3-Топшириқ

Sana01.01.1970
Hajmi
#107739
Bog'liq
3-Топшириқ


3-масала. Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот ва фойда солиғи ҳисоб-китобини ҳисобланг.
Хизмат кўрсатувчи билан шуғуланувчи “Замонавий бухгалтер” МЧЖнинг январ ойи маълумотлариОперациялар мазмуни

Сумма

Бухгалтерия ўтказмаси

Солиққа тортиладиган базага киритиш учун асос

Дт

Кт

ХТН
СК 146 мод

СК 147 мод

1

Хизматлар кўрсатилади ва счёт-фактура тақдим қилинди

3 000 000
2

Ишлаб чиқаришдаги ишчиларга ҳақи ҳисобланди

1 000 000
3

Бошқарув ходимларига иш ҳақи ҳисобланди

500 000
4

Бошқарув ходимларининг бўнак ҳисоботлари қабул қилинди
Белгиланган меъёр доирасида

4 000

Белгиланган меъёрдан ортиқча

2 000
5

Ишлаб чиқариш эҳтиёжлари учун омдордан ёғилғи берилди

40 000

6

Кечқурун ишлаган ишлаб чиқариш ишчиларига тариф ставкаларига қўшимчалар ҳисобланди

20 000

7

Маъмурий бинога амортизация ҳисобланди:


меъёр бўйича

100 000меъёрдан ошиқ (жадаллаштирилган)

100 000
8

Ҳисобдор шахслар вакиллик харажатлари қилишди:


меъёр бўйича

40 000меъёрдан ошиқ

25 000
9

Кадрлар тайёрловчи мутахасисларга иш ҳақи ҳисобланди

120 000

10

Реклама учун ўрнатилган меъёрларда реклама ташкилотига ҳисобланди

18 000

11

Пудратчиларга компютерларни таъмирлаш учун ҳисобланди

12 000

12

Телефон станциясига абонент тўлови (маъмурий харажат) ҳисобланди

30 000
Шаҳарларо сўзлашув учун меъёрдан ортиқ

10 000
13

Шахсий автотранспортидан фойдалангани учун раҳбар муовинига харажатлар қопланди

18 000

14

Таъсисчилар талаби билан аудиторлик фирмасига ўтказилган аудит текшириши учун ҳисобланди

120 000

15

Ишлаб чиқаришдаги ишчиларига қўшимча берилган таътил ҳисобланди

20 000

16

Ишлаб чиқариш станокларига амортизация ҳисобланди:


меъёрда

100 000меъёрдан ортиқ (жадаллаштирилган)

100 000
17

3 йилдан кам фойдаланилган нусха кўчириш ускунасини сотишдан зарар кўрилди

4 000

18

Солиқ органлари томонидан жаримага тортилди

14 000
19

Қисқа муддатли кредитлар бўйича фоизлар ҳисобланди

12 000
20

Узоқ муддатли кредитлар бўйича фоизлар ҳисобланди

18 000

21

Материаллар сотишдан фойда кўрилди

40 000
22

Хўжалик суди қарори билан дебиторларнинг тўлов қобилияти йўқлиги сабабли дебиторлик қарзлари ҳисобдан чиқарилди

30 000

23

Ишлаб чиқариш эҳтиёжлари учун материаллар ҳисобдан чиқарилди

400 000

24

Гумондор қарзлар бўйича резерв ташкил қилинди

300 000
25

Даъво муддати ўтганлиги сабабли кредиторлик қарзлари ҳисобдан чиқарилди

6 000
26

”Ширин нон”АЖ акциялари бўйича корхона фойдасига дивидендлар ҳисобланди

80 000

27

Ишлаб чиқариш ускунасини таъмирлаган корхонага ҳисобланди

120 000

28

Жорий ижарага берилган ускунага ижара ҳақи ҳисобланди

100 000

29

Овқатланишга қўшимча тўлов ҳисобланди:


ишлаб чиқариш ишчиларига

80 000маъмурий ходимларга

20 000
30

Материал қимматликларнинг қиймати камайтирилди

14 000
31

Кўрсатилган хизматлар

4 020 000
32

Сотилган хизматлар таннархи33

Даромадлар счётнинг ёпилиши34

Хизматлар таннархи счётнинг ёпилиши35

Операцион даромадлар счётнинг ёпилиши36

Молиявий фаолиятдан даромадлар счётининг ёпилиши37

Давр харажатлари счётининг ёпилиши38

Моливий фаолият харажатлари счётининг ёпилиши39

Фойда солиғи ҳисобланди40

Инфраструктура солиғи ҳисобланди41

Солиқлар бўйича харажатлар счётининг ёпилиши42

Молиявий натижа аниқланди


МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТКўрсаткичлар номи
Наименование показателя

Сатр коди
Код строки

Ўтган йилнинг шу даврида
За соответствующий период прошлого года

Ҳисобот даврида
За отчетный период

даромадлар
(фойда)
Доходы
(прибыль)

харажатлар
(зарарлар)
Расходы
(убытки)

даромадлар
(фойда)
Доходы
(прибыль)

харажатлар
(зарарлар)
Расходы
(убытки)

1

2

3

4

5

6

Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум

010
x
x

Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи

020

X
х
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020)

030

Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан:

040

x
x
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:Сотиш харажатлари
Расходы по реализации

050

x
x
Маъмурий харажатлар
Административные расходы

060

x
x
Бошқа операцион харажатлар
Прочие операционные расходы

070

x
x
Келгусида солиққа тортиладиган базадан чиқариладиган ҳисобот даври харажатлари

080

x
x
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущемАсосий фаолиятнинг бошқа даромадлари

090
x
x

Прочие доходы от основной деятельностиАсосий фаолиятнинг фойдаси (зарари)
(сатр. 030-040+090)
Прибыль (убыток) от основной деятельности
(стр.030-040+090)

100

Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан:

110
x
x

Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:Дивидендлар шаклидаги даромадлар
Доходы в виде дивидендов

120
x
x

Фоизлар шаклидаги даромадлар
Доходы в виде процентов

130
x
x

Узоқ муддатли ижара (лизинг) дан даромадлар

140
x
x

Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)Валюта курси фарқидан даромадлар

150
x
x

Доходы от валютных курсовых разницМолиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари

160
x
x

Прочие доходы от финансовой деятельностиМолиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан:

170

x
x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:

Фоизлар шаклидаги харажатлар
Расходы в виде процентов

180

x
x
Узоқ муддатли ижара (лизинг) бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар

190

x
x
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)1

2

3

4

5

6

Валюта курси фарқидан зарарлар
Убытки от валютных курсовых разниц

200

x
x
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар

210

x
x
Прочие расходы по финансовой деятельностиУмумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170)

220

Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)

Фавқулоддаги фойда ва зарарлар

230

Чрезвычайные прибыли и убытки

Даромад (фойда) солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230)

240

Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)

Даромад (фойда) солиғи

250

x
x
Налог на доходы (прибыль)Фойдадан бошқа солиқлар ва йиғимлар

260

x
x
Прочие налоги и сборы от прибылиҲисобот даврининг соф фойдаси (зарари) сатр.240-250-260)

270

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)СТИРварақ

0

2

Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи ҳисоб-китоби

Кўрсаткичлар

Сатр коди

Сумма

Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи тўлангунга қадар фойда (зарар) ("Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот" - 2-сонли шаклнинг 240-сатри)

010
Солиқ тўловчи томонидан бошқа шахслардан текинга
олинган мол-мулк (*)

020
Чегирилмайдиган харажатлар (солиқ солинадиган базага киритиладиган харажатлар)
(Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи ҳисоб-китобига 1-сон иловасининг 010-сатри)

030
Ҳисобот даврида солиқ солинадиган базадан чегирилмайдиган, бироқ келгуси ҳисобот (солиқ) даврларнинг солиқ солинадиган базасидан чиқариб ташланадиган харажатлар
(Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи ҳисоб-китобига 2-сон иловасининг 010-сатри)

040
Ҳисобот даврида солиқ солинадиган базадан чегириб ташланадиган илгари қилинган харажатлар
(Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи ҳисоб-китобига 3-сон иловасининг 010-сатри)

050
Ҳисобот (солиқ) даврининг солиқ солинадиган базасига киритиладиган харажатлар (030-сатр + 040-сатр 050-сатр)

060
Олинган (олиниши лозим бўлган) дивидендлар

070
Олинган (олиниши лозим бўлган) фоизлар

080
Солиқ солинадиган фойда
(010-сатр + 020-сатр + 060-сатр 070-сатр 080-сатр)

090
Имтиёзлар - жами (1001-сатр + 1002-сатр)

100
шу жумладан:солиқ солишдан озод қилинадиган фойда
(Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи ҳисоб-китобига 4-сон илова 060-сатрининг 3-устуни)

1001
солиқ солинадиган фойдани камайтириш
(Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи ҳисоб-китобига 5-сон иловасининг 010-сатри)

1002
Солиқ солинадиган база жами
(090-сатр 100-сатр)

110
шу жумладан, ҳисобланган:пластик карточкалар қўлланилиб тўланган кўрсатилган хизматлар ҳажмидан олинган фойдадан
(Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи ҳисоб-китобига 9-сон иловасининг 030-сатри х 110-сатр)

1101


1101-сатрда келтирилган сумма чегирилган іолда фойдадан
(110-сатр 1101-сатр)

1102Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғининг белгиланган ставкаси

120Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғининг тузатилган ставкаси:

130экспорт қилувчи корхоналар учун, экспорт улушига қараб, % да
(Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи ҳисоб-китобига 10-сон иловасининг 060-сатри)

1301хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналари учун пластик карточкалар қўлланилиб тўланган кўрсатилган хизматлар ҳажмидан олинган фойдадан, % да [1301-сатр (1301-сатр х 10%)]

1302Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи суммаси жами
(150-сатр + 160-сатр)

140шу жумладан, ҳисобланган:


1101-сатрда кўрсатилган фойдадан
(1101-сатр х 1302-сатр)

1501102 сатрда кўрсатилган фойдадан
(1102-сатр х 1301-сатр)

160Ногиронлар меҳнатидан фойдаланаётган корхоналар учун фойда солиғининг тузатиш киритилган суммаси
(Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи ҳисоб-китобига 11-сон иловасининг 070-сатри)

170Бюджетга тўланадиган юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи суммаси (140-сатр 170-сатр)

180Олдинги ҳисобот даври учун ҳисобланган юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи суммаси

190
Изоҳ: Кредит ташкилотлари 010-сатрни Фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботга мувофиқ аниқлайдилар.
(*) Солиқ тўловчи томонидан бошқа шахслардан текинга олган пул маблағлари "Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот” - 2-сонли шаклнинг 240-сатрида ҳисобга олинади.
Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи ҳисоб-китобига 1-сон илова
СТИРварақ

0

4

Чегирилмайдиган харажатлар (солиқ солинадиган базага киритиладиган харажатлар)Харажатлар рўйхати

Сатр коди

Сумма

Чегирилмайдиган харажатлар жами
(020 - 280 - сатрлар йиғиндиси)

010
шу жумладан:моддий қимматликларнинг табиий камайиш нормаларидан ортиқча йўқотишлар ва бузилишлар

020
ходимларга бериладиган ёки солиқ тўловчининг умумий овқатланиш эҳтиёжлари учун ёрдамчи хўжаликлар томонидан ишлаб чиқариладиган товарлар (ишлар, хизматлар) бўйича нархдаги фарқлар (зарарлар)

030
хизмат сафарлари, вакиллик харажатлари, ихтиёрий суғурта турлари бўйича ажратмалар бўйича белгиланган нормалардан ортиқча харажатлар

040
нодавлат пенсия жамғармаларига ажратмалар

050
хўжалик бошқаруви органини сақлаб туриш учун ажратмалар

060
умумий овқатланиш корхоналари ёки бошқа чет ташкилотларга жойларни бепул бериш харажатлари, ушбу корхоналар ва ташкилотлар учун коммунал хизматлар кўрсатиш қийматини тўлаш

070
йиллик молиявий ҳисоботни бир ҳисобот даврида бир мартадан ортиқ аудитдан ўтказиш харажатлари

080
солиқ тўловчининг фаолиятида талаб этилмайдиган касблар бўйича кадрлар тайёрлаш харажатлари

090
ходимларга бепул кўрсатиладиган коммунал хизматлар, бериладиган озиқ-овқатлар, товарлар, маҳсулотлар ва бошқа қимматликлар ёки солиқ тўловчининг ходимлари учун ишлар ҳамда хизматларни бажариш қиймати, уларга бепул бериладиган уй-жой ҳақини тўлаш харажатлари (ёки уй-жой, коммунал хизматлар ва бошқалар учун пул компенсацияси суммалари)

100
ходимларга қўшимча берилган таътилларга тўланган ҳақ ва улар юзасидан қонун ҳужжатларида назарда тутилган нормалардан ортиқча компенсациялар, бундан ноқулай ва ўзига хос меҳнат шароитларида, шунингдек оғир ва ноқулай табиий иқлим шароитларида ишлаганлик учун айрим тармоқларнинг ходимларига қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланган қўшимча таътиллар учун тўланган ҳақ мустасно

110
ходимларнинг овқатланиши, йўл ҳақи, даволаниши учун, даволаниш ва дам олиши учун йўлланмалар, экскурсиялар ва саёҳатлар учун, спорт секциялари, тўгараклари, клубларидаги машғулотларга, маданий-томоша, жисмоний тарбия ва спорт тадбирларига бориши учун, обунага ҳамда ходимларнинг шахсий фойдаланиши учун товарларга қилинган харажатларнинг ўрнини қоплаш ёки тўлаш ва бошқа шунга ўхшаш тўловлар

120
пенсияларга устамалар, пенсияга чиқаётган меҳнат фахрийларига бирйўла тўланадиган нафақалар

130
ходимларга тўланадиган моддий ёрдам (ходимнинг меҳнатда жароҳатланиши ёки унинг соғлиғига бошқача тарзда шикаст етказилиши ёхуд ходим оила аъзосининг вафоти муносабати билан бериладиган ёки ходимнинг вафоти муносабати билан оила аъзоларига бериладиган моддий ёрдам бундан мустасно).

140
ишлаб чиқаришда шикастланганлик туфайли меҳнат лаёқатини йўқотганлик муносабати билан тегишли ваколатли органларнинг қарорларисиз ҳақиқатдаги иш ҳақигача тўланадиган тўловлар

150
экология, соғломлаштириш ҳамда бошқа ҳайрия жамғармаларига, маданият, халқ таълими, соғлиқни сақлаш, ижтимоий таъминот, жисмоний тарбия ва спорт корхоналари, муассасалари ва ташкилотларига, маҳаллий давлат ҳокимияти органларига, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларига бадаллар киритиш

160
ишлаб чиқариш жараёни билан боғлиқ бўлмаган соғлиқни сақлаш ва дам олишни ташкил қилиш тадбирларига харажатлар

170
маҳсулот ишлаб чиқариш билан боғлиқ бўлмаган ишларни (хизматларни) (шаҳарлар ва шаҳарчаларни ободонлаштириш ишлари, қишлоқ хўжалигига ёрдам кўрсатиш ва бошқа турдаги ишлар) бажаришга сарфланган харажатлар

180
атроф-муҳитни ифлослантирганлик ва чиқиндиларни жойлаштирганлик қонун ҳужжатларида белгиланган нормалардан ортиқча бўлганлиги учун компенсация тўловлари

190
кредит шартномасида муддатли қарзлар учун назарда тутилган ставкалардан ортиқча тўлов муддати ўтган ҳамда узайтирилган кредитлар (заёмлар) бўйича фоизлар

200
лойиҳалардаги ва қурилиш-монтаж ишларидаги камчиликларни, шунингдек объект ёнидаги омборга ташиб келтирилгунига қадар юз берган бузилишлар ва деформацияларни бартараф этиш бўйича харажатлар, коррозияга қарши муҳофазадаги нуқсонлар туфайли тафтиш ўтказиш (асбоб-ускуналарни қисмларга ажратиш) харажатлари, ушбу харажатларни камчиликлар, бузилишлар ёки зарарлар учун жавобгар бўлган маҳсулот етказиб берувчи ёки бошқа хўжалик юритувчи субъектлар ҳисобига ўрнини қоплаш мумкин бўлмаган миқдордаги бошқа шунга ўхшаш харажатлар210
байрам саналари ва муҳим саналар, жамоат фаолиятидаги ютуқлар муносабати билан ходимларни рағбатлантириш ҳисобланадиган бирйўла мукофотлар

220
суд чиқимлари

230
айбдорлари аниқланмаган ўғирликлар ва камомаддан ёки айбдор томон ҳисобидан зарур суммаларнинг ўрнини қоплаш мумкин бўлмаганда кўрилган зарарлар

240
солиқ тўловчининг асосий воситалари ва бошқа мол-мулкининг (активларининг) чиқиб кетишидан (балансдан чиқарилишидан) кўрилган (бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги қонун ҳужжатларига мувофиқ аниқланадиган) зарарлар, қуйидаги зарарлар бундан мустасно:
Ўзбекистон Республикаси Президенти ёки Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори асосида мол-мулкни бепул топширишдан кўрилган зарарлар, телекоммуникациялар тармоқларида тезкор-қидирув тадбирлари тизимининг техник воситаларини бепул топширишдан ҳамда улардан бепул фойдаланиш ва уларга хизмат кўрсатишдан кўрилган зарарлар; уч йилдан ортиқ фойдаланилган асосий воситаларни реализация қилишдан кўрилган зарарлар

250
хўжалик шартномалари шартларини ва қонун қужжатларини бузганлик учун тўланган ёки тан олинган жарималар, пеня ҳамда бошқа турдаги санкциялар

260
давлат улушларини бошқариш бўйича бошқарувчи компаниялар, давлат ишончли бошқарувчилари ва ишончли бошқарувчилар хизматларининг қийматини ҳамда уларга мукофотлар тўлаш, шунингдек компанияларнинг бошқа профессионал бошқарувчиларига мукофотлар тўлашга доир харажатлар

270
Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексига асосан чегирилмайдиган харажатларга тегишли бошқа харажатлар жами (2801-28…-сатрлар йиғиндиси)280
шу жумладан:


280128022803280428...


Юридик шахслардан олинадиган фойда
солиғи ҳисоб-китобига 2-сон иловаСТИРварақ

0

7

Ҳисобот даврида солиқ солинадиган базадан чегирилмайдиган, бироқ кейинги ҳисобот


даврларининг солиқ солинадиган базасидан чиқариб ташланадиган харажатлар
(9440-ҳисобварақда ҳисобга олинган харажатлар)


Харажатлар рўйхати

Сатр коди

Сумма

Ушбу даврда солиқ солинадиган базадан чиқариб ташланмайдиган, бироқ келгуси ҳисобот даврларининг солиқ солинадиган базасидан чиқариб ташланадиган харажатлар жами (020 - 060-сатрлар йиғиндиси)

010
шу жумладан:янги ишлаб чиқаришлар, цехлар, агрегатларни, шунингдек серияли ва оммавий ишлаб чиқариладиган янги маҳсулот турларини ҳамда технологик жараёнларни ўзлаштириш харажатлари

020
барча турдаги асбоб-ускуналар ва техник қурилмаларни, уларнинг ўрнатилиш сифатини текшириб кўриш мақсадида комплекс синаб кўриш (ишлаб турган ҳолатида) харажатлари

030
ишчи кучлари қабул қилиш ва янги ишга туширилган корхонада ишлаш учун кадрлар тайёрлаш билан боғлиқ харажатлар

040
асосий воситалар ва номоддий активларнинг жадаллаштирилган усулда ҳисобланган амортизация суммаси билан Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 144-моддасига мувофиқ белгиланган нормалар бўйича ҳисобланган амортизация суммаси ўртасидаги фарқ

050
шубҳали қарзлар бўйича захира ташкил этиш учун қилинган харажатлар

060
Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи ҳисоб-китобига 3-сон иловаСТИРварақ

0

8

Ҳисобот даврида солиқ солинадиган базадан чегириб ташланадиган илгари қилинган харажатлар


(012-балансдан ташқари ҳисобварақ маълумотлари бўйича)


Харажатлар рўйхати

Сатр коди

Сумма

Ҳисобот даврида солиқ солинадиган базадан чегириб ташланадиган илгари қилинган харажатлар - жами
(020 - 060-сатрлар йиғиндиси)

010
шу жумладан:янги ишлаб чиқаришлар, цехлар, агрегатларни, шунингдек серияли ва оммавий ишлаб чиқариладиган янги маҳсулот турларини ҳамда технологик жараёнларни ўзлаштириш харажатлари

020
барча турдаги асбоб-ускуналар ва техник қурилмаларни, уларнинг ўрнатилиш сифатини текшириб кўриш мақсадида комплекс синаб кўриш (ишлаб турган ҳолатида) харажатлари

030
ишчи кучлари қабул қилиш ва янги ишга туширилган корхонада ишлаш учун кадрлар тайёрлаш билан боғлиқ харажатлар

040
асосий воситалар ва номоддий активларнинг жадаллаштирилган усулда ҳисобланган амортизация суммаси билан Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 144-моддасига мувофиқ белгиланган нормалар бўйича ҳисобланган амортизация суммаси ўртасидаги фарқ

050
шубҳали қарзлар бўйича захира ташкил этиш учун қилинган харажатлар

060


СТИРварақ

0

3

Балансида ижтимоий инфратузилма объектлари бўлмаган тўловчиларнинг


ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи
ҲИСОБ-КИТОБИ

Кўрсаткичлар

Сатр коди

Сумма

Соф фойда ("Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот" 2-сон шаклининг 240-сатри - 250-сатри)*

010
Олинган дивидендлар

020
Солиқ солинадиган база (010-сатр 020-сатр)

030
Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғининг белгиланган ставкаси, % да

040
Бюджетга тўланадиган ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи суммаси
(030-сатр х 040-сатр)

050
Аввалги давр учун ҳисоб-китоб бўйича ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғининг ҳисобланган суммаси
(аввалги ҳисоб-китобнинг 050-сатри)

060

Изоҳ:
*) Қўшимча фойда солиғи тўловчилар 010-сатрда соф фойда суммасидан шунингдек "Қўшимча фойда солиғи" 251-сатри ва "қўшимча фойда солиғидан мақсадли молиялаштиришга ажратмалар" 252-сатридаги суммаларни чиқариб ташлайдилар.
Download

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling