3-иуе


Download 6.11 Kb.
Sana10.08.2020
Hajmi6.11 Kb.
#125926
Bog'liq
3-иуе
tanqidiy tafakkur, Axborot xavfsizligi, Axborot xavfsizligi, Лекция 4, asdad, 16604, Doc1, taqriz egamqulova, U, KOMPYUTER TARMOQLARI (lotin), KOMPYUTER TARMOQLARI (lotin), KOMPYUTER TARMOQLARI (lotin), KOMPYUTER TARMOQLARI (lotin), KOMPYUTER TARMOQLARI (lotin)

богланишларини мувофиклаштиришларга алохида эътибор каратилади. Шунингдек, тарбиявий жараёнларни ахборотлаштиришда унинг мазмуни хилма - хиллиги ва куп омиллиги ижтимоий-тарбиявий технологияларга мажмуавий караш хусусиятини хам таъминлайди.
Бу кайд этилганлар, таълим ва тарбия жараёнларини ахборотлаштириш учун объектдан олинган маълумотлар устида катор амалларни бажариш лозимлигини таъкидламокда ва булар хам узига хос ижодий ёндашув килишликни талаб этади. Бу эса таълим ва тарбия жараёнини ахборотлаштириш жараёнини алгоритмлашни талаб этади.^Алгоритмлаш - педагогик технология таркибий булаклари модулларининг узаР° жойлашувини хамда педагогик технология жараёнларини амалга ошириш кетма-кетлиги тартиби (коидаси)ни белгилаш жараёни. Бунинг учун алгоритмлаш жараёнидаги бажариладиган мантикий амалларни муайян бир алгоритмик тизим асосида олиб боришни илмий жихатдан асослаб олишга тугри келади. Ушбу сохадаги изланишларимиз каралаётган жараённи 5- расмдагидек ифодалашга имконият яратди. Ушбу расмдан куриниб турибдики, таълим ва тарбия жараёнларини ахборотлаштириш учун бевосита манба ва уларга мое маълумотлар (улардан олинган белгилар туплами) билан иш куришга тугри келар экан ва бунда шубхасиз жараёнлар кечишининг ахборотли таъминоти мухим рол уйнайди. Уларга мое ишлаб чикилган ахборотли таъминот тадкикот объектидан олинган маълумотлар устида бажариладиган амалларни бажаришни оптималлаштиришга хам мухим курсатмавий асос булади. Шунинг учун хам ахборотлар (маълумотлар) устида бажариладиган амаллар ушбу тадкикотнинг мазмун-мохиятини ташкил этади. Куйида уларга тегишли тушунча ва атамалар тугрисида кискача тухталамиз.
Таълим-тарбия тизим - бу таълим-тарбияда катъий мантикий изчилликка риоя килиш керак булган жараёндан иборат булиб, бунда урганилган билимлар ва шаклланган тасаввурлар олдинги урганилганлардан келиб чикдди, уларни мустахкамлайди, чукурлаштиради ва кейинги таълим тарбия жараёнларига замин хозирлайди.
Ахборотлаштириш жараёни - бу тадкикотчиларни таълим-тарбия тизими хакидаги ахборотларни, айникса, унинг олий шакли булмиш билимларни шакллантириш ва уларни саклаш, кайта ишлаш, керакли манбаларга узатишларни амалга ошириш билан боглик булган жараёнидир. Мазкур жараён маълумотлар, маълумотлар базасини шакллантириш ва уларни истеъмол учун тайёрлаб ахборот куринишига келтириш хамда улар асосида ахборотлар банкини ташкил этиш масалаларини уз ичига олади. Улар негизида маълумотларни кайта ишлаш операциялари бажарилади.
Ахборотларни кайта ишлаш — бу тадкикот объекта хакидаги ахборотларни хосил килиш, туплаш, тахлил килиш ва улардан фойдаланиш максадида таълим-тарбия тизими хакида ахборот ишлаб чикиш учун энг куп
Download 6.11 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling