1. Sukkulentlarga xos bo’lgan javobni toping


Download 115.02 Kb.
Sana03.06.2022
Hajmi115.02 Kb.
#729184
Bog'liq
BIYALOGIYA
Далолатнома 2, Далолатнома 2, Далолатнома 2, Далолатнома 2, Далолатнома 2, Далолатнома 2, QadamboyevaMohlaroyim, QadamboyevaMohlaroyim, QadamboyevaMohlaroyim, 1-мактаб xat blanka - 2021, referatHTML DA-SAYT, 9-Yillik reja, 9-Yillik reja, 0oOVv5lI9gPyl1anAJX4umkTP82bcZSVz4gKKdfD, 3-класс-НАШ-ДОМ

1. Sukkulentlarga xos bo’lgan javobni toping.
1) Fotosintez jarayoni yashil poyalarda amalga oshadi, 2) suvni zaxirada saqlovchi to‘qimalar mavjud, 3) sitoplazmasi yuqori yopishqoqlikka ega, 4) barg og‘izchalari kam va kunduzi yopiq bo‘ladi, 5) sutlamalar misol bo’ladi, 6) saksovul misol bo’ladi, 7) barg og‘izchalarining chuqur joylashgan, 8) poyasida suvni zaxirada saqlovchi to‘qimalar mavjud
A) 1,4,2 B) 3,6,7 C) 3,6,4 D) 2,8,7

2. Odam tanasidagi barcha uzun g’ovak suyaklar soni qaysi suyaklar soni yig’indisiga teng? A) soxta qovurg’alar, bilak-tirsak suyaklari, ko’krak umurtqalari, son suyaklari B) bo’yin umurtqalari, o’mrov suyaklari, yelka suyaklari, bilak-tirsak suyaklari, to’sh, ko’krak umurtqalari


C) bel umurtqalari, bilak-tirsak suyaklari, boldir suyaklari, ko’krak umurtqalari, kurak suyaklari D) ko’krak umurtqalari, son suyaklari, bilak-tirsak suyaklari, bo’yin umurtqalari.

3. Seleksiya sohasiga oid to‘g‘ri ma’lumotlarni aniqlang.


1) geterozis turlararo chatishtirishda olingan birinchi avlod duragaylarida kuzatiladi; 2) yalpi tanlash orqali olingan nav genetik jihatdan bir xil bo‘lmaydi; 3) kofe, banan, makkajo‘xori, qalampirning vatani Janubiy Amerika markazi hisoblanadi; 4) yakka tanlash orqali genetik jihatdan bir xil organizmlar olinadi; 5) duragay kuchi retsessiv genlarning gomozigota holatga o‘tishi oqibatida namoyon bo‘ladi.
A) 2, 4 B) 2, 3 С) 1, 3 D) 4, 5

4. To’g’ri fikrni aniqlang. A) Qirqbo’g’imning sporofili, piyozning sersuv qobiqlari, qirqbo’g’imning ildizpoyasi o’zaro gomologik organlardir.


B) Ko’krak qafasidagi uzun g’ovak suyaklar soni 12 juft. C) Liven, rod-aylend, bankiv, yakobin tovuq zotlaridir. D) Hayotning barcha hujayraviy shakllarida fosfolipid mavjud.

5. Fitonsid (a) va fikotsin (b) lar uchun xos ma’lumotlarni aniqlang.


1) xrokokk hujayarasida uchraydi; 2) qarag’ay o’simligi hujayrasida hosil bo’ladi; 3) rang beruvchi pigment hisoblanadi; 4) antibioz munosabatda ishtrok etadi;5) piyoz hujayralarida to’planadi; 6) bakteriyalar tomonidan ishlab chiqariladi; 7) nostok hujayrasida uchrovchi yashil rang beruvchi pigment; 8) bargini erta to’kadigan o’simlik hujayrasida uchraydi
A) a- 2, 4, 5, 7; b- 1, 3 B) a- 2, 4, 6, 7; b- 1, 3, 5
C) a- 2, 4, 5, 8; b- 1, 3 D) a- 2, 4, 6, 8; b- 1, 3, 7

6. Hayotning anorganik moddalardan abiogen molekulyar evolyutsiya natijasida hosil bo’lishi to’g’risidagi nazariyaga ko’ra quyida berilganlarning paydo bo’lishi qanday ketma-ketlikda sodir bo’lganini aniqlang.


A) aminokislotalar, aldegidlar, spirtlar → ammiak, metan, ueglerod oksidlari, vodorod sulfid, suv bug’lari → oqsillar, nuklein kislotalar → koaservatlar → protobiontlar B) ammiak, metan, uglerod oksidlari, vodorod sulfid, suv bug’lari → oqsillar, nuklein kislotalar→ aminokislotalar, aldegidlar, spirtlar → protobiontlar → koaservatlar C) ammiak, metan, uglerod oksidlari, vodorod sulfid, suv bug’lari → aminokislotalar, aldegidlar, spirtlar → oqsillar, nuklein kislotalar → koaservatlar → protobiontlar D) metan, aldegidlar, uglerod oksidlari, vodorod sulfid, suv bug’lari → aminokislotalar, ammiak, spirtlar → oqsillar, nuklein kislotalar → protobiontlar → koaservatlar

7. Transformatsiya (a), transduksiya (b), transkripsiya (c), translyatsiya (d) jarayonlari ularning ta’rifi bilan to’g’ri juftlangan javobni aniqlang. 1) genlarning faglar orqali bitta bakteriya hujayrasidan ikkinchisiga o’tishi; 2) irsiy informatsiyaning DNK molekulasidan i-RNK molekulasiga ko’chishi; 3) bir organizm irsiy molekulasi bir qismining boshqa organizm irsiy molekulasi tarkibiga birikishi; 4) irsiy informatsiyani i-RNKning nukleotidli tizimidan oqsillarning aminokislotali tizimiga ko’chirib yozilishi A) a- 3; b- 1; c- 2; d- 4 B) a- 4; b- 3; c- 1; d- 2


C) a- 2; b- 4; c- 3; d- 1 D) a- 1; b- 2; c- 4; d- 3

8. Ildizsiz, sporali o’simliklarni aniqlang. 1) kordait; 2) ginko biloba; 3) suv qaroqchisi; 4) zuhrasoch; 5) funariya; 6) suv qirqqulog’i; 7) kuksoniya; 8) riniya


A) 4, 5, 6, 8 B) 1, 2, 6, 7
C) 5, 6, 7, 8 D) 3, 5, 6, 8

9. O’simliklarni qaysi xususiyatlariga ko’ra magnoliyasimon va lolasimonlarga ajratish mumkin? 1) bargaining bandli yoki bandsiz bo’lishiga ko’ra; 2) bargining tomirlanishiga ko’ra; 3) gulqo’rg’onning oddiy yoki murakkabligiga ko’ra; 4) poyasining yillar davomida yo’g’onlasha olishiga ko’ra; 5) ildiz tizimining hosil bo’lishiga ko’ra.


A) 1, 2 B) 1, 2, 3 C) 2, 5 D) 3, 4, 5

10. Odam hujayrasi tarkibida mavjud karbonsuvlar to’g’ri berilgan javobni aniqlang. 1) glikogen; 2) kraxmal; 3) uzum shakari; 4) dezoksiriboza; 5) riboza; 6) amilaza; 7) ptialin. A) 2, 4, 6 B) 4, 5, 6 C) 1, 4, 5 D) 1, 3, 7


11. Achambiti mevasining uchburchak shakli 2 juft nokumulyativ polimer genlar ta’sirida rivojlanadi. Genotipi 4, 3, 2, 1 ta dominant gendan iborat individlar fenotipi o’xshash bo’ladi. Genlar retsessiv holatda bo’lganda meva shakli tuxumsimon bo’ladi. Agar chatishgan o’simliklarning ikkalasi ham bu genlar bo’yicha digeterozigota bo’lsa, naslning necha foizida meva uchburchak shaklda bo’ladi?


A) 18,75 B) 53,3 C) 93,75 D) 6,25

12. Temirchak (a) va bronza qo'ng'iz (b) larining yelpig'ichga o'xshash tuzilgan tana qismlarini aniqlang.


A) a-mo'ylovlari; b-yuqori lab
B) a-oldingi qanotlari; b-yuqori jag'lari
C) a-mo'ylovlari; b-mo'ylovlari
D) a-orqa qanotlari; b-mo'ylovlari

13. Quyida orqa miyaning tizza refleksi hosil bo’lishida ifodalangan. Uning tarkibidagi sezuvchi nerv tolasi (a) hamda harakatlantiruvchi nerv hujayrasi (b) ifodalangan raqamni aniqlang.A) a-2; b-5 B) a-3; b-6 C) a-4; b-8 D) a-7; b-4

14. Odamning doimiy tishlariga xos bo’lmagan ma’lumotlarni aniqlang. 1) bolaning olti oyligidan boshlab ikki yoshgacha chiqadi; 2) tishning bo’yin qismi milk bilan birikkan bo’ladi; 3) katta oziq tishda emal, dentin qavatlari bo’lad; 4) jag’larning oxiridagi 4 ta tish 18 yoshdan keyin chiqadi; 5) bolaning olti yoshidan boshlab tusha boshlaydi; 6) pastki jag’dagi kesuvchi tishlari soni yuqori jag’dagi kichik oziq tishlardan ikki marta ko’p bo’ladi


A) 1, 3 ,4 B) 1, 5, 6 C) 2, 5, 6 D) 2, 3, 4

15. Nondagi oqsil miqdorini oshirish uchun 65 t unga qancha gramm lizin qo’shiladi?


A) 6500 B) 1500 C) 6750 D) 9750

16. Qaysi organizmlarda jinslar nisbati 1:1 ni tashkil etadi? 1) oq planariya; 2) temirchak; 3) bitiniya; 4) baqachanoq; 5) dafniya; 6) qizil chuvalchang; 7) askarida; 8) tok shillig’i


A) 1, 3, 6, 8 B) 1, 3, 4, 5
C) 2, 4, 5, 7, D) 2, 6, 7, 8

17. Stol chekasidan 3-4 sm narida turgan mikroskopning okulyari obyektividan 1,25 marotaba katta, agar okulyar va obyektiv birgalikda 27 bo‘lsa labarotoriyadagi mikroskop buyumni necha marta kattalashtirib ko‘rsatadi.


A) 200 B) 180 C) 90 D) 60

18. Organizmlardagi qaysi genlar bir-biridan mustaqil holda irsiylanishini aniqlang. 1) xo’rozlarda toj shaklini ta’minlovchi komplementar genlar; 2) drozofila pashshasi tanasining rangi va qnotining uzun-kaltaligini ta’minlovchi genlar; 3) xushbo’y no’xat changchisining shakli va gulining rangini ta’minlovchi genlar; 4) no’xat donining rangi va shaklini ta’minlovchi genlar; 5) bug’doy doni rangining irsiylanishini ta’minlovchi ikki juft polimer genlar


A) 2, 3 B) 2, 4 C) 1, 4, 5 D) 1, 3, 5

19. Bulg’or qalampirida (R_C_) genlarining birgalikda bo’lishi mevasining qizil rangda bo’lishini ta’minlaydi, ularning resessiv allellari esa mevasining yashil rangini yuzaga chiqaradi. Genotipda faqat birinchi juft allel gen dominant holda bo’lishi mevasining qo’ng’irligini, faqat ikkinchi juft allelining dominant holda bo’lishi esa mevasining sariq rangini namoyon etadi. Qizil va qo’ng’ir rangli o’simliklar chatishtirilganda avlodda barcha rangdagi o’simliklar olingan bo’lsa, ota-ona genotipini ko’rsating.


A) RsCc x rrcc B) RrCc x rrCc
C) RrCc x Rrcc D) Rrcc x rrCc

20. Qaysi javobda tuxum hujayraning urug’lanishi bilan bog’liq jarayonlar noto’g’ri ko’rsatilgan?


1) kamxastakda endospermning rivojlanishi; 2) asalarida erkak individning hosil bo’lishi; 3) archada urug’ning vujudga kelishi; 4) qirqquloq sporafitida sporaning rivojlanishi; 5) shirinmiyada murtakning paydo bo’lishi; 6) korsak embrionining paydo bo’lishi
A) 3, 5, 6 B) 2, 4 C) 1, 3, 5 D) 4, 6

21. Nuqtalar o’rnini to’g’ri javoblar bilan to’ldiring.


sil kasalligi qo’zg’atuvchisidan farq qilib, vertitsil kasalligi qo’zg’atuvchisi... 1) DNK si sitoplazmada joylashgan; 2) bo’linish urchug’i hosil qiladi; 3) hujayrasida ribosomalar mavjud; 4) Golji majmuasiga ega; 5) yadroga ega; 6) hujayra qobig’iga ega; 7) o’simliklarda parazitlik qiladi. A) 3, 6, 7 B) 1, 3, 6 C) 2, 4, 5 D) 2, 5, 6

22. O’pka arteriyasi


4. Odamlarda qon guruhlarining irsiylanishiga retsessiv epistatik genning ta`siri Bombey fenomeni deyildi. Dominant allel qon guruhlariga ta`sir qilmaydi, retsessiv allel esa istalgan genotipda 1-qon guruhini namoyon qiladi. 2 va 3 qon guruhli digeterozigota ota-onadan qanday avlod olindi?
A)7 ta 1-qon guruh, 3 ta 2- qon guruh, 3 ta 3- qon guruh
B)4 ta 1- qon guruh, 4 ta 2- qon guruh, 4 ta 3- qon guruh, 4 ta 4- qon guruh
C)6ta 1- qon guruh, 4 ta 2- qon guruh, 3 ta 3- qon guruh, 3 ta 4- qon guruh
D)6 ta 1- qon guruh, 3 ta 2- qon guruh, 4 ta 3- qon guruh, 3 ta 4- qon guruh

23. 4 ta kapalak qurtining haqiqiy oyoqlari + soxta oyoqlari va 4 ta qisqichbaqaning jag’oyoqlari + 2 shoxli qorinoyoqlari + yurish oyoqlari sonlari yig’indisini hisoblang.


A) 120 B) 144 C) 160 D) 176

24. Sahro biomi uchun xos bo’lgan o’simliklar (a) va hayvonlar (b) ni toping.


1-qunduz; 2-qarag’ay; 3-kedr; 4-kladoniya; 6-funariya; 7-eman; 8-norka; 9-qulon; 10-qandim; 11-silovsin; 12-qutb boyqushi; 13-los; 14-efemerlar; 15-lipa; 16-bo’ri;
A) a-2,3; b-1,8,13 B) a-4,5; b-12
C) a-7,15; b-11,13 D) a-10; b-9,16

25. Drozofilada ovogenezning yetilish bosqichida 960 ta yo’naltiruvchi tanacha hosil bo’ldi. Ko’payish bosqichida 5 marta mitoz kuzatilgan bo’lsa, ikkichi mitozdan keyingi hujayralar soni nechta ?


A) 10 B) 20 C) 40 D) 80

26. Quyidagi fazalarning qaysi birida hujayrada xromosoma va DNK 1:2 nisbatda bo'ladi?


1) interfazaning sintez davri; 2) mitozning anafaza davri; 3) mitozning telofazasi; 4) anafaza I; 5) anafaza II; 6) profaza II; 7) interkinez
A) 1, 3, 5 В) 1, 4, 7 С) 1, 2, 6 D) 1, 5, 7

27. Hujayrada 12 molekula sut kislotaning aerob sharoitda parchalanishidan hosil bo’lgan energiyaning qancha miqdor (kJ) issiqlik ko’rinishida ajraladi?


A) 15600 B) 6960 C) 16800 D) 8640

28. Bosh miya katta yarimsharlari po’stlog’ida burmalari bo’lgan, ko’zi yumuq bola tug’adigan hayvonlarni aniqlang.


1) qizilquyruq; 2) bo’ri; 3) laylak; 4) kakku; 5) tulki; 6) kaptar; 7) Grenlandiya tyuleni A) 2, 5 B) 1, 3, 4, 6 C) 2, 5, 7 D) 1, 2, 7

29. Urg’ochi kuropatkaning 40 ta birlamchi jinsiy hujayrasidan hosil bo’lgan tuxum hujayralarning 30% I jinsiy X xromosomaga ega bo’lsa yo’naltiruvchi tanachalarning nechtasida jinsiy Y xromosoma bo’ladi?


A)24 B)80 C)52 D)32
30. Rasmda keltirilgan a va b organizmlar uchun tog`ri fikrni aniqlang.
.
A) a – soxta oyoqlilar tipiga mansub; b – produtsent
B) a – Geterotrof organism ;b – soda hayvonlar tipi vakili
C) a – hujayra qobig`I yo`q; b- hujayra qobig`I pektindan iborat
D) a – geterotrof usulda oziqlanadi; b- parazit


Download 115.02 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling