1. XIX asrda O`rta Osiyoda 3 ta mustaqil davlat tog`ri berilgan javobni aniqlang?


Download 1.83 Mb.
bet3/10
Sana10.03.2020
Hajmi1.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
D) 1,2,4,5,6

107.Quyidagi qaysi atama lotincha-yerga, dalaga oid degan ma`nolarni anglatadi?

*A) agrar

B) protektorat

C) senz

D) komendat

108.XIX asrda O`rta Osiyoda nechaga yaqin doston ma`lum bo`lgan?

A) 30

B) 50

*C) 40

D) 20

110. Xiva xonligida Eltuzarning hukmronlik yillarini aniqlang

*A) 1804-1806-yillar

B) 1825-1842-yillar

C) 1842-1845

D) 1845-1855-yillar

111. Eltuzarning farmoyishi bilan Shermuhammad Munis Xorazmning qaysi yilgacha bo`lgan tarixini yozgan?

A) 1806-yilgacha

*B) 1812-yilgacha

C) 1802-yilgacha

D) 1872-yilgacha

112. Munisning yashab ijod qilgan yillarini aniqlang

A) 1809-1874-yillar

*B) 1778-1829-yillar

C) 1809-1870-yillar

D) 1768-1825-yillar

113. Qachon Munis Mirxondning «Ravzat-us safо»(soflik bog`i) asarini o`zbek tiliga tarjima qilishga kirishdi va bu asarning 1-jildini tariima qilishga erishdi?

A) 1820-yil

B) 1815-yil

*C) 1819-yil

D) 1816-yil

114. Ogohiyning yashab ijod qilgan yillarini aniqlang

*A) 1809-1874-yillar

B) 1778-1829-yillar

C) 1809-1870-yillar

D) 1768-1825-yillar

115. Оgahiy qancha tariхiy, ma’rifiy tarjima asarlarining muallifidir

A) 15

*B)16

C)18

D)19

116. Оgahiy qaysi tillarni puхta bilgan?

A) arab

B) fоrs

C) turk

*D) A, B,C

117. Оgahiy Хоrazmning qaysi yillarga оid tariхini yozgan?

A) 1812-1850-yillar

*B) 1812-1872-yillar

C) 1812-1874-yillar

D) 1810-1874-yillar

118. Оgahiyning Xiva xonligi tarixiga bag`ishlangan tarixiy asarlari tog`ri berilgan javobni aniqlang?

1. «Riyoz ud-davla» 2.«Zubdat ut-tavorix», 3.«Gulshani davlat» 4.«Shohidi iqbol» 5.«Navodir ul vaqoe`»A) 1,3,4,5

B) 1,2,3,4,5

C) 1,3,4

*D) 1,2,3,4

119. Ogahiyning xalqparvarligi va xalq holiga befarq qaray olmasligi uning qaysi g`azalida yorqin o`z ifodasini topgan?

*A) «Qish»

B) «Xalqim»

C) «Vatanim»

D) «Bahor»

120. Quyidagi shaxslarning qaysi biri yozuvchi, faylasuf, musavvir, ma'rifatparvar bo`lgan?

A) Munis

B) Ogahiy

*C) Ahmad Donish

D) Muhammad Yunus

121. Ahmad Dоnish asarlari to`g`ri bеrilgan javоbni tоping?

A) «Buxorodan Peterburgga sayohat», «Manozir ul-kavokib»

B) «Buxoroi sharif mangit amirlari muxtasar tarixi» «Navodir ul-vaqoe» («Nodir voqealari»)

C) «Riyoz ud-davla» , «Zubdat ut-tavorix»

*D) A va B

122. Qachon Buхоrо amiri Nasrullоning buyrug`iga binоan Ahmad Dоnish Mоskva, Pеtеrburg va bоshqa Rоssiya shaharlariga sayohat qilgan?

*A)1857-yil

B) 1865-yil

C) 1859-yil

D) 1860-yil

123.«Manozir ul-kavokib» asari Ahmad Donish tomonidan qachon yozilgan?

A) 1857-yil

*B) 1865-yil

C) 1859-yil

D) 1860-yil

124.«Manozir ul-kavokib» qaysi Buxoro amiri hukmronligi davrida yozilgan?

A) Amir Haydar

B) Amir Nasrullo

*C) Amir Muzaffar

D) Amir Olimxon

125. Ahmad Donishning quyidagi qaysi asari astronomiya faniga oid?

A) «Buxorodan Peterburgga sayohat»

B) «Buxoroi sharif mangit amirlari muxtasar tarixi»

C) «Navodir ul-vaqoe`»

*D) «Manozir ul-kavokib»

126.1859-yilda yozilgan «Xudoyqul anvar» asari muallifini aniqlang

*A) Muahammad Yunis

B) Turdi Ali

C) Mirzo Mahmud

D) Ahmad Donish

127.«Xudoyqul anvar» asarida qaysi Qo`qon xoni davri batafsil yoritilgan?

A) Norbo`tabiy

*B) Muhammad Ali

C) Xudoyorxon

D) Umarxon

128.Qo`qon xonligidagi eng mashxur xattotni aniqlang

A) Muahammad Yunis

*B) Turdi Ali

C) Mirzo Mahmud

D) Ahmad Donish

129.Qo`qon xoni Xudoyorxon saroy devorlaridagi xattotlik ishlarini kimlarga topshirgan?

A) Muahammad Yunis va Turdi Ali

*B) Turdi Ali va Mirzo Mahmud

C) Mirzo Mahmud va Ahmad Donish

D) Ahmad Donish va Muahammad Yunis

130. Ichan qal’adagi Muhammad Aminxon madrasasi qachon qurilgan?

*A) 1851-1855-yillar

B) 1871-yil

C) 1863-1870-yillar

D) 1869-1870-yillar

131.Xivada ark darvozasi qarshisida Muhammad Rahimxon madrasasi qachon qurilgan?

A) 1851-1855-yillar

*B) 1871-yil

C) 1863-1870-yillar

D) 1869-1870-yillar

132.Qo`qon xonligida Hazarati Kalon Sohibzoda madrasasi qachon qurilgan?

A) 1863-1870-yillar

B) 1869-1870-yillar

*C) 1862-yil

D) 1859-yil

133.Qo`qon xonligida Hokim Oyim madrasasi qachon qurilgan?

A) 1863-1870-yillar

*B) 1869-1870-yillar

C) 1862-yil

D) 1859-yil

134.Qo`qon xonligida Xudoyorxon saroyi qachon qurilgan?

*A) 1863-1870-yillar

B) 1869-1870-yillar

C) 1862-yil

D) 1859-yil

135.Toshkentda Baroqxon madrasasini ta'mirlash ishlari qachon boshlandi?

A) 1863-yil

B) 1869-yil

C) 1862-yil

*D) 1859-yil

136. Baroqxon madrasasi qarshisida qaysi inshootning qurilishi yakunlandi?

*A) Mo`yi Muborak madrasasi

B) Hazrati Imom majmuasi

C) Ko`kaldosh madrasasi

D) Shayboniyxon madrasasi

137. XIX asrlarda ijоdkоrlar qaysi tillarda ijоd qilganlar?

*A) fоrs va o`zbеk

B) o`zbеk va qоzоq

C) qirg`iz va tоjik

D) tоjik va turkman

138.Quyidagi javoblardan qaysi birida tarixiy xatolik mavjud?

A) Epоs- xalq og`zaki ijodida qahramonlar haqidagi dostonlar majmuasi

B) Truppa- teatr yoki sirk artistlari jamоasi

C) Хоnaqоh- darvishlar uchun maisshiy хоna va masjiddan ibоrat yotоqхоna

*D) Zullisonayn-uch tilda ijod qilish

139. Qaysi Rossiya imperotori davrida O`rta Osiyoga Aleksandr Bekovich Cherkasskiy boshchiligida harbiy ekspeditsiya jo`natilgan?

A) Aleksandr I

*B) Pyotr I

C) Nikolay I

D) Aleksandr II

140. Qachon Rossiya Irtish daryosi 7 ta istehkom qurdirgan?

A) 1717-yil

*B) 1718-yil

C) 1865-yil

D) 1720-yil

141. Rossiyaning O`rta Osiyoni bosib olishni yanada tezlashtirgan omillar to`g`ri bеrilgan javobni toping

A) Rossiya imperiyasining sanoat xom ashyosiga bo`lgan ehtiyojining ortishi

B) ishlab chiqarilgan mahsulotlar uchun qo`shimcha iste’mol bozorlarining zarurligi

C) To`qimachilik sanoati uchun arzon paxta tolasi yetkazib beradigan hududga ega bo`lish

*D) A, B,C

142.Qachon O`rta Osiyoga M.Murkfort Angliya bilan aloqalarni yo`lga qo`yish uchun yuborilgan?

A) 1832-yil

*B) 1825-yil

C) 1844-yil

D) 1843-yil

143. Ingliz vakili A.Byorns qachon Buxoraga kelgan?

*A) 1832-yil

B) 1825-yil

C) 1844-yil

D) 1843-yil

144.Ingliz vakili I.Volf qachon Xiva Buxoraga kelgan?

A) 1832-yil

B) 1825-yil

*C) 1844-yil

D) 1843-yil

145.Ingliz vakili J.Abbot qachon Xiva Buxoraga kelgan?

A) 1832-yil

B) 1825-yil

C) 1844-yil

*D) 1843-yil

146. Amir Nasrullo 1842-yilda qatl qildirgan OstIndiya kompaniyaasining vakillarini toping?

A) Murkroft, A Byorns

B) Volf, Abbot

*C) Ch.Stoddort, A. Konnoli

D) A. Byorns, J. Abbot

147. Qachon o`zbеklar va tоjiklar yashaydigan Amudaryoning janubidagi hududlar Afg`oniston viloyatiga aylantirildi?

*A) 1855-yil

B) 1859-yil

C) 1850-yil

D) 1843-yil

148. Qrim urushi qaysi yillarda bolib o`tgan?

A) 1852-1855-yillar

*B) 1853-1856-yillar

C) 1854-1857-yillar

D) 1861-1865-yillar

149. Sirdaryoning orolga quyilish jоyida Raim istehkomi qachоn qurildi?

A) 1855-yil

*B) 1847-yil

C) 1850-yil

D) 1843-yil

150. AQSHda fuqarolar urushi qayi yillarda bo`lib o`tgan?

A) 1852-1855-yillar

B) 1853-1856-yillar

C) 1854-1857-yillar

*D) 1861-1865-yillar

151. Rossiya O`rta Osiyoni bosib olishni nеcha bosqichda amalga oshirgan?

A) 2

B) 3

*C) 4

D) 5

152. Rossiya tomonidan O`rta Osiyoning bosib olniishining l-bosqichi qaysi yillarda amalga oshirilgan?

*A) 1847-1865-yillar

B) 1865-1868-yillar

C) 1873-1879-yillar

D) 1880-1885-yillar

153. Rossiya tomonidan O`rta Osiyoning bosib olinishimng 2-bosqichi qaysi yillarda amalga oshirilgan?

A) 1847-1865-yillar

* B) 1865-1868-yillar

C) 1873-1879-yillar

D) 1880-1885-yillar

154. Rossiya tomonidan O`rta Osiyoning bosib olinishining 3-bosqichi qaysi yillarda amalga oshirilgan?

A) 1847-1865-yillar

B) 1865-1868-yillar

*C) 1873-1879-yillar

D) 1880-1885-yillar

155. Rossiya tomonidan O`rta Osiyoning bosib olinishining 4-bosqichi qaysi yillarda amalga oshirilgan?

A) 1847-1865-yillar

B) 1865-1868-yillar

C) 1873-1879-yillar

*D) 1880-1885-yillar

156. Rossiya tomonidan O`rta Osiyoni bosib olinishimng l-bosqichida...........

A) Qo`qon xonligi va Buxoro amirligiga qarshi istilochilik harakatlari amalga oshirilgan

*B) Qo`qon xonligining shimoli-g`arbiy viloyatlari va Toshkent shahri istilo qilingan

C) Xiva va Qo`qon xonligi yerlarini bosib olishdan iborat bo`lgan

D) Turkmanlar bo`ysundirilgan

157. Rossiya tomonidan O`rta Osiyoni bosib olinishining 2-bosqichida ….…

*A) Qo`qon xonligi va Buxoro amirligiga qarshi istilochilik harakatlari amalga oshirilgan

B) Qo`qon xonligining shimoli-g`arbiy viloyatlari va Toshkent shahri istilo qilingan

C) Xiva va Qo`qon xonligi yerlarini bosib olishdan iborat bo`lgan

D) Turkmanlar bo`ysundirilgan

158. Rossiya tomonidan O`rta Osiyoni bosib olinishining 3-bosqichida ..

A) Qo`qon xonligi va Buxoro amirligiga qarshi istilochilik harakatlari amalga oshirilgan

B) Qo`qon xonligining shimoli-g`arbiy viloyatlari va Toshkent shahri istilo qilingan

*C) Xiva va Qo`qon xonligi yerlarini bosib olishdan iborat bo`lgan

D) Turkmanlar bo`ysundirilgan

159. Rossiya tomonidan O`rta Osiyoni bosib olinishining 4-bosqichida ..….

A) Qo`qon xonligi va Buxoro amirligiga qarshi istilochilik harakatlari amalga oshirilgan

B) Qo`qon xonligining shimoli-g`arbiy viloyatlari va Toshkent shahri istilo qilingan

C) Xiva va Qo`qon xonligi yerlarini bosib olishdan iborat bo`lgan


Download 1.83 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling