1330#01#Y15#01 yay 500/Baxış


Download 427.2 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/5
Sana18.08.2017
Hajmi427.2 Kb.
  1   2   3   4   5

B

AXIŞ


1330#01#Y15#01 yay 500/Baxış

T

EST: 1330#01#Y15#01 

YAY


 500

Test


1330#01#Y15#01 yay 500

Fәnn


1330 ­ Kimya III

Tәsviri


[Tәsviri]

Müәllif


Quliyeva Y.

Testlәrin vaxtı

80 dәqiqә

Suala vaxt

0 Saniyә

Növ


İmtahan

Maksimal faiz

500

Keçid balı170 (34 %)

Suallardan

500

Bölmәlәr


45

Bölmәlәri qarışdırmaq

Köçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

B

ÖLMӘ: 0101

Ad

0101Suallardan

11

Maksimal faiz11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

2 %


Sual: Vәsfi kimyәvi analiz nәyә deyilir? (Çәki: 1)

maddәnin miqdarı tәrkibini öyrәnәn elmә vәsfi kimyәvi analiz deyilir

maddәni әmәlә gәtirәn elementar obyektlәrin nisbi miqdarını öyrәnәn elmә vәsfi kimyәvi analız

deyilir


maddәnin kimyәvi tәrkibini müәyyәn etmәk üçün mәlum üsullardan istifadә edәn elmә vәsfi kimyәvi

analız deyilir

maddәnin keyfiyyәt tәrkibini, yәni maddәnin hansı elementar obyektlәrdәn (atom, molekul, ion,

funksional qrup, kimyәvi birlәşmә tәşkil olunduğunu öyrәnmәklә) mәşğul olan elmә vәsfi kimyәvi analız

deyilir

maddәnin keyfiyyәt vә miqdarı tәrkibini öyrәnmәklә mәşğul olan elmә vәsfi analız deyilirSual: Vәsfi analizin vәzifәsi nәdir? 1. tәdqiq edilәn maddәnin tәrkibindәki kationların tәyini 2. tәdqiq

edilәn maddәnin tәrkibindәki anionların tәyini 3. tәdqiq edilәn maddәnin tәrkibindәki ayrı­ayrı element vә

ionların tәyini (Çәki: 1)

2

31

1,2


2,3

Sual: Miqdarı analiz nәyi öyrәnir? (Çәki: 1)

yeni daha dәqiq analiz üsullarının işlәnmәsini

kimyәvi analiz nәzәriyyәsinin ümumi problemlәrini

yeni, daha sürәtli analiz üsullarının işlәnmәsini

maddәnin miqdarı tәrkibinin tәyini üsullarını

maddәnin element tәrkibinin tәyini üsullarını

Sual: Analitik kimya qarşısında duran vәzifәlәr hansı üsullarla yerinә yetirilir? (Çәki: 1)

fiziki­kimyәvi vә fiziki

kimyәvi vә elektrokimyәvi

 kimyәvi, fiziki­kimyәvi vә fiziki

absorbsion analiz üsulları ilә

qravimetrik vә titrimetrik analız üsulları ilә

Sual: Minimum qatılığa әks kәmiyyәt hansıdır? (Çәki: 1)

minimum tapıntı

durulaşdırma hәddi

minimum hәcm

maksimum tapıntı

maksimum hәcmi

Sual: Dururlaşma sәrhәddi nәdir? (Çәki: 1)

 mәhlulda maddәnin tәyin oluna bilәn әn az miqdarı

mәhlulun hәcminin maddәnin mәhlulda tәyin edilәn kütlәsinә nisbәti

mәhlulun kütlәsinin maddәnin mәhlulda tәyin edilәn kütlәsinә nisbәti

mәhlulun kütlәsinin maddәnin mәhlulda tәyin edilәn kütlәsinin mәhlulun kütlәsinә nisbәti

maddәnin mәhlulda tәyin edilәn kütlәsinin hәlledicinin kütlәsinә nisbәti

Sual: Hansı qrup kationlarının qrup reaktivi yoxdur? (Çәki: 1)

 II


I

III


IV

V

Sual: Vәsfi analizin hansı metodları var? (Çәki: 1)fiziki, kimyәvi

bioloji, biokimyәvi

fiziki, xromatoqrafik

kimyәvi, biokimyәvi

kimyәvi, fiziki­kimyәvi, fiziki

Sual: Hansı reaksiyalar analitik reaksiyalara aiddir? (Çәki: 1)

 çöküntü әmәlә gәtirәn reaksiyalar

rәngli birlәşmә әmәlә gәtirәn reaksiyalar

qaz halında birlәşmә әmәlә gәtirәn reaksiyalar

heç bir әlamәtlә müşahidә olunmayan reaksiyalar

namәlum ionun tәyin edilmәsinә tәtbiq edilәn reaksiyalar

Sual: Turşu qәlәvi metodu ilә analitik kationlar neçә qrupa bölünür? (Çәki: 1)4

6

31

5

Sual: I analitik qrupa hansı kationlar daxildir? (Çәki: 1)K+, Na+, NH+4

K+, Ca2+, NH+4

Na+,Mg2+ , Pb2+

K+, Ca2+, Al3+

Na+, Ca2+, Hg2+2

B

ÖLMӘ: 0102

Ad

0102Suallardan

13

Maksimal faiz13

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

2 %


Sual: Ammonium ionunu hansı maddә ilә tәyin edirlәr? I. NaOH II. K2[HgJ4] III. KCl IV.(NH4)2Cr2O7

(Çәki: 1)

I, II, III

 I, II


I, IV

III, IV


I, III

Sual: NH+4 kationu K+ vә Na+ kationundan ayırmaq üçün nәdәn istifadә olunur? (Çәki: 1)

2NHCl­la tәsir etmәklә

yüksәk temperatura qәdәr qızdırmaqla

K2Cr2O7 mәhlulu ilә tәsir etmәklә

KmnO4 mәhlulu ilә tәsir etmәklә

2N NaOH mәhluluilә tәsir etmәklә

Sual: Mikrokristalloskopik analiz metodu hansı cihazın kömәyi ilә yerinә yetirilir? (Çәki: 1)

xromatoqraf

mikroskop

ultramikroskop

 viskozimetr

kolorimetr

Sual: K+ ionunun Na3[Co(NO2)6] reaktivi ilә tәyini hansı mühitdә aparılır? (Çәki: 1)

zәif turş

zәif әsasi

neytral vә zәif әsasi

neytral


qüvvәtli әsasi

Sual: K+ ionunun uçucu duzları lampanın rәngsiz alovunu hansı rәngә boyayır? (Çәki: 1)

sarı


göy

yaşıl


yaşılımtıl

bәnövşәyi

Sual: K+ ionunun KHC4H4O6 reaktivilә tәyini hansı mühitdә aparılır? (Çәki: 1)

zәif әsası

zәif turş

neytral


qüvvәtli turş

neytral vә zәif әsası

Sual: Na+ ionunun KH2SbO4 reaktivi ilә әmәlә gәtirdiyi çöküntü hansı rәngdә olur? (Çәki: 1)

göy


sarı

bәnövşәyi

qırmızı qonur

Sual: Na+ ionunun uçucu duzları lampanın rәngsiz alovunu hansı rәngә boyayır? (Çәki: 1)göy

bәnövşәyi

kәrpici qırmızı

sarımtıl yaşıl

sarı

Sual: Aşağıdakı ionlardan hansının xloridlәri suda vә duru turşularda hәll olmur? (Çәki: 1)Ag+, Pb2+

K+, Na+


Fe2+, Al3+

NH+4, Na+

Ca2+, Ba2+

Sual: Aşağıdakı maddәlәrdәn hansıları K+ ionu üçün analitik reaktivdir? I. H2C4H4O6 II. Na3

[Co(NO2)6] III. K[Sb(OH)6] (Çәki: 1)

I, II


I

II

II,IIIIII

Sual: K+ ionunun tәyini hansı maddәlәr ilә mikrokristalloskopik üsulla yerinә yetirilir? I. Na2PbCu(NO2)6

II. Na3 [Co(NO2)6] III. H2C4O6 (Çәki: 1)

I,II


I

II

I,II,IVIII,IV

Sual: Hansı reaktivlәr qrup reaktivlәrinә aiddir? (Çәki: 1)bu reaktivlәr miqdarәn az kation (1­2 kation ilә) oxşar xarakterik birlәşmәlәr әmәlә gәtirir

bu reaktivlәr yalnız tәyin olunacaq bir kation ilә xarakterik birlәşmә әmәlә gәtirir

bu reaktivlәr bir qrupun bütün kationları ilә oxşar xarakterik birlәşmәlәr әmәlә gәtirir

bu reaktivlәr bir qrupun bütün kationları ilә oxşar xarakterik birlәşmәlәr әmәlә gәtirmir

bu reaktivlәr bir qrupun bütün kationlarından bir kation ilә xarakterik birlәşmә әmәlә gәtirmir

Sual: Na+ ionunun sinkuranilasetat reaktivilә tәyini hansı mühitdә aparılır? (Çәki: 1)

zәif әsasi mühitdә

CH3COOH mühitindә

zәif әsası vә neytral

neytral


qüvvәtli turş

B

ÖLMӘ: 0103

Ad

0103Suallardan

19

Maksimal faiz19

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

2 %


Sual: Hansı kationları duz mәhlullarının alovunun rәnginә görә müәyyәn etmәk olar? I. Na+ II. K+ III.

NH+4 IV. Ba2+ (Çәki: 1)

I,IV

I,II,IV


I­III

II,IV


yalnız I

Sual: Verilmiş ionu digәr ionların iştirakı ilә tәyin etmәyә imkan verәn reaksiyalar necә adlanır? (Çәki: 1)

seçici

sәciyyәvixarakterik

hәssas


seçici vә xarakterik

Sual: Analitik reaksiyalar hansı reaksiyalara deyilir? (Çәki: 1)

analitik әlamәtlә müşayәt olunan reaksiyalara

çöküntü әmәlә gәlәn reaksiyalara

kompleks birlәşmә әmәlә gәlәn reaksiyalara

rәngli birlәşmә әmәlә gәlәn reaksiyalara

qaz halında әmәlә gәlәn reaksiyalara

Sual: Quru analız üsuluna hansı analız üsulları aiddir? (Çәki: 1)

pirotexniki vә mikrokristalloskopik

pirokimyәvi vә mikrokristalloskopik

pirokimyәvi vә pirotexniki

makrokimyәvi vә mikrokimyәvi

pirokimyәvi vә yarımmikrokimyәvi


Sual: NH+4 ionu Nessler reaktivi ilә hansı mühitdә çöküntü әmәlә gәtirir? (Çәki: 1)

CH3COOH


KOH

zәif әsasi

neytral

qüvvәtli turşSual: Ammonium duzlarını qәlәvilәrlә qızdırdıqda hansı qaz әmәlә gәtirir? (Çәki: 1)

SO2


NO2

 N2


 CO2

NH3


Sual: Analitik qrup reaktivlәrinә verilәn tәlәbat hansılardır? I. qrup reaktivi müәyyәn şәraitdә bu vә ya

digәr qrup maddәlәri (ionları) başqa maddәlәrdәn tam çökdürmәklә ayrılmalıdır II. qrup reaktivinin

kömәyi ilә ayrılan çöküntülәr turşularda asanlıqla hәll olub, mәhlula keçmәlidir III. qrup reaktivinin artığı

mәhlulda qalan ionların ayrılmasına vә tәyin edilmәsinә mane olmamalıdır IV. qrup reaktivi mәhlulda

olan bütün ionları tam çökdürmәlidir V. qrup reaktivi bir analitik ionlarla rәngli birlәşmә әmәlә gәtirmәlidir

(Çәki: 1)

I, IV, V

I, II, IV

III, IV, V

I, V


I, II, III

Sual: Damcı analiz üsulu hansı şәraitdә yerinә yetirilir? (Çәki: 1)

sınaq şüşәsindә

kimyәvi stәkanda

süzgәc kağızı üzәrindә

ölçü kolbasında

platin kasada

Sual: Analizin quru üsulunda rәngli muncuqların alınması üçün hansı duzlardan istifadә olunur? (Çәki: 1)

 Na2CO3 vә K2CO3

Na2CO3, NaNH4HPO4 • 4H2O vә Na2B4O7 • 10H2O

Na2CO3, K2CO3, NaNH4HPO4 • 4H2O vә Na2B4O7 • 10H2O

NaNH4HPO4 • 4H2O vә Na2B4O7 • 10H2O

K2CO3, NaNH4HPO4 • 4H2O vә Na2B4O7 • 10H2O

Sual: Rәngli muncuqların alınması aşağıdakılardan hansına aiddir? (Çәki: 1)

fiziki analiz üsuluna

pirotexniki analiz üsuluna

“yaş” analız üsuluna

fizi­kimyәvi analiz üsuluna

pirokimyәvi analiz üsuluna

Sual: Hidrogen­sulfid tәsnifatı ilk dәfә kim tәrәfindәn tәklif olunmuşdur? (Çәki: 1)

Bersellius

Berqman


Frezenius

Roze


Menşutkin

Sual: Reagentin tәyin edilәn maddә ilә yaxşı analitik әlamәt әmәlә gәtirmәsi nә ilә xarakterizә olunur?

(Çәki: 1)

reaksiyanın sürәti

reaksiyanın seçiciliyi ilә

reaksiyanın hәssaslığı ilә

reaksiyanın sәciyyәviliyi ilә

analizin dәqiqliyi ilә

Sual: Minimum qatılığın işarәsi vә vahidi neçәdir? (Çәki: 1)

Cmin q/ml

Cmin mq/ml

Cmin mkq/ml

Vmin ml


Vmin mkq/ml

Sual: Durulaşdırma hәddinin işarәsi vә vahidi neçәdir? (Çәki: 1)

Cmin q/ml

Vdur q/ml

Vmin mkq/ml

Vmin ml


Vdur ml/q

Sual: Hg2(NO3)2 mәhlulu ilә isladılmış süzgәc kağızı üzәrindә boz­qara hansı qazın tәsirindәn әmәlә

gәlir? (Çәki: 1)

N2

O2NH3

 SO2


NO2

Sual: NH4+ ionunun duzları içәrisindә termiki parçalanma nәticәsindә 3 әdәd qaz halında maddә ayrılan

duz hansıdır? (Çәki: 1)

NH4NO3


NH4NO2

(NH4)2 SO4

 NH4Cl

 (NH4)2 CO3Sual: 400 qr. 30%­li mәhlulun üzәrinә 200 qr su әlavә etdikdә mәhlulun qatılığını müәyyәn edin (Çәki: 1)

10

1520

23

25Sual: Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı NH4+ ionu üçün analitik reaktivdir? (Çәki: 1)

Nessler reaktivi

çaxır turşusu

sink uranil asetat

natrium hidrotartarat

xlorid turşusuSual: 10%­li mәhlul almaq üçün 300q 40%­li mәhlulun üzәrinә neçә qram su әlavә etmәk lazımdır?

(Çәki: 1)

900

180


1080

1200


1100

B

ÖLMӘ: 0201

Ad

0201Suallardan

49

Maksimal faiz49

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

2 %


Sual: Reaksiya sürәtinin qatılıqdan asılılığını ilk dәfә kim vә nә vaxt irәli sürmüşdür? (Çәki: 1)

Vant­Hoff, 1867

S.Arrenius, 1887

Debay vә Hükkel, 1874

Quldberq vә Vaaqe, 1867

Raul vә Lyuis, 1923

Sual: Elektrolitik dissosasiya nәzәriyyәsini ilk dәfә kim vә nә vaxt irәli sürmüşdür? (Çәki: 1)

Quldberq vә Vaaqe, 1887

Raul vә Lyuis, 1923

S.Arrenius, 1887

Vant­Hoff, 1867

Debay vә Hükkel, 1874

Sual: Dissosiasiya sabiti nәyә deyilir? (Çәki: 1)

İonların molyar qatılıqları hasilinin, ionlaşmamış molekulların molyar qatılığına olan nisbәtinә

İonların molyar qatılıqları hasilinin, elektrolit mәhlulunun ümumi qatılığına olan nisbәtinә

İonlaşmamış molekulların molyar qatılıqları hasilinin, ionların molyar qatılıqları hasilinә olan

nisbәtinә

Mәhlulunun ümumi qatılığının, ionların ümumi qatılığına olan nisbәtinә

İonlaşmış molekulların sayının, ümumi molekulların sayına olan nisbәtinә

Sual: Zәif elektrolitin dissosiasiya dәrәcәsi hansı formulla hesablanır? (Çәki: 1)

Sual: II analitik qrup kationları hansılardır? (Çәki: 1)


Sual: II analitik qrup kationlarının reaktivi hansıdır? (Çәki: 1)

4N HCl


2N H2SO4

1n HNO3


0,1N NaOH

2N HCl


Sual: Ag+ ionu HCl reaktivilә hansı rәnglә çöküntü әmәlә gәtirir? (Çәki: 1)

sarı


yaşıl

 ağ


sarımtıl yaşıl

qonur­qırmızı

Sual: AgCl çöküntüsü hansı reaktivdә hәll olaraq, kompleks birlәşmә әmәlә gәtirir? (Çәki: 1)

NH4OH


H2SO4

Zn(OH)2


 Na2CO3

H3PO4


Sual: Ag+ ionunun duzlarına qәlәvilәr (KOH vә NaOH) vә ya NH4OH ilә tәsir etdikdә hansı tәrkibli

çöküntü әmәlә gәlir? (Çәki: 1)

 AgCl

Ag2 O


 AgJ

AgBr


AgCN

Sual: Ag+ ionunun duzlarına qәlәvilәr (KOH vә NaOH) vә ya NH4OH ilә tәsir etdikdә hansı rәngdә

çöküntü әmәlә gәlir? (Çәki: 1)

qırmızı qonur

qarasarıgöy

Sual: Ag+ ionu K2CrO4 ilә neytral vә zәif әsasi mühitdә hansı rәngli çöküntü әmәlә gәtirir? (Çәki: 1)

 sarı

 qara


sarımtıl qaşıl

qırmızı­qonur

kәrpici qırmızı


Sual: Ag+ ionu K2CrO4 reaktivi ilә neytral vә zәif әsasi mühitdә hansı tәrkibli çöküntü әmәlә gәtirir?

(Çәki: 1)

Ag2Cr2O7

AgCrO2


Ag [Cr(OH)4]

Ag2 [Cr(OH)4Cl2]

Ag2CrO4

Sual: Damcı metodu ilә Ag+ ionunun tәyini üçün AgNO3 mәhlulu ilә isladılmış süzgәc kağızı üzәrinәhansı reaktivdәn bir damcı әlavә olunur? (Çәki: 1)

2NHCl


2NH2SO4

H2Cr2O7


Hg(NO3)2

SnCl2


Sual: Damcı metodu ilә Ag+ ionunu tәyin etmәk üçün AgNO3 mәhlulu ilә isladılmış süzgәc kağızı

üzәrinә SnCl2 mәhlulundan bir damcı әlavә etdikdә hansı rәngdә çöküntü әmәlә gәlir ? (Çәki: 1)

qırmızı qonur

 qara


yaşıl

sarı


Sual: [Ag(NH3)2] Cl diammin gümüş xlorid kompleks hansı turşunun iştirakı ilә AgCl­ә parçalanır? (Çәki:

1)

HCl


H2CrO4

H2SO4


H2S2O3

 HNO3


Sual: Ag+ ionunu aşağıdakı duzlarından hansı daha az hәll olandır? (Çәki: 1)

AgCl[Ag+] = 1•10­5

AgBr [Ag+] = 6•10­7

AgJ[Ag+] [Ag+] = 9•10­3

[Ag(NH3)2• [Ag] = 9•10­9

[Ag(S2O3)2] 3­• [Ag+] = 4•10­15

Sual: Pb2+ ionu HCl vә hәll olan xloridlәr hansı rәngdә çöküntü әmәlә gәtirir? (Çәki: 1)

 ağ


sarı

qonur


yaşılımtıl

çәhrayı


Sual: PbCl2 çöküntüsü hansı reaktivdә hәll olub H2[PbCl4] kompleks birlәşmәsi әmәlә gәtirir? (Çәki: 1)

H2SO4


 HCl

HNO3


NH4OH

H2Cr2O7


Sual: Pb+ ionunun әmәlә gәtirdiyi hansı çöküntü qatı HCl vә H2SO4 turşularında 30%­li ammonium

asetat mәhlullarında hәll olur? (Çәki: 1)

PbCl2

PbCrO4


PbSO4

Pb(NO3)2


Pb(CH3COO)2

Sual: PbSO4 çöküntüsünün CH3COONH4­dә hәll olaraq әmәlә gәtirdiyi birlәşmәnin formolunu göstәrin

(Çәki: 1)

Pb(CH3COO)2

[Pb(CH3COO)2•PbSO4]

PbSO4 • CH3COONH4

Pb(CH3COO)2 • (NH4)2SO4

(NH4)2 [Pb(CH3COO)4]

Sual: PbSO4 çöküntüsü qatı HCl turşusunda hәll olaraq әmәlә gәtirdiyi birlәşmәnin formolu hansıdır?

(Çәki: 1)

H2[PbCl4]

PbSO4•PbCl2

PbCl2

H2[Pb(SO4)2](PbCl)2SO4

Sual: Pb2+ ionu kalium xromat K2CrO4 reaktivilә hansı rәngdә çöküntü әmәlә gәtirir? (Çәki: 1)

qırmızı­qonur

 sarı


sarımtıl yaşıl

göy


 çәhrayı

Sual: PbCrO4 çöküntüsünün qәlәvilәrdә hәll olaraq әmәlә gәtirdiyi birlәşmәnin formulu hansıdır? (Çәki:

1)

 Na2PbO2


Na2PbO4

H2CrO4 + Na2PbO2

Na2[Pb(OH)4]

Na4[Pb(OH)6]

Sual: Hg2+ ionu KJ­in tәsirindәn hansı rәngdә çöküntü әmlә gәtirir? (Çәki: 1)

qara


 qırmızı

sarımtıl


qonur

çәhrayı


Sual: Hg2+ ionuna KJ­in tәsirindәn әmlә gәlәn çöküntü hansıdır? (Çәki: 1)

K2 [HgJ4]

HgCL2

HgCl4


KJ.Hg2Cl2

Hg2J2


Sual: Hg+2 duzlarına NH3­ın suda mәhlulu ilә tәsir etdikdә әmәlә gәlәn çöküntü hansıdır? (Çәki: 1)

NH4[HgCl2]

Hg

Hg2Cl2


K2HgJ4

NH3 •HgCl2

Sual: NH4+ ionu Nessler reaktivi K2 [HgJ4] ilә әmәlә gәtirdiyi çöküntü hansı rәngdә olar? (Çәki: 1)

qırmızı­qonur

çәhrayı

sarımtıl


 çәhrayı

göy


Sual: Hg2Cl2 çöküntüsü AgCl çöküntüsündәn fәrqli olaraq hansı turşuda hәll olur? (Çәki: 1)

H2SO4


HNO3

 HCN


HCl

H3PO4


Sual: AgCl, Hg2Cl2 vә PbCl2­dәn ibarәt çöküntüdәn PbCl2 çöküntüsünü necә ayırırlar? (Çәki: 1)

KJ

K2CrO4isti su ilә

HCl


NH4OH­lә tәsir etmәklә

Sual: Pb2+ ionu KJ­in tәsiri ilә әmәlә gәtirdiyi çöküntü hansı rәngdә olur? (Çәki: 1)

sarı

qara


yaşıl

qırmızı­qonur

qızılı sarı

Sual: Pb2+ ionuna H2SO4­ün tәsirindәn әmәlә gәlәn çöküntü hansı rәngdә olur? (Çәki: 1)

sarı


 qırmızı

qara


yaşılımtıl sarı

Sual: Hg2+ mәhlulu içәrisinә hansı metalı daxil etdikdә üzәrindә parlaq civә amalqaması әmәlә gәlәr?

(Çәki: 1)

Ag, Au


Ag, Cu

Cu

PtV, Pt

Sual: K2CrO4 analitik reaktiv kimi hansı ionları tәyin edir? (Çәki: 1)

K+, Pb2+, Hg2+, Ba2+

Na+, K+, NH4+

NH4+, Mg2+, Ba2+

Ag+, K+, Hg2+2 , Ca2+

Ag+, Pb2+, Ba2+

Sual: a=Cf ifadәsi nәyi göstәrir? (Çәki: 1)

dissosiasiya dәrәcәsini

ionların fәallığını

ion qüvvәsini

molyar qatılığı

normal qatılığı

Sual: Aşağıdakı qarışıqlardan hansı bufer tәsirә malik deyil? (Çәki: 1)

CH3COOH + CH3COONa

NH4Cl + NH4OH

NaOH + NaCl

Na2CO3 + NaHCO3

NaH2PO4 + Na2HPO4

Sual: Zәif elektrolitin dissosiasiya dәrәcәsi hansı amillәrdәn asılıdır? (Çәki: 1)

temperaturdan, qatılıqdan, dissosiasiya sabitindәn

yalnız temperaturdan

yalnız qatılıqdan

yalnız dissosiasiya sabitindәn

temperaturdan vә qatılıqdan

Sual: Zәif elektrolitlәrin dissosiasiya sabiti hansı amillәrdәn asılıdır? (Çәki: 1)

qatılıqdan

temperaturdan

mәhlulun ion qüvvәsindәn

hәr üç amildәn

heç birindәn

Sual: Qüvvәtli elektrolitlәrin dissosiasiyası necә baş verir? (Çәki: 1)

dissosiasiya tam gedir, proses dönmәzdir

dissosiasiya tam gedir, proses dönәndir

dissosiasiya tam getmir, proses dönmәzdir

dissosiasiya tam getmir, proses dönәndir

dissosiasiya hәm tam , hәm dә natamam gedә bilәr

Sual: Qüvvәtli elektrolitlәr nә ilә xarakterizә olunurlar? (Çәki: 1)

dissosiasiya dәrәcәsi ilә

dissosiasiya sabiti ilә

 ionların fәallığı vә mәhlulun ion qüvvәsi

mәhlulun ion qüvvәsi ilә

ionların fәallığı ilә

Sual: İonların fәal qatılıqlarının onların ümumi analitik qatılığına olan nisbәti necә adlanır? (Çәki: 1)

fәallıq әmsalıfәallıq

mәhlulun ion qüvvәsi

dissosiasiya sabiti

dissosiasiya dәrәcәsi

Sual: Mәhluldakı bütün ionların qarşılıqlı elektrostatik tәsiri hansı kәmiyyәtlә xarakterizә olunur? (Çәki: 1)

mәhlulun ion qüvvәsi

fәalliq

fәallıq әmsalıdissosiasiya sabiti

dissosiasiya dәrәcәsi

Sual: Mәhlulun ion qüvvәsi hansı formulla hesablanır? (Çәki: 1)

Sual: ­lg[H+] necә adlanır? (Çәki: 1)

pH göstәricisi

hidrogen göstәricisi

hidroksil göstәricisi

mәhlulda H+ ionlarının molyar qatılığı

mәhlulda H+ ionlarının normal qatılığı

Sual: Hidrogen ionlarının qatılığı 10­3 mol/litr olduqda hidrogen göstәricisi nә qәdәr olar? (Çәki: 1)

3

 2

64

7

Sual: Mәhlulların bufer tәsiri miqdari olaraq nә ilә müәyyәn olunur? (Çәki: 1)a) bufer qarışığındakı komponentlәrin hamısının qatılığı ilә

bufer tutumu ilә

bufer qarışığındakı komponentlәrin birinin qatılığı ilә

bufer qarışığındakı komponentlәrin dissosiasiya dәrәcәsi ilә

bufer qarışığındakı komponentlәrin dissosiasiya sabiti ilә

Sual: Ostvaldın duzlaşma qanunu hansı formulla ifadә olunur? (Çәki: 1)Sual: Neytral mәhlullar H+ ionunun hansı qatılığı ilә xarakterizә olunur? (Çәki: 1)

[H+] > 10­7

[H+] < 10­7

 [H+] = 10­7

[H+] ≥ 10­7

[H+] ≤ 10­7

Sual: Hansı halda reaksiya әks istiqamәtdә gedәr (K1 vә K2 düz vә әks reaksiyaların sürәt sabitlәridir)?

(Çәki: 1)

K2 ≥ K1

K1 > K2


K2 = K1

K2 > K1


K1 = K2

Sual: Hansı halda reaksiya düz istiqamәtdә gedәr (K1 vә K2 düz vә әks reaksiyaların sürәt sabitlәridir)?

(Çәki: 1)

K2 > K1


K1 > K2

K2 = K1


K2 ≥ K1

K1≤ K2


B

ÖLMӘ


: 0202

Ad

0202Suallardan

24

Maksimal faiz24

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

2 %


Sual: Tarazlıq sabitinin hansı qiymәtindә reaksiya tarazlıq halında olar? (Çәki: 1)

Sual: Hansı qrup kationların hidroksidlәri qәlәvinin artıq miqdarında hәll olur? (Çәki: 1)Download 427.2 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling