2. 

Haqiqatning qanday shakliga shunday ta’rif beriladi: ...-bilimlarimizning inson insoniyatga bog’liq bo’lmagan mazmuni.? 

A. Obyektiv haqiqat 

B. Subyektiv haqiqat 

V. Mutloq haqiqat 

G. Nisbiy haqiqat 

3. 


Predmetni  kelajakda  to’ldirilishi  yoki  unga  aniqlik  kiritilishi  mumkin  bo’lmagan  tarzda 

to’la, mukammal bilishi bu - ... 

A. Mutlaq haqiqatdir 

B. Nisbiy haqiqatdir 

V. Obyektiv haqiqatdir 

G. Subyektiv haqiqatdir 

10. Borliqni asosan to’g’ri aks ettirsa-da, obraz obyektga uncha mos emasligi bilan ajralib turadigan 

bilim, bu - ... 

A. Nisbiy haqiqat 

B. Obyektiv haqiqat 

V. Subyektiv haqiqat 

G. Mutlaq haqiqat                          11. Axborotning muhim xususiyatlari qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan? 

A. Obyektivlik, moddiylashtirish va uzatish imkoniyatining mavjudligi 

B. Obyektivlik, xolislik, bir ma’nolilik 

V. Moddiylashtirish va uzatish imkoniyatining mavjudligi 

G. Uzatish imkoniyatining mavjudligini va yangi bilim sifatinini aniqlash imkoniyati 

12. Informativlik va uning imkoniyatlarini ro’yobga chiqarishga asos bo’luvchi holatni aniqlang? 

A. Fanning integratsiyalashuvi 

B. Globallashuv 

V. Fan taraqqiyotining yangi bosqichi 

G.Ijtimoiy hayot darajasining oshishi bilan 

13. Moddiy jismlarda qayd etilgan va belgilar tizimida ifodalanib, subyektlararo jarayonga qo’shilib 

idrok etiluvchi va olimning bilim darajasini o’zgartiruvchi axborot qanday axborot deyiladi? 

A. Ijtimoiy axborot 

B. Ilmiy axborot 

V. Subyektiv axborot 

G. Ommaviy axborot 

14. Yangi axborot yaratish borasidagi faoliyat nima deyiladi? 

A. Eksteriorizatsiya 

B. Interiorizatsiya 

V. Globallashuv 

G. Informativlik 

15. Ilmiy bilish jarayonida olingan, tushunchalar, mulohazalar, xulosalar, nazariyalar va gipotezalar 

tizimida  qayd  etilgan,  ijtimoiy  ahamiyatga  molik  va  mantiqiy  jihatdan  (shaklan)  umumiylashtirilgan 

axborot, bu-... 

A. Ilmiy axborot  

B. Ijtimoiy axborot 

V. Subyektiv axborot 

G. Ommaviy axborot 

16.Tushunish va tushuntirish muammolarini o’rganuvchi falsafiy ta’limot, bu - ... 

A. Germenevtika 

B. Dialektika 

V. Pragmatizm 

G. Lingvistika 

17. M. Xaydeggerning germenevtik qarashlari tushunishning qanday xususiyatini ochib beradi? 

A. Ontologik 

B. Gnoseologik 

V. Ekzistentsial 

G. Epistemologik 

18.Germenevtikaga oid mashhur “Haqiqat va metod” asari muallifi kim? 

A. X.G. Gadamer 

B. M. Xaydegger 

V. F. Sossyur 

G. L. Vitgenshteyn 

19. Germenevtikada asosiy tadqiqot obyekti sifatida nima e’tirof etiladi? 

A. Matn 

B. So’z 


V. Faoliyat 

G. Ijtimoiy hodisalar 

20. Badiiy ijodni tushunishni chuqur tahlil etgan mashhur rus faylasufini toping? 

A. M.Baxtin 

B. V.Solovyev 

V. V.Kuznetsov 

G. A.Chumakov 

21.  Quyidagi  so’zlar  muallifi  kim:  «Inson  o’zini  dunyodan  oldinroq  va  ko’proq  biladi,  ayni  shu 

sababli u dunyoni o’zidan keyin va o’zi orqali anglab yetadi...”?  

A. N.A.Berdyayev 

B. V.Solovyev 


V. V.Kuznetsov 

G. A.Chumakov 

22.«Inson-mashina» asarining muallifi kim? 

A. J.Lametri 

B. Dj.Berkli 

V. Dj.Bruno 

G. B.Spinoza 

23. Insonning paydo bo’lishi haqidagi evolyutsion kontseptsiya asoschisi kim? 

A. Ch.Darvin 

B. K.Linney 

V. Ch.Pirs 

G. A.Yeynshteyn 

24.Insonni o’rganishning introvertiv yondashuvi vakillari to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping? 

A. M.Sheler, A.Gelen, K.Lorents 

B. N.A.Berdyayev, A.Gelen, K.Lorents 

V. S.L.Frank, L. P.Karsavin, S.N.Bulgakov 

G. N.O.Losskiy, L. P.Karsavin, S.N.Bulgakov 

25.Falsafa  tarixida  inson  haqidagi  qarashlarni  «antropologik  materializm»  sifatida  baholangan 

faylasuf kim? 

A. L.Feyerbax 

B. I.Kant 

V. V.Gegel’ 

G. F.Nitsshe 

26.Inson faoliyatini o’rganishga bag’ishlangan falsafiy ta’limot qanday nomlanadi? 

A. Praksiologiya 

B. Aksiologiya 

V. Fenomenologiya 

G. Tonatologiya 

27. 

Insonni faoliyatga undovchi sabablarni toping? A. Ehtiyojlar 

B. Maqsadlar 

V. Orzular 

G. Xayollar 

28. 

Faoliyatning eng muhim atributlari qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?  A. Moddiylik va subyektlilik 

B. Moddiylik va ma’naviylik 

V. Subyektlilik va doimiylik 

G. Cheklilik va muayyanlik 

29.Quyidagi  fikr  muallifni  toping:  “Amaliyot  o’zgartirilgan  tabiat  predmetlarini  insonning 

ko’zgudagi aksiga o’xshaydi, degan edi”? 

A. I.Fixte 

B. G.Leybnits 

V. B.Spinoza 

G. I.Kant 

30.Inson faoliyatini boshqa tirik mavjudotlar faoliyatinidan farqlovchi muhim xususiyatlar nima? 

A. Onglilik va maqsadga muvofiqlik 

B. Oqilonalik va irratsionallik 

V. Maqsadga muvofiqlik va hissiylik 

G. Iroda va tassavur qilish imkonining borligi 

31. Globalistika mustaqil ilmiy yo’nalish va ijtimoiy amaliyot jabhasi sifatida nechanchi yillardan 

shakllana boshladi? 

A. 1960-yillarning oxirlaridan 

B. 1950-yillarning oxirlaridan 

V. 1970-yillarning oxirlaridan 

G. 1980-yillarning oxirlaridan 

32.Globallashuvning vujudga kelishiga asos bo’lgan yirik sabablarni toping? 

A. Hayotning barcha sohasidagi integratsiyalashuv 


B. Fan va texnika kashfiyotlari 

V. Falsafada yangi ta’limotlarning vujudga kelishi 

G. Odam sonining keskin o’sishi 

33.Ikkinchi  jahon  urushidan  so’ng  yuzaga  kelgan  ijtimoiy-siyosiy  holat  bugungi  kunda  global 

muammolarni bartaraf qiluvchi qaysi asosiy hamkorlikning vujudga kelishiga sabab bo’ldi? 

A. BMT 


B. YuNESKO 

V. YeHHT 

G. MDH 

34.Hozirgi  zamonda  jahon  fuqarosi  deb  hisoblovchi  odamlarning  paydo  bo’lishiga  nima  sabab bo’ldi? 

A. Serqirra globallashuv 

B. Ekologik globallashuv 

V. Siyosiy globallashuv 

G. Madaniy globallashuv 

 

«Falsafa» so’zining lug’aviy ma’nosi to’g’ri ko’rsatilgan javobni belgilang? 

A. Yunoncha, phileo – sevaman va sophia – donolik 

B. Yunoncha, phileo – sevaman va sophia – bilish 

V. Lotincha, philo – sevaman va sophi – donishmandlik 

G. Lotincha, phileo – sevaman va sophia – donolik 

Obyektiv  dunyoga  va  insonning  undagi  o’rniga,  odamzotning  o’zini  qurshagan  borliqqa  va 

o’z-o’ziga bo’lgan munosabatiga nisbatan yondashuvlar tizimi, bu - ... 

A. Dunyoqarash 

B. Tafakkur 

V. Idrok 

G. Tasavvur 

Tarixan dunyoqarashning dastlabki shakllari qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan? 

A. Mif va din 

B. Din va san’at 

V. San’at va mifologiya 

G. Poyetika va lirika 

37/Dinning asosiy funktsiyalari qaysi javobda to’g’ri va to’liq ko’rsatilgan? 

A. Dunyoqarashni shakllantirish, kommunikativ, tartibga solish, kompensatorlik funktsiyalari 

B. Dunyoqarashni shakllantirish, komillikka ko’tarish, sabrga o’rgatuvchi funktsiyalari  

V. Kamolotga yetkazish, kompensatorlik, kommunikativ funktsiyalar 

G. Boshqaruvchi, tartibga soluvchi, dunyoqarashni kengaytiruvchi, kompensatorlik funktsiyalari 

38. Falsafiy bilimning muhim tarkibiy qismlari to’g’ri ko’rsatilgan javobni belgilang?  

A.  Ontologiya,  gnoseologiya,  fan  metodologiyasi,  ijtimoiy  falsafa,  etika,  aksiologiya,  falsafiy 

antropologiya 

B. Fenomenologiya, gnoseologiya, fan metodologiyasi, ijtimoiy falsafa, etika, aksiologiya, falsafiy 

antropologiya 

V. Pragmatizm, pozitivizm, strukturalizm, etika, estetika, aksiologiya, fenomenologiya 

G. Ontologiya, ma’naviyat asoslari, g’oyalar falsafasi, falsafa tarixi, antropologiya                           

39 

«Falsafa» so’zining lug’aviy ma’nosi to’g’ri ko’rsatilgan javobni belgilang? 

A. Yunoncha, phileo – sevaman va sophia – donolik 

B. Yunoncha, phileo – sevaman va sophia – bilish 

V. Lotincha, philo – sevaman va sophi – donishmandlik 

G. Lotincha, phileo – sevaman va sophia – donolik 

40Obyektiv dunyoga va insonning undagi o’rniga, odamzotning o’zini qurshagan borliqqa va 

o’z-o’ziga bo’lgan munosabatiga nisbatan yondashuvlar tizimi, bu - ... 

A. Dunyoqarash 

B. Tafakkur 

V. Idrok 

G. Tasavvur 

41Tarixan dunyoqarashning dastlabki shakllari qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan? 

A. Mif va din B. Din va san’at 

V. San’at va mifologiya 

G. Poyetika va lirika 

42Dinning asosiy funktsiyalari qaysi javobda to’g’ri va to’liq ko’rsatilgan? 

A. Dunyoqarashni shakllantirish, kommunikativ, tartibga solish, kompensatorlik funktsiyalari 

B. Dunyoqarashni shakllantirish, komillikka ko’tarish, sabrga o’rgatuvchi funktsiyalari  

V. Kamolotga yetkazish, kompensatorlik, kommunikativ funktsiyalar 

G. Boshqaruvchi, tartibga soluvchi, dunyoqarashni kengaytiruvchi, kompensatorlik funktsiyalari 

43. Falsafiy bilimning muhim tarkibiy qismlari to’g’ri ko’rsatilgan javobni belgilang?  

A.  Ontologiya,  gnoseologiya,  fan  metodologiyasi,  ijtimoiy  falsafa,  etika,  aksiologiya,  falsafiy 

antropologiya 

B. Fenomenologiya, gnoseologiya, fan metodologiyasi, ijtimoiy falsafa, etika, aksiologiya, falsafiy 

antropologiya 

V. Pragmatizm, pozitivizm, strukturalizm, etika, estetika, aksiologiya, fenomenologiya  

Download 162.8 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling