1330#01#Y15#01 yay 500/Baxış


Download 427.2 Kb.
Pdf ko'rish
bet2/5
Sana18.08.2017
Hajmi427.2 Kb.
1   2   3   4   5

I,

 II


III

V

IVSual: Zәif elektrolitlәrin dissosiasiya dәrәcәsi aşağıdakı kәmiyyәtlәrdәn hansı ilә xarakterizә olunur?

(Çәki: 1)

>3%

<3%

3­30%


5­50%

>30%


Sual: Dissosiasiya dәrәcәsi α<3% olan elektrolitlәr necә adlanır? (Çәki: 1)

polyar elektrolitlәr

qüvvәtli elektrolitlәr

orta qüvvәtli elektrolitlәr

zәif elektrolitlәr

qeyri polyar elektrolitlәr

Sual: Dissosiasiya dәrәcәsi α=3­30% olan elektrolitlәr necә adlanır? (Çәki: 1)

polyar elektrolitlәr

qüvvәtli elektrolitlәr

zәif elektrolitlәr

orta qüvvәtli elektrolitlәr

qeyri polyar elektrolitlәr

Sual: Dissosiasiya dәrәcәsi α>30%olan elektrolitlәr necә adlanır? (Çәki: 1)

qeyri polyar elektrolitlәr

orta qüvvәtli elektrolitlәr

zәif elektrolitlәr

polyar elektrolitlәr

qüvvәtli elektrolitlәr

Sual: Mәhlul qızdırıldıqda dissosiasiya dәrәcәsi necә dәyişir? (Çәki: 1)

 dәyişmir

azalır

artır


әvvәl artır, sonra azalır

әvvәl azalır, sonra artır

Sual: Mәhlul uzun müddәt buxarlandırıldıqda dissosiasiya dәrәcәsi necә dәyişir? (Çәki: 1)

azalır


artır

dәyişmir


әvvәl artır, sonra azalır

әvvәl azalır, sonra artır

Sual: Zәif elektrolit mәhluluna eyni adlı ionlar әlvә edildikdә onun dissosiasiya dәrәcәsi necә dәyişir?

(Çәki: 1)

artır

 azalır


dәyişmir

әvvәl artır, sonra azalır

әvvәl azalır, sonra artır

Sual: NH4OH mәhlulu üzәrinә NaOH әlavә etdikdә dissosiasiya dәrәcәsi necә dәyişir? (Çәki: 1)

әvvәl artır, sonra azalır

artır

dәyişmir


azalır

әvvәl azalır, sonra artır

Sual: H2S mәhlulu üzәrinә HCl әlavә etdikdә dissosiasiya dәrәcәsi necә dәyişir? (Çәki: 1)

dәyişmir


artır

 azalır


әvvәl artır, sonra azalır

әvvәl azalır, sonra artır

Sual: Mәhlulu uzun müddәt soyudulduqda onun dissosiasiya dәrәcәsi necә dәyişir? (Çәki: 1)

azalır


 artır

dәyişmir


әvvәl artır, sonra azalır

әvvәl azalır, sonra artır

Sual: NH4OH mәhlulu üzәrinә NH4Cl әlavә etdikdә dissosiasiya dәrәcәsi necә dәyişir? (Çәki: 1)

artır


 azalır

dәyişmir


әvvәl artır, sonra azalır

әvvәl azalır, sonra artır

Sual: NH4OH mәhlulu üzәrinә NH4Cl әlavә etdikdә hidroksil ionlarının qatılığı necә dәyişir? (Çәki: 1)

әvvәl artır, sonra azalır

 artır

dәyişmir


azalır

әvvәl azalır, sonra artır

Sual: NH4OH mәhlulu üzәrinә NH4Cl әlavә etdikdә dissosiasiya dәrәcәsi vә hidroksil ionlarının qatılığı

müvafiq olaraq necә dәyişir? (Çәki: 1)

dәyişmir, azalır

artır, artır

azalır, azalır

artır, dәyişmir

azalır, artır

Sual: Ostvaldın durulaşdırma qanunu hansı әlaqәni göstәrir? (Çәki: 1)

a) dissosiasiya dәrәcәsi ilә ion qüvvәsi

dissosiasiya dәrәcәsi ilә dissosiasiya sabiti

dissosiasiya dәrәcәsi ilә ionların fәallığı

dissosiasiya sabiti ilә ion qüvvәsidissosiasiya sabiti ilә ionların fәallığı

Sual: Dissosiasiya dәrәcәsi ilә dissosiasiya sabiti arasındakı asılılıq hansı qanun vә nәzәriyyә ilә ifadә

olunur? (Çәki: 1)

Ostvaldın durulaşdırma qanunu ilә

Nernstin paylanma qanunu ilә

Kütlәlәrin tәsiri qanunu ilә

Elektrolitik dissosiasiya nәzәriyyәsi ilә

Qüvvәtli elektrolitlәr nәzәriyyәsi ilә

Sual: Ostvaldın durulaşdırma qanunu hansı formulla ifadә oluna bilmәz? (Çәki: 1)

Sual: Qüvvәtli elektrolitlәrin sonsuz duru mәhlullarında hәqiqi dissosiasiya dәrәcәsi nә qәdәr olur? (Çәki:

1)

Sual: Qüvvәtli elektrolit mәhlulu durulaşdırıldıqda faktiki dissosiasiya dәrәcәsi necә dәyişir? (Çәki: 1)әvvәl artır, sonra azalır

azalır


dәyişmir

artır


әvvәl azalır, sonra artır

Sual: (Çәki: 1)

dissosiasiya dәrәcәsini

ion qüvvәsini

ionların fәallığını

molyar qatılığı

hidroliz dәrәcәsini

Sual: (Çәki: 1)1, 3, 5

1, 2, 3, 4

2, 3, 4

1, 4


1, 3

Sual: İonların fәallığı hansı vahidlә ölçülür? 1) qram 2) mol 3) mol/l 4) qram/l (Çәki: 1)

4

3

21,2

3,4


Sual: Qüvvәtli elektrolitlәr aşağıdakı anlayışlardan hansı ilә xarakterizә oluna bilәr? 1) ion qüvvәsi 2)

dissosiasiya dәrәcәsi 3) dissosiasiya sabiti 4) ionların fәallığı (Çәki: 1)

2, 3

1, 2, 3, 42, 3, 4

1, 4


1, 3

B

ÖLMӘ: 0203

Ad

0203Suallardan

39

Maksimal faiz39

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

2 %


Sual: Qüvvәtli turşu mәhlullarında pH hansı formulla hesablanır? (Çәki: 1)

pH=Ctur


pH=­lgCtur

pH= Cәs ­ Ctur

pH= Ksu ­ Ktur

pH= Ksu ­ lgCtur

Sual: Qüvvәtli әsas mәhlullarında pH hansı formulla hesablanır? (Çәki: 1)

pH= 14 + lg Ctur

pH= 14 – lgCәs

pH=14 + lgCәs

pH= 14 + ½ lgCәs


pH= 14 ­ ½ lgCәs

Sual: Zәif turşu mәhlullarında pH hansı formulla hesablanır? (Çәki: 1)

 pH = ½ (7­pHturşu + lgCturşu)

pH = ½ (pKtur + lgCtur)

C) pH = ½ (7­pKtur ­ lgCtur)

pH= ½ (pKtur­lgCtur)

pH= ½ (7+pKtur+lgCtur)

Sual: Zәif әsas mәhlullarında pH hansı formulla hesablanır? (Çәki: 1)

pH= ½ (7­pKәs­ lgCәs)

pH=14­ ½ pKәs+ ½ lgCәs

pH= ½ (7+pKәs+ lgCәs)

pH= ½ (7+pKәs­lgCәs)

E) pH= 14+ ½ (pKәs+lgCәs)

Sual: pH= ­lgCtur formulu ilә hansı mәhlulların pH­ı hesablanır? (Çәki: 1)

Qüvvәtli turşuların

Qüvvәtli әsasların

Zәif turşuların

Zәif әsasların

E) Qüvvәtli turşuların vә qüvvәtli әsasların

Sual: Suyun ion hasili 20%­dә neçәdir? (Çәki: 1)

14

 10­7


107

10­14


7

Sual: Temperatur artdıqda suyun ion hasili necә dәyişir? (Çәki: 1)

artır

azalır


dәyişmir

әvvәl artır sonra azalır

әvvәl azalır sonra artır

Sual: 0,01 mol/l KCl mәhlulunun ion qüvvәsini hesablayın: (Çәki: 1)

0,02

0,01


0,04

0,03


0,05

Sual: Zәif turşu vә onun duzundan ibaret bufer mәhlulların pH­ı hansi formulla hesablanır? (Çәki: 1)Sual: Zәif әsas vә onun duzundan ibarәt bufer mәhlulların pH­ı hansı formulla hesablanır? (Çәki: 1)

Sual: Kimyәvi tarazlıq sabitinin hansı qiymәtindә reaksiya düz istiqamәtdә gedәr? (Çәki: 1)

K=1

k<1


k>1

k≥0


k≤1

Sual: aA+bB ↔ cC+dD tәnliyi üçün qüvvәtli elektrolitlәrә tәtbiq edilәn kimyәvi tarazlıq sabitinin formulu

hansıdır? (Çәki: 1)

Sual: aA+ bB↔cC+dD tәnliyi üçün formullardan hansı kimyәvi tarazlıq sabitini ifadә edir? (Çәki: 1)

Sual: Kt2An tipli qüvvәtli elektrolitin dissosiasiya tәnliyi üçün kimyәvi tarazlıq tәnliyinin formulu hansıdır?

(Çәki: 1)K= a 2kt+aAn2­/akt2An

K= a2kt¬/akt2An

K= aAn2­/akt2an

K= c2kt ∙ cAn/ckt2An

K= ckt ∙ cAn/ckt2An

Sual: –lg[OH­] necә adlanır? (Çәki: 1)

pOH göstәricisi

hidrogen göstәricisi

hidroksil göstәricisi

mәhlulda OH­ ionlarının molyar qatılığı

mәhlulda OH­ ionlarının normal qatılığı

Sual: Hidrogen göstәricisi ilә hidroksil göstәricisi arasındakı әlaqә hansı asılılıqla ifadә olunur? (Çәki: 1)

pH+pOH=10­14

pH+pOH=14

pH+pOH=1014

pH+pOH=10­7

pH­pOH=10­7

Sual: Mәhlulun pH­ı 2­dәn 0­a qәdәr azaldiqda H+ ionlarının qatılığı necә dәyişir? (Çәki: 1)

100 dәfә artır

100 dәfә azalır

 10 dәfә artır

10 dәfә azalır

2 dәfә azalır

Sual: 1l litr tәmiz su üzәrinә 0,001 mol/l HCl әlavә etdikdә pH necә dәyişir? (Çәki: 1)

3 dәfә azalır

3 vahid azalır

4 vahid azalır

2 vahid azalır

2 dәfә azalır

Sual: Bufer mәhlulların pH­nı sabit saxlamaq xassәsi nәyә әsaslanır? (Çәki: 1)

Mәhlulun bufer tutumunun dәyişmәsinә

 Bufer qarşısındakı komponentlәrdәn birinin diisosiasiya dәrәcәsinin azaldılmasına

 Bufer qarşısındakı komponentlәrdәn birinin dissosiasiya dәrәcәsinin artirılmasına

Zәif turşunun dissosiasiya dәrәcәsinin artırılmasına

Zәif әsasın dissosiasiya dәrәcәsinin artırılmasına

Sual: Neytral mәhlullar H+ ionlarının hansı qatılığı ilә xarakterizә olunur? (Çәki: 1)

[H+]]=10­7 mol/l

[H+]>10­7 mol/l

[H+]>10­7 mol/l

[H+]≤10­7 mol/l

[H+]≥10­7 mol/l

Sual: Turş mәhlullar H+ ionlarının hansı qatılığı ilә zarakterizә olunur? (Çәki: 1)

[H+]<10­7 mol/l

[H+]=10­7 mol/l[H+]>10­7 mol/l

[H+]≤10­7 mol/l

[H+]≥10­7 mol/l

Sual: Әsasi mәhlullar H+ ionlarının hansı qatılığı ilә xarakterizә olunur? (Çәki: 1)

[H+]≥10­7 mol/l

[H+]=10­7 mol/l

[H+]>10­7 mol/l

[H+]<10­7 mol/l

[H+]≥10­7 mol/l

Sual: Neytral mәhlullar [OH­] ionlarının hansı qatılığı ilә xarakterizә olunur? (Çәki: 1)

[OH­]=10­7mol/l

[OH­]>10­7mol/l

[OH­]<10­7 mol/l

[OH­]≤10­7 mol/l

[OH ]≥10­7 mol/l

Sual: Turş mәhlullar [OH­] ionlarının hansı qatılığı ilә xarakterizә olunur? (Çәki: 1)

[OH­]=10 7 mol/l

[OH­]>10­7 mol/l

[OH­]<10­7 mol/l

[OH­]≤10­7 mol/l

[OH­]≥10­7 mol/l

Sual: әsasi mәhlullar [OH­] ionlarının hansı qatılığı ilә arakterizә olunur? (Çәki: 1)

[OH­]≤10­7 mol/l

[OH­]<10­7 mol/l

[OH­]=10­7 mol/l

[OH­]>10­7 mol/l

[OHA­]≤10­7 mol/l

Sual: Eyni molyar qatılığa malik hansı maddә mәhlulunun pH­ı daha yüksәkdir? (Çәki: 1)

NH4Cl

NH4OH


NaCl

NaOH


KNO3

Sual: Eyni molyar qatılığa malik hansı maddә mәhlulunun pH­ı daha azdır? (Çәki: 1)

HNO2

HNO3


KNO3

KNO2


H2S

Sual: Bufer tәsirә malik olmayan mәhlulları göstәrin: 1. CH3COOH+CH3COONa 2. Qatı HCl mәhlulu 3.

NaOH+NaCl 4. NaOH+Na2CO3 5. NH4OH+NH4Cl 6. Na2HPO4+NaH2PO4 (Çәki: 1)

 3,4,5


1,6

1,2,6


2,5,6

3,4


Sual: Mәhlulların bufer tutumu nә ilә müәyyәn olunur? (Çәki: 1)

A) Bufer qarışığındakı komponentlәrdәn birinin qatılığı ilә

Bufer qarışığındakı komponentlәrdәn hamısının qatılığı ilә

C) Bufer qarışığındakı komponentlәrin dissosiasiya dәrәcәsi ilә

D) Bufer qarışığındakı komponentlәrin dissosiasiya sabiti ilә

E) Bufer qarışığındakı komponentlәrin hidroliz dәrәcәsi ilә

Sual: Hansı mәhlulda pH>7 olur? 1. NH4Cl 2. CH3COOH 3. NH4Cl+NH4OH 4. Na2HPO4+NaH2PO4 5.

Na2CO3+NaHCO3 6. CH3COOH+CH3COONa (Çәki: 1)

3,4

1,3,5


1,2,3,4,5

3,4,5


3,5

Sual: Bufer qarışığını su ilә durulaşdırdıqda bufer tutumu necә dәyişir? (Çәki: 1)

Bufer tutumu dәyişmir

Bufer tutumu artır

Bufer tutumu azlır

D) Bufer tutumu azalır sonra әvvәlki vәziyyәtinә qayıdır

E) Bufer tutumu coxalır sonra әvvәlki vәziyyәtinә qayıdır

Sual: Bufer qarışığını su ilә durulaşdırdıqda güstәricilәr necә dәyişir? (Çәki: 1)

A) Bufer tutumu azalır,pH artır

B) Bufer tutumu artır,pH dәyişir

C) Bufer tutumu artır,pH azalır

Bufer tutumu azalır pH dәyişmir

Heç biri dәyişmir

Sual: Bufer komponentlәrinin qatılıqlari eyni artırıldiqda göstәricilәr necә dәyişir? (Çәki: 1)

Bufer tutumu artir pH deyişmir

B) Bufer tutumu azalir pH dәyişmir

A) Bufer tutumu azalir pH dәyişmir

D) Bufer tutumu azlır pH artir

Hecbiri dәyişmir

Sual: 0,1 mol/l NH4Cl + 0,1 mol/l NH4OH­dan ibarәt bufer mәhlulunu su ilә durulaşdırdıqda pH necә

dәyişir? (Çәki: 1)

Artır


B) Azalır

Dәyişmir


D) Azalır sonra әvvәlki qiymәtinә qayıdır

E) Artır sonra әvvәlki qiymәtinә qayıdır

Sual: 0,1 mol/l CH3COOH+ 0,1 mol/l CH3COONa­dan ibarәt qarışıq üzәrinә 0,0001mol NaOH әlavә

etdikdә pH necә dәyişir? (Çәki: 1)

Azalar sonra әvvәlki qiymәtinә qayıdar

2 vahid azalır

3 vahid artır


Praktiki olaraq dәyişmir

Artır sonra әvvәlki qiymәtinә qayıdır

Sual: Tәmiz su üzәrinә 0,0001 mol NaOH mәhlulu әlavә etdikdә ph necә dәyişәr? (Çәki: 1)

6 vahid artir

4 vahid azalır

Dәyişmir


2 vahid artır

әvvәl artır sonra әvvәlki vәziyyәtinә qayıdır

Sual: bu birlәşmәlәrdәn hansı kompleks turşudur? (Çәki: 1)

[Ag(NH3)2]OH

Na[Fe(CNS)4

H[AuCl4]


Na3[Co(NO2)6]

K3[Fe(CN)6]

Sual: Aşağıdakı birlәşmәlәrdәn hansı kompleks әsasdır? (Çәki: 1)

K2[PtCl6]

[Pt(NH3)2Cl4]

Cu(NH3)4SO4

H2[PtCl6]

[Ag(NH3)2]OH

Sual: Verilmiş kompleks birlәşmәni necә adlandırmaq olar?H2[PtCl6] (Çәki: 1)

heksaxloroplatinat(+4) turşusu

heksaxlorplatin (+4)turşusu

Heksaxlorplatin (+2)

Hidroheksaxlorplatinat

PLatinat xlorid turşusu

B

ÖLMӘ


: 0301

Ad

0301Suallardan

17

Maksimal faiz17

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

2 %


Sual: III analitik qrup kationlarının qrup reaktivi hansıdır? (Çәki: 1)

2N H2SO4


2N HCl

 2N NH4OH

NHO3 mәhlulu

NaOH mәhlulu

Sual: III analitik qrup kationları hansıdır? (Çәki: 1)

Al3+, Jn2+, Cr2+

Cu2+, Hg2+, Pb2+

K+, Na+, NH4+Fe2+, Fe3+, Mg2+

Ba2+, Sr2+, Ca2+

Sual: BaSO4 çöküntüsünü H2SO4 ilә qaynatdıqda hәll olaraq әmәlә gәtirdiyi birlәşmәnin kimyәvi

formulu hansıdır? (Çәki: 1)

 BaSO4 • PbSO4

Ba(HSO4)2

H2[Ba(SO4)2]

H4[Ba(SO4)3]

(NH4)2[Ba(SO4)2]

Sual: Ba2+ ionu K2Cr2O7 reaktivi ilә әmәlә gәtirdiyi çöküntü hansı rәngdә olur? (Çәki: 1)

qara

sarı


 göy

yaşılımtıl sarı

çәhrayı

Sual: Hansı iki ion sarı rәngli çöküntü әmәlә gәtirir? (Çәki: 1)Ag+ vә Cl­

Ag+ vә J­

Ba2+ vә CO32­

Ca+2 vә CO32­

Na+ vә CH3COO­

Sual: Yalnız zәif elektrolitlәrdәn ibarәt sıranı göstәrin (Çәki: 1)

H2O, HCl

b) K2SO4, NaCl

H3BO3

H2SO4, NaClNaOH, Cu(OH)2

Sual: Temperaturun artması ilә hansı sıradakı bütün maddәlәrin hәll olması artır? (Çәki: 1)

KNO3, KClO4, Na2CO3

CH4, N2, H2

SO3, NO2, P2O5

FeCl3, Ca(NO3)2, NO2

C2H6, NaOH, Ca(OH)2

Sual: 40 q. Xörәk duzunu 160 q. suda hәll etdilәr. Mәhlulda xörәk duzunun kütlә payını % tapın: (Çәki:

1)

5

1015

20

25Sual: 200 q. 60%­li mәhlulun üzәrinә 200 q. su әlavә etdikdә mәhlulun qatılığı neçә olar? (Çәki: 1)

20

5045

25

30

Sual: 50 q. 30%­li natrium xlorid mәhlulunu 150 q. 10%­li natrium xlorid mәhlulu ilә qarışdırdıqda alınanmәhlulda duzun kütlә payını % tapın: (Çәki: 1)

10

1520

25

30Sual: Müәyyәn temperaturda 550q. doymuş mәhlulda 50q. duz vardır. Hәmin temperaturda duzun

hәllolma әmsalını tapın: (Çәki: 1)

50

100


150

250


300

Sual: 20 C temperaturda 200 q. doymuş mәhlulda 120 q. Ca(NO3)2 vardır. Duzun hәllolma әmsalını

tapın (Çәki: 1)

1500


600

375


60

150


Sual: 800 q. 20%­li NaOH­ı neytrallaşdırmaq üçün neçә qram H2SO4 lazımdır? (Çәki: 1)

98

19649

9,6


19,6

Sual: 10%­li vә 40%­li mәhlulları qarışdırdıqda alınan mәhlulda hәll olan maddәnin kütlә payını tapın:

(Çәki: 1)

15

2025

30

18Sual: 60 q. 40%­li Na2SO4 mәhlulunu 200ml su ilә qarışdırdıqda Na2SO4­ün kütlә payını müәyyәn edin:

(Çәki: 1)

20

40

3025

10

Sual: Ba2+ duzları lampanın alovunu hansı rәngә boyayır? (Çәki: 1)göy

b) sarı

kәrpici qırmızı

bәnövşәyi

yaşıl


Sual: Ca2+ ionu H2SO4 ilә hansı rәngdә çöküntü әmәlә gәtirir? (Çәki: 1)

qonur


sarı

bәnövşәyi

sarımtıl yaşıl

 ağ


B

ÖLMӘ


: 0302

Ad

0302Suallardan

11

Maksimal faiz11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

2 %


Sual: Hәllolma hasili nәyә deyilir? (Çәki: 1)

sabit temperaturda çәtin hәll olan elektrolitin doymuş mәhlulundakı ionlarının molyar qatılıqlarının

hasilinә

sabit temperaturda elektrolitin doymamış mәhlulundakı ionların molyar qatılıqlarının hasilinә

çәtin hәll olan elektrolitin doymuş mәhluldakı ionlarının molyar qatılıqlarının cәminә

çәtin hәll olan elektrolit ionları qatılıqlarının hasili

çәtin hәll olan elektrolit ionları qatılıqlarının cәminә

Sual: Az hәll olan maddәnin çökmәsi üçün әsas şәrt hansıdır? (Çәki: 1)

a) mәhlul doymuşdur; dinamik tarazlıqdır

b) ionların qatılıqları hasili hәllolma hasilinә bәrabәrdir

c) ionların qatılıqları hasili hәllolma hasilindәn kiçikdir

ionların qatılıqları hasili hәllolma hasilindәn böyükdür

mәhlul doymamışdır, hәllolma gedir

Sual: Çәtin hәll olan maddә ionlarının molyar qatılıqları hasili hәllolma hasilindәn böyük olduqda hansı

proses baş verir? (Çәki: 1)

a) mәhlul ifrat doyub, dinamik tarazlıqdır

b) mәhlul doyub, dinamik tarazlıqdır

mәhlul ifrat doyub, çökmә gedir

mәhlul doymayıb, dinamik tarazlıqdır

mәhlul doymayıb, hәllolma gedir

Sual: PbSO4­ın hәllolma hasili 2,2•10­8­dir. Onun hәllolmasını mol/l­lә hesablayın: (Çәki: 1)

3,30•10­4

1,50•10­4

mәhlul doymayıb, hәllolma gedir

mәhlul doyub, çökmә gedir

mәhlul doyub, hәllolma gedirSual: CaCO3­ın hәllolması 0,0069 q/l­dir. Hәllolma hasilini hesablayın: (Çәki: 1)

4,76•10­9

4,76•10­7

2, 20•10­4

1,84•10­4

1,84•10­3

Sual: 300 q. doymuş mәhlulda 50 q. duz vardır. Duzun hәllolma әmsalını tәyin edin: (Çәki: 1)

50

100150

200


250

Sual: CaSO4 çöküntüsü (NH4)2SO4 mәhlulunda hәll olaraq әmәlә gәtirdiyi birlәşmәnin formulu hasıdır?

(Çәki: 1)

2CaSO4• (NH4)SO4

(NH4)2[Ca(SO4)2]

(NH4)2Ca2(SO4)2

Ca(HSO4)2 • (NH4)2SO4

Ca(HSO4)2

Sual: Ca2+ ionu (NH4)2C2O4 reaktivi ilә hansı rәngdә çöküntü әmәlә gәtirir? (Çәki: 1)

qonur qırmızısarı

 göy


 çәhrayı

Sual: Ca2+ ionu (NH4)2C2O4 reaktivi ilә әmәlә gәtirdiyi çöküntünün formulu hansıdır? (Çәki: 1)

Ca(HC2O4)2

Ca(HC2O4)2

CaC2O4 • (NH4)2C2O4

Ca(HC2O4)2• NH4HC2O4

CaC2O4 • (NH4)HC2 O4

CaC2O4


Sual: Ca2+ ionunun uçucu duzları lampanın rәngsiz alovunu hansı rәngdә boyayır? (Çәki: 1)

sarı


 göy

sarımtıl yaşıl

kәrpici qırmızı

tünd qırmızı

Sual: BaCO3 çöküntüsü hansı halda әmәlә gәlәr? (Çәki: 1)

[Ba2+] • [CO32­] = HHBaCO3

[Ba2+] • [CO32­] ≥ HHBaCO3

[Ba2+] • [CO32­] > HHBaCO3

[Ba2+] • [CO32­] < HHBaCO3

[Ba2+] • [CO32­] ≤ HHBaCO3

B

ÖLMӘ


: 0303

Ad

0303


Suallardan

7

Maksimal faiz7

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

2 %


Sual: Kolloid hissәciklәrin bir – biri ilә birlәşib iri hissәciklәr әmәlә gәtirmәsi necә adlanır? (Çәki: 1)

a) polimerizasiya

peptizasiya

sedimentasiya

kondensasiya

 koaqulyasiya

Sual: Kolloid hissәciklәrin nәticәsindә çökmә prosesi necә adlanır? (Çәki: 1)

peptizasiya

koaqulyasiya

sedimentasiya

kondensasiya

 polimerizasiya

Sual: Çöküntülәri yuduqda kolloid mәhlulların әmәlә gәlmәsi necә adlanır? (Çәki: 1)

peptizasiya

 koaqulyasiya

sedimentasiya

kondensasiya

 polimerizasiya

Sual: 6,2 q. Na2O­ın 43,8q. suda hәll olmasından alınan mәhlulda NaOH­ın kütlә payını tapın (Çәki: 1)

8

6,2 12,4

16

24Sual: 135 q. suda 15 q. duz hәll edilmişdir. Mәhlulda hәll olan maddәnin kütlә payını tapmalı: (Çәki: 1)

5

1012

15

20Sual: Turşu vә әsasların proton nәzәriyyәsi nә vaxt vә kim tәrәfindәn irәli sürülmüşdür? (Çәki: 1)

1907­ci ildә, Lyuis vә Rendel

1912­ci ildә, Nils Bor

1923­cü ildә, Brensted vә Lauri

1887­ci ildә, Arrenius

1867­ci ildә, Quldberq vә Vaaqe

Sual: Proton nәzәriyyәsinә görә proton verә bilәn bütün maddәlәr vә ionlar hansı birlәşmәlәrә aid


edilirlәr? (Çәki: 1)

әsaslara


 turşulara

duzlara


oksidlәrә

kompleks birlәşmәlәrә

B

ÖLMӘ


: 0401

Ad

0401Suallardan

12

Maksimal faiz12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

2 %


Sual: Hansı duzlar hidrolizә uğramır? I. KCl II. NH4Cl III. Al2S IV. CH3COOK V. NaNO3 VI. Na2SO4

(Çәki: 1)

a) I, II, V

IV, V, VI

I, V, VI

I, I, III

 III, IV, V

Sual: CH3COONa duzunun hidrolizini zәiflәtmәk üçün mәhlula hansı maddә әlavә olunur? (Çәki: 1)

NaOH

H2SO4


H2O

HNO3


 HCl

Sual: Hansı duzların hidrolozondәn turş mühit yaranır? I. CuCl2 II. Na2S III. FeCl3 IV. K2CO3 (Çәki: 1)

I, II, III

II, III


II, IV

I, III


I, III, IV

Sual: (Çәki: 1)

yalnız I

yalnız II

yalnız III

II, III


I, II, IV

Sual: Hansı duzların hidrolizindәn eyni vühit yaranır? I. Na2CO3 II. NaCl III. FeCl3 AgNO3 (Çәki: 1)

I, II

III, IV


II, IV

II, III

1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling